Διατάξεις Εφαρμογής Προγράμματος

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α'), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α’) κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες και το διδακτικό έργο διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα και κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα.

Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής προσαυξημένo κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και τους απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από όλα τα διδασκόμενα μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος, τον τύπο τους (Υποχρεωτικό/Υ ή Επιλογής/Ε), όποια Προαπαιτούμενα/Προτεινόμενα μαθήματα, τις ECTS και τις ΔΜ που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν οριστεί από την Συνέλευση του Τμήματος:

 1. Ισχύς Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών - Εξαιρέσεις: Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για όλους τους φοιτητές/τριες, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία αρχικής εγγραφής τους στο Τμήμα. Σε περίπτωση επικαιροποίησης πτυχών του Προγράμματος, όλες οι καρτέλες προόδου των φοιτητών ενημερώνονται με το νέο Πρόγραμμα.

Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται τα μαθήματα που έχουν ήδη εξεταστεί με επιτυχία: τα στοιχεία τους παραμένουν ως έχουν στην καρτέλα προόδου φοιτητών.

Για μαθήματα που δεν έχουν εξεταστεί με επιτυχία ισχύουν τα εξής:

 1. Αν ο τύπος ενός μαθήματος αλλάξει από Υποχρεωτικό (Υ) σε Επιλογής (Ε), τότε αλλάζει στην καρτέλα προόδου φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
 2. Αν ο τύπος ενός μαθήματος αλλάξει από Επιλογής σε Υποχρεωτικό, τότε παραμένει ως μάθημα Επιλογήςστην καρτέλα προόδου φοιτητών που φοιτούν σε μεγαλύτερο εξάμηνο και δεν το έχουν περάσει.
 3. Αν ένα μάθημα οποιουδήποτε τύπου (Υ ή Ε) καταργηθεί, τότε αφαιρείται από την καρτέλα προόδου φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
 4. Αν ένα μάθημα οποιουδήποτε τύπου (Υ ή Ε) αλλάξει εξάμηνο σπουδών, τότε αλλάζει και στην καρτέλα προόδου φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
 1. Προτεινόμενα-Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Ένα μάθημα (ή περισσότερα) μπορεί να ορισθεί σε κάποιο άλλο μάθημα ως Προτεινόμενο (ο κωδικός του εμφανίζεται εντός παρενθέσεων στο αρχείο του Προγράμματος Σπουδών), ή ως Προαπαιτούμενο (ο κωδικός του εμφανίζεται χωρίς παρενθέσεις). Στη δεύτερη περίπτωση, ένα νέο προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται προσωρινά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής του ως προτεινόμενο και στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος μετατρέπεται κανονικά σε προαπαιτούμενο.

Σημείωση 1: Ένα μάθημα μπορεί να ορισθεί σε μάθημα του ιδίου ακαδημαϊκού έτους μόνο ως προτεινόμενο.

Σημείωση 2: Ένα νέο προαπαιτούμενο παραμένει ως προτεινόμενο στην καρτέλα προόδου φοιτητή όταν εφαρμόζεται σε μάθημα Υ ή σε μάθημα Ε που έχει ήδη δηλωθεί από το φοιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στη Γραμματεία για εξαίρεση κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.

 1. Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ): Για κάθε μάθημα αντιστοιχεί μία (1) ή περισσότερες ΔΜ, οι οποίες ορίζονται με βάση τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης ως εξής: 1 ΔΜ ανά ώρα διδασκαλίας (διάλεξη ή εργαστηριακό μάθημα) +1 έως 3 ΔΜ, για 1 έως 3 ώρες εργαστηρίου/φροντιστηρίου/εξάσκησης (οι ΔΜ σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι λιγότερες (π.χ. 1 ΔΜ για 3 ω εργαστηρίου), αλλά όχι περισσότερες από τις ώρες εργαστηρίου/φροντιστηρίου/εξάσκησης με μέγιστο τις 3 ώρες).
 2. Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου: Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού Πτυχίου υπολογίζεται από τις ΔΜ σύμφωνα με τον τύπο Σ(χ)/Σ(σβ), όπου χ=σβ*βαθμός μαθήματος (ΦΕΚ 308/18-6-1987 και 802/2-11-1988). Ο συντελεστής βαρύτητας σβ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:
ΔΜ σβ
1-2 1
3-4 1,5
4+ 2
Πτυχιακή Εργασία 2

Ο γενικός βαθμός πτυχίου "Καλώς" χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 5,00 μέχρι και 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
Ο γενικός βαθμός "Λίαν καλώς" χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 6,50 μέχρι και 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
Ο γενικός βαθμός "Άριστα" χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 8,50 μέχρι και 10.

 1. Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System): το εφαρμοζόμενο Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) βασίζεται στο πραγματικό φόρτο εργασίας (1 ECTS = 25 ώρες), τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής/φοιτήτρια για να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψιν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
 2. Ορισμός ΔΜ, ECTS & Προαπαιτούμενων/Προτεινόμενων Μαθημάτων: Οι ΔΜ, οι μονάδες ECTS και τα προαπαιτούμενα/προτεινόμενα μαθήματα ορίζονται για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Προγράμματος κατάρτισης του Προγράμματος Σπουδών.
 3. Αριθμός ECTS για Απόκτηση Πτυχίου: κάθε φοιτητής/φοιτήτρια, δηλώνει τόσα υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε) μαθήματα όσα χρειάζονται για να συγκεντρώσει 60 ECTS κατ' ελάχιστο ανά ακαδημαϊκό έτος, ανεξάρτητα από την κατανομή τους εντός των 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων του. Ολοκληρώνει δε τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν, εντός των εξεταστικών περιόδων, εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και συγκεντρώσει 300 ECTS (δεδομένου ότι η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα έχει διάρκεια πέντε ακαδημαϊκών ετών). Εάν κάποιος συμπληρώσει περισσότερες από 300 ECTS πρέπει, με έγγραφη δήλωση του, να καθορίσει τα μαθήματα Επιλογής ο βαθμός των οποίων δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό βαθμού Πτυχίου. Τα επιπλέον μαθήματα αναφέρονται με τον αντίστοιχο βαθμό στην αναλυτική βαθμολογία/παράρτημα διπλώματος που συνοδεύει το πτυχίο.
 4. Δήλωση Μαθημάτων: Οι φοιτητές/φοιτήτριες εγγράφονται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και δηλώνουν τα μαθήματα που επιλέγουν.

Προσοχή: σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν δηλωθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας μπορούν να δηλωθούν μόνο μετά από 12 μήνες.

Στο Χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται Υποχρεωτικά και Επιλογής μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου και αντίστοιχα στο Εαρινό δηλώνονται μόνο μαθήματα Εαρινού εξαμήνου. Τα μαθήματα δηλώνονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων προαπαιτούμενων μαθημάτων. Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα έτσι ώστε να συμπληρώσουν κατ' ελάχιστο 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να επιλέξει επιπλέον μαθήματα από οποιοδήποτε άλλο εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Οι ECTS αυτών των μαθημάτων πιστώνονται στο εξάμηνο του εκάστοτε μαθήματος όπως αυτό ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Μαθήματα (Υ ή/και Ε) που έχουν δηλωθεί και δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτή την περίπτωση κάθε μάθημα Επιλογής μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο μάθημα Επιλογής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων.

Προσοχή: Σε περίπτωση αντικατάστασης μαθήματος Επιλογής δικαίωμα για παροχή επιπλέον συγγραμμάτων υπάρχει μόνο αν το σύνολο των Υ μαθημάτων όλων των ετών και των προγενέστερα δηλωθέντων Ε μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα μαθήματα που απαιτούνται για να συμπληρωθούν οι 300 ECTS.

 1. Διάρκεια Διδασκαλίας Μαθημάτων: Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός του δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του τελικού βαθμού Πτυχίου, ενώ ούτε προσμετρώνται οι αντίστοιχες ECTS μονάδες.
 2. Αγγλικά: Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών.
 3. Ατομική Εργασία (PRO750): Η Ατομική Εργασία θεωρείται εισαγωγικό μάθημα για την Πτυχιακή Εργασία και διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Οδηγό για τη Συγγραφή Εργασιών.
 4. Πρακτική Άσκηση (PRO851): Η Πρακτική Άσκηση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντας Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.
 5. Πτυχιακή Εργασία (PRO050): Η Πτυχιακή Εργασία διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας. Προαπαιτούμενο για την αίτηση είναι ο Φοιτητής να έχει πιστωθεί κατά ελάχιστο 210 ECTS κατά την λήξη του χειμερινού εξαμήνου ή 230 ECTS μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η πτυχιακή εργασία λαμβάνει 30 ECTS και η εκπόνησή της διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 6. Εξετάσεις επί πτυχίω Φοιτητών/τριων: Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό των δέκα (10) εξαμήνων, δεν έχουν το δικαίωμα να εξετάζονται επαναληπτικά, επιπλέον της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, και κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα.
Ενημέρωση: 23-02-2022
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 04-03-2024
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Expo Corfu 2024
Έναρξη: 02-03-2024 |Λήξη: 04-03-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας