Academic Scholars

ESPA

Academic Scholars program is co-funded by the European Social Fund (ESF)

Chalkou Maria
History, Theory & Act of CinemaChalkou Maria
Kaliakatsos - Papakostas Maximos
Technology and Sound EditingKaliakatsos - Papakostas Maximos
Komianos Vassilis
Interactive - Multimedia Systems of Mixed RealityKomianos Vassilis
Psarras Bill
Sociological Theories of MediaPsarras Bill