Κανονισμός

Βλ. επίσης: Διατάξεις Εφαρμογής Προγράμματος


Ο ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου είχε εγκριθεί σύμφωνα βάσει των διατάξεων του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’) και της απόφασης της 18ης/05.07.2018  Συνεδρίασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου και τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 29 Ιουλίου 2021 απόφαση της 20ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ως εξής:

Άρθρο 1: Σκοπός

 1. Η πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο πεδίο των σύγχρονων/πολυμεσικών μορφών τέχνης και στο πεδίο των οπτικοακουστικών εφαρμογών κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας, καθώς μέσω αυτής εισάγονται στην ελληνική εκπαίδευση καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, εικαστικές εφαρμογές, δημιουργικές μέθοδοι που αποβλέπουν στη διαμόρφωση δυναμικών, τεχνολογικά εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων, προσβλέποντας στη δημιουργία και χρήση κατάλληλου ψηφιακού υλικού. Το δυναμικό πεδίο Τέχνη και Τεχνολογία συναρθρώνεται άψογα με τη δομή των προγραμμάτων σπουδών, τους σκοπούς και τους στόχους, τις διδακτικές αρχές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης.
 2. Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.
 3. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα εστιασμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, σχέδια δράσης, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνώνται αντιλήψεις, πεποιθήσεις για τη γνώση, τη μάθηση και προτείνονται τρόποι απελευθέρωσης της δημιουργικής κριτικής των συμμετεχόντων. Η αλλαγή επέρχεται μέσω του απορρέοντος εμπλουτισμού των επιστημών, της συνεργασίας, του κριτικού στοχασμού, της διαλεκτικής διαδικασίας και της επαναδημιουργίας σε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό πεδίο.

Άρθρο 2: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ δύνανται να παρακολουθήσουν:

α)        φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

β)        απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού

 1. Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων σε ετήσια βάση που δύνανται να ενταχθούν το Πρόγραμμα ανέρχεται στους εικοσιπέντε (25).
 2. Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.
 3. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Άρθρο 3: Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η αρχή και λήξη του κάθε εξαμήνου ορίζεται από το εκάστοτε εγκεκριμένο από την Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

Άρθρο 4: Συμμετοχή φοιτητών

 1. Η ένταξη των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται με δήλωση εγγραφής τους σε αυτό, η οποία κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος.
 2. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα και ολοκληρώσει τις προπτυχιακές του/της σπουδές χωρίς όμως να ολοκληρώσει την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος, τότε δύναται να επανεγγραφεί σε αυτό βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο Άρθρο 5 του παρόντος ως απόφοιτος. Στην περίπτωση αυτή, τα μαθήματα του Προγράμματος που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς αναγνωρίζονται αυτοδίκαια και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση μόνο των υπόλοιπων μαθημάτων του Προγράμματος.

Άρθρο 5: Διαδικασία και κριτήρια Επιλογής Αποφοίτων

 1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εικοσιπέντε (25) αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή αποφοίτων άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού για την παρακολούθηση του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερους από εικοσιπέντε (25) αποφοίτους.
 2. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κατόπιν αίτησής τους πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ αποκλειστικώς καλλιτεχνικού προσανατολισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αν ο προπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε στο εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η ανωτέρω αίτηση απαραιτήτως συνοδεύεται από:

α)        φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,

β)        δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,

γ)         αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. Ειδικά οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

δ)        αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

ε)         αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

στ)      αυτοπεριγραφική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος,

ζ)         λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.ο.κ.

 1. Η αίτηση των υποψηφίων μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση avarts.ionio.gr/artedu/enroll από την 1η Μαΐου μέχρι την 15η Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
 2. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποφοίτων ξεπερνούν τις εικοσιπέντε (25), η επιλογή των αποφοίτων που θα εγγραφούν τελικώς στο Πρόγραμμα ανά ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

α)  ο γενικός βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται με το διπλάσιο του βαθμού αυτού (2χβαθμός) μόρια (και με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια),

β)  αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μόρια,

γ)  αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο μη καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια,

δ)  η ερευνητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου μοριοδοτείται κατά μέγιστο με τριάντα (30) μόρια,

ε)   η αυτοπεριγραφική έκθεση και οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος βαθμολογείται, με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια.

 1. Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζει ειδική επιτροπή τριών (3) καθηγητών / μελών προσωπικού κατηγορίας του Ε.Δ.Ι.Π, προερχόμενων από το Τμήμα ή από άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο των οποίων παρουσιάζει συνάφεια με κάποιο από τα επιστημονικά πεδία του Προγράμματος. Ο τελικός Πίνακας των επιτυχόντων διαμορφώνεται από την αξιολογική κατάταξη των εικοσιπέντε (25) πρώτων υποψηφίων και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων υποψηφίων, πραγματοποιείται κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εικοσιπέντε (25) εισακτέων.
 2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και εισαγωγής πραγματοποιείται εντός του μηνός Ιουλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η τελική λίστα των υποψηφίων που εισάγονται στο Πρόγραμμα ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους λειτουργίας του Προγράμματος.

Άρθρο 6: Δομή του Προγράμματος και Διδασκαλία

 1. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών μεθοδολογικής, διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης, στη μελέτη παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων, στον εφοδιασμό με παιδαγωγικές γνώσεις του αντικειμένου ειδίκευσης και την ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων εξασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
 2. Τα μαθήματα του Προγράμματος (με τον τύπο και τις ώρες διδασκαλίας, τις αντίστοιχες Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) και τις Πιστωτικές (ECTS) μονάδες) οργανωμένα στα τρία εξάμηνα σπουδών είναι τα εξής:

 

  Κωδικός Εξάμηνο Μάθημα Προαπαιτούμενα Προαπαιτούμενο σε ECTS
1 EDU303 5/3 Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας     5
2 EDU102 5/1 Τεχνικές Δημιουργίας Σεναρίου για Κινηματογράφο και Εκπαίδευση   (EDU231), EDU302 5
3 EDU111 5/1 Στοιχεία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής     5
4 EDU112 3/1 Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές     5
5 EDU113 9/1 Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες     5
6 EDU231 -/2 Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις (EDU102)   5
7 EDU232 8/2 Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση     5
8 EDU233 -/2 Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη     5
9 EDU234 6/2 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές EDU102   5

 

Η αναλυτική περιγραφή της διδασκόμενης ύλης του εκάστοτε μαθήματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

 1. Εκ των ανωτέρω μαθημάτων:

α)        το μάθημα «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας» καλύπτει το ευρύτερο πεδίο υποβάθρου των θεμάτων εκπαίδευσης και αγωγής

β)        τα μαθήματα «Στοιχεία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής», «Τεχνικές δημιουργίας σεναρίου για κινηματογράφο και εκπαίδευση» εμπίπτουν στη θεματική περιοχή που σχετίζεται με τη διδασκαλία, στη δημιουργία σχεδίων δράσης, σε περιγραφικούς, οπτικούς και ακουστικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης

γ)         τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» και «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές» χορηγούν την ουσιαστική και εξειδικευμένη διδακτική επάρκεια, καθώς επιτυγχάνεται η εμβάθυνση και η ολιστική σύλληψη του φαινομένου διδασκαλίας- μάθησης στον τομέα των σύγχρονων οπτικοακουστικών και εφαρμοσμένων τεχνών

δ)        τα μαθήματα “Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές” και “Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο μαθήματος και παιγνιδικές ασκήσεις” περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, με το μάθημα “Τεχνολογίες επαύξησης στη σχολική διδακτέα ύλη”, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ΠΠΕΤΤΗΧΕ δημιουργούν δικές τους εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε σχέση με γνωστικά αντικείμενα και διδακτικές ενότητες του σχολείου.

 1. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας σε μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του Ε.Δ.Ι.Π. με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα, προερχόμενα κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να ανατίθεται διδασκαλία μέρους των μαθημάτων και σε αντίστοιχο προσωπικό άλλων Ιδρυμάτων ή σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.

Άρθρο 7: Σπουδές

 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κρίνεται εξαιρετικά σημαντική η παρακολούθηση των ακαδημαϊκών διαλέξεων διά ζώσης και η πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, στα πλαίσια της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα αξιοποιείται η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Ionio open e-Class του Ιδρύματος. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου θα εφαρμόζεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ειδικά για τους αποφοίτους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ή εξ αποστάσεως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία). Επισημαίνεται ότι και για τους φοιτητές, όσο και για τους απόφοιτους, η εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης.
 2. Στον ιστοχώρο του Προγράμματος αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, το περιεχόμενό του, οι δραστηριότητες που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι εκπαιδευόμενοι και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Οι διδάσκοντες αναρτούν ανακοινώσεις, απαντούν σε απορίες σχετικές με τα μαθήματα, τις εργασίες και τις προτεινόμενες ασκήσεις αξιολόγησης και παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες/δραστηριότητες. Το διδακτικό υλικό αποτελείται ενδεικτικά από δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία, σενάρια διδασκαλίας, διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά. Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί στη διευκόλυνση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων στη μελέτη τους και αξιοποιώντας την πολυτροπικότητα και τα πολυμέσα, μελετώνται χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, παραδοχές και πρακτικές που τροφοδοτούν εκπαιδευτικούς σκοπούς και κουλτούρες διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα εξοικειώνονται με διδακτικές στρατηγικές, επεξηγούνται έννοιες και αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις.
 3. Ο σχεδιασμός του προγράμματος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση του πλαισίου, στη γνώση των στόχων και των σκοπών της εκπαίδευσης, στη γνώση του Αναλυτικού Προγράμματος, στις γενικές παιδαγωγικές γνώσεις. Είναι ένα κράμα παιδαγωγικής - διδακτικής κατάρτισης των εν δυνάμει εκπαιδευτικών στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας. Οι ενέργειες “χειρισμού” της τάξης, η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης, η ολιστική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας, η ανάπτυξη βιωματικών, ολιστικών και συλλογικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης συντελούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών στη μαθησιακή πράξη. Η ανάλυση θεωριών, μοντέλων, η εξέταση της δομής και της λειτουργίας των μοντέλων, αλλά και η ενοποίηση των στοιχείων τους, επιφέρουν τροποποιήσεις, βελτιώσεις, νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Οι συμμετέχοντες μελετούν θεματικές περιοχές ενταγμένες στα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά λογισμικά και εντοπίζουν στοιχεία, πρακτικές, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για την ανανέωση και το μετασχηματισμό των πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης. Η μελέτη υποθέσεων και προβλέψεων που ανακύπτουν ενθαρρύνει το βάθος και το εύρος της μάθησης.
 4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που εγγράφονται στο Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάμηνο. Για το Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον Ιανουάριο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται το Σεπτέμβριο. Για το Εαρινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται επίσης το Σεπτέμβριο. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες δεν θα μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα του Προγράμματος του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, εάν δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας στα προαπαιτούμενα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι φοιτητές που δεν συμπληρώνουν, μετά την 2η εξεταστική περίοδο, τις προϋποθέσεις επιτυχίας για το μάθημα, πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόμενο εξάμηνο.
 5. Οι συμμετέχοντες απόφοιτοι στο Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάμηνο. Για το Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον Ιανουάριο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται το Σεπτέμβριο. Για το Εαρινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται επίσης το Σεπτέμβριο. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι δεν μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα του επόμενου εξαμήνου, εάν δεν επιτύχουν στις υποχρεώσεις των προαπαιτούμενων εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες απόφοιτοι που δεν συμπληρώνουν, μετά την 2η εξεταστική περίοδο, τις προϋποθέσεις επιτυχίας για κάποιο μάθημα, πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα αυτό και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόμενο εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος συμμετοχής ενός αποφοίτου στο Πρόγραμμα δεν μπορεί να παραταθεί πέρα του ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Υπέρβαση του ορίου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του από το Πρόγραμμα.
 6. O τρόπος βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε εργασίες, δραστηριότητες, εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολογία αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν και αντικατοπτρίζει τη συνολική συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε μάθημα με βάση το 5 και άριστα το 10. Η σχετική επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των όποιων διδακτικών, όπως είναι η παράδοση εργασιών, σχεδίων δράσης, εργαστηριακών ασκήσεων, ή ενδεχόμενες γραπτές εξετάσεις κ.λπ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος.
 7. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, με την αντίστοιχη πίστωση συνολικά 40 ECTS μονάδων.
 8. Επισημαίνεται ότι οι μονάδες που δεν προσμετρώνται στην απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος, ούτε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που παρακολουθούν το Πρόγραμμα, είναι των μαθημάτων «Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας» και «Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο μαθήματος και παιγνιδικές ασκήσεις». Οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα, μόνο εφόσον έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα έξι (6) μαθήματα είναι μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και ως εκ τούτου φοιτητές του Τμήματος μπορούν να τα παρακολουθήσουν και χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα.
 9. Φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος και συμμετέχοντες απόφοιτοι που επιθυμούν να μην συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πρόγραμμα, καταθέτουν αίτηση διαγραφής στην Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 8: Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) πραγματοποιείται με την διά ζώσης εμπλοκή των συμμετεχόντων σε σχολικές μονάδες της Κέρκυρας. 

Η ΠΑ σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με την μέθοδο της Παρατήρησης,
 • Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών,
 • Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες),
 • Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας-Αποτίμηση-Ανατροφοδότηση.

 Υπεύθυνος για την λειτουργία της ΠΑ είναι ο διδάσκων του μαθήματος «Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο μαθήματος και παιγνιδικές ασκήσεις» ο οποίος α) ορίζει τα χρονικά διαστήματα ΠΑ σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων β) κατανέμει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν ειδικές ανάγκες τόσο των συμμετεχόντων, όσο και των σχολικών μονάδων γ) είναι υπεύθυνος για την επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με την υλοποίηση της ΠΑ. Επίσης, ενημερώνει εγγράφως τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Προγράμματος για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που έγιναν, τους φοιτητές που συμμετείχαν, τα σχέδια μαθήματος και τα πρωτόκολλα Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων που κατατέθηκαν και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης της διδασκαλίας των φοιτητών στη σχολική τάξη.

Άρθρο 9: Ολοκλήρωση των Σπουδών – Χορήγηση Πιστοποιητικού

 1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών, χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος. Η χορήγηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την απονομή του πτυχίου τους.
 2. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από την νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Άρθρο 10: Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 1. Τη λειτουργία του Προγράμματος συντονίζει ο Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με τριετή θητεία και χωρίς περιορισμούς στην ανανέωση αυτής. Ο Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος επιλέγεται με γνώμονα την συνάφεια του γνωστικού του αντικειμένου και του εν γένει ερευνητικού του έργου.
 2. Ο Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος φέρει την ευθύνη της επιστημονικής επάρκειας και διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών, επιβλέπει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και τη διδασκαλία του και διασφαλίζει την επιστημονικά ορθή υλοποίηση του προγράμματος. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Επιστημονικού & Ακαδημαϊκού Υπευθύνου του Προγράμματος, πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στα Άρθρα του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν την κατάρτιση εισηγήσεων προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίες αφορούν σε θέματα λειτουργίας του Προγράμματος. Υποβοηθείται από την Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των όποιων γραμματειακών καθηκόντων και για τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

Άρθρο 11: Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Όσοι εκ των αποφοίτων του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του προτεινόμενου Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω απόφοιτοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Εάν οι απόφοιτοι έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων, τότε με αίτησή τους προς την γραμματεία του Τμήματος, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
 2. Για όσους εκ των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του Προγράμματος στο πλαίσιο των σπουδών τους πριν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω φοιτητές/φοιτήτριες ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η ένταξη αυτή πραγματοποιείται με απλή αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον δε αυτοί έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος, τότε με τη λήψη του πτυχίου τους χορηγείται και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
 3. Για τους φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους του Τμήματος οι οποίοι στο παρελθόν είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα THE805 «Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη», το μάθημα αυτό αντιστοιχίζεται με το μάθημα του Προγράμματος: «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές».
Ενημέρωση: 01-10-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας