Διατάξεις Εφαρμογής Προγράμματος

Βλ. επίσης: Κανονισμός


Γενικές διατάξεις:

  1. Η ολοκλήρωση του προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Πίνακα 1, με την αντίστοιχη πίστωση των συνολικά 35 πιστωτικών (ECTS) μονάδων. Στην περίπτωση παρακολούθησης του προγράμματος από φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, οι μονάδες αυτές δεν προσμετρώνται για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος, ούτε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» και «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές», τα οποία είναι μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
  2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών, χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ειδικά για τους φοιτητές, η χορήγηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την απονομή του πτυχίου τους.

  3. Μεταβατικές διατάξεις:
  4. Για όσους εκ των φοιτητών του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος του συνόλου των μαθημάτων του προτεινόμενου Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω φοιτητές ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ένταξη αυτή πραγματοποιείται με απλή αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον δε αυτοί έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος, τότε με την λήψη του πτυχίου τους χορηγείται και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  5. Για όσους εκ των αποφοίτων του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του προτεινόμενου Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω απόφοιτοι ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών. Εάν οι απόφοιτοι έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων, τότε με αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  6. Φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτοι του Τμήματος οι οποίοι στο παρελθόν είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα THE805 «Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη», απαλλάσσονται από την παρακολούθηση του μαθήματος «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές».

Στην περίπτωση αποφοίτων, δύνανται να το παρακολουθήσουν εξ’ αποστάσεως, με εξαίρεση α) μεμονωμένες συναντήσεις με τους διδάσκοντες, εφόσον αυτές απαιτηθούν και β) την Πρακτική Άσκηση, η οποία υλοποιείται σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης της πόλης της Κέρκυρας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση του πλαισίου, στη γνώση των στόχων και των σκοπών της εκπαίδευσης, στη γνώση του Αναλυτικού Προγράμματος, στις γενικές παιδαγωγικές γνώσεις. Είναι ένα κράμα παιδαγωγικής - διδακτικής κατάρτισης των εν δυνάμει εκπαιδευτικών στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Η Τέχνη και Τεχνολογία δημιουργεί ένα πλαίσιο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία να προσλαμβάνονται γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις. αμφισβητώντας την ανελαστικότητα προηγούμενων προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού.