Διαδραστικά Πολυμέσα


Διδάσκων/ουσα: Κομιανός Βασίλης
Κωδικός Μαθήματος: AVA341
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 3
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σελίδα E Class: https://e-class.ionio.gr/courses/DAVA109

Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εξαμήνου
Διαλέξεις26
Εργαστηριακό13
Φροντιστήριο0
Εργαστήριο0
Εξάσκηση και Προετοιμασία30
Αυτοτελής Μελέτη56
Σύνολο Μαθήματος (ECTS: 5)125

Προαπαιτούμενα / Προτεινόμενα: (TEC110)
Προαπαιτούμενο σε / Προτεινόμενο σε: AVA641, (AVA942)
    Διαδραστικά Πολυμέσα
Mέγεθος: 197.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Σύντομη Περιγραφή:

Παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες διάδρασης, μεθοδολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες ανάπτυξης και διάδοσης πληροφορικών συστημάτων διαδραστικών πολυμέσων που χρησιμοποιούνται σε αυτόνομες ή υβριδικές εφαρμογές. Εξετάζονται τεχνικές και πρότυπα που αφορούν στη συλλογή, κωδικοποίηση, αναπαράσταση και διάδραση με τις εκάστοτε ροές δεδομένων (κείμενο, ήχος, εικόνα, σχεδιοκίνηση, βίντεο) και τη δημοσίευση περιεχομένου σε πληθώρα μέσων. Επίσης, αναλύονται τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συστήματα παραγωγής πολυμέσων, προηγμένες τεχνικές συμπίεσης και παρουσίασης περιεχομένου, πρωτόκολλα επικοινωνίας και ποιότητας υπηρεσιών. Σε πρακτικό επίπεδο, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και παρουσίασης διαδραστικού περιεχομένου σε μέσα μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας και το διαδίκτυο. Οι φοιτητές υλοποιούν υποχρεωτικές εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος είναι  η παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου των μέσων, η απόκτηση πρακτικών γνώσεων αναγνώρισης των χαρακτηριστικών των ροών πολυμέσων, η κατανόηση της πολυπλοκότητας κατά τη μετάδοση και την επεξεργασίας τους και τέλος η ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών εφαρμογώνχρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους. Συγκεκριμένα οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα πρέπει να γνωρίζουν: Τους ορισμούς των πολύμέσων της διάδρασης , της αλληλεπίδρασης, της ανάδρασης, την ιστορία των πολυμέσων, την εφαρμογή των πολυμέσων σήμερα, τα χαρακτηριστικά και την κωδικοποίηση του ήχου, της εικόνας, του βίντεο, της διάδρασης, την μοντελοποίηση σύγχρονω συστημάτων πολυμέσων, το σχεδιασμό της διάδρασης, την πολυπλοκότητα, την κωδικοποίηση των χρωμάτων, του κειμένου και την ποιότητα αναπαράστασης, τα διαδικτυακά χαρακτηρίστικά μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας, τα υπερβατικά δίκτυα (multicast-unicast) και τη δομή τους.


Περιεχόμενο (Syllabus):

1η Εβδομάδα - Εισαγωγή - παραδείγματα
2η Εβδομάδα - Ορισμοί - έννοιες - ιστορία και εξέλιξη των πολυμέσων
3η Εβδομάδα - Ψηφιακή αναπαράσταση της πληροφορίας
4η Εβδομάδα - Κείμενο
5η Εβδομάδα - Χρώμα, εικόνες και γραφικά
6η Εβδομάδα - Ήχος
7η Εβδομάδα - Βίντεο
8η Εβδομάδα - Υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων
9η Εβδομάδα - Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων
10η Εβδομάδα - Δικτυακά πολυμέσα Univast
11η Εβδομάδα - Δικτυακά πολυμέσα Multicast
12η Εβδομάδα - Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων πολυμέσων (edutainment)
13η Εβδομάδα - Παράδοση φακέλων εργασιών - παρουσιάσεις εργασιών

Παράλληλα με τις διαλέξεις οι φοιτητές συμμετέχουν σε εργαστήριο υλοποιώντας συνολικά 4-5 υποχρεωτικές εργασίες.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βιβλίο με θεματολογία βασισμένη στις διαλέξεις του μαθήματος:

Δεληγιάννης Ιωάννης (2010). Διαδραστικά Πολυμέσα και Ψηφιακή Τεχνολογία στις Τέχνες, Fagotto Books, ISBN 978-960-6685-06-4 Εύδοξος: 59359104

Βιβλίο με θεματολογία σχετική με την εφαρμογή των τεχνολογιών πολυμέσων στην Κοινωνία της Πλροφορίας:

Δεληγιάννης Ιωάννης (2010). Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο ρόλος των Διαδραστικών Πολυμέσων (2nd Edition), Fagotto Books.ISBN 960-7075-99-4.

Βιβλίο με θέματα τεχνολογικά χωρίς να καλύπτει τα θέματα περιεχομένου του μαθήματος.

Δημητριάδης Σταύρος Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ.,Τριανταφύλλου Ευάγγελος Γ. Τεχνολογία πολυμέσων Εύδοξος: 18549030

Βιβλίο εισαγωγικό αναφορικά με τη Διάδραση και τον Προγραμματισμό της.

Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος, Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης Εύδοξος: 59362198


Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Το γίνεται σε εργαστήριο υπολογιστών έτσι ώστε οι φοιτητές μετά την παρουσίαση του θεωρητικού μέρους να μπορούν να εφαρμόσουν όσα διδάχθηκαν στην πράξη. Δίδονται ατομικές και ομαδικές εργασίες των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην αίθουσα ή χρησιμοποιούνται ως βάση για άλλες πιο πολύπλοκες εργασίες. Η διάλεξη παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας διαφάνειες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος e-class. Φοιτητές που επιθυμούν να δούν παραδείγματα συστημάτων πολυμέσων καλούνται να εξερευνήσουν την ενότητα συνδέσμων του μαθήματος. Οι ατομικές ασκήσεις που δίδονται στους φοιτητές στόχο να ενεργοποιήσουν προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Ανάλογα με την άσκηση οι φοιτητές μπορεί να κληθούν (έγκαιρα και ομαδικά μέσω e-class) να επισκεφθούν φορείς και τοποθεσίες σε οργανωμένες επισκέψεις κατά τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Φοιτητές του μαθήματος στο παρελθόν έχουν υλοποιήσει διάφορα project (έργα) πολυμέσων συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Δημιουργία μαθήματος MOOC

Δημιουργία επαύξησης στο μουσείο Casa Parlante

Την επαύξηση παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας (Nomee Foods)

Παραγωγή DVD παραστασης χορού

Διαδραστικές Διαφημίσεις

Ιστοσελίδες Πολυμέσων

Interactive Multimedia Art

 


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Η πρόοδος στο μάθημα αξιολογείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με την ποιοτική υλοποίηση και την έγκαιρη κατάθεση των ζητούμενων εργασιών και τη συμμετοχή στις δράσεις του μαθήματος (παρουσιάσεις, επισκέψεις, εργασίες, πειραματισμούς). Οι εργασίες βαθμολογούνται ως προς την ποιότητα και το εύρος της υλοποίησης, τη χρήση σωστής μορφοποίησης και την πληρότητα της παρουσίασης που συχνά ζητείται να υλοποιηθεί από τους φοιτητές προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελεσμάτων της έρευνας τους στα πλαίσια της διάλεξης. Εργασίες που στέλνονται εκπρόθεσμα μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας όπως e-mail, social media μηδενίζονται. Οι φοιτητές πρέπει να ζητούν διευκρινίσεις εαν δεν κατανοούν τις εργασίες και να λύνουν τις απορίες τους στο εργαστήριο του μαθήματος. Οι φοιτητές για να λάβουν βαθμό θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση πως οι εργασίες έχουν γίνει από τους ίδιους, δεν εμπεριέχουν αντιγραφή ή λογοκλοπή και να υπογράψουν στη φόρμα εξέτασης την ημέρα που έχει οριστεί από το πρόγραμμα της εξεταστικής. 

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν ολοκληρώσει το μάθημα ή αποτύχει σε αυτό, μπορεί να ολοκληρώσει και να παραδώσει τις εργασίες του πιο πρόσφατου μαθήματος στην επόμενη διαθέσιμη εξεταστική. Καθώς το μάθημα εξελίσσεται από έτος σε έτος, θα πρέπει να κατατίθονται πάντα οι τελευταίες εργασίες όπως περιγράφονται στο e-class, κατά την περίοδο κατάθεσης μέσα στην εξεταστική και ο φοιτητής θα πρέπει να υπογράψει στη φόρμα εξέτασης για να αξιολογηθεί η προσπάθεια του και να λάβει τον τελικό βαθμό. 


Επιστροφή
<< <
Οκτώβριος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr