Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 
Επισκόπηση
Κύκλος Σπουδών: 1ος/Προπτυχιακό
Απαιτήσεις Εισαγωγής: Απολυτήριο Λυκείου και Πανελλαδικές Εξετάσεις
Απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών: Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Διάρκεια Σπουδών: 10 εξάμηνα (5 έτη)
Απαιτήσεις Ολοκλήρωσης: 300 ECTS (ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS)
Ορισμός ECTS: 1 ECTS μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητή/φοιτήτριας
Βαθμολογικό σύστημα / κλίμακα χαρακτηρισμού βαθμών: Δεκαβάθμιο (0-10) βαθμολογικό σύστημα, με ελάχιστο προαγώγιμο βαθμό το 5.00, κλιμακούμενο ως εξής:
α) Άριστα: 8.51 - 10.00,
β) Λίαν Καλώς: 6.51 - 8.50,
γ) Καλώς: 5.00 - 6.50,
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ
δ) Μετρίως: 4.99 - 2.01,
ε) Κακώς: 0.00 - 2.00
Τρόπος φοίτησης: Πλήρης και διά ζώσης
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης και σε Μεταπτυχιακές Σπουδές για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος

 

Αντικείμενο - Σκοπός
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών προσεγγίσεων της εικόνας, του ήχου και του συνδυασμού τους, προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Συνδυάζει την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων στην οπτικοακουστική τέχνη. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών, οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτεί το δημιουργικό πεδίο των οπτικοακουστικών τεχνών, αλλά και στην ανάπτυξη της κατάλληλης κριτικής σκέψης. Συνοπτικά, θεμελιώδη πτυχή των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας αποτελεί η διαθεματική διδακτική σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία και η δημιουργική συνέργειά τους στο πεδίο της ανάπτυξης νέων μορφών καλλιτεχνικού έργου. Για τον λόγο αυτό, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων γνωστικών αντικειμένων που άπτονται της εικόνας και του ήχου, τόσο με τη θεμελίωση ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου, όσο και με τη διεύρυνσή του σε νέα πεδία εφαρμογής, συνδυάζοντας παράλληλα τις παραδοσιακές μορφές δημιουργικής έκφρασης με σύγχρονες που προκύπτουν από την ευρεία χρήση νέων μέσων και σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνολογιών. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων και, ιδιαίτερα, η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα στην Τέχνη.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, οι απόφοιτοι κατέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν λειτουργήσουν ως επαγγελματίες ή αυτόνομοι καλλιτέχνες στον δημιουργικό ή εφαρμοσμένο τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι σε θέση:
  • να κατανοούν την πολυπλοκότητα, τη διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα του δημιουργικού πεδίου των οπτικοακουστικών τεχνών, από άποψη καλλιτεχνική θεωρητική και τεχνολογική,
  • να επεξεργάζονται δημιουργικά, με την εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της αντίστοιχης θεωρίας, ιδέες και νοήματα τα οποία στη συνέχεια μπορούν να κωδικοποιούν με τρόπο κατάλληλο προς την κατεύθυνση σύνθεσης σύγχρονων και σύνθετων μορφών έργων οπτικοακουστικών τεχνών,
  • να χρησιμοποιούν ψηφιακά και διαδραστικά μέσα, τα οποία καθιστούν δυνατή την παραγωγή έργων (ενδεικτικά) βίντεο τέχνης, τέχνης του ήχου, τέχνης διαδικτύου και υβριδικών τεχνών,
  • να αναπτύσσουν σύνθετα καλλιτεχνικά (και μεταξύ άλλων εμβυθιστικά/διαδραστικά) έργα ως αυτόνομοι δημιουργοί, χειριζόμενοι τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της διάδρασης και της επιστήμης του ήχου και της εικόνας,
  • να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ψηφιακές και δυναμικές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις και παραγωγές, προσανατολισμένες να εξυπηρετήσουν τη μαζική επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και τη σύγχρονη οπτικοακουστική βιομηχανία,
  • να γνωρίζουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύγχρονη οπτικοακουστική παραγωγή,
  • να αξιοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας των οπτικοακουστικών αναπαραστάσεων στο χώρο της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης.

 

Ενημέρωση: 23-01-2017
gr  pdf.png  Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Τελευταία Ενημέρωση: 29-10-2021 15:03 :: Mέγεθος: 318.3 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 2022
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 100 Υ Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης (THE400), THE504 2 4
THE 102 Υ Επιστημονική Μεθοδολογία Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης PRO050, PRO750 3 5
THE 104 Υ Μαθηματικά και Τέχνη Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης TEC414, (AVA745), THE848 4 6
TEC 110 Υ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών I Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης TEC311, TEC411 4 6
AUD 120 Υ Ακουστική & Ψυχοακουστική Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης AUD623 4 6
VIS 130 Υ Αναλογικό Σχέδιο Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης VIS536 3 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ32
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 200 Υ Ιστορία της Μοντέρνας Τέχνης Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης (THE400), THE504, THE610, VIS634, (AVA643), AVA944 3 5
THE 202 Υ Θεωρία της Επικοινωνίας Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE302, THE804 3 5
TEC 210 Υ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών II Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης 4 7
AUD 221 Ε Εισαγωγή στην Μουσική Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης 2 4
VIS 230 Ε Σχέδιο-Χρώμα Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης VIS333, AVA340, (VIS430), VIS432, VIS536, AVA643, VIS847 5 7
VIS 231 Ε Εισαγωγή στη Φωτογραφία Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης VIS331, (VIS430), VIS431, VIS531, VIS631, VIS731, (AVA830), VIS831, (VIS847) 2 4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ32
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 302 Υ Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE202 THE602, THE804, THE848, (AVA944) 3 5
TEC 310 Ε Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (TEC410), AVA903 3 5
TEC 311 Ε Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ι Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης TEC110 (TEC410), (TEC411), (AVA540), (AVA745) 4 7
AUD 320 Ε Τεχνολογία Ήχου Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης (AUD420), (AUD623) 3 5
AUD 323 Ε Ηχητικός Σχεδιασμός Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού AVA643, (AVA830), (VIS847), (AVA944) 2 4
AUD 324 Ε Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 3 5
VIS 331 Ε Φωτογραφία I Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS231 3 5
VIS 333 Ε Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS230 (VIS430), VIS630 2 4
AVA 340 Ε Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης VIS230 (VIS432) 5 7
AVA 342 Ε Εισαγωγή στην Πολυμεσική Παράσταση 3 5
FRE 360 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ52+FRE
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 400 Υ Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης Ι Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης (THE100), (THE200) THE500, THE610, THE710, THE848 2 4
THE 401 Ε Οργάνωση και Παρουσίαση Καλλιτεχνικού Portfolio 3 5
TEC 410 Ε Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (TEC310), (TEC311) 3 5
TEC 411 Ε Εισαγωγή στον Προγραμματισμό ΙI Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης TEC110, (TEC311) VIS932 4 7
TEC 414 Ε Μαθηματικά για Οπτικοακουστική Τεχνολογία Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE104 (AUD623), (AVA745), VIS832 4 7
AUD 420 Ε Διαδραστικά Συστήματα Ήχου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (AUD320) 4 7
AUD 421 Ε Μουσική Μορφολογία Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης 2 4
VIS 430 Ε Γραφικές Τέχνες I – Εικαστική Ταυτότητα Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (VIS230), (VIS231), (VIS333) VIS530 3 5
VIS 431 Ε Φωτογραφία ΙΙ Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS231 (AVA643), (AVA944) 2 4
VIS 432 Ε Χώρος & Aνθρώπινη Φιγούρα Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS230, (AVA340) 5 7
VIS 435 Ε Αφήγηση και Παραστατικές Τέχνες 3 5
THE 440 Ε Διαδικτυακή Επικοινωνία Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 3 5
AVA 444 Ε Τεχνικές Βιντεοσκόπησης Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (THE503), (AVA643), (AVA841), VIS847, (AVA941), AVA944 3 5
AVA 445 Ε Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (AVA540), AVA643, (AVA941), AVA944 2 4
AVA 446 Ε Αισθητηριακοί Μηχανισμοί στις Τέχνες 4 7
FRE 460 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ81+FRE
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 500 Ε Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης ΙI Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE400 3 5
THE 503 Ε Στοιχεία Σκηνοθεσίας-Υποκριτικής Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (AVA444) (THE602), (AVA841) 3 5
THE 504 Ε Ιστορία του Κινηματογράφου Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE100, THE200 THE804 3 5
THE 505 Ε Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση 3 5
VIS 530 Ε Γραφικές Τέχνες II - Οπτική Αφήγηση Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS430 3 5
VIS 531 Ε Επαγγελματική Φωτογραφία Ι Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS231 3 5
VIS 536 Ε Προχωρημένο Εργαστήριο Σχεδίου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS130, VIS230 3 5
AVA 540 Ε Διαδραστικά Οπτικοακουστικά Συστήματα Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (TEC311), (AVA445) TEC611, (AVA741) 4 7
FRE 560 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ42+FRE
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 601 Ε Αφηγηματική Δομή των Πολυμέσων Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (THE702) 2 4
THE 602 Ε Σημειολογία των Πολυμέσων Ι Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού THE302, (THE503) THE702 3 5
THE 604 Ε Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες: Οπτικοακουστικές Μορφές Έκφρασης Σύγχρονων Επιστημονικών Θεωριών 3 5
THE 610 Ε Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE200, THE400 3 5
TEC 611 Ε Σχεδιασμός Περιβαλλόντων Διεπαφής Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού AVA540 (AVA741) 3 5
AUD 621 Ε Μουσική Θεωρία & Ανάλυση Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού 2 4
AUD 622 Ε Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού 4 7
AUD 623 Ε Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων AUD120, (AUD320), (TEC414) 5 7
VIS 630 Ε Τριδιάστατα Γραφικά Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS333 AVA830, VIS847 2 4
VIS 631 Ε Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙ Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων VIS231 3 5
VIS 632 Ε Εικονογράφηση Κόμικ Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού Συνέντευξη/Interview - Portfolio 3 5
VIS 634 Ε Γλυπτική I Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE200 (VIS734), (VIS834), (VIS934) 3 5
AVA 640 Ε Τέχνη της Επιτέλεσης Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού 4 7
AVA 641 Ε Εφαρμοσμένα Πολυμέσα Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού 3 5
AVA 643 Ε Προπαραγωγή ταινιών Κινουμένων Σχεδίων (THE200), VIS230, AUD323, (VIS431), (AVA444), AVA445, (AUD521) 5 7
FRE 660 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ80+FRE
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 702 Ε Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (THE601), THE602 3 5
THE 706 Ε Θεωρία Επιμελητικών Πρακτικών 3 5
THE 710 Υ Ιστορία της Ψηφιακής Τέχνης Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης THE400 AVA903 2 4
AUD 722 Ε Μουσική Πληροφορική Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού 3 5
AUD 723 Ε Τέχνη Ήχου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού 4 7
VIS 731 Ε Θεωρία και Σύγχρονη Ιστορία Φωτογραφίας Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων VIS231 3 5
VIS 732 Ε Οπτική Μυθοπλασία, Οργάνωση & Οπτικοποίηση Σεναρίου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού Συνέντευξη/Interview - Portfolio 4 7
VIS 734 Ε Γλυπτική IΙ Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης (VIS634) (VIS834), (VIS934) 3 5
AVA 740 Ε Ζωντανά Οπτικά Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 4 7
AVA 741 Ε Εγκαταστάσεις και Οπτικοακουστικά Μέσα στον Δημόσιο Χώρο Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (AVA540), (TEC611), Συνέντευξη/Interview - Portfolio 4 7
AVA 743 Ε Τέχνη των Τεχνικών Εικόνων 3 5
AVA 744 Ε Εικαστική Επένδυση Ήχου Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 3 5
AVA 745 Ε Ψηφιακή Σύνθεση Εικονικών Περιβαλλόντων Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων (THE104), (TEC311), (TEC414), (AUD521) 2 4
PRO 750 Ε Ατομική Εργασία Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων THE102, 120 ECTS - Συνέντευξη/Interview - Portfolio 3 12
FRE 760 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ83+FRE
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 801 Ε Υλικά, Τεχνικές και Μέσα της Καλλιτεχνικής Εργασίας 3 5
THE 804 Ε Θεωρία & Μεθοδολογία του Κινηματογράφου Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού THE202, THE302, THE504 3 5
THE 805 Ε Τέχνη και Οικολογία: Πολιτισμός, Αειφορία, Δημιουργικότητα και Στοχαστικές Διαδικασίες 3 5
AUD 820 Ε Ηχητική Επένδυση Εικόνας Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού (AVA941) 2 4
AUD 821 Ε Αλγοριθμική Σύνθεση & Δόμηση του Ήχου Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 3 5
AUD 823 Ε Ηλεκτρονική Μουσική Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 5 7
AUD 824 Ε Ηχητικά Περιβάλλοντα Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 3 5
AVA 830 Ε Επανασύνθεση Τεχνικών Εικόνων (VIS231), (AUD323), VIS630 3 5
VIS 831 Ε Επαγγελματική Φωτογραφία ΙΙI Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων VIS231 3 5
VIS 832 Ε Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ι Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού TEC414 VIS932 4 7
VIS 834 Ε Ψηφιακή Γλυπτική I (VIS634), (VIS734) 3 5
AVA 841 Ε Διεύθυνση Παραγωγής Οπτικοακουστικού Έργου (AVA444), (THE503) 3 5
AVA 846 Ε Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων Συνέντευξη/Interview - Portfolio 4 7
VIS 847 Ε Τριδιάστατα Μοντέλα και Συνθέσεις Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού VIS230, (VIS231), (AUD323), AVA444, VIS630 3 5
THE 848 Ε Πρακτικές Υβριδικών Τεχνών THE104, THE302, THE400 3 5
PRO 851 E Πρακτική Άσκηση 180ECTS, Μ.Ο. βαθμών στο αντικείμενο - 6
FRE 860 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ86+FRE
Θ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
THE 901 Ε Τέχνη & Δίκαιο Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης 2 4
THE 902 Ε Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 2 4
AVA 903 Ε Τέχνη Διαδικτύου Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων TEC310, THE710 3 5
THE 905 Ε Διδακτική της Τέχνης & Δημιουργικές Τεχνολογίες Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 3 5
THE 906 Ε Πρακτική του Σχεδιασμού Εκθέσεων 3 5
VIS 932 Ε Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΙI Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού TEC411, VIS832 4 7
AVA 933 Ε Παραγωγή και Μεταπαραγωγή Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων 5 7
VIS 934 Ε Ψηφιακή Γλυπτική IΙ (VIS634), (VIS734) 3 5
AVA 941 Ε Ιστορία, Θεωρία & Πρακτική του Ντοκιμαντέρ Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων (AVA444), (AVA445), (AUD820), Συνέντευξη/Interview - Portfolio 4 7
AVA 942 Ε Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Παιχνιδιών Βίντεο Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων 3 5
AVA 944 Ε Βίντεο Τέχνη Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων THE200, (THE302), (AUD323), (VIS431), AVA444, AVA445, Συνέντευξη/Interview - Portfolio 3 5
FRE 960 F Ελεύθερη Επιλογή Μαθήματος (ΤΗΕ ή άλλου Τμήματος) * *
* E Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, ΤΠ 4 4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ63+FRE
Ι΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τύπος* Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα Προαπαιτούμενο / Προτεινόμενο σε ΔΜ ECTS
PRO 050 Υ Πτυχιακή Εργασία Εμβάθυνσης THE102, (THE701), 210-ΦΕΒ/FEB 230-ΣΕΠ/SEP Συνέντευξη/Interview - Portfolio - 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ECTS ΜΟΝΑΔΩΝ30
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών.
2Τα μαθήματα Ε μπορούν να επιλεγούν από όποιο εξάμηνο.
3Μόνο ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής FREE (E του TΤΗΕ ή Y/E άλλου Τμήματος) μπορεί να επιλεγεί σε όποιο εξάμηνο υπάρχει. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα λαμβάνεται μέριμνα τα FREE μαθήματα που προτείνονται να μη διδάσκονται την ίδια ώρα με τα υπόλοιπα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο εντάσσονται. Το κάθε FREE μάθημα πιστώνεται τις ΔΜ & ECTS του αντίστοιχου μαθήματος του ΤΤΗΕ ή άλλου Τμήματος.
4Όσα προαπαιτούμενα βρίσκονται εντός παρένθεσης, υποδηλώνουν προτεινόμενα μαθήματα. Τα νέα προαπαιτούμενα για το ακαδ. έτος 2018-2019 (εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) ορίζονται ως "προτεινόμενα" για το 1ο έτος εφαρμογής.
5Η πρόταση Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να κατατεθεί μετά τις εξετάσεις του Φεβρουαρίου ή του Σεπτεμβρίου (μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας), εφόσον καλύπτονται τα αντίστοιχα προαπαιτούμενα. Οι ΔΜ-ECTS της Πτυχιακής Εργασίας πιστώνονται στο Ι' εξάμηνο.
* Τύπος: Υ - Υποχρεωτικό, Ε - Επιλογής, F - Free (Ελεύθερο)
<< <
Δεκέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Κυριακή 05-12-2021
Προσεχώς
Διαδικτυακή διάλεξη «Η ενημέρωση στα χρόνια του Αγώνα»
Σημαντική Ημερομηνία: 09-12-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 1.64 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr