Διατάξεις Εφαρμογής Προγράμματος

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τελευταία ενημέρωση 19/10/2015 (.pdf - 404Kb)
- Διατάξεις προηγούμενων ετών είναι διαθέσιμες στο τέλος της σελίδας -

Σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α'):
α) άρθρο 30, εδάφιο β παρ. 2:
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.
β) άρθρο 33,
παρ. 2: Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.
παρ. 11: Μετά το πέρα της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής προσαυξημένo κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.
παρ. 12: Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.

Η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ5/89656/Β3 (2) (ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τ. Β') «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» εξηγεί το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), καθώς και την εφαρμογή του στον σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών.

 1. Ισχύς Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών - Εξαιρέσεις:
  Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (βλ. Παράρτημα) ισχύει για όλους τους φοιτητές / τριες, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα. Όλες οι καρτέλες προόδου των φοιτητών θα ενημερωθούν με το νέο ΠΣ. Εξαίρεση αποτελούν: Για μαθήματα που έχουν ήδη εξεταστεί με επιτυχία τα στοιχεία τους παραμένουν ως έχουν στην καρτέλα προόδου φοιτητών.
  Για μαθήματα που δεν έχουν εξεταστεί με επιτυχία ισχύουν τα εξής:
  1. Αν ένα Υποχρεωτικό (Υ) μάθημα αλλάξει σε μάθημα Επιλογής (Ε), τότε αλλάζει στην καρτέλα προόδου φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
  2. Αν ένα μάθημα Επιλογής αλλάξει σε μάθημα Υποχρεωτικό, τότε παραμένει ως μάθημα Επιλογής στην καρτέλα προόδου φοιτητών που φοιτούν σε μεγαλύτερο εξάμηνο και δεν το έχουν περάσει.
  3. Αν ένα μάθημα (Υ ή Ε) καταργηθεί, τότε αφαιρείται από την καρτέλα προόδου φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
  4. Αν ένα μάθημα (Υ ή Ε) αλλάξει εξάμηνο, τότε αλλάζει και στην καρτέλα προόδου φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
 2. Προτεινόμενα-Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
  Ένα μάθημα (ή περισσότερα) μπορεί να ορισθεί σε κάποιο άλλο μάθημα ως Προτεινόμενο (ο κωδικός του εμφανίζεται εντός παρενθέσεων στο αρχείο του Προγράμματος Σπουδών), ή ως Προαπαιτούμενο (ο κωδικός του εμφανίζεται χωρίς παρενθέσεις). Στη δεύτερη περίπτωση, ένα νέο προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται προσωρινά κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής του ως προτεινόμενο και στο δεύτερο ακαδημαϊκό έτος μετατρέπεται κανονικά σε προαπαιτούμενο.
  Σημείωση 1: Ένα μάθημα μπορεί να ορισθεί σε μάθημα του ιδίου ακαδημαϊκού έτους μόνο ως προτεινόμενο.
  Σημείωση 2: Ένα νέο προαπαιτούμενο παραμένει ως προτεινόμενο στην καρτέλα προόδου φοιτητή όταν εφαρμόζεται σε μάθημα Υ ή σε μάθημα Ε που έχει ήδη δηλωθεί από το φοιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στη Γραμματεία για εξαίρεση κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
 3. Διδακτικές Μονάδες (ΑΜ):
  Για κάθε μάθημα αντιστοιχεί μία (1) ή περισσότερες Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ), οι οποίες ορίζονται με βάση τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης ως εξής: 1 ΔΜ ανά ώρα διδασκαλίας (διάλεξη ή εργαστηριακό μάθημα) +
  1 έως 3 ΔΜ, για 1 έως 3 ώρες εργαστηρίου/φροντιστηρίου/εξάσκησης (οι ΔΜ σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι λιγότερες (π.χ. 1 ΔΜ για 3 ω εργαστηρίου), αλλά όχι περισσότερες από τις ώρες εργαστηρίου/φροντιστηρίου/εξάσκησης με μέγιστο τις 3 ώρες).
 4. Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου:
  Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού Πτυχίου υπολογίζεται από τις ΔΜ σύμφωνα με τον τύπο Σ(χ)/Σ(σβ), όπου χ=σβ*βαθμός μαθήματος (ΦΕΚ 308/18-6-1987 και 802/2-11-1988). Ο συντελεστής βαρύτητας σβ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

  ΔΜ σβ
  1-2 1
  3-4 1,5
  4+ 2
  Πτυχιακή Εργασία 2

 5. Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System):
  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3 (2) (ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τ. Β'), το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) βασίζεται στο φόρτο εργασίας (1 ECTS = 30 ώρες), τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
  Το σύστημα εφαρμόστηκε στο ΤΤΗΕ στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και ορίζεται υπολογίζοντας για το κάθε μάθημα το συνολικό πραγματικό φόρτο εργασίας του φοιτητή για την απόκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Κάθε φοιτητής δηλώνει τόσα υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε) μαθήματα όσα χρειάζονται για να συγκεντρώσει 60 ECTS κατ' ελάχιστο ανά ακαδημαϊκό έτος, ανεξάρτητα από την κατανομή τους εντός των 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων του.
 6. Ορισμός ΑΜ, ECTS & Προαπαιτούμενων/Προτεινόμενων Μαθημάτων:
  Οι ΔΜ, οι μονάδες ECTS και τα προαπαιτούμενα/προτεινόμενα μαθήματα ορίζονται για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος. Το δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζει όλα τα διδασκόμενα μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος, μαζί με τα Προαπαιτούμενα/Προτεινόμενα μαθήματα, τις ECTS και τις ΔΜ που αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα.
 7. Αριθμός ECTS για Απόκτηση Πτυχίου:
  Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α') ένας φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν, εντός των εξεταστικών περιόδων, εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα έχει διάρκεια πέντε ακαδημαϊκών ετών, συνεπώς, του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν συγκεντρώσει συνολικά κατ' ελάχιστο 300 ECTS.
  Εάν ένας φοιτητής έχει συμπληρώσει περισσότερες Μονάδες ECTS από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη πτυχίου (300 ECTS) πρέπει, με έγγραφη δήλωση του, να καθορίσει τα μαθήματα επιλογής ο βαθμός των οποίων δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό βαθμού Πτυχίου (με βάση τις ΔΜ και σύμφωνα με το συντελεστή βαρύτητας της παραγράφου 4). Τα μαθήματα αυτά θα αναφέρονται με τον αντίστοιχο βαθμό στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή η οποία συνοδεύει το πτυχίο του.
 8. Δήλωση Μαθημάτων:
  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α'): Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.

  Προσοχή: σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν δηλωθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας μπορούν να δηλωθούν μόνο μετά από 12 μήνες.

  Στο Χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται Υποχρεωτικά και Επιλογής μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου και αντίστοιχα στο Εαρινό δηλώνονται Εαρινού εξαμήνου. Τα μαθήματα δηλώνονται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων προαπαιτούμενων μαθημάτων. Οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα έτσι ώστε να συμπληρώσουν κατ' ελάχιστο 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.
  Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει επιπλέον μαθήματα από οποιοδήποτε άλλο εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων μαθημάτων. Οι ECTS αυτών των μαθημάτων πιστώνονται στο εξάμηνο του εκάστοτε μαθήματος όπως αυτό ορίζεται στο ΠΣ.
  Μαθήματα (Υ ή/και Ε) που έχουν δηλωθεί και δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς μέχρι και τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε αυτή την περίπτωση κάθε μάθημα Επιλογής μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο μάθημα Επιλογής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων.

  Προσοχή: Σε περίπτωση αντικατάστασης μαθήματος Επιλογής δικαίωμα για παροχή επιπλέον συγγραμμάτων υπάρχει μόνο αν το σύνολο των Υ μαθημάτων όλων των ετών και των προγενέστερα δηλωθέντων Ε μαθημάτων δεν υπερβαίνει τα μαθήματα που απαιτούνται για να συμπληρωθούν οι 300 ECTS.
 9. Σύνδεση του Συστήματος ECTS με το προηγούμενο Σύστημα:
  Μαθήματα που έχουν περάσει οι φοιτητές πριν από την εισαγωγή του συστήματος ECTS πιστώνονται με τις αντίστοιχες ECTS που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2008-­2009 (πρώτο έτος εφαρμογής των ECTS). Εξαίρεση αποτελούν:
  α) μαθήματα που έχουν καταργηθεί και δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα οποία πιστώνονται με 4 ECTS (μέσος όρος των ECTS στο σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009). β) επιλεγόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων, τα οποία πιστώνονται με τις ECTS που ορίζει το ΠΣ του αντίστοιχου Τμήματος.
 10. Διάρκεια Διδασκαλίας Μαθημάτων:
  Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός του δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του τελικού βαθμού Πτυχίου.
 11. Αγγλικά:
  Προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται με κατάθεση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 ή άλλου αντίστοιχου, ή με βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων Αγγλικής γλώσσας. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών.
 12. Ατομική Εργασία (PRO750):
  Η Ατομική Εργασία θεωρείται εισαγωγικό μάθημα για την Πτυχιακή Εργασία και διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Οδηγό για τη Συγγραφή Εργασιών.
 13. Πρακτική Άσκηση (PRO851):
  Η Πρακτική Άσκηση διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.
 14. Πτυχιακή Εργασία (PRO050):
  Η Πτυχιακή Εργασία διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας. Προαπαιτούμενο για την αίτηση είναι ο Φοιτητής να έχει πιστωθεί κατά ελάχιστο 210 ECTS κατά την λήξη του χειμερινού εξαμήνου ή 230 ECTS μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου.
  Σημειώνεται ότι για τους φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 40 ECTS.
 15. 'Επί πτυχίω' Φοιτητές/τριες:
  'Επί πτυχίω' θεωρείται όποιος/α έχει:
  α) συμπληρώσει 250 ECTS (240 ECTS όποιος έχει εγγραφεί το 2004),
  β) ανάθεση Πτυχιακής Εργασίας από την ΓΣ του Τμήματος,
  γ) δηλώσει τα υπόλοιπα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου.
  Ένας/μία 'επί πτυχίω' φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να εξετάζεται στα μαθήματα που οφείλει σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, ανεξάρτητα εάν διδάσκονται στο Χειμερινό ή Θερινό εξάμηνο. Θα πρέπει όμως να δηλώνει την πρόθεσή του αυτή στην Γραμματεία, ώστε να ενημερώνεται ο εκάστοτε διδάσκων.