Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Ερευνών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έκδοση 1.0 17/03/2017, Ενημέρωση 17/03/2017 (.pdf -329K)

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

 1. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ερευνητικού έργου και της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Τμήματος, επιτρέπεται η ανάθεση μεταδιδακτορικής έρευνας σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ως πιθανοί τομείς εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας ενδεικτικά αναφέρονται οι νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης που κάνουν χρήση σύγχρονης ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας, η θεωρητική / ιστορική έρευνα στον τομέα των τεχνών νέων μέσων και η ανάπτυξη καινοτόμων / πρωτότυπων τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους στους τομείς της τέχνης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.
 2. Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν οδηγεί στην χορήγηση τίτλου σπουδών, αλλά αφορά στην παραγωγή ερευνητικού έργου από κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιζητούν την υπαγωγή τους σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα (academic affiliation) και επιθυμούν την συνεργασία με το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Άρθρο 2: Επίβλεψη και διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή του Τμήματος, ο οποίος έχει εκ του νόμου δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, με γνωστικό αντικείμενο ή/και ερευνητικό έργο το οποίο ανήκει στην ίδια ή σε συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτήν της μεταδιδακτορικής έρευνας.
 2. Η αντικατάσταση του επιβλέποντα καθηγητή μιας μεταδιδακτορικής έρευνας είναι εφικτή με ειδικά αιτιολογημένη αίτησή του και αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 3: Τυπικά προσόντα υποψηφίων μεταδιδακτορικών ερευνητών

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν αποκλειστικά κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής (το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για ερευνητή ελληνικής υπηκοότητας).

Άρθρο 4: Υποβολή αιτήσεων για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να προέλθει από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, είτε μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από καθηγητή του Τμήματος.
 2. Για την έγκριση της εκπόνησης μιας μεταδιδακτορικής έρευνας, ο εκάστοτε υποψήφιος καταθέτει στην γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα:
  • Ενυπόγραφη αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο τίτλος της έρευνας, το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή και ο φορέας της χρηματοδότησης της έρευνας / μεταδιδακτορικής υποτροφίας (εφόσον αυτό ισχύει).
  • Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου.
  • Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Οποιοδήποτε στοιχείο (π.χ. προγενέστερη εμπειρία, ανάτυπα δημοσιεύσεων κ.λπ.) που κατά την γνώμη του υποψηφίου τεκμηριώνει την προοπτική επιτυχούς ολοκλήρωσης της προτεινόμενης έρευνας.
 3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, με εξαίρεση την αίτηση η οποία κατατίθεται υποχρεωτικά και εντύπως.

Άρθρο 5: Έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. Η τελική έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας δίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, μετά από σχετική απόφαση / σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Η γραμματεία του Τμήματος καταρτίζει και διατηρεί μητρώο των μεταδιδακτορικών ερευνητών που απασχολούνται στο Τμήμα. Επίσης, χορηγεί σχετικές βεβαιώσεις στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, όταν αυτοί το ζητούν.
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να εντάσσονται σε ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος.

Άρθρο 6: Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, υποβάλλεται από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή στην γραμματεία γραπτή αναφορά που συνοψίζει τα αποτελέσματα αυτής. Η αναφορά δύναται να συνοδεύεται από υλικό που παρήχθη κατά την εκπόνηση της έρευνας, όπως π.χ. ανάτυπα δημοσιεύσεων κ.λπ.
 2. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής λαμβάνει πιστοποιητικό διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας που υπογράφεται από του Πρόεδρο του Τμήματος. Στην βεβαίωση αυτή αναφέρεται το ΑΕΙ, το Τμήμα, τα ατομικά στοιχεία του ερευνητή, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να διαγράφονται αυτοδικαίως από τα σχετικά μητρώα μετά από αίτησή τους στην γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταδιδακτορικών ερευνητών

 1. Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές δεν χορηγείται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και βιβλιάριο σπουδών. Ωστόσο, τους παρέχεται πρόσβαση α) στη βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Ιδρύματος, β) στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος και γ) σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 2. Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές παρέχεται επίσης η δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας, υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις του νόμου, τόσο στο προπτυχιακό, όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος.
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές στο βαθμό που αυτό απορρέει από την ερευνητική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται να διασφαλίζουν με κάθε νόμιμο τρόπο την εμπιστευτικότητα που επιβάλλεται ή απορρέει από τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή χρηματοδότησης αυτής και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και των συνευρισκομένων τους και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του οποιουδήποτε εξοπλισμού.
 4. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα του Τμήματος ως ακαδημαϊκή στέγη τους και να φέρουν την ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doctoral researcher). Είναι δε υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστήμιου (ή του εργαστηρίου, εάν έχουν ενταχθεί σε κάποιο) ως ακαδημαϊκή στέγη τους (academic affiliation) σε κάθε δημοσίευμά τους.
 5. Η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή είναι άμισθη, χωρίς δίδακτρα και ανεξάρτητη από τους όποιους φορείς χρηματοδότησης του ερευνητή.

Άρθρο 8: Πνευματικά δικαιώματα

Εφόσον αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά από το πλαίσιο χρηματοδότησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα οποία νοούνται συνολικώς ή εναλλακτικώς ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που ιδρύονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια της έρευνας ανήκουν από κοινού και εξίσου στον μεταδιδακτορικό ερευνητή, στον επιβλέποντα καθηγητή και στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Άρθρο 9: Τροποποίηση του Κανονισμού

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή όταν επιβάλλεται από διατάξεις ανώτερης ισχύος (π.χ. από αλλαγή στην νομοθεσία ή από Κανονισμό του Ιδρύματος).