Πολιτική Ποιότητας

gr  pdf.png  Πολιτική Ποιότητας (επικαιροποίηση 2023)
Mέγεθος: 388.71 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στην 9η Συνεδρίασή της, ακαδ. έτους 2018-2019, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/02/2019 ενέκρινε ομόφωνα την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Η Πολιτική Ποιότητας επικαιροποιήθηκε και εγκρίθηκε στην 7η Συνεδρίαση ακαδ. έτους 2022-2023 της ΓΣ την Πέμπτη 19/01/2023. 


Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιστημονική/καλλιτεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών που σχετίζονται με την εικόνα, τον ήχο και συνδυασμούς τους, θεμελιώνοντας ένα ισχυρό και πολυεδρικό γνωστικό υπόβαθρο. Οι σπουδές στο Τμήμα συνδυάζουν την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των Νέων Μέσων στις Οπτικοακουστικές Tέχνες, υπό το πρίσμα της διαθεματικής διδακτικής και ερευνητικής σύγκλισης της Τέχνης με την Τεχνολογία και της δημιουργικής συνέργειάς τους στο πεδίο της ανάπτυξης νέων μορφών καλλιτεχνικού έργου.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο και αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της στοχοθεσίας του Τμήματος, αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και του Ιδρύματος. Η Πολιτική αυτή στηρίζεται δομικά στους ακόλουθους άξονες:

  • Διαρκή εξελικτική αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησής του, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο γίγνεσθαι στο πεδίο των Οπτικοακουστικών Τεχνών και Τεχνολογιών και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. στοχεύοντας στην επίτευξη των βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων.Ανθρωποκεντρική - φοιτητοκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο, καθοδηγούμενη από α) την καταγραφή της προσλαμβανόμενης εμπειρίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών μέσω δόκιμης μεθοδολογίας, β) την εφαρμογή ευρέως φάσματος διδακτικών μεθοδολογιών , γ) την ενδελεχή αξιολόγηση των επιδόσεων και δ) την ενίσχυση της διαδικασίας απόκτησης γνώσης με τρόπο συντεταγμένο, ολιστικό και κατάλληλα προσάρμοσμένο στο αντίστοιχο επίπεδο σπουδών.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονισμών για όλα τα Προγράμματα Σπουδών καθώς και πιστοποιητικών ειδίκευσης ή/και απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
  • Ενίσχυση των ερευνητικών δράσεων μέσω της λειτουργίας θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και της διαμόρφωσης στρατηγικών έρευνας αιχμής, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής δημιουργικού/καλλιτεχνικού έργου υψηλής στάθμης, που προωθεί την αριστεία και την καινοτομία. Διεθνοποίηση, εξωστρέφεια και πιστοποίηση μέσα στο ισχύον θεσμικό πλάισιο των Προγραμμάτων όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος έτσι ώστε να παραμένουν συντονισμένα με το διεθνές γίνεσθαι, να είναι επίκαιρα, ανταγωνιστικά, αλλά και λειτουργικά συνδεδεμένα με την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.
  • Συνεχής αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των διαχειριστικών λειτουργιών του Τμήματος σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (Μ.Ο.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και με όσα θεσμικώς ορίζονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις πτυχές της φοιτητικής ζωής (παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή στις εξετάσεις, συμμετοχή σε επιτροπές και εκπροσώπηση σε όργανα τους τμήματος κ.ά.), για την αποτύπωση των ερευνητικών και καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού, αλλά και για την υποστήριξη της διαχείρισης των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα.

Για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου και αποτίμησης ποιότητας που διασφαλίζουν:

  • την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και την Ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,
  • την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, την οργανική σύνδεση των διδακτικών μεθοδολογιών με τα πολυεδρικά και διαθεματικά χαρακτηριστικά της έρευνας που εκπονείται στο Τμήμα, την υψηλή στάθμη ζήτησης των αποκτώμενων γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
  • την Ποιότητα του ερευνητικού και καλλιτεχνικού έργου των Μελών του Τμήματος,
  • την Ποιότητα των Διοικητικών και λοιπών Υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Πολιτική Ποιότητας εγκρίνεται και επικαιροποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και παρακολουθείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, η οποία έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και την σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, τεκμηριωμένων με ποσοτικά δεδομένα για τους Φοιτητές, το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Διοικητικό Προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 14-02-2023
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας