Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έκδοση 3.2 11/02/2016 - wv13.0, Τελευταία ενημέρωση 11/02/2016 (.pdf -163K)

Για τη συγγραφή της εργασίας πρέπει να ακολουθείται ο
Οδηγός Συγγραφής Εργασιών

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας (ΠΕ) προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών τους, να εξελίξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, και να ασχοληθούν/δοκιμαστούν σε εφαρμογές σχετικές με την επαγγελματική κατεύθυνση του ενδιαφέροντός τους. Η εκπόνηση της ΠΕ θεωρείται καίριας σημασίας για την εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του φοιτητή και για τον λόγο αυτό κρίνεται υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η ΠΕ θεματικά αναφέρεται σε γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούν και προάγουν την οπτικοακουστική δημιουργία και έκφραση μέσα από την χρήση νέων τεχνολογικών μέσων στον ευρύτερο οπτικοακουστικό επαγγελματικό χώρο της τέχνης, της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και της μαζικής επικοινωνίας, όπως τους φορείς παραγωγής ηχητικού & οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες διαφήμισης), φορείς ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων (π.χ. εφαρμογές εκπαίδευσης-ψυχαγωγίας), οργανισμούς διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς (π.χ. μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές) και οργανισμούς δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Προτείνεται ο συνδυασμός της θεωρητικής έρευνας με την πειραματική εφαρμογή ιδεών μέσω των νέων τεχνολογιών.

Ενδεικτικά, χαρακτηριστική δραστηριότητα για την υλοποίηση μιας ΠΕ δύναται να είναι μία ή συνδυασμός των εξής:

 • δημιουργία εικαστικού, ηχητικού, ή οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου.
 • ανάπτυξη, ή εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας ή μεθόδων στην διαχείριση (παραγωγή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, διάδοση, συντήρηση) ήχου και εικόνας.
 • εκπόνηση διεπιστημονικής θεωρητικής έρευνας.

Άρθρο 2: Γενικό Πλαίσιο Εκπόνησης ΠΕ

1. Η ΠΕ αντιστοιχεί σε 30 ECTS, δηλαδή σε ένα φόρτο εργασίας 750 ωρών κατά ελάχιστο, οι οποίες πιστώνονται σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο 10ο εξάμηνο σπουδών, εφόσον η ΠΕ βαθμολογηθεί πάνω από τη βάση.

2. Η ΠΕ εκτελείται υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του Τμήματος (Επιβλέπων) και με την συνεπίβλεψη (εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο) ενός ή περισσοτέρων Συνεπιβλεπόντων ή την συμμετοχή Συμβούλων.

3. Δικαίωμα επίβλεψης (ή συνεπίβλεψης) μιας ΠΕ έχουν:

· οι Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος,

· οι διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος,

· τα μέλη ΕΕΔΙΠ του Τμήματος.

4. Ως Σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν :

· οι κατά περίπτωση αποσπασμένοι στο Τμήμα εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης,

· οι διδάσκοντες άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίου (ελληνικού ή της αλλοδαπής) καθώς και καταξιωμένοι επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου.

5. Ο κάθε Επιβλέπων αναλαμβάνει έναν αριθμό ΠΕ. Κριτήρια επιλογής μπορούν να είναι (ενδεικτικά) η συνολική ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή με έμφαση σε μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της ΠΕ, καθώς και το βιογραφικό του με συνημμένο φάκελο καλλιτεχνικών ή άλλων εργασιών. Ο Επιβλέπων αποδέχεται την επίβλεψη μιας εργασίας υπογράφοντας και καταθέτοντας την Δήλωση Αποδοχής Επίβλεψης ΠΕ στην Γραμματεία του Τμήματος στην οποία αναφέρει και τα ονόματα των των Συνεπιβλέποντων ή των Συμβούλων, εφόσον αυτοί τελικά οριστούν. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης, ο κάθε Συνεπιβλέπων καταθέτει τη Δήλωση Αποδοχής Συνεπίβλεψης.

6. Φοιτητές που έχουν πιστωθεί κατά ελάχιστο 210 ECTS κατά την λήξη του χειμερινού εξαμήνου ή 230 ECTS μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου, μπορούν μέχρι και τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου να καταθέσουνμε αίτησή τους προς την Γραμματεία του Τμήματος Πρόταση Πτυχιακής Εργασίας. Η Πρόταση ΠΕ υπογράφεται από τον φοιτητή, είναι έκτασης ενδεικτικά 500-800 λέξεων και περιλαμβάνει:

I. ενδεικτικό τίτλο,

II. συνοπτική περιγραφή του θέματος,

III. συνοπτική κριτική ανάλυση της περιοχής που εντάσσεται το θέμα,

IV. προτεινόμενη μεθοδολογία,

V. τυχόν παραδοτέα (πέραν του κειμένου της ΠΕ),

VI. παράθεση ενδεικτικής βιβλιογραφίας.

Σημείωση: Για την σωστή δομή της Πρότασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ο Οδηγός Συγγραφής Εργασιών.

7. Με την περάτωση της ΠΕ ο Φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση προς την ΓΣ για να ορισθεί τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Πτυχιακής Εργασίας. Προαπαιτούμενο για την αίτηση είναι ο Φοιτητής να έχει συμπληρώσει 280 ECTS μείον τις ECTS που αντιστοιχούν στην ΠΕ.

8. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ είναι ο αντίστοιχος Επιβλέπων, ο οποίος επιλέγει δύο από τους διδάσκοντες του Τμήματος και τους προτείνει στην Συνέλευση του Τμήματος ως τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση ορισμού Συνεπιβλεπόντων, αυτοί αποτελούν υποχρεωτικά μέλη της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητής ή Λέκτορας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

9. Παράλληλα, το κείμενο της ΠΕ και το όποιο ψηφιακό / οπτικοακουστικό υλικό υποβάλλονται από τον Φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος σε τρία αντίτυπα (ένα για κάθε μέλος της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ).

10. Μετά την επιτυχή υποστήριξη μιας ΠΕ, ο εκάστοτε φοιτητής παραδίδει ένα αντίγραφο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 3: Διαδικασία Δήλωσης ΠΕ

1. Ο Φοιτητής προτείνει το θέμα της ΠΕ σε διδάσκοντα του Τμήματος με τον οποίο επιθυμεί να την εκπονήσει.

2. Ο Διδάσκων αξιολογεί την πρόταση του φοιτητή, έχοντας ως βασικό κριτήριο την συνάφεια του θέματος της με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, καθώς και την σαφήνεια, τον βαθμό ολοκλήρωσης και την επιστημονικότητα της πρότασης.

3. Εναλλακτικά, ο κάθε διδάσκων δύναται να ανακοινώσει θέματα ΠΕ προς εκπόνηση. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές επικοινωνούν με τον διδάσκοντα, εκδηλώνοντας την πρόθεσή τους για ανάληψη κάποιου συγκεκριμένου θέματος ΠΕ.

4. Εφόσον ο διδάσκων συγκατατίθεται να αναλάβει την επίβλεψη της συγκεκριμένης ΠΕ, συνεργάζεται με τον φοιτητή, καθοδηγώντας τον προς την ολοκλήρωση της Πρότασης ΠΕ. Η ευθύνη ως προς το περιεχόμενο της Πρότασης ΠΕ ανήκει αποκλειστικά στον φοιτητή.

5. Μέχρι και τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου ο Φοιτητής υποβάλει την Πρόταση ΠΕ, συνοδευόμενη από το συπληρωμένο έντυπο αίτησης εκπόνησης ΠΕ στην Γραμματεία του Τμήματος.

6. Παράλληλα με την κατάθεση της πρότασης ΠΕ, ο εκάστοτε Επιβλέπων υποβάλει την αντίστοιχη έντυπη Δήλωση Επίβλεψης ΠΕστην Γραμματεία, ενώ ο κάθε Συνεπιβλέπων την έντυπη Δήλωση Συνεπίβλεψης ΠΕ.

7. Ο τρόπος κατάθεσης της πρότασης και των ανωτέρω εντύπων καθορίζεται κάθε φορά από την Γραμματεία του Τμήματος, η οποία μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών.

8. Η Γραμματεία του Τμήματος εξετάζει εάν ο Φοιτητής καλύπτει τις τυπικές προϋποθέσεις για την εκπόνηση ΠΕ και, εφόσον αυτές τηρούνται, η Πρόταση ΠΕ τίθεται προς έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος.

9. Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει την Πρόταση ΠΕ και τον ορισμό του αντίστοιχου Επιβλέποντα (και κατά περίπτωση Συνεπιβλεπόντων ή Συμβούλων) με κριτήρια:

α) τη συνάφειά της με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Επιβλέποντα.

β) την περιγραφόμενη σύνθεση του περιεχομένου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΠΕ ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο από το Τμήμα επίπεδο.

γ) το διαφαινόμενο φόρτο εργασίας του φοιτητή για την υλοποίησή της, που θα πρέπει να ισοδυναμεί με 750 ώρες (στον υπολογισμό φόρτου εργασίας συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος για την προετοιμασία της Πρότασης ΠΕ), καθώς και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

10. Εφόσον οριστούν Συνεπιβλέποντες, αυτοί αναλαμβάνουν την επίβλεψη εκπόνησης της ΠΕ σε συγκεκριμένοους θεματικούς τομείς που παρουσιάζουν συνάφεια με το γνωστικό τους αντικείμενο.

11. Με την έγκριση της Πρότασης ΠΕ από την Συνέλευση του Τμήματος ορίζεται ο χρόνος έναρξης εκπόνησης της ΠΕ ως η ημερομηνία έναρξης του αντίστοιχου εξαμήνου.

Άρθρο 4: Εκπόνηση ΠΕ

1. Σε περιπτώσεις που η ΠΕ στοχεύει σε υλοποίηση με χρήση εξοπλισμού, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην πρόταση ΠΕ. Σημειώνεται ότι το Τμήμα μπορεί να διαθέσει εξοπλισμό, που είναι ήδη διαθέσιμος, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση του δε δημιουργεί προβλήματα στις λοιπές διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

2. Για την ομαλή εξέλιξη της εκπόνησης της ΠΕ συνιστάται ο Φοιτητής να έχει τακτικές συναντήσεις με τον Επιβλέποντα.

3. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ΠΕ, τόσο ο Επιβλέπων (ή οι Συνεπιβλέποντες), όσο και ο Φοιτητής, μπορεί να προτείνει μονομερώς να διακόψουν την συνεργασία τους, ενημερώνοντας εγγράφως την Γραμματεία του Τμήματος για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται κατά περίπτωση τις επόμενες ενέργειες.

Άρθρο 5: Αξιολόγηση ΠΕ

1. Ο Επιβλέπων, εφόσον κρίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της ΠΕ, και με την σύμφωνη γνώμη των Συνεπιβλεπόντων, προτείνει στον φοιτητή να υποβάλει την ΠΕ για εξέταση. Ο Φοιτητής υποβάλλει σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος για τον ορισμό τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ όχι αργότερα από τις τρεις (3) εβδομάδες πριν το τέλος της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου (Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου). Το κείμενο της ΠΕ και το όποιο ψηφιακό / οπτικοακουστικό υλικό κατατίθενται παράλληλα με την ανωτέρω αίτηση στην Γραμματεία του Τήματος σε τρία αντίτυπα (ένα για κάθε μέλος της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Πτυχιακής Εργασίας) ενώ τα αντίστοιχα καλλιτεχνικά έργα, εφόσον υπάρχουν, τοποθετούνται σε χώρο που καθορίζεται σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

2. Ο Επιβλέπων προτείνει δύο μέλη για την Εξεταστική Επιτροπή ΠΕ στην Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά με κριτήριο την συμπληρωματική κάλυψη του Θεωρητικού, Καλλιτεχνικού και Τεχνολογικού τομέα. Στην περίπτωση ορισμού Συνεπιβλεπόντων, αυτοί υποχρεωτικά αποτελούν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, της εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ προεδρεύει ο Επιβλέπων.

3. Η υποστήριξη της ΠΕ είναι υποχρεωτική και γίνεται με παρουσίασή της σε ανοιχτή διαδικασία και σε ημερομηνία και ώρα που δημοσιοποιούνται τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα τριάντα (30) λεπτά. Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολουθεί συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ υποβάλλουν ερωτήσεις, έτσι ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την πληρότητα στην επεξεργασία του θέματος.

4. Μετά από την δημόσια υποστήριξη ακολουθεί συνεδρίαση της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ για την βαθμολόγηση της ΠΕ. Η βαθμολογία κατατίθεται όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου στην Γραμματεία του Τμήματος από τον Επιβλέποντα σε ειδικό έντυπο υπογεγραμμένο από τα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ΠΕ. Ο Τελικός Βαθμός είναι ο Μέσος Όρος των τριών βαθμών.

5. Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή ΠΕ :

α) κρίνει ότι η βαθμολογία είναι ίση ή πάνω από την βάση, αλλά προτείνει κάποιες διορθώσεις: η Εξεταστική Επιτροπή καταθέτει εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών τις διορθώσεις στον Φοιτητή μέσω του Επιβλέποντα. Στη συνέχεια, ο Φοιτητής οφείλει να επανακαταθέσει στα μέλη της Επιτροπης διορθωμένη την ΠΕ εντός δέκα (10) ημερών, αποδεικνύοντας ότι έχει συμπεριλάβει τις αλλαγές. Μόνο τότε ο Επιβλέπων καταθέτει το έντυπο βαθμολογίας στην Γραμματεία.

β) κρίνει ότι η ΠΕ είναι ελλιπής (βαθμολογία κάτω από την βάση) αλλά εξελίξιμη: δεν καταθέτει την βαθμολογία αλλά αναπέμπει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παρουσίασης την ΠΕ για συμπληρωματική επεξεργασία και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης όχι νωρίτερα από την επόμενη εξεταστική περίοδο. Η εκ νέου υποβολή της ΠΕ από τον Φοιτητή πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από υπόμνημα όπου να τεκμηριώνεται σημείο προς σημείο η συμμόρφωση στα ζητούμενα προς επεξεργασία από την Εξεταστική Επιτροπή.

γ) κρίνει για δεύτερη φορά ότι η ΠΕ είναι ελλιπής (βαθμολογία κάτω από την βάση): καταθέτει την βαθμολογία, συνοδευόμενη από κατάλληλη γραπτή αιτιολόγηση της τελικής απόρριψης της εργασίας. Στην περίπτωση αυτή ο Φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει νέα εργασία, επαναλαμβάνοντας την συνολική διαδικασία.

Άρθρο 6: Θέματα Λογοκλοπής

Ο Φοιτητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος για θέματα λογοκλοπής, υποβάλλοντας όλες τις οριζόμενες από αυτές ενυπόγραφες δηλώσεις κατά την υποβολή των κειμένων της ΠΕ και του συνοδευτικού υλικού αυτής.

Άρθρο 7: Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

1. Η ΠE είναι αποτέλεσμα δράσης περισσότερων του ενός προσώπων. Αποτελεί προϊόν άμεσης σύμπραξης και συνεργασίας του φοιτητή και του Επιβλέποντος, και κατά περίπτωση των Συνεπιβλεπόντων και των Συμβούλων που συμμετέχουν στην διαδικασία υλοποίησης της ΠΕ. Ο Φοιτητής από την έναρξη της υλοποίησης της ΠΕ δρα υπό το συντονισμό και την πνευματική διεύθυνση και εποπτεία του Επιβλέποντος και των Συνεπιβλεπόντων, ενώ χορηγείται (εφόσον διατίθενται) ο απαραίτητος εξοπλισμός και οι τεχνικές υποδομές από το Τμήμα Τεχνών Εικόνας και Ήχου. Συνεπώς, ο εκάστοτε φοιτητής, που εκπονεί ΠΕ στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, έχει ποσοστό επί του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων της ΠΕ.

2. To σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων της ΠΕ κατανέμεται, εφόσον αυτό δεν οριστεί κατά περίπτωση διαφορετικά, ισόποσα μεταξύ α) του φοιτητή που εκπονεί την ΠΕ β) του επιβλέποντα / συνεπιβλεπόντων και του συνόλου των συμβούλων της ΠΕ και γ) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κατά συνέπεια, σε κάθε εκ των παραπάνω κατηγοριών δικαιούχων (α), (β) και (γ) αντιστοιχεί κλάσμα ίσο προς το 1/3 του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός συνεπιβλεπόντων ή συμβούλων, το ποσοστό της κατηγορίας (β) των δικαιούχων κατανέμεται ισόποσα μεταξύ αυτών, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά από μεταξύ τους συμφωνία, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να κατατεθεί στην γραμματεία του Τμήματος προ της υποβολής των αιτήσεων για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΠΕ.

3. Όλα τα ανωτέρω ποσοστά, που με βάση το παρόν Άρθρο και ανά περίπτωση, προβλέπεται ότι ανήκουν στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, θεωρείται ότι μεταβιβάζονται αμετάκλητα σε αυτό με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης του φοιτητή για την εκπόνηση της ΠΕ και τις ως άνω προβλεπόμενες Δηλώσεις Αποδοχής Επίβλεψης ή/και Συνεπίβλεψης, ως ορίζεται ανωτέρω, δια της υποβολής των οποίων ο εκάστοτε φοιτητής, επιβλέπων, συνεπιβλέπων, σύμβουλος κ.λπ. προσχωρούν ανεπιφύλακτα στο σύνολο των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

4. Δικαιώματα-Παραχωρήσεις:

α) Ο Φοιτητής οφείλει να δηλώσει στο κείμενο της ΠΕ ότι το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας δύναται να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα της ΠΕ για διδακτικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς επικοινωνιακής πολιτικής και προώθησης του Τμήματος Τεχνών Εικόνας και Ήχου, για σκοπούς επικαιρότητας και ενημέρωσης και γενικότερα για σκοπούς που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

β) Η επί μέρους δημιουργική συμβολή του Φοιτητή στην ΠΕ είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης δημιουργικής σκέψης. Ο Φοιτητής οφείλει να δηλώσει στο κείμενο της ΠΕ ότι επί αυτής δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου (πέρα από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου) και ότι ρητά έχει αναφέρει χωρίς καμία παρέκκλιση το όνομα και την προέλευση των πηγών που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ΠΕ.

γ) Ο Φοιτητής οφείλει να δηλώσει στο κείμενο της ΠΕ ότι συναινεί στην πρόσβαση της επί μέρους δημιουργικής συμβολής του στην ΠΕ με οποιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά αναλογική, ψηφιακή) στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Τεχνών Εικόνας και Ήχου και στη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου για ερευνητικούς, διδακτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

δ) Ο Φοιτητής δύναται να παρουσιάσει το αποτέλεσμα της ΠΕ σε ημερίδες, περιοδικά, συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ, κ.λπ., αλλά θα πρέπει να δηλώνει ρητά ότι η ΠΕ εκπονήθηκε στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και να αναφέρει τον Επιβλέποντα της ΠΕ, καθώς επίσης και τον όποιο Σύμβουλο συμμετείχε στην εκπόνησή της.

Άρθρο 8: Λοιπά θέματα

Για οποιοδήποτε θέμα δεν επιλύεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδιο όργανο είναι η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντα της ΠΕ, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Οδηγός για την Συγγραφή Πτυχιακών Εργασιών

Α. Μορφή Παρουσίασης

Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται σε μορφή έντυπου κειμένου, σε χαρτί μεγέθους Α4. Η προτιμώμενη γραμματοσειρά είναι Times ή Times New Roman, σε μέγεθος 12 points, και το διάστημα μεταξύ των σειρών είναι 1.5. Η έκταση της πτυχιακής εργασίας κυμαίνεται ενδεικτικά από 15.000 έως 17.000 λέξεις (εν. 300-350 λέξεις ανά σελίδα). Ως προς την μορφή των επιμέρους στοιχείων (τίτλοι, υπότιτλοι, απεικονίσεις κλπ.) ακολουθείται το πρότυπο που δίνεται στο μάθημα ¨Επιστημονική Μεθοδολογία".

Το γραπτό μέρος της ΠΕ κατατίθεται δεμένο με θερμοκόλληση και τυπωμένο σε χαρτί Α4, με 65-70 χαρακτήρες ανά γραμμή, διάστημα γραμμών (διάστιχο) 1,5 και περιθώρια 2,5εκατοστά (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά).

Στο εξωτερικό φύλλο, καθώς και στην πρώτη εσωτερική σελίδα της ΠΕ θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

2. [τίτλος της ΠΕ]

3. [όνομα του Φοιτητή]

4. [όνομα και υπογραφή του Επιβλέποντα, των Συνεπιβλέποντων και των Συμβούλων, εφόσον υπάρχουν]

5. Κέρκυρα, [μήνας, έτος]

Τόσο το κείμενο της ΠΕ όσο και συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης (λογισμικό, φωτογραφίες εγκαταστάσεων, κατασκευών, κλπ.) παραδίδεται στην τελική του μορφή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD), τόσο πηγαίου χαρακτήρα (π.χ., word document, latex files), όσο και τελικής μορφής (pdf ή ps αρχείο). Το όποιο λογισμικό αναπτύχθηκε παραδίδεται σε πηγαίο κώδικα στο Παράρτημα της ΠΕ.

Η τελική παρουσίαση της ΠΕ στη Επιτροπή Εξέτασης γίνεται ηλεκτρονικά (π.χ. σε Power Point ή αντίστοιχο μέσο) και κατατίθεται και αυτή στην Γραμματεία σε ψηφιακή μορφή (ppt).

Β. Δομή

Ενδεικτικά, το κείμενο της ΠΕ, ανεξαρτήτως θεματικού τομέα, περιλαμβάνει τα εξής:

I. Πτυχιακή Εργασία

[Τίτλος]

[όνομα φοιτητή/τριας]

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

[Ημερομηνία]

II. Συνοπτική Περίληψη (Abstract) στα Ελληνικά και Αγγλικά

III. Περίληψη (1 παράγραφο ανά Κεφάλαιο)

IV. Πίνακας Περιεχομένων (με αναφορά στον αριθμό σελίδας κάθε Κεφαλαίου, υπο-Κεφαλαίου, Παραρτημάτων, κλπ)

V. Περιεχόμενα (όλα τα Κεφάλαια (1,2,3,…) & Παραρτήματα (Α, Β, Γ, …)

1. Εισαγωγή (εισαγωγή στο θέμα της εργασίας)

2. Ανάπτυξη (ανάλυση, σύνθεση-σχεδιασμός, εφαρμογή-κατασκευή, τεκμηρίωση)

3. Συμπεράσματα

4. Βιβλιογραφία

5. Παραρτήματα (Α, Β, Γ, κλπ).

Αναλυτικότερα, η πτυχιακή εργασία απαρτίζεται από τα εξής μέρη:

Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να εκφράζει σύντομα αλλά με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια το ακριβές αντικείμενο της εργασίας.

Συνοπτική Περίληψη (Abstract)

Περιγράφεται συνοπτικά όλο το περιεχόμενο της εργασίας (περίπου 100 λέξεις).

Περίληψη

Περιγράφεται όλο το περιεχόμενο της εργασίας (μία παράγραφο ανά κεφάλαιο) με έμφαση στα συμπεράσματα (περίπου 500 λέξεις).

Πίνακας Περιεχομένων

Περιέχει όλους τους τίτλους – υπότιτλους, παραγράφους, κλπ των κεφαλαίων της εργασίας (από την εισαγωγή έως την βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) με αναφορά στην σελιδοποίηση της.

Εισαγωγή

Η εισαγωγή είναι το πρώτο Κεφάλαιο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: <τίτλος>) της Εργασίας. Έχει σαν σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στο κύριο θέμα της εργασίας. Περιλαμβάνει τα εξής:

· Πεδίο έρευνας - εφαρμογής

Περιγράφεται το γνωστικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο της εργασίας (με αναφορές στο τι σχετικό έχει γίνει από άλλους επιστήμονες/ καλλιτέχνες).

· Στόχος της εργασίας

Περιγράφεται ο στόχος της εργασίας (με κριτική ανάλυση σε σχέση με το πεδίο έρευνας-εφαρμογής).

· Ορισμοί

Δίνονται ορισμοί και επεξηγήσεις των εννοιών στις οποίες στηρίζεται η εργασία.

· Μεθοδολογία

Περιγράφονται οι αρχές της μεθοδολογίας της εργασίας, αναφέροντας ποιά στοιχεία εξετάζονται και με ποιες μεθόδους, εργαλεία, μελέτη/ες περίπτωσης και πειράματα. Εδώ περιγράφονται οι γενικές αρχές που θα αναπτυχθούν λεπτομερώς στο κύριο μέρος. Μπορεί να γίνει σύντομη αναφορά στα επιμέρους κεφάλαια κατά σειρά, για να βοηθήσει τον αναγνώστη να παρακολουθήσει την επιχειρηματολογία της εργασίας.

Κύριο Μέρος (Ανάπτυξη)

Η ανάπτυξη μπορεί να περιλάβει όσα κεφάλαια χρειάζονται για να περιγραφεί πλήρως το αντικείμενο της εργασίας και τα στάδια της έρευνας για την ολοκλήρωσή της. Αναλύει το πρόβλημα σε επιμέρους σημεία. Κάθε κεφάλαιο εστιάζει ως επί το πλείστον σε ένα σημείο, ένα επί μέρους θέμα, ή διαδικασία, ή ολοκληρωμένο επιχείρημα, ή ένα πείραμα, ή μία μελέτη περίπτωσης κλπ.

Συμπεράσματα

Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ΠΕ, που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των κεφαλαίων, και αξιολογείται κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ΠΕ. Παράλληλα, αναλύονται και τεκμηριώνονται τυχόν αποκλίσεις από την αρχική πρόταση εκπόνησης ΠΕ, όπως αυτή είχε εγκριθεί κατά την αρχική φάση υποβολής της.

Προτάσεις για επιπλέον Ανάπτυξη

Είναι το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, όπου προτείνεται όποια συμπληρωματική ανάπτυξη-έρευνα για την σε βάθος επιπλέον ολοκλήρωση του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας στο μέλλον.

Βιβλιογραφία
Για τις βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ακολουθείται ένα από τα διεθνώς διαδεδομένα πρότυπα. Προτείνεται εδώ το πρότυπο του Chicago Manual of Style. Αυτό έχει πολλές παραλλαγές, από τις οποίες μια απλή, σαφής και εύχρηστη είναι η Chicago Manual of Style 15th B, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες από τις εκδόσεις του MIT Press.
Περιγραφές του προτύπου αυτού βρίσκονται εδώ:
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
http://library.williams.edu/citing/styles/chicago2.php
http://www.calstatela.edu/library/guides/3chicago.pdf

Παραρτήματα
Κάθε ένα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: [τίτλος]) εμπεριέχει την λεπτομερή επιμέρους τεκμηρίωση της εργασίας, όπως κώδικα, βίντεο, φωτογραφίες, αποτελέσματα πειραμάτων, κλπ.

Γ. Χαρακτηριστικές Ποιότητες Επιστημονικού Κειμένου

 • Συντομία (οικονομία έκφρασης)
  Να αποφεύγονται περιττές εκφράσεις-προτάσεις. Ένας απλός τρόπος για να διακρίνει κανείς ένα περιττό στοιχείο είναι να ρωτήσει πρώτον εάν το στοιχείο δίνει συγκεκριμένη πληροφορία, και δεύτερον, αν μπορεί η πληροφορία αυτή να τεκμηριωθεί με σχόλια, παραδείγματα, ή επιχειρηματολογία.
 • Ευκρίνεια
  Η συντακτική δομή των προτάσεων να είναι όσον το δυνατόν πιο απλή γίνεται. Οι προτάσεις να είναι σύντομες. Να αποφεύγονται δευτερεύουσες προτάσεις όπου είναι δυνατό. Στην κατανόηση επίσης βοηθά να δίνονται παραδείγματα που συγκεκριμενοποιούν και περιγράφουν γενικές προτάσεις ή αφηρημένες έννοιες.
 • Ακρίβεια
  Εκφράσεις απροσδιόριστου ή γενικού χαρακτήρα αποφεύγονται. Αντίθετα επιδιώκεται η χρήση κατά το δυνατόν συγκεκριμένων όρων.
 • Λογική Επιχειρηματολογία
  Κάθε επί μέρους συμπέρασμα της εργασίας στηρίζεται σε επιχειρηματολογία που αναφέρει τα συγκεκριμένα από τα οποία προέκυψε και την λογική διαδικασία από την οποία προκύπτουν τα συμπεράσματα.
 • Επαρκής Τεκμηρίωση
  Οι θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να τεκμηριώνονται με βιβλιογραφικές αναφορές ή με παραδείγματα και συγκεκριμένες πληροφορίες. Η κάθε αναφορά γίνεται κατευθείαν στο εκάστοτε αντίστοιχο σημείο (συνήθως στο τέλος της μιας πρότασης) και παραπέμπει στην βιβλιογραφία που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας.

 

Δ. Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Οι παρακάτω διευθύνσεις παραπέμπουν σε ιστοσελίδες με χρήσιμες συμβουλές για την συγγραφή πτυχιακών εργασιών. Κατ' επέκταση συμπεριλαμβάνονται και ιστοσελίδες που αναφέρονται στην συγγραφή διδακτορικών διατριβών, καθότι και αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία χρήσιμα γενικά στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Πτυχιακές και Γενικά Επιστημονικές Εργασίες

http://utopia.duth.gr/~soikonom/MANUAL_GIA_PTYXIAKH.pdf
http://web.mit.edu/writing/index.html
http://libraries.mit.edu/tutorials/general/index.html
http://web.mit.edu/wac/writing/weblinks.html
http://owl.english.purdue.edu/owl/
http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW/index.html
http://owl.english.purdue.edu/internet/owls/writing-labs.html
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/545/01/
http://www.mhhe.com/mayfieldpub/tsw/home.htm
www.ai.uga.edu/mc/howtowrite/howtowrite.pdf
http://www.aresearchguide.com/1steps.html
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/thesis.html
http://www.charleslipson.com/How-to-write-a-thesis.htm
http://www.ma-dissertations.com/blog/writing-a-dissertation/how-to-write-a-thesis-statement-%E2%80%93-basic-things-that-you-need-to-know/432
http://www.ldeo.columbia.edu/~martins/sen_sem/thesis_org.html
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html


Διδακτορικές Εργασίες

http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/thesis.html#outline
http://homes.cerias.purdue.edu/~spaf/Archive/dec.html
http://www.learnerassociates.net/dissthes/
http://www.amazon.com/Authoring-PhD-Thesis-Doctoral-Dissertation/dp/1403905843
http://www.amazon.co.uk/Your-PHd-Thesis-Revise-Studymates/dp/1842850709
http://www.cs.toronto.edu/~sme/presentations/thesiswriting.pdf

Ε. Βιβλιογραφία

Strunk, William, E. B. White, and Maira Kalman. 2007. The elements of style. New York: Penguin Press.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπα
[Επικαιροποίηση: 18/01/2016]

α) Αίτηση Εκπόνησης
β) Δήλωση Επίβλεψης
γ) Δήλωση Συνεπίβλεψης
δ) Αίτηση Ορισμού Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Ενημέρωση: 23-01-2017
<< <
Μάρτιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Σάββατο 02-03-2024
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Expo Corfu 2024
Έναρξη: 02-03-2024 |Λήξη: 04-03-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 115.39 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας