Τεχνολογίες Επαύξησης στη Σχολική Διδακτέα Ύλη


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή, Κομιανός Βασίλης, Ροβίθης Εμμανουήλ
Κωδικός Μαθήματος: EDU233
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Ειδικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: (Β΄ για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://opencourses.ionio.gr/courses/PCP104/
Σύντομη Περιγραφή:

To μάθημα "Τεχνολογίες Επαύξησης στη σχολική διδακτέα ύλη" θεραπεύει την αξιοποίηση τεχνολογιών Μεικτής Πραγματικότητας για τον σχεδιασμό διαδραστικών εκπαιδευτικών σεναρίων  με στόχο την καλύτερη κατανόηση, την εμπέδωση γνώσεων, την επίλυση προβλημάτων. Η εξερεύνηση της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνολογίας, η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, κινητοποιεί τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, συνδέοντας γνωστικά αντικείμενα από επιστημονικά πεδία, κατανοώντας και αναδημιουργώντας τον πραγματικό κόσμο. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ΠΠΕΤΤΗΧΕ, φοιτητές και απόφοιτοι, ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, θα δημιουργήσουν τις δικές τους εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας σε σχέση με γνωστικά αντικείμενα και διδακτικές ενότητες του σχολείου. Προβλέπεται η ενασχόληση με προσιτές  τεχνολογίες και ελεύθερα λογισμικά με εστίαση στην εύρεση δημιουργικών συγκλίσεων ανάμεσα σε καλλιτεχνικά και επιστημονικά μαθήματα και στον σχεδιασμό διαδραστικών και παιγνιδικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με τη συμμετοχή τους στο μάθημα οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας αυτής εκπαιδευτικής συνθήκης:

 • τεχνική κατάρτιση επί τεχνολογιών επαύξησης για την υλοποίηση πρότυπων εφαρμογών, 
 • επίγνωση παιδαγωγικών πρακτικών για τη δημιουργία τεχνολογικο-κεντρικών διαδραστικών εκπαιδευτικών σεναρίων, 
 • εξάσκηση με την επίσημη διδακτέα ύλη, σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής αλλά και με παραδοσιακό τρόπο δημιουργίας έργων τέχνης, βιωμένη πραγματικότητα της καλλιτεχνικής και διαθεματικής εκπαίδευσης για τον  στοχευμένο σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου, και 
 • καλλιέργεια καλλιτεχνικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παραγόμενων δραστηριοτήτων.

 

Περιεχόμενο (Syllabus):
 • Aρχές διαδραστικού σχεδιασμού και παιγνιοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Online & Distance Learning, Virtual Classrooms 
 • Πρακτικές σταδιακής αυτονόμησης των εκπαιδευόμενων (scaffolding, flip lesson)
 • VR/AR, QR-codes, Image Recognition,
 • Interactive Books, Interactive Whiteboard
 • Mαθησιακές μηχανικές σχετικές με την αλληλεπίδραση με τα εξεταζόμενα τεχνολογικά μέσα
 • Eκπαιδευτικές προεκτάσεις διαδραστικών περιβαλλόντων Μεικτής Πραγματικότητας
 • Educational Aesthetics
 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής (καλλιτεχνικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κριτήρια)
 • Σχεδιασμός διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση τεχνολογικών αιχμής
 • Τρόποι οργάνωσης και δόμησης της διδακτέας ύλης σε παιγνιδικά συστήματα με θεματικά επίπεδα αύξουσας δυσκολίας
 • Eρευνητικά αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα συνεργατικών και συναγωνιστικών δραστηριοτήτων στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση
 • Μελέτη εφαρμογών διαδραστικής και παιγνιδικής φύσεως
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές από τους φοιτητές/τριες διαδραστικής και παιγνιδικής φύσεως επαυξημένης πραγματικότητας με στόχευση γνωστικά και δημιουργικά αντικείμενα της Α/θμιας και Β/θμιας διδακτέας ύλης, όπως αυτή διατυπώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Daniel Araya, Peter Marber (2023). Augmented Education in the Global AgeArtificial Intelligence and the Future of Learning and Work. Routledge

Vladimir Geroimenko (2022). Augmented Reality in Classroom. Springer

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Εργαστηριακή Άσκηση

Μελέτη βιβλιογραφίας για τη συγγραφή εργασιών

Projects

LL_COURSES_ICT_USAGE:

Στη Διδασκαλία

 • Παρουσιάσεις Power point
 • VR/AR, QR-codes, Image Recognition, Interactive Books, Interactive Whiteboard, Virtual Classrooms

Στην επικοινωνία με τον φοιτητή

 • Ηλεκτρονική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (ανακοινώσεις, πληροφορίες, μηνύματα, έγγραφα κ.λπ.)
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση του μαθήματος αντιπροσωπεύει τη συνεχή αξιολόγηση του φοιτητή ως προς τη συμμετοχή του στο μάθημα, ενδιαφέρον και συμβολή, καθώς επίσης της κατάθεσης και των παρουσιάσεων των απαιτούμενων (2) γραπτών εργασιών. 


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας