ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΧΕ 2022-2023] v1Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων


Διδάσκων/ουσα: Ονοράτου ΝταλίλαNew Window, Τσιρίδου ΤάνιαNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YEB3
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6

Σύντομη Περιγραφή:

Σκοπός του μαθήματος "Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων" είναι α) να προσφέρει εξοικείωση με το αντικείμενο και τα εργαλεία της σημειωτικής και β) να εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη του νοήματος των συμβολικών συστημάτων σε σχέση με τα νέα μέσα. Με τα λεγόμενα νέα μέσα, που χαρακτηρίζονται από τη διαδραστικότητά τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας υπολογιστών, έχει πλέον καταργηθεί ο ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα τον δημιουργό/παραγωγό και τον χρήστη/καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα, όποια προσπάθεια αποκωδικοποίησης του περιεχομένου διαφορετικών μορφών διαδραστικών έργων και συστημάτων πρέπει να υπολογίζει τη σχέση σώμα, μέσο και ερμηνεία γιατί η επαφή με το έργο επηρεάζει ουσιαστικά το περιεχόμενό του και ταυτόχρονα την ανάγνωσή του. Για αυτό το λόγο στο μάθημα καλλιεργείται η σχέση φαινομενολογίας, γνωστικής ψυχολογίας και σημειωτικής.

Προσκεκλημένοι ομιλητές: 
2022-2023 
Ελένη Κολλιοπούλου https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/665-kolliopoulou/ και
Adam Zaretsky https://inarts.eu/gr/lab/staff/zaretsky/ 

2021-2022 
Εμμανουήλ Ροβίθης https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/486-rovithis/ 

2017-2018
Μαριάννα Στραπατσάκη https://avarts.ionio.gr/gr/department/people/80-strapatsaki/ και 
Helena Dietrich http://helenadietrich.com/

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Διαδικασία της δημιουργίας και της κωδικοποίησης των νοημάτων σε περιβάλλον υπολογιστή. Ανάλυση διαδραστικής αφήγησης. Εικονίδια, εικόνες και υπερμέσα. Σχέση οπτικοακουστικού περιεχόμενου και περιφερειακών στην ερμηνευτική διαδικασία.


Περιεχόμενο (Syllabus):

Μέρος α) Homo Ludens: τι είναι "παιχνίδι" και τι σημαίνει "παίζω". Δομικά μοντέλα σε μη γραμμικά περιβάλλοντα. Στοιχεία διαδραστικών παραστάσεων. Χρήστης και δημιουργός. Αφήγηση και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είδη και πλατφόρμας ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Μέρος β) Οι κανόνες του παιχνιδιού. Μπλόφα, κλέψιμο και η κουλτούρα του gamer. Δραματοποίηση και στρατηγική. Η ψυχολογία του παίχτη. Χώρος και περιβάλλοντος. Παραλλαγές της εμβυθιστικής εμπειρίας. Ζητήματα ταυτότητας, φύλου και ηλικίας.

Μέρος γ) Μεθοδολογία της εργασίας: η καταγραφή της παρατήρησης και της εμπειρίας μέσω λεκτικών μέσων αξιολόγησης, η επεξεργασία των δεδομένων και η αναγνώριση των πιο χαρακτηριστικών συγκινήσεων. Η βιβλιογραφική έρευνα και η αναφορά των πηγών.

Μέρος δ) Internet Art: χαρακτηριστικά και θεματικές διαδικτυακής τέχνης. Η τέχνη του διαδικτύου ως παρωδία των αισθητικών, ψηφιακών και κοινωνικών κωδικών / δημιουργική παραπληροφόρηση. Post Internet Art και μελλοντικές αισθητικές και εννοιολογικές εξελίξεις.

Μέρος ε) Παρουσίαση της τελικής εργασίας.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Goffman, Erving, Η Παρουσίαση του Εαυτού στην Καθημερινή Ζωή, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006.
Oatley, Keith και Jennifer M. Jenkins, Συγκίνηση, Αθήνα: Παπαζήσης, 2004.
Huizinga, Johan. Homo Ludens: Ο Άνθρωπος και το παιχνίδι. Αθήνα: Γνώση, 1989.
Υλικό αναρτημένο στο e-class.


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις.
Ανάθεση μελέτης και εργασιών για το σπίτι.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Τελική γραπτή εργασία.
Προφορική παρουσίαση της τελικής γραπτής εργασίας.

Ενημέρωση: 08-11-2022

Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας