Δυναμικός Οδηγός Σπουδών
    ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τελευταία Ενημέρωση: 19-03-2019 16:45 :: Mέγεθος: 3.77 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σε αυτή τη σελίδα είναι διαθέσιμος ο Δυναμικός Οδηγός Σπουδών του τμήματος. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από υποκεφάλαια που οδηγούν τον χρήστη σε σελίδες αντίστοιχου περιεχομένου μέσα στον ιστοχώρο του Τμήματος.

Ο πίνακας περιεχομένων του Δυναμικού Οδηγού Σπουδών αποτελείται από συνδέσμους προς το αντίστοιχο πληροφοριακό περιεχόμενο του ιστοχώρου του Τμήματος και συνεπώς υπόκειται σε διαρκή επικαιροποίηση σύμφωνα με την ενημέρωση κάθε σελίδας του ιστοχώρου.

Η έκδοση του Δυναμικού Οδηγού Σπουδών είναι δοκιμαστική και το περιεχόμενο υπό διαμόρφωση.

Περιεχόμενα δυναμικού οδηγού σπουδών.

Μέρος 1: Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα

 1. Eπωνυμία και διεύθυνση
 2. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο
 3. Ακαδημαϊκές αρχές
 4. Γενική περιγραφή του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της νομικής μορφής του)
 5. Κατάλογος των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών
 6. Γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής
 7. Γενικές διατάξεις για την αναγνώριση πρότερης μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)
 8. Γενικές προϋποθέσεις εγγραφής
 9. Κατανομή πιστωτικών μονάδων ECTS με βάση το φόρτο εργασίας του φοιτητή που χρειάζεται για να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 10. Διευθετήσεις για ακαδημαϊκή καθοδήγηση

Μέρος 2: Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών

 1. Aπονεμόμενος τίτλος σπουδών
 2. Eπίπεδο τίτλου σπουδών
 3. Eιδικές προϋποθέσεις εισαγωγής
 4. Eιδικές διατάξεις για την αναγνώριση πρότερης μάθησης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης)
 5. Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών και κανονισμοί
 6. Προφίλ του προγράμματος σπουδών
 7. Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα
 8. Εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων με παραδείγματα
 9. Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
 10. Διαγραμματική δομή των μαθημάτων με πιστωτικές μονάδες (30 ανά εξάμηνο, 60 ανά ακαδημαϊκό έτος)
 11. Κανονισμοί εξετάσεων, αξιολόγηση και βαθμολόγηση
 12. Προϋποθέσεις αποφοίτησης
 13. Τρόπος φοίτησης (πλήρης φοίτηση, μερική φοίτηση, e-learning, κλπ.)
 14. Διευθυντής προγράμματος σπουδών ή άλλο αντίστοιχο άτομο
 15. Προπτυχιακές σπουδές – Πρώτος Κύκλος Σπουδών
 16. Μεταπτυχιακές σπουδές-Δεύτερος Κύκλος Σπουδών
 17. Διδακτορικές σπουδές- Τρίτος Κύκλος Σπουδών
Μέρος 3: Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων
 1. Τίτλος του μαθήματος
 2. Κωδικός του μαθήματος
 3. Τύπος του μαθήματος (π.χ. υποχρεωτικό, μάθημα επιλογής, κλπ.)
 4. Επίπεδο του μαθήματος (π.χ. πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου, υπο-επίπεδο, εάν υπάρχει)
 5. Έτος σπουδών (εάν εφαρμόζεται)
 6. Εξάμηνο/τρίμηνο που προσφέρεται το μάθημα
 7. Αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS
 8. Όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
 9. Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
  Τρόπος παράδοσης (π.χ. διδασκαλία, εκπαίδευση εξ αποστάσεως, κλπ.)
  Προ-απαιτούμενα και συν-απαιτούμενα
 10. Συνιστώμενες προαιρετικές εκπαιδευτικές συνιστώσες του προγράμματος σπουδών
 11. Περιεχόμενο του μαθήματος
 12. Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 13. Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι
 14. Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια
 15. Γλώσσα διδασκαλίας
 16. Πρακτική άσκηση
Μέρος 4: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές
 1. Κόστος διαβίωσης
 2. Στέγαση
 3. Σίτιση
 4. Ιατρικές υπηρεσίες
 5. Υπηρεσίες για φοιτητές με ειδικές ανάγκες
 6. Ασφάλιση/υγειονομική περίθαλψη
 7. Οικονομική ενίσχυση φοιτητών
 8. Γραφείο φοιτητικών υποθέσεων
 9. Σπουδαστήρια-αναγνωστήρια-βιβλιοθήκες
 10. Διεθνή προγράμματα
 11. Πρακτικές πληροφορίες για διακινούμενους φοιτητές
 12. Μαθήματα γλώσσας
 13. Πρακτική άσκηση
 14. Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις για εξωσπουδαστικές και ελεύθερου χρόνου δραστηριότητες
 15. Φοιτητικοί σύλλογοι