Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 2016-2017

To ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει μόνο η κατεύθυνση Α «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες». To πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ανά εξάμηνο την υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων: ενός (1) Υποχρεωτικού Κορμού (ΥΚ), ενός (1) Υποχρεωτικού Κατεύθυνσης (ΥΚΑ) και τριών (3) Υποχρεωτικών Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΑ ή ΥΕΒ), εκ των οποίων το ένα υποχρεωτικά πρέπει να είναι ΥΕΒ.
Α' εξάμηνο
YK.1 Μεθοδολογίες Έρευνας [6 ECTS]
YKA.1 Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου [6 ECTS]
Επιλογή
2 από 3
YEA.1 Βίντεο Τέχνη [6 ECTS]
YEA.2 Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση [6 ECTS]
YEA.3 Εφαρμογές Διαδικτύου [6 ECTS]
Επιλογή
1 από 2
YEB.2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου [6 ECTS]
YEB.3 Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS]
Β' εξάμηνο
YK.2 Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων [6 ECTS]
YKA.2 Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος [6 ECTS]
Επιλογή
2 από 3
YEA.4 Διαδραστικές Εγκαταστάσεις [6 ECTS]
YEA.5 Τέχνη Ήχου [6 ECTS]
YEA.6 Τριδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή [6 ECTS]
Επιλογή
1 από 2
YEB.4 Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας [6 ECTS]
YEB.5 Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη [6 ECTS]
Γ' εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [30 ECTS]

Επεξηγήσεις:
YK: Υποχρεωτικού Κορμού
YKA: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
YEA: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης A
YEB: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης B

Ειδικές διατάξεις:
Version 2 ENGLISH