Τέχνη & Δίκαιο


Διδάσκων/ουσα: Ασλανίδη Μαρία, Πάσχου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος: THE901
Κατηγορία Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου - Θεμελίωσης
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: Θ΄
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Διδασκαλίας: 2
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις13
Φροντιστηριακές Διαλέξεις13
Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας48
Εξάσκηση και Προετοιμασία26
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 4)100

gr  pdf.png  Τέχνη & Δίκαιο
Mέγεθος: 202.56 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Ειδικά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Η έννοια του δημιουργού σήμερα (συλλογικά έργα, έργα στο διαδίκτυο). Εξαιρέσεις υπέρ της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εύλογης χρήσης και της ιδιωτικής αναπαραγωγής. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας-συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Δίκαιο και Ιντερνέτ. Νομοθετικές προϋποθέσεις που ρυθμίζουν τα της εύρεσης, νόμιμης κατοχής, εμπορίας και διακίνησης των κατ’ ιδίαν πολιτιστικών αγαθών. Δημιουργία βάσεων δεδομένων-δικαιώματα δημιουργού/κατασκευαστή. Κοινό κτήμα και πρόσβαση στην πληροφορία. Ελευθερία της έκφρασης. Ελευθερία της τέχνης-απαγόρευση λογοκρισίας. Ελευθερία τύπου. Δικαίωμα στην πληροφόρηση (λήψη και μετάδοση πληροφορίας).


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσης γενικά για το δίκαιο που αφορά την τέχνη, καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με τους ελληνικούς νόμους, αλλά και τους Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στην τέχνη (πχ στα μουσεία).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τις βασικές πηγές και κανόνες δικαίου και δεοντολογίας που αφορούν καταρχήν την πνευματική ιδιοκτησία σε έργα τέχνης (προστατευόμενα έργα, περιεχόμενο περιουσιακού δικαιώματος στα έργα τέχνης, περιεχόμενο ηθικού δικαιώματος στα έργα τέχνης, συλλογικοί οργανισμοί διαχείρισης, προστασία έργων τέχνης στο διαδίκτυο, κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων). Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί επίσης να διακρίνει ανάμεσα στα είδη προστατευόμενων έργων τέχνης και να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες περί πολιτιστικών αγαθών-έργων τέχνης και τις νομικές θέσεις για τη νόμιμη κατοχή και διακίνηση έργων τέχνης-πολιτιστικών αγαθών. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τους βασικούς κανόνες δικαίου και δεοντολογίας σχετικά με την ελευθερία λόγου και έκφρασης, αλλά και την ελευθερία πληροφόρησης, γενικά και ειδικότερα όσον αφορά την ελευθερία της τέχνης, αλλά και της έρευνας που σχετίζεται με τα έργα τέχνης.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες δικαίου. Έργο τέχνης. Οπτικοακουστικό έργο.

2η εβδομάδα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους όρους που σχετίζονται με α) την Πνευματική Ιδιοκτησία, β) τον Δημιουργό γ) το Έργο δ) τα Δικαιώματα/Εξουσίες, στ) τους Περιορισμούς ε) τους Φορείς Συλλογικής Διαχείρισης, ζ) Άδειες η) Δημόσιο Τομέα θ) Ορφανά έργα.

4η εβδομάδα: Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο. Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

5η εβδομάδα: Δικαιώματα/Εξουσίες. Περιορισμοί. Δικαίωμα παρακολούθησης. Έργα τέχνης. Μουσεία. Δημοπρασίες. Συλλέκτες. Έμποροι τέχνης

6η εβδομάδα: Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο. Fair Use. Fair Dealing. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Free-Culture και Σχετικές Ανοικτές Πρωτοβουλίες-Κινήματα (Open Initiatives). Άδειες χρήσης CC.

7η εβδομάδα: Βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής Περιορισμών και Δίκαιης/Ορθής χρήσης για έργα τέχνης, οπτικοακουστικά έργα και λοιπή καλλιτεχνική δημιουργία. Παραδείγματα.

8η εβδομάδα: Δημιουργική βιομηχανία και Πνευματική Ιδιοκτησία. Εκμετάλλευση Περιεχομένου. Παραγωγή αξίας και ροή εσόδων από τις χρήσεις έργων τέχνης, οπτικοακουστικών έργων και λοιπής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Χρήση και χρήστες έργων τέχνης, οπτικοακουστικών έργων και λοιπής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Πνευματικά δικαιώματα και ψηφιακή αγορά. Παραδείγματα.

9η εβδομάδα: Παράγωγα Έργα. Τεχνολογία και παράγωγα έργα. Πνευματική Ιδιοκτησία και παράγωγα έργα.

10η εβδομάδα: Νέες τεχνολογίες και καλλιτεχνική δημιουργία. Νέες προκλήσεις προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πειρατεία. Παραβίαση ΠΙ. Παραδείγματα.

11η εβδομάδα: Πνευματική Ιδιοκτησία και Ψηφιακή Εποχή. Τεχνολογικά Μέτρα Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Διαχείριση Δικαιωμάτων (π.χ., Digital Rights Management). Γενικός Κανονισμός Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης.

12η εβδομάδα: Συμβάσεις. Εκδότες. Οργανισμοί Συλλογικής Προστασίας και Συλλογικής Διαχείρισης.

13η εβδομάδα: Σύνοψη. Θεώρηση/Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης. Παραδείγματα.

 


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 1. Ασημακόπουλος, Γ. (2015). Άδειες χρήσης περιεχομένου του πλαισίου αδειοδότησης Creative Commons [Διαφάνειες]. Στο Παρασκευάς, Μ., Ασημακόπουλος, Γ., & Τριανταφύλλου, Β. 2015. Κοινωνία της πληροφορίας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. κεφ 5. http://hdl.handle.net/11419/403.
 2. Κυριάκη-Μάνεση, Δ., & Κουλούρης, Α. (2015). Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://hdl.handle.net/11419/2496.
 3. Τσώλης, Δ. (2016). Πνευματική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας [Κεφάλαιο]. Στο ΤΣΩΛΗΣ, Δ. 2016. Προστασία και Διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ψηφιακού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο και τα Σύγχρονα Δίκτυα [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. κεφ 2. http://hdl.handle.net/11419/6484
 4. Lessig, L. (2002). The future of ideas: the fate of the commons in a connected world. New York: Vintage Books. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες

 • Διάλεξη
 • Powerpoint παρουσιάσεις
 • Ανάρτηση διαλέξεων
 • Ανάρτηση ασκήσεων
 • Ανάρτηση συνδέσμων και βιβλιογραφίας για περαιτέρω μελέτη
 • Ανάρτηση εξεταστικής ύλης
 • Εξάσκηση κατ’ οίκον και στην τάξη
 • Συζήτηση

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

H αξιολόγηση ανά φοιτητή περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  1. Τελικές εξετάσεις
Ενημέρωση: 20-12-2022

Επιστροφή
<< <
Φεβρουάριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας