Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

page image

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5184287. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020.

Η ΠΑ εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου (Η΄ Εξάμηνο) με κωδικό PRO851, αποτελεί μάθημα Επιλογής και αντιστοιχεί σε 6 ECTS (απόφαση Συνέλευσης ΤΤΗΕ: 16η Συν. 25-07-2023). Το μάθημα της ΠΑ συμμετέχει στη λήψη πτυχίου, αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος και έχει μορφή «Επιτυχώς/Ανεπιτυχώς».

Η ΠΑ αφορά στη μικρής (αλλά εύλογης) διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και στην άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) και υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Η ΠΑ υλοποιείται από τους ασκούμενους φοιτητές/τριες σε ΦΥ (όπως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Σωματεία/Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), πλην του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά Υπεύθυνη (ΕΥ) της Πρακτικής Άσκησης του ΤΤΗΕ για την περίοδο 2023 - 2024 ορίστηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Μαλακασιώτη και Αναπληρωτής ΕΥ της ΠΑ του Τμήματος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Βερύκιος (απόφαση Συνέλευσης ΤΤΗΕ 9η Συν. 28-03-2024)

Η επιλογή φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και ορίζεται με απόφαση του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων για ΠΑ απαρτίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) του μαθήματος και από άλλα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την υπογραφή των αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής και την διαβίβαση των προσωρινών αποτελεσμάτων στο Γραφείο ΠΑ.

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστοχώρο του Γραφείου ΠΑ (https://internship.ionio.gr/), οι φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο ΠΑ, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων για ΠΑ, η οποία ορίζεται, επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ιστότοπος – γενικές πληροφορίες:
 https://internship.ionio.gr/

 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου»

 Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5184287. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020.

 1. Τί είναι Πρακτική Άσκηση;

Η ΠΑ εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου (Η΄ Εξάμηνο) με κωδικό PRO851, αποτελεί μάθημα Επιλογής και αντιστοιχεί σε 6 ECTS (απόφαση Συνέλευσης ΤΤΗΕ: 16η Συν. 25-07-2023). Το μάθημα της ΠΑ συμμετέχει στη λήψη πτυχίου, αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος και έχει μορφή «Επιτυχώς/Ανεπιτυχώς».

Η ΠΑ αφορά στη μικρής (αλλά εύλογης) διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και στην άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) και υπό την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Η ΠΑ υλοποιείται από τους ασκούμενους φοιτητές/τριες σε ΦΥ (όπως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή Σωματεία/Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), πλην του Ιονίου Πανεπιστημίου. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη (ΕΥ) της Πρακτικής Άσκησης του ΤΤΗΕ για την περίοδο 2023 - 2024 ορίστηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Μαλακασιώτη  και Αναπληρωτής ΕΥ της ΠΑ του Τμήματος ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Βερύκιος (απόφαση Συνέλευσης ΤΤΗΕ 9η Συν. 28-03-2024)

 1. Οφέλη φοιτητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να:

 • αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία προϋπηρεσίας σχετική με το επάγγελμα και με τον τρόπο αυτό να μεταβούν εύκολα από το χώρο των σπουδών τους στην αγορά εργασίας,
 • εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον,
 • αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση,
 • εφαρμόσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην πράξη,
 • αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες και ταυτόχρονα να ενσωματώσουν, να ενδυναμώσουν και να εμπλουτίσουν τις εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • εξοικειωθούν με τη συνύπαρξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων στον ίδιο χώρο εργασίας,
 • θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
 1. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: Προϋποθέσεις - Διαδικασία συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημιου για το ακαδ. έτος 2022-2023» θα πρέπει να βρίσκονται, τουλάχιστον, στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών τους. Επίσης, πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 90  ECTS.

Ο/Η φοιτητής/τρια εγγράφεται στο “Άτλας - Κόμβος Πρακτικής Άσκησης” - Σύστημα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών: ισότιμη πρόσβαση φοιτητών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης (https://grnet.gr/services/digital-services/atlas/).

Για την εγγραφή/σύνδεση στο ΑΤΛΑΣ  χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στον χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο ΠΑ και σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης, που δημοσιεύεται από το Γραφείο ΠΑ, ο/η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται κάθε φορά στη σχετική Πρόσκληση του Γραφείου ΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΠ και τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον ιστοχώρο του Γραφείου ΠΑ: https://internship.ionio.gr/

Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε θέσεις ΠΑ αναφέρονται επικαιροποιημένα στον παρόντα Κανονισμό και είναι τα εξής:

Κριτήρια κατάταξης (Κ): Κ1: Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας (ειδική βαρύτητα κριτηρίου 0,4). Κ2: Κανονικότητα φοίτησης που ορίζεται ως το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων, στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς προς τα ΕCTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να είχε εξετασθεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσει εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται (ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 0,3). Κ3: Βαθμός ολοκλήρωσης Προγράμματος Σπουδών που ορίζεται ως το πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής προς το σύνολο των ECTS του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 0,3).

Τύπος υπολογισμού μορίων: (Κ1x0,4 + K2x10x0,3 + K3x10x0,3)

 

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).
 1. Διασφάλιση της πρόσβασης στο Πρόγραμμα φοιτητών/τριών ΑΜΕΑ

Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου» λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ατόμων που εμπίπτουν σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ορίζονται στον Ν 3699/2008. Άτομα με αναπηρία ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’αρ.Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ358/τ.Β’/2014) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (Φ.153/146145/Α5/23-09-2019, ΦΕΚ 6069 τ.Β’ Φ.153/147462/Α5/28-11/2022), τα οποία έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία (5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων για λόγους υγείας), επιλέγονται όπως συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και διενεργήσουν ΠΑ άνευ των κριτηρίων κατάταξης, τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο §4 του παρόντος Κανονισμού.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων,  η αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας πραγματοποιείται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ειδικής κατηγορίας είναι μικρότερος των προβλεπόμενων θέσεων, αυτές μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της γενικής κατηγορίας. 

 1. Αιτήσεις φοιτητών/τριών –Επιλογή - Ενστάσεις

Η επιλογή φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και ορίζεται με απόφαση του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων για ΠΑ απαρτίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) του μαθήματος και από άλλα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την υπογραφή των αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής και την διαβίβαση των προσωρινών αποτελεσμάτων στο Γραφείο ΠΑ.

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων στον ιστοχώρο του Γραφείου ΠΑ (https://internship.ionio.gr/), οι φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο ΠΑ, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων για ΠΑ, η οποία ορίζεται, επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα οριστικά αποτελέσματα επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση Συνέλευσης ΤΤΗΕ 4η Συν./09-11-2023, οι επιτροπές διαμορφώνονται ως εξής:

Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων ΤΤΗΕ (τακτικά μέλη)

 1. Απόστολος Λουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Αγγελική Μαλακασιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια,
 3. Ιωάννα Μηλιαρέση, Λέκτορας εφαρμογών

Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων (αναπληρωματικά μέλη)

 1. Σπυρίδων Βερύκιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Βασίλης Κομιανός, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Εμμανουήλ Ροβίθης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (τακτικά μέλη)

 1. Ιάκωβος Παναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Θωμάς Βαλιανάτος, Λέκτορας
 3. Μαρία Ασλανίδη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (αναπληρωματικά μέλη)

 1. Διονύσιος Κατερέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 2. Φώτης Ραφτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 3. Σταματέλλα Λαμπουρα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
 1. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα

Οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα επιλεχθούν να διενεργήσουν ΠΑ, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο ΠΑ. Στο τέλος της ΠΑ ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο ΠΑ τα παραδοτέα έγγραφα του Προγράμματος. (Όλες οι σχετικές οδηγίες/πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστοχώρο του γραφείου ΠΑ: https://internship.ionio.gr/.

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει την Πρακτική του Άσκηση για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά ΠΑ μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου».

 1. Διάρκεια, ωράριο & Διάστημα υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια ΠΑ ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό εκάστου Τμήματος. Η ΠΑ έχει διάρκεια δύο (2) έως τρείς (3) μήνες πλήρους απασχόλησης. Το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στον ΦΥ και είναι 30-40 ώρες την εβδομάδα.

    Η ΠΑ πραγματοποιείται κατ’ έτος σε χρονικές περιόδους που ορίζονται μετά από αξιολόγηση των ετήσιων συνθηκών από τον ΕΥ στο Τμήμα σε συνεργασία με τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο ΠΑ και το Γραφείο ΠΑ, με κριτήρια: α) την απρόσκοπτη συμμετοχή των ασκούμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και (β) την κατά το δυνατόν μέγιστη αξιοποίηση των προσφερόμενων από τους ΦΥ διαθέσιμων περιόδων απασχόλησης των ασκούμενων. Οι κατ’ έτος περίοδοι πραγματοποίησης της ΠΑ ανακοινώνονται από το Γραφείο ΠΑ.

 1. Αναζήτηση και Επιλογή Φορέα Υποδοχής
 • Η λίστα των επιλεγμένων συνεργαζόμενων ΦΥ ΠΑ καταρτίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανακοινώνεται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr). Οι υποψήφιοι ασκούμενοι επιλέγουν ΦΥ που είναι ήδη εγγεγραμμένος ή που πρόκειται να εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ. Στην περίπτωση που οι φοιτητές/τριες επιθυμούν να αναζητήσουν τον ΦΥ της Πρακτικής τους Άσκησης με χρήση της πλατφόρμας του ΑΤΛΑΣ, μπορούν να απευθύνονται είτε στον ΕΥ ΠΑ του Τμήματος, είτε στο Γραφείο ΠΑ, προκειμένου να λαμβάνουν περαιτέρω καθοδήγηση.
 • Η ΠΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη, εκτός της Κέρκυρας.
 • Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια δεν δύναται να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό του πρόσωπο.
 1. Πρωτόκολλα Συνεργασίας  - Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου

Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεχθεί να υλοποιήσει ΠΑ υπογράφει Πρωτόκολλο Συνεργασίας και συμπληρώνει Απογραφικά Δελτία: Εισόδου και Εξόδου. Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται διακοπή της ΠΑ. Όλα τα έντυπα του Προγράμματος (Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ΠΑ, Έκθεση Αξιολόγησης του ΦΥ, Έκθεση Πεπραγμένων ασκούμενου) παραδίδονται/αποστέλλονται στον φοιτητή από το Γραφείο ΠΑ, από όπου λαμβάνει, επίσης, λεπτομερή καθοδήγηση/πληροφόρηση.

 1. Ειδικό έντυπο έναρξης/λήξης Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί για ΠΑ οφείλει να επισκεφθεί τον ΦΥ ή να επικοινωνήσει με τον νόμιμό εκπρόσωπό του, ώστε να δηλώσει εγκαίρως (το αργότερο έως 4 μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ) τα προσωπικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την υποβολή του ειδικού εντύπου Ε.3.5 Έναρξης ΠΑ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της με αριθμό οικ.29147/Δ1.10258 (1-10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 (1-10-2019) εγκυκλίου. Κατά την ολοκλήρωση της ΠΑ, ο υπεύθυνος στον ΦΥ υποβάλει στο ΠΣ Εργάνη το έντυπο Ε.3.5 Λήξης/διακοπής της ΠΑ. 

 1. Ασφάλιση

Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο ΦΥ και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο/η φοιτητής/τρια για ΠΑ θα πρέπει να εκδώσει προσωπικό ΑΜΑ ΙΚΑ, εφόσον δεν διαθέτει. 

 1. Άδειες

Ο/Η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του ΦΥ και να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του ΦΥ. Η ημερήσια απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάσει από τον φορέα 1 ημέρα/μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά). Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από τον ΦΥ, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος της ΠΑ τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με e-mail (internship@ionio.gr) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του στον ΦΥ. 

 1. Πληρωμή – Επιδόματα

Η πληρωμή του/της ασκούμενου/ης γίνεται εφάπαξ στο πέρας της ΠΑ, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια. Το ύψος της συνολικής (μικτής) μηνιαίας αμοιβής των φοιτητών/τριών ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος και αναγράφεται στην Πρόσκληση που δημοσιεύει το Γραφείο ΠΑ.

Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη συμμετοχή του/της  στο Πρόγραμμα το επίδομα θα διακοπεί. Εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια λαμβάνει άλλο επίδομα, θα πρέπει να ενημερωθεί από τον Φορέα από τον οποίο λαμβάνει το συγκεκριμένο επίδομα, εάν με τη συμμετοχή του/της στο Πρόγραμμα  το επίδομα θα διακοπεί.

Ενημέρωση: 18-04-2024
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Τρίτη 16-07-2024
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας