Διατάξεις Εφαρμογής Προγράμματος

Βλ. επίσης: Κανονισμός


Γενικές διατάξεις:

  1. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, με την αντίστοιχη πίστωση συνολικά 35 ECTS μονάδων. Στην περίπτωση παρακολούθησης του Προγράμματος από φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, οι μονάδες αυτές δεν προσμετρώνται στην απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος, ούτε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» και «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές», τα οποία είναι μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και ως εκ τούτου φοιτητές του Τμήματος μπορούν να τα παρακολουθήσουν χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα. Φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας μπορούν να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματος του Προγράμματος, μόνο εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτό.
  2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ειδικά για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, η χορήγηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την απονομή του πτυχίου τους.

  3. Μεταβατικές διατάξεις:
  4. Όσοι εκ των αποφοίτων του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του προτεινόμενου Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω απόφοιτοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Εάν οι απόφοιτοι έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων, τότε με αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  5. Φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας οι οποίοι κατά την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του Γ’ εξαμήνου σπουδών, μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο Άρθρο 4. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται συνολικά για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος.
  6. Για όσους εκ των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του Προγράμματος στο πλαίσιο των σπουδών τους πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω φοιτητές/φοιτήτριες ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η ένταξη αυτή πραγματοποιείται με απλή αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον δε αυτοί έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος, τότε με την λήψη του πτυχίου τους χορηγείται και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  7. Για τους φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους του Τμήματος οι οποίοι στο παρελθόν είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα THE805 «Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη», το μάθημα αυτό αντιστοιχίζεται με το μάθημα του Προγράμματος: «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές».

Ειδικά για τους αποφοίτους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθημάτων (ή/και να πραγματοποιούν συνάντηση με τους διδάσκοντες) διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εξαίρεση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελεί η εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 16 ωρών έκαστη), η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης σε σχολικές μονάδες της πόλης της Κέρκυρας, καθώς και η όποια γραπτή εξεταστική διαδικασία. Η διδασκαλία δύναται να υποστηρίζεται συμπληρωματικά από συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση του πλαισίου, στις γενικές παιδαγωγικές γνώσεις, στη γνώση των στόχων και των σκοπών της εκπαίδευσης, στη γνώση του Αναλυτικού Προγράμματος. Είναι ένα κράμα παιδαγωγικής - διδακτικής κατάρτισης των εν δυνάμει εκπαιδευτικών στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Η Τέχνη και Τεχνολογία δημιουργεί ένα πλαίσιο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να προσλαμβάνονται γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις. αμφισβητώντας την ανελαστικότητα προηγούμενων προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.

Ενημέρωση: 12-09-2018