Περιβάλλοντα Εικονικής – Επαυξημένης Πραγματικότητας


Διδάσκων/ουσα: Κομιανός Βασίλης
Κωδικός Μαθήματος: AVA846
Κατηγορία Μαθήματος: Εμβάθυνσης - Εμπέδωσης Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Η΄
ECTS: 7
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Διδασκαλίας: 4
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/modules/contact/index.php?course_id=150

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακές Ασκήσεις26
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας80
Εξάσκηση και Προετοιμασία43
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 7)175

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (TEC210), (TEC310), (TEC410), (TEC611), (AVA745)
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: (AVA942)

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα εξετάζονται οι θεωρητικές και τεχνολογικές θεμελιώσεις του πεδίου της μεικτής πραγματικότητας και εξετάζονται ειδικότερα οι ιδιαίτερες παράμετροι με βάση τις οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, μέσω της επίτευξης αυθεντικής τρισδιάστατης οπτικοακουστικής αναπαράστασης και μείξης μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού. Περαιτέρω, αναλύονται οι τεχνικές διάδρασης μεταξύ του χρήστη και των συστημάτων αυτών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές τους στο πεδίο των σύγχρονων ψηφιακών τεχνών και στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού σε σταθερά και φορητά υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση

  • να κατανοούν τη θεωρία αντίληψης και διάδρασης των χρηστών στα περιβάλλοντα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας,
  • να σχεδιάσουν μεθόδους διάδρασης και απεικόνισης,
  • να κάνουν χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών και μεθοδολογιών,
  • να αναπτύσσουν και να ενσωματώνουν περιεχόμενο στα περιβάλλοντα αυτά,
  • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν περιβάλλοντα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας και να τα εφαρμόζουν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών (εκπαίδευση, τέχνες, ψυχαγωγία κ.α.).
Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα: Εισαγωγή στα περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Επίδειξη περιβαλλόντων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. 

2η Εβδομάδα: Ανατομία των περιβαλλόντων εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας. Εξοπλισμός, εμβύθιση, διάδραση. Εισαγωγή στα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών εικονικής- επαυξημένης πραγματικότητας. 

3η Εβδομάδα: Εμβύθιση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Ανάπτυξη περιεχομένου για περιβάλλοντα εικονικής- επαυξημένης πραγματικότητας. 

4η Εβδομάδα: Μορφές διάδρασης (embodied, tangible) σε περιβάλλοντα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας. Τεχνολογίες και εξοπλισμός. Ανάπτυξη εφαρμογών για περιβάλλοντα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας. Εκμάθηση περιβαλλόντων ανάπτυξης (Unity3D, AR toolkit, Vuforia). 

5η Εβδομάδα: Περιεχόμενο εφαρμογών εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας. Περιεχόμενο και διάδραση στις εφαρμογές εικονικής- επαυξημένης πραγματικότητας. 

6η Εβδομάδα: Συστήματα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, κίνησης και ενεργειών διάδρασης.Υλοποίηση μηχανισμών εντοπισμού θέσης, κίνησης και ενεργειών διάδρασης. 

7η Εβδομάδα: Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων διάδρασης σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Yλοποίηση μεθόδων διάδρασης σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. 

8η Εβδομάδα: Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων διάδρασης σε περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας. Yλοποίηση μεθόδων διάδρασης σε περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας. 

9η Εβδομάδα: Ζητήματα, τεχνολογίες και μεθοδολογίες απεικόνισης: rendering, overlaying, 3Δ στερεοσκοπική όραση. Σχεδίαση εγκαταστάσεων εικονικής πραγματικότητας. 

10η Εβδομάδα: Σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων εικονικής πραγματικότητας.
Σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων εικονικής πραγματικότητας - εργαστηριακή εφαρμογή. 

11η Εβδομάδα: Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα: ειδικές εφαρμογές (επιστήμη, υγεία, επιχειρήσεις, κατασκευές, τέχνες, πολιτισμός, ψυχαγωγία, παιχνίδια, ταινίες, εκπαίδευση κ.α.). Μελέτες περιπτώσεων. 

12η Εβδομάδα: Εφαρμογή περιβαλλόντων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας σε ειδικούς σκοπούς. Εικονική πραγματικότητα και οι επιδράσεις της (χρήστες, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, κοινωνία, οικονομία).

13η Εβδομάδα: Μέθοδοι αντιμετώπισης αρνητικών επιδράσεων των εφαρμογών εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας (απομόνωση, βία και εθισμός). Νομικά και ηθικά ζητήματα στην επαυξημένη πραγματικότητα.

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Λέπουρας, Γ., Αντωνίου, Α., Πλατής, Ν., Χαρίτος, Δ., 2015. Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2546

Gerard Jounghyum. Designing virtual reality systems : the structured approach. London: Springer, c2005.

Kipper, Gregory. Augmented reality : an emerging technologies guide to AR. Amsterdam ; Waltham, MA : Syngress, c2013.

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται:

 

Βοσινάκης, Σ., 2015. Εικονικοί κόσμοι. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3187

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Η διάλεξη παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας διαφάνειες οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας e-class. Το υλικό μελέτης προέρχεται από τη συνιστώμενη βιβλιογραφία, από μελέτη περιπτώσεων και πρόσφατες ερευνητικές εργασίες οι οποίες παρατίθενται και τις οποίες οι φοιτητές προτρέπονται να μελετήσουν. Για τη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και τη σύνδεση της με το φυσικό αντικείμενο του μαθήματος παρουσιάζεται, και παρατίθεται στο e-class, πρόσθετο υλικό το οποίο περιλαμβάνει επίδειξη αντιπροσωπευτικών εφαρμογών. Σε κάθε ενότητα θα παρέχονται τεστ αυτοαξιολόγησης και θα δίνονται σχετικές εργασίες μικρού φόρτου οι οποίες θα παρουσιάζονται σε ειδικά αφιερωμένο τμήμα της επόμενης διάλεξης.

Το εργαστήριο διεξάγεται σε εργαστήριο υπολογιστών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να εκτελέσουν εφαρμογές για περιβάλλοντα εικονικής-επαυξημένης πραγματικότητας. Η οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε ενότητα να γίνεται χρήση των γνώσεων των προηγούμενων ενοτήτων διευκολύνοντας την υλοποίηση των εργασιών με τρόπο ευέλικτο και επαυξητικό. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε ομαδικές εργασίες με στόχο τη δημιουργία αποτελεσμάτων που θα μπορούν να προβληθούν στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των εργασιών μέρος των εργαστηριακών μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται σε κατάλληλους χώρους εκτός του εργαστηρίου.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Παροχή πολυμεσικού υλικού.
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών γίνεται με τη χρήση ατομικών υποχρεωτικών εργασιών οι οποίες αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος κατ’ αντιστοιχία της οργάνωσης και των ενοτήτων του μαθήματος. Οι εργασίες βαθμολογούνται ως προς την ποιότητα, την επιστημονικότητα και το εύρος της υλοποίησης, την τήρηση των οδηγιών και την πληρότητα της παρουσίασης με την οποία ολοκληρώνουν την παράδοση της παρουσιάζοντας τα αποτελεσμάτων της έρευνας τους.


Επιστροφή
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 23-04-2024
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας