Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (.pdf, v. 5.5 - 315 kb)
Ενημέρωση: 27-06-2012

Όλα τα συνοδευτικά αρχεία βρίσκονται συνημμένα στο κάτω μέρος της σελίδας
[Ενημέρωση αρχείων: 01/09/2014]

 

Κύκλος Πρακτικής Άσκησης: Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2015

DOCUMENT file Αίτηση Δήλωσης Συμμετοχής
Σύστημα Άτλας: http://atlas.grnet.gr/
ΔΑΣΤΑ Ιονίου Πανεπιστημίου: http://dasta.ionio.gr/internship/

Βλ. επίσης:

1) Φοιτητικά Θέματα => Σταδιοδρομία σχετικά με τους Φορείς της Πρακτικής άσκησης

2) Εγγραφή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για τις Πράξεις με τίτλο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 12

Η επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 12, πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών,
β) Συνάφεια κατεύθυνσης του φοιτητή με τις αρμοδιότητές του στο φορέα απασχόλησης,
γ) Κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια.
Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων είναι: για το (α) κριτήριο 30%, για το (β) κριτήριο 40%, και για το (γ) κριτήριο 30%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των τελευταίων επιλεγέντων, διενεργείται κλήρωση. Μετά την επιλογή, αναρτώνται οι πίνακες με τους επιλεχθέντες και τους επιλαχόντες φοιτητές σε αξιολογική σειρά.

Ενστάσεις: Εντός τριημέρου από της ανάρτησης στην οικεία ιστοσελίδα του Τμήματος του πίνακα των ασκουμένων, οι υποψήφιοι που δεν έγιναν δεκτοί θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση (που θα κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος) κατά του πίνακα. Η ένσταση θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και θα πρέπει να εκθέτει όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να γίνει δεκτή. Η ένσταση θα εξετάζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσής της ενώπιον τριμελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Η απόφαση της επιτροπής αναρτάται εντός τριημέρου από εξετάσεώς της στην οικεία ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα τελικά αποτελέσματα επικυρώνονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

 1. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Προσφέρεται στους φοιτητές ως μάθημα Επιλογής στο τέταρτο έτος σπουδών (Η’ εξάμηνο) και υλοποιείται στο Τμήμα, σε άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου ή/και σε συνεργαζόμενους με το Τμήμα φορείς (Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου).
 2. Σκοπός της ΠΑ είναι:
  • Η πλήρης αξιοποίηση των γνώσεων και των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσα από την διδασκαλία, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις ατομικές εργασίες κατά την διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα.
  • Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής αποκατάστασης και η αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης.
  • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
  • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από τον χώρο των σπουδών και της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.
  • Η εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις, και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και των παραγωγικών φορέων ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία και η ενσωμάτωση στην διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας.
  • Η αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της ΠΑ στην Πτυχιακή Εργασία που ακολουθεί στο πέμπτο έτος σπουδών.


Άρθρο 2
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης –Επόπτης Διδάσκων – Συνεργαζόμενοι Φορείς

 1. Αρμόδια για το συντονισμό της εκπόνησης της ΠΑ είναι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ), η οποία ορίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η ΕΠΑ είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο (που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) και δύο μέλη (που μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π. ή διδάσκοντες του Τμήματος).
  Η ΕΠΑ αναφέρεται στον Πρόεδρο του Τμήματος, συντονίζει όλα τα σχετικά με την ΠΑ θέματα και, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Επόπτη Διδάσκοντα, εισηγείται την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση της κάθε ΠΑ.
  Η θητεία της ΕΠΑ είναι διετής.
 2. Ο Επόπτης Διδάσκων είναι μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π. ή διδάσκων του Τμήματος ο οποίος αναλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία της υλοποίησης και ολοκλήρωσης της ΠΑ ενός ή περισσοτέρων φοιτητών. Κάθε Επόπτης Διδάσκων κατά την διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους μπορεί να επιβλέψει κατά μέγιστο Χ φοιτητές, όπου Χ=Φοιτητές που μπορούν να εκπονήσουν ΠΑ / Διδάσκοντες.
 3. Ως Συνεργαζόμενος Φορέας ορίζεται οποιοσδήποτε φορέας (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ΠΑ σε τομείς ενδιαφέροντος του Τμήματος. Η λίστα των συνεργαζόμενων φορέων ανανεώνεται σε ετήσια βάση από την ΕΠΑ το αργότερο μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και των διδασκόντων του Τμήματος και οριστικοποιείται με την γραπτή αποδοχή του εκάστοτε φορέα στην σχετική πρόσκληση του Προέδρου της ΕΠΑ για συμμετοχή στην ΠΑ.

  Εισήγηση για συνεργασία με κάποιον δυνητικό φορέα δύναται να προτείνει και κάποιος υποψήφιος για εκπόνηση ΠΑ φοιτητής, με την προϋπόθεση να μην στοιχειοθετείται συγγένεια Β’ βαθμού και άνω με το νόμιμο εκπρόσωπο του συγκεκριμένου φορέα. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επόπτης εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

 

Άρθρο 3
Διαδικασία δήλωσης ΠΑ

 1. Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 180 ECTS μονάδες.
 2. Οι αιτήσεις εκπόνησης ΠΑ κατατίθενται, από την 1η έως και την 21η Μαρτίου, του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό. Οι αιτήσεις εκπόνησης κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-class στην Γραμματεία του Τμήματος, η οποία ελέγχει τις αιτήσεις ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις (επάρκεια ECTS μονάδων). Στην αίτηση αναγράφονται απαραιτήτως κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) συνεργαζόμενοι φορείς στους οποίους ο φοιτητής/φοιτήτρια ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει την ΠΑ.
 3. Η λίστα των επιλεγμένων Συνεργαζόμενων Φορέων ΠΑ ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές το αργότερο μέχρι την λήξη της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι Συνεργαζόμενοι Φορείς που προτείνονται από φοιτητές δεν ανακοινώνονται.
 4. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου αξιολογούνται το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου από την ΕΠΑ, η οποία μπορεί συμπληρωματικά να καλέσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές σε προσωπική συνέντευξη. Η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στην βέλτιστη ανάθεση ΠΑ στους ενδιαφερόμενους φοιτητές με βάση τις προτιμήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους καθώς και βαθμολογικά κριτήρια – επιδόσεις στις σπουδές τους.
 5. Κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 21 Απριλίου, όλοι οι υποψήφιοι προς εκπόνηση ΠΑ φοιτητές καταθέτουν στην ΕΠΑ από κοινού με τον επιλεγμένο Συνεργαζόμενο Φορέα αρχική αναφορά η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης, περιγραφή του αντικειμένου της ΠΑ, το επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα, καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με το πλαίσιο απασχόλησης (χρονικό διάστημα υλοποίησης, υποχρεώσεις, ωράριο κ.λπ.).
 6. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας η ΕΠΑ υποβάλλει εισήγηση προς της Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και εγκρίνει την εκπόνηση κάθε ΠΑ.
 7. Η ΠΑ εκπονείται σε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο Επόπτη Διδάσκοντα ΠΑ και τον Συνεργαζόμενο Φορέα. Για την επίβλεψη της ΠΑ ο εκάστοτε Συνεργαζόμενος Φορέας ορίζει έναν Υπεύθυνο, του οποίου η ενασχόληση στον φορέα είναι όσο το δυνατό περισσότερο συναφής με το αντικείμενο της ΠΑ. Ο Επόπτης Διδάσκων της ΠΑ και ο Υπεύθυνος του Συνεργαζόμενου Φορέα αποτελούν σε κάθε περίπτωση δύο ξεχωριστά πρόσωπα.

 

Άρθρο 4
Διαδικασία εκπόνησης ΠΑ

 1. Η διάρκεια εκπόνησης μίας ΠΑ ορίζεται ως δύο μήνες πλήρους απασχόλησης, πενθήμερης βάσης, στο χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Σεπτέμβριο του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους.
 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν αναλυτικής αιτιολόγησης από τον φοιτητή, τον Συνεργαζόμενο Φορέα και τον Επόπτη Διδάσκοντα, η ΕΠΑ μπορεί να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση την πραγματοποίηση της ΠΑ σε διαφορετική χρονική περίοδο ή την ημερολογιακή παράτασή της, χωρίς όμως η συνολική της διάρκεια να υπερβαίνει τους δύο μήνες πλήρους απασχόλησης.
 3. Ο φοιτητής που εκπονεί ΠΑ έχει δικαίωμα απουσίας μέχρι πέντε (5) ημέρες.
 4. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου διμήνου πλήρους απασχόλησης, η ΠΑ κρίνεται ως μη ολοκληρωθείσα. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί την επόμενη χρονιά να πραγματοποιήσει ΠΑ, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία από την αρχή.
 5. Φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την ΠΑ, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν εκ νέου ΠΑ σε οποιονδήποτε φορέα.

 

Άρθρο 5
Αξιολόγηση ΠΑ

  1. Η τελική αξιολόγηση της ΠΑ πραγματοποιείται με ευθύνη του Επόπτη Διδάσκοντα και σε συνεργασία με τον ασκούμενο φοιτητή και τον ορισμένο Υπεύθυνο του Συνεργαζόμενου Φορέα το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΠΑ.
  2. Η διαδικασία της αξιολόγησης τεκμηριώνεται με ενδιάμεσες αναφορές και την τελική έκθεση επιτυχούς (ή όχι) ολοκλήρωσης. Πιο συγκεκριμένα:

   α) Οι ενδιάμεσες αναφορές συντάσσονται από τον ασκούμενο φοιτητή σε δεκαπενθήμερη βάση και αποστέλλονται άμεσα (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά) στον Επόπτη Διδάσκοντα. Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν την πρόοδο που συντελέστηκε στα πλαίσια εκπόνησης της ΠΑ, την περιγραφή των δράσεων που ολοκληρώθηκαν, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης εργασιών για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

   β) Η τελική έκθεση αποτελείται από την τελική αναφορά του ασκούμενου φοιτητή και του Συνεργαζόμενου Φορέα (δύο διακριτά έντυπα). Στις δύο παραπάνω εκθέσεις, περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο, οι μέθοδοι υλοποίησης και τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΠΑ, το χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε και τυχόν αιτιολόγηση σημαντικών αποκλίσεων από αυτό.

   γ) Η τελική έκθεση που υποβάλλεται από τον ασκούμενο φοιτητή συνοδεύεται, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, από αντίστοιχα τεκμήρια (π.χ. αντίτυπα παραγωγών, πρώτες σελίδες δημοσιεύσεων και καταλόγων κ.λπ.), που πιστοποιούν περαιτέρω το περιεχόμενο της ΠΑ.

   δ) Η τελική έκθεση που υποβάλλεται από τον Συνεργαζόμενο Φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την συμπληρωμένη Φόρμα Αξιολόγησης και υπογεγραμμένη βεβαίωση του ορισμένου Υπευθύνου του Συνεργαζόμενου Φορέα περί επιτυχούς ή όχι ολοκλήρωσης της ΠΑ.
 1. Με ευθύνη του Επόπτη Διδάσκοντα, τηρείται Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ανά ασκούμενο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) με όλες τις παραπάνω αναφορές/εκθέσεις και λοιπά στοιχεία που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ΠΑ.
 2. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης διαβιβάζεται από τον Επόπτη Διδάσκοντα προς την ΕΠΑ στην Γραμματεία μαζί με σχετική εισήγηση περί επιτυχούς ή όχι ολοκλήρωσης της ΠΑ. Στην συνέχεια, με ευθύνη της ΕΠΑ, όλες οι εισηγήσεις διαβιβάζονται προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία επικυρώνει την επιτυχή (ή όχι) ολοκλήρωση της ΠΑ ενός ασκούμενου Φοιτητή.
 3. Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται αλλά έχει ECTS.

 

Άρθρο 6
Ειδικές κατηγορίες ΠΑ

 1. Για φοιτητές του Τμήματος που έχουν επιλεγεί ως εθελοντές σε δραστηριότητες του ΤΤΗΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης αντιστοιχίας. Στην περίπτωση αυτή:
  • Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη χρονική διάρκεια της ΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.
  • Επόπτης διδάσκοντας ορίζεται ο αρμόδιος διδάσκοντας υπό την επίβλεψη του οποίου εκτελεί τα καθήκοντά του ο φοιτητής, οποίος και είναι υπεύθυνος για την σύνταξη της τελικής έκθεσης του Συνεργαζόμενου Φορέα, όπου σε αυτή την περίπτωση είναι το ΤΤΗΕ.
  • Οι ενδιάμεσες αναφορές συντάσσονται από τον ασκούμενο φοιτητή σε χρονικά διαστήματα τα οποία αντιστοιχούν σε εκπόνηση έργου ίσης προς το έργο που εκτελείται εντός δύο εβδομάδων πλήρους απασχόλησης. Συνολικά πρέπει να κατατεθούν τρεις ενδιάμεσες αναφορές.
  • Η αίτηση με τα παραπάνω έντυπα διαβιβάζονται στην ΕΠΑ, η οποία εισηγείται προς την Προσωρινή ΓΣ του Τμήματος περί της θετικής ή όχι αντιστοιχίας της εθελοντικής απασχόλησης ως ΠΑ.
 2. Για φοιτητές του Τμήματος που πραγματοποιούν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό (π.χ. μέσω του προγράμματος LLP/Erasmus), παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ΠΑ στο Ίδρυμα υποδοχής ή σε φορέα της χώρας υποδοχής, υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 και τηρώντας τις διαδικασίες του Άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 7
Αναδρομική αναγνώριση ΠΑ

 1. Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ως ΠΑ προγενέστερης επαγγελματικής απασχόλησης φοιτητών του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, εφόσον η απασχόληση αυτή είναι σχετική με τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος.
 2. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο Άρθρο 3, Παράγραφος 2 του παρόντος, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έντυπα:
  • Λεπτομερή έκθεση του φοιτητή στην οποία αναλύεται το αντικείμενο της επαγγελματικής απασχόλησης, οι μέθοδοι και τα εργαλεία υλοποίησης, τα μαθησιακά αποτελέσματα που επετεύχθησαν καθώς και το χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε για την υλοποίησή του (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
  • Υπογεγραμμένη βεβαίωση του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα στην οποία αναφέρεται το αντικείμενο της απασχόλησης, η μορφή της (ώρες απασχόλησης ανά ημέρα πενθήμερης απασχόλησης) και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή εκπονήθηκε.
  • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. αντίτυπα παραγωγών, πρώτες σελίδες δημοσιεύσεων και καταλόγων κ.λπ.), που τεκμηριώνει το περιεχόμενο της επαγγελματικής απασχόλησης.
 3. Η αίτηση με τα παραπάνω έντυπα διαβιβάζονται στην ΕΠΑ, η οποία εισηγείται προς την Προσωρινή ΓΣ του Τμήματος περί της θετικής ή όχι αναγνώρισης της επαγγελματικής απασχόλησης ως ΠΑ.

 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα


Πέραν των παραπάνω οριζομένων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συντελεστών υλοποίησης της ΠΑ (των ασκουμένων φοιτητών, των Συνεργαζόμενων φορέων και των Εποπτών Διδασκόντων) έχουν ως εξής:
α) Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Φοιτητών: Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Την απόλυτη τήρηση των ωραρίων και ημερών εργασίας, όπως αυτά θα ορισθούν πριν την έναρξη υλοποίησης με κοινή συμφωνία με τον Συνεργαζόμενο Φορέα.

 • Την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.
 • Την τήρηση των ειδικών κανόνων που τυχόν διέπουν το χώρο εργασίας στον οποίο θα απασχοληθούν.
 • Την ενημέρωση του Επόπτη Διδάσκοντα για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της ΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι ασκούμενοι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον Επόπτη Διδάσκοντα και να μην προβούν σε προσωπική επίλυση του προβλήματος. Οφείλουν σε κάθε περίπτωση να αναφέρουν αμέσως την ετεροαπασχόληση τους σε καθήκοντα, πέρα των προσυμφωνημένων και σε τομείς εκτός αντικειμένου της ΠΑ.
 • Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την εξασφάλιση καλής συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό του Συνεργαζόμενου Φορέα.
 • Την υπεύθυνη χρήση και φύλαξη όλων των μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λπ. που τους παραχωρείται προς χρήση κατά την διάρκεια της εργασίας τους, σύμφωνα με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στον Συνεργαζόμενο Φορέα.
 • Την διατήρηση του χώρου εργασίας στην ίδια κατάσταση, όπως τους παραδόθηκε στην αρχή της εργασίας τους.
 • Την καταβολή κάθε προσπάθειας για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων, την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και την εν γένει επαγγελματική και καλλιτεχνική τους εξέλιξη.

β) Υποχρεώσεις Συνεργαζόμενων Φορέων: Κατά την διάρκεια της ΠΑ οι συνεργαζόμενοι φορείς θα πρέπει:

 • Να ορίσουν έναν Υπεύθυνο ο οποίος θα αναθέτει τα καθήκοντα και τις εργασίες στον ασκούμενο φοιτητή, με βάση την αρχική συμφωνία της εκπόνησης της ΠΑ, θα παρακολουθεί την εξέλιξη της προόδου της ΠΑ και θα βεβαιώνει την λήξη της, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
 • Να πιστοποιούν την τυπική έναρξη και λήξη της περιόδου εκπόνησης της ΠΑ.
 • Να προσδιορίζουν το ωράριο εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την πρακτική που ακολουθείται στον φορέα. Σε περιπτώσεις "βάρδιας" ο ασκούμενος αναλαμβάνει ανάλογα καθήκοντα όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του φορέα.
 • Να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν εγκαίρως όλα τα προβλεπόμενα από τον παρών κανονισμό έντυπα και εκθέσεις / αναφορές.
 • Να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που να επιτρέπουν την ανάδειξη των αποτελεσμάτων της συνεργασίας, όπως την ανάπτυξη της συνέπειας, της επαγγελματικής υπευθυνότητας, της επαγγελματικής συνείδησης και της αξιοπιστίας των ασκούμενων φοιτητών.

γ) Υποχρεώσεις Εποπτών Διδασκόντων Στα πλαίσια των καθηκόντων του ο εκάστοτε Επόπτης Διδάσκων θα πρέπει να:

 • Παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή της ΠΑ των φοιτητών που εποπτεύει και να επιλύει, σε συνεργασία με το συνεργαζόμενο φορέα και την ΕΠΑ (εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο), τυχόν πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν.
 • Να εισηγείται στην ΕΠΑ την άμεση διακοπή της ΠΑ σε περίπτωση όπου ο συνεργαζόμενος φορέας δεν ακολουθεί το συμφωνηθέν πλάνο απασχόλησης και τις συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν στην εκπόνηση της ΠΑ.
 • Να εισηγείται στην ΕΠΑ τη διακοπή της συνεργασίας με κάποιον συγκεκριμένο συνεργαζόμενο φορέα, βάσει αιτιολογημένης έκθεσης.
 • Να διατηρεί το βιβλίο ΠΑ ανά ασκούμενο φοιτητή και να τηρεί τις διαδικασίες συμπλήρωσης όλων των προβλεπόμενων αναφορών.

 

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

 1. Για τους ασκούμενους φοιτητές προβλέπεται αποζημίωση για την χρονική περίοδο εκπόνησης της ΠΑ, υπό την προϋπόθεση ένταξης της ΠΑ σε χρηματοδοτική δράση.
 2. Στην περίπτωση καταβολής αποζημίωσης, περαιτέρω ζητήματα (όπως π.χ. ασφάλισης κ.λπ.) καθορίζονται από τους όρους και προϋποθέσεις της δράσης χρηματοδότησης.
 3. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδια προς επίλυση είναι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Συνοδευτικά συνημμένα αρχεία :

<< <
Απρίλιος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 08-04-2020
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς