Εργαστήρια

1. Eργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών - In.Arts

Διευθυντής: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Κωνσταντίνος Τηλιγάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την συνεισφορά στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής σε οτιδήποτε αφορά τη σύλληψη και την αντίληψη του -είτε καλλιτεχνικού, είτε επικοινωνιακού- αποτελέσματος της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Τη διοργάνωση καλλιτεχνικών ή/και διεπιστημονικών εκδηλώσεων και την παραγωγή διεπιστημονικών ή/και καλλιτεχνικών δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δημιουργών ή/και επιστημόνων,
6. Τη συνεισφορά στην προβολή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και του Ιονίου Πανεπιστημίου,
7. Την παραγωγή γνώσης για την εξέλιξη της αισθητικής και της μεθοδολογίας, της τέχνης και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
8. Το σχεδιασμό και τη δημιουργία εξελιγμένων μορφών έργων τέχνης και συστημάτων επικοινωνίας.
9. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Επίσημος ιστοχώρος Εργαστηρίου: inarts.eu


2. Εργαστήριο Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων - ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ

Διευθυντής: Διονύσιος Κατερέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης επεξεργασίας ακουστικών σημάτων, εικόνων, εικονοσειρών και των συνδυασμών τους. Η αποστολή αυτή πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θα έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τ.Τ.Η.Ε., καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α' 53).

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η δημιουργία κρίσιμης και εστιασμένης μάζας ερευνητικών, αναπτυξιακών και διδακτικών δραστηριοτήτων, η οποία θα τους προσδώσει ταυτότητα, ορατότητα και προστιθέμενη αξία, θα διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για προβολή και εξωστρέφεια και θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδότησης.

Επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τα προηγούμενα είναι οι ακόλουθοι:

  •  η ομαδοποίηση ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων κάτω από μία ενιαία στέγη που διαθέτει κοινή επωνυμία και ομοιογενή ταυτότητα
  • η διαμόρφωση και υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα το Εργαστηρίου
  • η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση ερευνητών και άλλου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και εμβέλειας
  • η αξιοποίηση ευκαιριών για αυξημένη εξωστρέφεια, ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και χρηματοδότηση
  • η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Τ.Τ.Η.Ε.

Επίσημος ιστοχώρος Εργαστηρίου: epoasi.eu


3. Eργαστήριο Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL

Διευθυντής: Ιωάννης Ζάννος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο «Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες» υπό τον διακριτικό τίτλο «PEARL» (Performative Environments in the Arts Research Lab) καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας άντλησης και διαχείρησης πληροφορίας στο περιβάλλον για χρήση σε παραστατικές τέχνες αφενός, και για διαδραστικά περιβάλλοντα ψυχαγωγί- ας ή νοήμονα περιβάλλοντα (intelligent environments) με αναφορά στον πολιτισμό γενικότερα αφετέρου. Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Ενημέρωση: 20-02-2021
<< <
Μάιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 26-05-2022
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 - έκδοση 4.6
Έναρξη: 14-02-2022 |Λήξη: 27-05-2022
[Σε Εξέλιξη]
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Μαΐου 2022 (Κέρκυρα, Ληξούρι, Λευκάδα)
Έναρξη: 25-05-2022 |Λήξη: 27-05-2022
[Σε Εξέλιξη]
Προσεχώς
Παρουσίαση του έργου "Στέλλα Κοιμήσου" του Γιάννη Οικονομίδη από τη φοιτητική θεατρική ομάδα Avarts Theatre
Έναρξη: 28-05-2022 |Λήξη: 29-05-2022
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Δελτίο Τύπου
Mέγεθος: 109.18 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα έργου
Mέγεθος: 1.19 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας