Παιδαγωγικά Ι: Θέματα – Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU101
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό (για το ΠΠΕΤΤΗΧΕ)
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: 1 (3 για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Προαπαιτούμενο σε: EDU201

Σύντομη Περιγραφή:

Περιγράφονται οι γενικές έννοιες των επιστημών της αγωγής και αναλύονται τα δομικά στοιχεία και οι λειτουργίες του σχολείου ως οργανισμού τόσο στο μακροεπίπεδο όσο και σε μικρο-επίπεδο. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται και αναλύονται οι θεωρίες της μάθησης και η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Πέρα από τη συζήτηση για τη διδασκαλία ως βασική μορφή επικοινωνίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στην παιδαγωγική σχέση, τη γλωσσική αλληλεπίδραση, το διδασκαλικό και το μαθητικό ρόλο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν σε μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην εκπαίδευση, καθώς και σε ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Τέλος, θίγονται ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και του εκπαιδευτικού έργου.

* Οι διδακτικές ώρες αναλύονται ως εξής: 2 ώρες θεωρία.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτητές αναμένεται να:

  • γνωρίζουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρήσεις κα να προσβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών της διδασκαλίας και της μάθησης
  • επιλέγουν και να οργανώνουν το περιεχόμενο της γνώσης κατανοώντας την κοινωνική φύση της εκπαίδευσης, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση της κοινωνικής εμπειρίας και κοινωνικής δράσης
  • μελετούν κριτικά παιδαγωγικές καταστάσεις και η θεώρησή τους να εξασφαλίζει την πλεονεκτικότερη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • κατανοούν τα κομβικά σημεία του διδακτικού ζητήματος, αλλά και ευρύτερα εκπαιδευτικού ζητήματος έχοντας την ικανότητα να το επεξεργαστούν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
  • επισημαίνουν και να αναλύουν προβλήματα και καταστάσεις και η μελέτη της ιστορικής διαδρομής και των θεωρητικών αφετηριών της παιδαγωγικής επιστήμης να συμβάλλει στην ολόπλευρη κατανόηση των παιδαγωγικών αρχών και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική πολιτική

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα
Βασικές έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης και των επιμέρους κλάδων της - Συσχετισμός της Παιδαγωγικής με ένα σύνολο κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων

2η Εβδομάδα
Παιδαγωγικοί Σκοποί και Είδη. Εικόνες της αγωγής, η παιδαγωγική σχέση, η αγωγή ως τροποποίηση της συμπεριφοράς, η αγωγή ως συμβολική αλληλεπίδραση- Τέσσερα επίπεδα θεώρησης των παιδαγωγικών φαινομένων

3η Εβδομάδα
Οργανωτική- θεωρητική προσέγγιση, η συστηματική- θεωρητική προσέγγιση, η διαδραστική- θεωρητική προσέγγιση, η κοινωνιογενετική προσέγγιση

4η Εβδομάδα
Θεωρία και Πράξη στη Φιλοσοφική Παιδαγωγική και στην Κριτική Παιδαγωγική

5η Εβδομάδα
Βασικές αρχές ερευνητικών μεθόδων (φαινομενολογική, ερμηνευτική, διαλεκτική)

6η Εβδομάδα
Παιδαγωγική έρευνα (διατύπωση ερωτημάτων, συλλογής δεδομένων, μορφές παρατήρησης, συσχετικιστικοί συνδυασμοί, γνώσεις και πρακτικές)

7η Εβδομάδα
Παιδαγωγικές συνειδήσεις, δημιουργία κινήτρων, γνώσεις και εμπειρίες που οδηγούν στη συνειδητοποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής του ταυτότητας

8η Εβδομάδα
Διαχείριση σχολικής τάξης, φιλοσοφία της τάξης, το κλίμα μέσα στην τάξη, σχέση εκπαιδευτικού μαθητή

9η Εβδομάδα
Στρατηγικές ενσωμάτωσης όλων των μαθητών- μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς

10η Εβδομάδα
Προκλήσεις διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διδασκαλία σε ανομοιογενείς ομάδες μαθητών

11η Εβδομάδα
Μοντέλο στοχαζόμενου εκπαιδευτικού, μοντέλο αποτελεσματικού εκπαιδευτικού μέσα στο πλαίσιο της σχολικής καθημερινότητας, σε επίπεδο οργάνωσης της σχολικής ζωής, σε επίπεδο διδασκαλίας, επιλογής περιεχομένων και διεξαγωγής των μαθημάτων της Καλλιτεχνικής Παιδείας

12η Εβδομάδα
Ένταξη νέων τεχνολογιών και η Παιδαγωγική των Μέσων (Smart Pedagogy)

13η Εβδομάδα
Παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου ειδίκευσης: Οπτικοακουστική έκφραση ως γνώσης μέσο, μάθησης μέσο, έκφρασης μέσο, επικοινωνίας μέσο, ερμηνείας μέσο


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Ξωχέλλη, Π. (2015). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
Creswell, J. (2016). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
Shirky, C. (2016). Πλεόνασμα γνώσης. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
Steven, J. (2015). Από πού έρχονται οι καλές ιδέες. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις
Κατάκτηση εννοιών
Μάθηση μέσω σχεδιασμού
Σχέδια δράσης
Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση και συμψηφισμός των εργασιών
ή Projects/Εργασίες ως μέθοδος αξιολόγησης


Πίσω