Πρόγραμμα Σπουδών

Συνοπτική παρουσίαση οργάνωσης του προγράμματος σπουδών

To πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων – ενός (1) Υποχρεωτικού Κορμού (ΥΚ), ενός (1) Υποχρεωτικού Κατεύθυνσης (ΥΚΑ ή ΥΚΒ) και τριών (3) Υποχρεωτικών Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΑ ή ΥΕΒ), εκ των οποίων ένα υποχρεωτικά πρέπει να είναι από την Κατεύθυνση που δεν έχει επιλεγεί:
Α' εξάμηνο
Κατεύθυνση Α Κατεύθυνση Β
YK.1 Μεθοδολογίες Έρευνας [6 ECTS] YK.1
YKA.1 Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου [6 ECTS]
Μαθηματικές Θεμελιώσεις Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας [6 ECTS] YKB.1
Επιλογή
2 από 3
YEA.1 Βίντεο Τέχνη [6 ECTS] Επιλογή
1 από 3
YEA.2 Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση [6 ECTS]
YEA.3 Εφαρμογές Διαδικτύου [6 ECTS]
Επιλογή
1 από 3
Τεχνολογίες Παρουσίασης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου [6 ECTS] YEB.1 Επιλογή
2 από 3
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου [6 ECTS] YEB.2
Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής [6 ECTS] YEB.3
Β' εξάμηνο
Κατεύθυνση Α Κατεύθυνση Β
YK.2 Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων [6 ECTS] YK.2
YKA.2 Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος [6 ECTS]
Σχεδιασμός – Οργάνωση Οπτικοακουστικών Έργων [6 ECTS] YKB.2
Επιλογή
2 από 3
YEA.4 Διαδραστικές Εγκαταστάσεις [6 ECTS] Επιλογή
1 από 3
YEA.5 Τέχνη Ήχου [6 ECTS]
YEA.6 Τριδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή [6 ECTS]
Επιλογή
1 από 3
Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας [6 ECTS] YEB.4 Επιλογή
2 από 3
Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη [6 ECTS] YEB.5
Πιστότητα Οπτικοακουστικού Περιεχομένου [6 ECTS] YEB.6
Γ' εξάμηνο
Κατεύθυνση Α Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [30 ECTS] Κατεύθυνση Β

Επεξηγήσεις:

Κατεύθυνση Α: «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες»

Κατεύθυνση Β: «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης»

YK: Υποχρεωτικού Κορμού
YKA: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης A
YKB: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης B
YEA: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης A
YEB: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης B

Version 2 ENGLISH