Εργαστήρια

1. Eργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών - In.Arts

Διευθύντρια: Νταλίλα Ονοράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την συνεισφορά στην ανάπτυξη της έρευνας των οπτικοακουστικών μέσων στα πλαίσια της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και της μεθοδολογίας αυτής σε οτιδήποτε αφορά τη σύλληψη και την αντίληψη του -είτε καλλιτεχνικού, είτε επικοινωνιακού- αποτελέσματος της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων παραγωγής.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Τη διοργάνωση καλλιτεχνικών ή/και διεπιστημονικών εκδηλώσεων και την παραγωγή διεπιστημονικών ή/και καλλιτεχνικών δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων δημιουργών ή/και επιστημόνων,
6. Τη συνεισφορά στην προβολή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και του Ιονίου Πανεπιστημίου,
7. Την παραγωγή γνώσης για την εξέλιξη της αισθητικής και της μεθοδολογίας, της τέχνης και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
8. Το σχεδιασμό και τη δημιουργία εξελιγμένων μορφών έργων τέχνης και συστημάτων επικοινωνίας.
9. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

Επίσημος ιστοχώρος Εργαστηρίου: inarts.eu


2. Εργαστήριο Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων - ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ

Διευθυντής: Μιχαήλ Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και η υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης επεξεργασίας ακουστικών σημάτων, εικόνων, εικονοσειρών και των συνδυασμών τους. Η αποστολή αυτή πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο θα έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τ.Τ.Η.Ε., καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α' 53).

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η δημιουργία κρίσιμης και εστιασμένης μάζας ερευνητικών, αναπτυξιακών και διδακτικών δραστηριοτήτων, η οποία θα τους προσδώσει ταυτότητα, ορατότητα και προστιθέμενη αξία, θα διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για προβολή και εξωστρέφεια και θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδότησης.

Επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τα προηγούμενα είναι οι ακόλουθοι:

  •  η ομαδοποίηση ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων κάτω από μία ενιαία στέγη που διαθέτει κοινή επωνυμία και ομοιογενή ταυτότητα
  • η διαμόρφωση και υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα το Εργαστηρίου
  • η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυση ερευνητών και άλλου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας και εμβέλειας
  • η αξιοποίηση ευκαιριών για αυξημένη εξωστρέφεια, ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα και χρηματοδότηση
  • η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Τ.Τ.Η.Ε.

Επίσημος ιστοχώρος Εργαστηρίου: epoasi.eu


3. Eργαστήριο Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL

Διευθυντής: Ιωάννης Ζάννος, Καθηγητής

Το Εργαστήριο «Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες» υπό τον διακριτικό τίτλο «PEARL» (Performative Environments in the Arts Research Lab) καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας άντλησης και διαχείρησης πληροφορίας στο περιβάλλον για χρήση σε παραστατικές τέχνες αφενός, και για διαδραστικά περιβάλλοντα ψυχαγωγί- ας ή νοήμονα περιβάλλοντα (intelligent environments) με αναφορά στον πολιτισμό γενικότερα αφετέρου. Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Επίσημος ιστοχώρος Εργαστηρίου: pearl.avarts.ionio.gr


4. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μουσικής Ακουστικής και Ταλαντώσεων - ΕΜΑΤ

Διευθυντής: Διονύσιος Κατερέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το εργαστήριο καλύπτει καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος. Επιπλέον, δύναται να καλύπτει ερευνητικές ανάγκες και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας (ΜΥΕ) και να παρέχει υπηρεσίες στα ως άνω Τμήματα, αλλά και σε ιδιώτες, ως Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της Μουσικής Ακουστικής (Φυσική της Μουσικής), του Σχεδιασμού, της Κατασκευής, της Συντήρησης, της Επισκευής και της Εργονομίας Μουσικών Οργάνων, της Ακουστικής Συμπεριφοράς Υλικών, του Ακουστικού Σχεδιασμού Χώρων, σε θέματα Νέων Διεπιφανειών Μουσικής Έκφρασης (new interfaces for musical expression-NIME), σε Διεπαφές Μη-Τυπικών Μουσικών Οργάνων και της Μηχανικής των Υλικών και των Κατασκευών, σε γενικά και ειδικά θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του. Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσης.
2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.
3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και στα πλαίσια διατμηματικών - διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.
4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση τους.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
8. Τη συνεργασία και την υποστήριξη εκτελουμένων έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.
9. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετικά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

Ενημέρωση: 03-10-2023
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-03-2024
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Expo Corfu 2024
Έναρξη: 02-03-2024 |Λήξη: 04-03-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας