Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

page image

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-23». Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-23». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020. Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου».

Το πρόγραμμα καλύπτει την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών και την ασφαλιστική τους εισφορά, μηνιαίως. 

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε τη συμμετοχή του στο «Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την περίοδο 2018-2022. Επιστημονικά Υπεύθυνος/η της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος για την περίοδο 2019 - 2022 ορίστηκε ο κος Απόστολος Λουφόπουλος, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (2η/17-9-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών πραγματοποιείται από οκταμελή επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος Η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών/τριών, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου” ορίστηκε με απόφαση 18ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ακαδ. Έτους 2020-21 και θα είναι αρμόδια για την επικύρωση των αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης και την υπογραφή των αντίστοιχων Πρακτικών Επιλογής (18η απόφαση Συγκλήτου ακαδ. Έτους 2020-21). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για Πρακτική Άσκηση. Η Επιτροπή Ενστάσεων των αιτήσεων των φοιτητών/τριών για την Πρακτική Άσκηση, ορίστηκε με απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου.

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, συντονίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (Γραφείο ΠΑ). Η περίοδος διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Ιστότοπος – γενικές πληροφορίες: http://dasta.ionio.gr/internship/


Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις

1. Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με κωδικό μαθήματος PRO 851, αποτελεί μάθημα επιλογής, έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται από το 6ο εξάμηνο σπουδών και πάνω και να έχουν συγκεντρώσει κατ΄ ελάχιστό 90 ECTS από τα επιτυχώς περασμένα μαθήματα. Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχει στη λήψη πτυχίου αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος και έχει μορφή «επιτυχώς/ανεπιτυχώς» και πιστώνεται με ECTS, εφόσον δεν έχει πιστωθεί άλλη πρακτική άσκηση. Για το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης έχουν οριστεί τα παραδοτέα από το Πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου».

2. Η Πρακτική Άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης έχει διάρκεια δύο (2) μήνες Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.

3. Σκοπός της ΠΑ είναι:
1.Η πλήρης αξιοποίηση των γνώσεων και των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσα από την διδασκαλία, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις ατομικές εργασίες κατά την διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα.
2.Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.
3.Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
4.Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από τον χώρο των σπουδών και της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
5.Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις, και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
6.Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και των παραγωγικών φορέων ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία και η ενσωμάτωση στην διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας.
7.Η αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της ΠΑ στην Πτυχιακή Εργασία που ακολουθεί στο πέμπτο έτος σπουδών.

Άρθρο 2
Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης – Φορείς Υποδοχής

1. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης είναι μέλος ∆.Ε.Π του Τμήματος ο οποίος αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία της υλοποίησης και ολοκλήρωσης της ΠΑ ενός ή περισσοτέρων φοιτητών. Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας είναι ο Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λουφόπουλος (ορισμός στη 2η/17-9-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας).

2. Ως Φορέας Υποδοχής ορίζεται οποιοσδήποτε φορέας (ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆) στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ΠΑ σε τομείς ενδιαφέροντος του Τμήματος. Η λίστα των Συνεργαζόμενων Φορέων ΠΑ καταρτίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανακοινώνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Άτλας». Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της Κέρκυρας.

Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο/Η φοιτητής/τρια δεν δύναται να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιλογή του Φορέα Υποδοχής ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να απευθύνεται είτε στον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης είτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής - ∆ιαδικασία δήλωσης ΠΑ

 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα πρέπει να βρίσκονται από το 6ο εξάμηνο σπουδών και πάνω και να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 90 ECTS μονάδες.
 • Ο φοιτητής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Άτλας (atlas.grnet.gr). Για την εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα AΤΛΑΣ χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Στο χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να στείλει με e-mail στο internship@ionio.gr, από τον ιδρυματικό λογαριασμό του, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχει στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://dasta.ionio.gr/internship) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Η λίστα των Φορέων Υποδοχής αναζητείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ATΛΑΣ (αναλυτικές οδηγίες παρέχονται από το γραφείο ΠΑ). Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου αξιολογούνται από την ΕΠΑ.

Άρθρο 4
Διαδικασία διενέργειας ΠΑ

1.Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια που ξεκινάει την Πρακτική του/της Άσκηση υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας. Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει να παραλάβει Πρωτόκολλο Συνεργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και να καταθέσει Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του συνεπάγεται διακοπή της πρακτικής άσκησης.

2.Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεγεί για Π.Α. οφείλει να επισκεφθεί/ επικοινωνήσει με το Φορέα Υποδοχής, ώστε να δηλώσει εγκαίρως ( έως 4 μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης) τα στοιχεία που απαιτούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της με αριθμό οικ.29147/Δ1.10258 (1-10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 (1-10-2019) εγκυκλίου.

3.Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια ασφαλίζεται μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο Φορέα και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

4.Ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του Φορέα Υποδοχής και να τηρεί το ωράριο και τους κανονισμούς που έχει ορίσει στέλεχος του Φορέα Υποδοχής. Η ημερήσια απασχόληση δε θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες.

5.Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάσει από τον φορέα 1 ημέρα/μήνα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (τμηματικά ή συνολικά). Οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι είτε για προσωπικούς λόγους είτε για εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης πρέπει να απουσιάζει περισσότερες ημέρες από τον Φορέα, θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του διαστήματος της Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του και να ενημερώσει δύο ημέρες νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με e-mail (internship@ionio.gr) και ασφαλώς τον υπεύθυνο επίβλεψής του στον Φορέα.

6.Ο/Η ασκούμενος/η φοιτητής/τρια, καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας Πρακτικής Άσκησης,  δεν δύναται να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα.

7.Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια ακυρώσει την πρακτική του/της άσκηση για προσωπικούς λόγους, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ξανά πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

8.Το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» δεν σχετίζεται με άλλους τρόπους πρακτικής άσκησης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση με άλλο τρόπο μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και μέσω του Προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», αλλά μόνο μία φορά.

9.Η πληρωμή του/της ασκούμενου/ης γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής Άσκησης, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Αξιολόγηση ΠΑ

1.Τα κριτήρια επιλογής του Τμήματος (τα οποία ορίστηκαν στην απόφαση της 10ης ΣΤ/11-3-20) για τη συμμετοχή των φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:
1.Οι ECTS μονάδες όπως εμφανίζονται στην αίτηση.
2.Ο Μ.Ο. Βαθμολογίας, πολλαπλασιαζόμενος επί το πλήθος των πιστωτικών μονάδων ECTS.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι φοιτητές/τριες κατατάσσονται με βάση το εξάμηνο σπουδών τους (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο).

2.Περίοδος ενστάσεων: μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της αξιολογικής σειράς, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

3.Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται αλλά έχει ECTS.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και δικαιώματα

Πέραν των παραπάνω οριζομένων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συντελεστών υλοποίησης της ΠΑ (των ασκουμένων φοιτητών, των Φορέων Υποδοχής και των Επιστημονικά Υπευθύνων έχουν ως εξής:

α) Υποχρεώσεις – ∆ικαιώματα Φοιτητών: Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 • Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα παραδοτέα του Προγράμματος.

Την απόλυτη τήρηση των ωραρίων και ημερών εργασίας, όπως αυτά θα ορισθούν πριν την έναρξη υλοποίησης με κοινή συμφωνία με τον Φορέα Υποδοχής.

 • Την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
 • Την τήρηση των ειδικών κανόνων που τυχόν διέπουν το χώρο εργασίας στον οποίο θα απασχοληθούν.
 • Την ενημέρωση του Επόπτη ∆ιδάσκοντα για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι ασκούμενοι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον Επόπτη ∆ιδάσκοντα και να μην προβούν σε προσωπική επίλυση του προβλήματος. Οφείλουν σε κάθε περίπτωση να αναφέρουν αμέσως την ετεροαπασχόληση τους σε καθήκοντα, πέρα των προσυμφωνημένων και σε τομείς εκτός αντικειμένου της ΠΑ.
 • Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την εξασφάλιση καλής συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό του Συνεργαζόμενου Φορέα.
 • Την υπεύθυνη χρήση και φύλαξη όλων των μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λπ. που τους παραχωρείται προς χρήση κατά την διάρκεια της εργασίας τους, σύμφωνα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον Συνεργαζόμενο Φορέα.
 • Την διατήρηση του χώρου εργασίας στην ίδια κατάσταση, όπως τους παραδόθηκε στην αρχή της εργασίας τους.
 • Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων, την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και την εν γένει επαγγελματική και καλλιτεχνική τους εξέλιξη.

β) Υποχρεώσεις Φορέων Υποδοχής: Κατά την διάρκεια της ΠΑ οι φορείς υποδοχής θα πρέπει:

 • Οι Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.» θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (βάσει του με ΑΠ. 16206/26.07.2013 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση). Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.  Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής έχει τη δυνατότητα να εισάγει θέση Πρακτικής Άσκησης και να καταχωρήσει διάφορες πληροφορίες που επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους ασκούμενους και στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τη θέση Πρακτικής Άσκησης που τους ενδιαφέρει. Για την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ο Φορέας Υποδοχής θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτκής Άσκησης, στο πεδίο «Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους φορείς υποδοχής».
 • Να τοποθετήσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια σε θέση Πρακτικής Άσκησης στον τομέα που έχει δηλώσει στην καταχώρηση της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΆΤΛΑΣ» και σχετικού αντικειμένου με το αντικείμενο σπουδών του/της φοιτητή/τριας.
 • Να εξασφαλίσει χώρο εργασίας και να αναθέσει καθήκοντα στους ασκούμενους με βάση το αντικείμενο σπουδών τους.
 • Να αναθέσει σε ένα στέλεχός του την επίβλεψη του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας, ο οποίος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το/τη φοιτητή/τρια, αφιερώνοντάς του τον απαιτούμενο χρόνο.
 • Να εκτυπώσει και να υπογράψει τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας.
 • Να επιστρέψει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 1 αντίτυπο (με πρωτότυπες υπογραφές και όχι σκαναρισμένο) των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, εντός των καθορισμένων ημερομηνιών που ορίζει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα πρωτόκολλα Συνεργασίας μπορεί είτε να τα δώσει στο φοιτητή και ο τελευταίος να τα προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, είτε να τα αποστείλει ταχυδρομικά.
 • Να δηλώσει τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (βάσει της με αριθμό οικ.29147/Δ1.10258 (1-10-2019) και της με αριθμό 30294/Δ1/10558 εγκυκλίου.) πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, και μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης . Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης όρων της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει επίσης να γίνει δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εκτυπώνεται αντίγραφο στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου & η Ημ. Υποβολής. Ο Φορέας Υποδοχής οφείλει να αποστείλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα εν λόγω υποβληθέντα αντίγραφα (για τη δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης, για τη δήλωση λήξης Πρακτικής Άσκησης, και για την περίπτωση τροποποίησης των όρων της Πρακτικής Άσκησης) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, (είτε μέσω email, είτε ταχυδρομικώς).
 • Να ορίσουν έναν Υπεύθυνο ο οποίος θα αναθέτει τα καθήκοντα και τις εργασίες στον ασκούμενο φοιτητή, με βάση την αρχική συμφωνία της εκπόνησης της ΠΑ, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της προόδου της ΠΑ καθα βεβαιώνει την λήξη της, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
 • Να προσδιορίζουν το ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την πρακτική που ακολουθείται στον φορέα. Σε περιπτώσεις "βάρδιας" ο ασκούμενος αναλαμβάνει ανάλογα καθήκοντα όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του φορέα.
 • Να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν εγκαίρως όλα τα προβλεπόμενα από τον παρών κανονισμό έντυπα και εκθέσεις / αναφορές.
 • Να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που να επιτρέπουν την ανάδειξη των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, όπως την ανάπτυξη της συνέπειας, της επαγγελματικής υπευθυνότητας, της επαγγελματικής συνείδησης και της αξιοπιστίας των ασκούμενων φοιτητών.

γ) Υποχρεώσεις Επιστημονικά Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης: Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο εκάστοτε Επόπτης ∆ιδάσκων θα πρέπει να:

 • Παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της ΠΑ των φοιτητών που εποπτεύει και να επιλύει, σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα και την ΕΠΑ (εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο), τυχόν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν.
 • Να εισηγείται στην ΕΠΑ την άμεση διακοπή της ΠΑ σε περίπτωση όπου ο συνεργαζόμενος φορέας δεν ακολουθεί το συμφωνηθέν πλάνο απασχόλησης και τις συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν στην εκπόνηση της ΠΑ.
 • Να εισηγείται στην ΕΠΑ τη διακοπή της συνεργασίας με κάποιον συγκεκριμένο συνεργαζόμενο φορέα, βάσει αιτιολογημένης έκθεσης.

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις

1.Περαιτέρω ζητήματα καθορίζονται από τους όρους και προϋποθέσεις της δράσης χρηματοδότησης.
2.Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια προς επίλυση είναι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος.

Συνοδευτικά συνημμένα αρχεία :

Ενημέρωση: 22-03-2023
<< <
Μάρτιος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας