Research Programs

80504: Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών MIS 5047267
COMPETITIVNESS
Scientific Advisor: Παναγόπουλος Μιχαήλ
Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών MIS 5047267
Financing Framework: OPCEI ESPA 2014-2020
Call Code: 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» Α/Α ΟΠΣ: 3525
Scientific Advisor's Department: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Budget: 1.103.790,51 €
Initials: HAL

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η εγκαθίδρυση της ερευνητικής υποδομής «Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών» (Hub of Arts Laboratory – HAL) της οποίας η δραστηριότητα αφορά στην ενίσχυση του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) στον τομέα των σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνών. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τοπικής οικονομίας της ΠΙΝ, η οποία είναι πρωτίστως προσανατολισμένη αναπτυξιακά στον τουρισμό, η εν λόγω ενίσχυση επεκτείνεται σε δημιουργικούς τομείς πέραν της μουσικής παράδοσης που αποτελεί το εμβληματικό δείγμα πολιτισμού για τα Ιόνια Νησιά, προσδίδοντας έτσι νέα αναπτυξιακή δυναμική σε ένα πεδίο τέχνης -στο οποίο υστερούν κατά βάση όλες οι Περιφέρειες της χώρας-, ενώ παράλληλα προσθέτει διά των νέων μορφών δημιουργικής έκφρασης και παρουσίασης ψηφιακού περιεχομένου που εισάγει στοχευμένα εργαλεία και τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη της έρευνας και την ουσιαστική υποβοήθηση της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας, με έμφαση στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Η HAL εστιάζει στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα των οπτικοακουστικών τεχνών, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας και αισθητικής ψηφιακού πολυμεσικού, διαμεσικού και διαδραστικού περιεχομένου. Η λειτουργία της θα εστιάσει σε δύο ερευνητικές κατευθύνσεις, οι οποίες δεν απαντώνται σε αντίστοιχες δομές και οι οποίες είναι πλήρως συμβατές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού ιστού και της οικονομίας της ΠΙΝ:
Α. Εμβυθιστικά περιβάλλοντα και παιγνιδικό περιεχόμενο (immersive environments and gamified content), με έμφαση στα πιλοτικά και άμεσα αξιοποιήσιμα συστήματα στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας.
Β. Τηλεματικές Παραστατικές Τέχνες (telematic performance arts) που περιλαμβάνει την ανάπτυξη καλλιτεχνικών εμπειριών και συστημάτων τα οποία εξελίσσουν την τεχνολογική βάση και προσφέρουν νέες δυνατότητες σε επίπεδο αισθήσεων και οπτικοακουστικής επικοινωνίας με την υποστήριξη τηλεματικών συστημάτων και εμπειριών.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατευθύνσεις ορίζονται μεν με διακριτό τρόπο αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν αυξημένη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και συνέργεια.

H εγκαθίδρυση της προτεινόμενης υποδομής HAL εκτιμάται ότι θα α) ενισχύσει την ποικιλομορφία και την εμβέλεια των καλλιτεχνικών δράσεων σε ολόκληρη την ΠΙΝ, πέραν της μουσικής παράδοσης που αποτελεί το τοπικό εμβληματικό δείγμα πολιτισμού, προσδίδοντας έτσι νέα αναπτυξιακή δυναμική β) συνδράμει στην μεταφορά επιστημονικής/πειραματικής τεχνογνωσίας σε καλλιτέχνες/δημιουργούς σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο γ) διευρύνει τις ερευνητικές θεματικές εστίασης του φορέα υλοποίησης, αλλά και τις δυνατότητες συνέργειας με άλλες εθνικές και διεθνείς ακαδημαϊκές μονάδες δ) αποτελέσει κόμβο καινοτομίας στο πεδίο της δημιουργικής οικονομίας, παρέχοντας ερευνητικές υπηρεσίες προτυποποίησης, σχεδίασης, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης εφαρμογών που αφορούν στο πεδίο του πολιτισμού και του τουρισμού. Παράλληλα, η λειτουργία της HAL παρέχει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες, όπως η δημιουργία ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος το οποίο προάγει την αριστεία και την ανοικτή πρόσβαση των χρηστών, τη συνεργασία σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τέλος, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως η έρευνα σε θέματα προσβασιμότητας, η διαμεσικότητα, αλλά και η ανοικτή πρόσβαση σε ανεξάρτητους χρήστες στις επιμέρους υλικοτεχνικές υποδομές της, ενισχύουν την προστιθέμενη αξία και τον αντίκτυπο των προσφερόμενων ερευνητικών υπηρεσιών, ενώ η οργανωμένη πρόσβαση σε δημιουργικές υποδομές οπτικοακουστικής τεχνολογίας επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας.

Η Πράξη υλοποιήθηκε με 5 Υποέργα:
Υποέργο 1: Δημιουργικός Κόμβος Τέχνης, Π/Υ 700.180,55€ (κωδ. ΕΛΚΕ 80504)
Υποέργα 2-5: Προμήθεια Ηλεκτρονικού, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Εξοπλισμού και Παρελκόμενων Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Υποδομής HAL, Π/Υ 403.609,96 (κωδ. ΕΛΚΕ 80505)


Back
<< <
July 2024
> >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Today, Wednesday 17-07-2024
Collective Exhibition "Artists' Awakening
Start: 24-05-2024 |End: 30-09-2024
[In Progress]
Tsirigoti Sq. 7, 49100 Corfu
Τel.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Text To SpeechText To Speech Text ReadabilityText Readability Color ContrastColor Contrast
Accessibility Options