Τέχνη, Οικολογία, Εκπαίδευση


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU232
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Ειδικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 2 (Η΄ για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με βασικές θεωρίες της οικολογίας και την οικολογίζουσα σκέψη στην Τέχνη. Η οικολογία αποτελεί μία διακλαδική επιστήμη. Θα μιλήσουμε για την οικολογία τοπίων, των κοινοτήτων, για την αισθητική εμπειρία και το αισθητικό νόημα, τα αισθητικά συναισθήματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εξυπηρετώντας σημαντικές γνωστικές διεργασίες. Η ηθική της γης, η βαθειά οικολογία, η ηθική της φροντίδας, η κοινωνική οικολογία, η απελευθερωτική τεχνολογία είναι ζητήματα που απασχολούν έντονα τους καλλιτέχνες. Ο στόχος είναι μέσω της διδακτικής της Τέχνης η ευαισθητοποίηση όλων σε οικολογικά προβλήματα και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης. Η διασύνδεση τέχνης και φύσης, είτε χρησιμοποιούνται ατόφια φυσικά υλικά στο έργο τέχνης είτε παίρνουν τη μορφή επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν την ανάγκη να επανεκτιμήσει ο άνθρωπος την παρουσία του. Έργα τέχνης θα μελετηθούν καθώς μαρτυρούν προβληματισμούς και προσανατολισμούς σχετικά με ζητήματα περιβαλλοντικής ηθικής, περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, κοινωνικής οικολογίας, απελευθερωτικής τεχνολογίας, οικολογικής υποβάθμισης και κοινωνικής αλλοτρίωσης. Ο σκοπός είναι οι φοιτητές να διερευνήσουν νέες εκφραστικές δυνατότητες στη σύνδεση τέχνης, φύσης και τεχνολογίας.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνεται ζητήματα φύσης και πολιτισμού μέσω της επεξηγηματικής προσπάθειας κατανόησης, να αντιστέκεται στο προφανές, στο τυποποιημένο, να συλλαμβάνει μέσω κριτικής σκέψης
 • Να περιγράφει περιβαλλοντικά ζητήματα αποτυπώνοντας τις σύνθετες διεργασίες συγκρότησης της αισθητικής πραγματικότητας
 • Να διερευνά πολλαπλώς και σε βάθος περιβαλλοντικές ανάγκες και προβληματισμούς λειτουργώντας μέσα από τις εναλλαγές μεταξύ τέχνης και επιστήμης, αίσθησης και γνώσης
 • Να καταδεικνύει τη σχέση των φιλοσοφικών αντιλήψεων με τις ευρύτερες αισθητικές, πολιτισμικές περιβαλλοντικές διεργασίες 
 • Να συγκρίνει, να αποτιμά καταστάσεις και περιβαλλοντικά γεγονότα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της υπεραπλούστευσης, προστρέχοντας στην τέχνη που λειτουργεί ως συνδετικό υλικό ανάμεσα στις εκφάνσεις της πραγματικότητας 
 • Να αποφαίνεται για την παρούσα κατάσταση της αισθητικής του περιβάλλοντος και να αξιολογεί τις νέες αισθητικές κατευθύνσεις 
 • Να συμμετέχει σε διαδικασίες διαμόρφωσης αισθητικής και περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Να σχεδιάζει μια διδακτική ενότητα ή μια περιβαλλοντική δράση που στόχο έχει τον αισθητικό εγγραμματισμό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ο φοιτητής αναμένεται να έχει αποκτήσει τα ακόλουθα εφόδια:

 

Γνώσεις

 • Γνώση φιλοσοφικών θεωριών για τη σχέση ανθρώπου και φύσης
 • Γνώση θεωρητικών ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου πεδίου αισθητικής και οικολογικής σκέψης (συνειδητή διαδικασία επιλογής, κατανόηση της λειτουργίας, σχεδιασμός ως εμπειρία, αισθητικές εμπειρίες - γνώσεις και συνειδησιακά πρότερα)
 • Γνώση θεωριών αναπαράστασης και πρόσληψης της τέχνης, εξοικείωση με τον πρωταρχικό χαρακτήρα των υλικών της φύσης
 • Γνώση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας

 

Δεξιότητες 

 • Δεξιότητα αλληλεπίδρασης, συμμετοχής μέσω ερμηνευτικών προσεγγίσεων
 • Δεξιότητα αξιολόγησης των λογικών προεκτάσεων μιας άποψης και στάσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Δεξιότητα κατανόησης της σχέσης της μορφής προς τον στόχο

Ικανότητες

 • Ικανότητα συνδυασμού γνώσεων από διαφορετικά γνωστικά πεδία για την κατανόηση περιβαλλοντικών ζητημάτων
 • Ικανότητα κριτικής σκέψης για την προσέγγιση πολύπλοκων ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία περιβάλλοντος, απορρίπτοντας περιβαλλοντικά στερεότυπα
 • Ικανότητα ένταξης δράσεων και πολιτικών στο πλαίσιο της αειφορίας
Περιεχόμενο (Syllabus):

 

 • Τέχνη και φύση, αξιοποίηση ενεργητικότερων μεθόδων διδασκαλίας,
 • Mέσα και τεχνικές που μπορούν να ενσωματωθούν στο μάθημα, δημιουργικότητα και γνωστικές διεργασίες
 • Μεθοδολογία Σχεδίων Μαθήματος περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • Εφαρμοσμένη Ιστορία Πολιτισμού - αξιολογικές σχέσεις (πρόσληψη-παραγωγή)
 • Πολιτισμικό περιβάλλον, άυλος χώρος, μετα-παραγωγή στην καλλιτεχνική Εκπαίδευση
 • Μέθοδοι και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της τέχνης και τη σχέση με τη φύση, διανοητική και ποιητική εικόνα
 • Οικολογικά κινήματα
 • Οικολογικά κινήματα- Οικοφεμινισμός
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία
 • Περιβαλλοντική Ηθική και Πολιτική Οικολογία
 • Τέχνη για το Περιβάλλον
 • Δημιουργία σχεδίων μαθημάτων των φοιτητών
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Τέχνη και δράση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112694816 , Συγγραφέας Άλφρεντ Τζελ, ΜΙΕΤ, 2021

 Η ελευθερία των ορίων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112690521, Συγγραφέας,  Γιώργος Καλλής

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Μελέτη βιβλιογραφίας και συγγραφή εργασιών

Εκπόνηση μελέτης

 

LL_COURSES_ICT_USAGE:

Στη Διδασκαλία

 • Παρουσιάσεις Power point

Στην επικοινωνία με τον φοιτητή

 • Ηλεκτρονική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (ανακοινώσεις, πληροφορίες, μηνύματα, έγγραφα κ.λπ.)
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η αξιολόγηση  συμπεριλαμβάνει δύο γραπτές εργασίες. Συνοδεύεται και από προφορική παρουσίαση/συζήτηση και των δύο εργασιών.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας