Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Ερευνών

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε επιστή- μονες, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/ Τμημάτων του.

Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται αυτή που εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώματος και αφορά στην παραγωγή ερευνητικού έργου, εφόσον επιθυμούν την συνεργασία τους με ένα από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναιοι ακόλουθοι:

 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
 • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
 • Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
 • Η ανάδειξη του Ακαδημαϊκού Κύρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.

Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
 2. Τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου δέχονται κατά τη διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόδειγμα Παράρτημα Α'). Στην αίτηση αναγράφεται ο Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης και επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί.
  • Δυο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/ τριες ΑΕΙ, είτε από ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ' κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • Ερευνητική πρόταση εκπόνησης Μ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το Τμήμα (υπόδειγμα παράρτημα Β').
 3. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, πρωτοκολλεί τις αιτήσεις, προβαίνει στον απαραίτητο τυπικό έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση για έγκριση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει και τη διαθεσιμότητα των υποδομών.
 5. Η ερευνητική πρόταση του υποψηφίου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του προτεινόμενου επιβλέποντος.

Άρθρο 3
Εγγραφές Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

 1. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους επιτυχόντες για την επιλογή τους, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Μεταδιδακτορικής έρευνας και τον κανονισμό δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.
 2. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών με το θέμα εκάστου και του Επιβλέποντα Καθηγητή.
 3. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα, μπορούν όμως να λάβουν υποτροφία/ χορηγία από άλλη πηγή.
 4. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να εντάσσονται σε ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες να αιτούνται παρατάσεως με σχετική τεκμηρίωση.

Άρθρο 5
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας

 1. 1. Η επίβλεψη των μεταδιδακτορικών Ερευνητών θα ανατίθεται σε Επιβλέποντα Καθηγητή του Οικείου Τμήματος, το γνωστικό αντικείμενο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο στον οποίο ο υποψήφιος θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.
 2. 2. Η αντικατάσταση του επιβλέποντα καθηγητή μιας μεταδιδακτορικής έρευνας είναι εφικτή με ειδικά αιτιολογημένη αίτηση του και αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 3. 3. Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια καταθέτει στο οικείο Τμήμα ετησίως, έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου, ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, με βάση την οποία αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή.
 4. 4. Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/την Μεταδιδάκτορα ερευνητή/ τρια για τους κανονισμούς ασφαλείας των χώρων και των εργαστηρίων και για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
 5. 5. Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών ή όπου δεν υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή των Π.Μ.Σ. των Τμημάτων λαμβάνει πρόνοια για την διευκόλυνση της Μ.Ε. και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Επιλαμβάνεται των προβλημάτων σε περιπτώσεις διενέξεων και εάν αυτά δεν επιλύονται τα παραπέμπει αρχικά στη Συνέλευση του Τμήματος και σε οριστικό βαθμό στην Επιτροπή Ακαδημαϊκής δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 6. 6. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια υποβάλλει στο οικείο Τμήμα τελική Έκθεση Πεπραγμένων.

Άρθρο 6
Δικαιώματα - Παροχές στους/στις Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες

 1. Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής/ τρια του Τμήματος .... του Ιονίου Πανεπιστημίου».
 2. Στους Μεταδιδάκτορες παρέχεται πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού, στον εξοπλισμό του Τμήματος και σε όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.
 3. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως δωρεάν σίτισης, στέγασης, ακαδημαϊκής ταυτότητας ή δωρεάν συγγραμμάτων.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των Μεταδιδάκτορων Έρευνητών/τριών

 1. Σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα, συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της Μ.Ε., η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.
 2. Συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος (σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα), όταν καλούνται προς τούτο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή όταν σχετικό αίτημα τους γίνεται αποδεκτό από τον Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.
 3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, στο βαθμό που αυτό απορρέει από την ερευνητική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται να διασφαλίζουν με κάθε νόμιμο τρόπο την εμπιστευτικότητα που επιβάλλεται ή απορρέει από τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή χρηματοδότησης αυτής και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας των ιδίων, αλλά και των συνευρισκομένων τους και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του οποιουδήποτε εξοπλισμού.
 4. Σε κάθε δημοσίευση τους αναφέρουν υποχρεωτικά το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκπονούν τη Μ.Ε. (academic affiliation).
 5. Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ιδρύματος.

Άρθρο 8
Περάτωση Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας

 1. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, συντάσσουν και υποβάλλουν προς τη Γραμματεία, για έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει το Τμήμα, η οποία συνοδεύεται από έγγραφη συναίνεση του Επιβλέποντα (υπόδειγμα Παράρτημα Γ').
 2. Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της Μ.Ε. δημοσίως, σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινώσει η Γραμματεία του Τμήματος σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην οποία αναφέρεται το ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, ο τόπος καταγωγής του, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος διεξαγωγής της, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της Επιβλέποντα/ουσας. Η Βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η Βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Άρθρο 9
Πνευματικά Δικαιώματα

Εφόσον αυτό δεν ορίζεται διαφορετικά από το πλαίσιο χρηματοδότησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα οποία νοούνται συνολικώς ή εναλλακτικώς ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που ιδρύονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια της έρευνας ανήκουν από κοινού και εξίσου στον μεταδιδακτορικό ερευνητή, στον επιβλέποντα καθηγητή και στο οικείο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 10
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/ τριας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:

 • Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές ανα- γράφονται στα άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
 • Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι- γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς αναφορά σε αυτούς.
 • Συμπεριφορές του/της Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/ τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
 • Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/α τον/ την Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσοι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες έχουν ήδη υπαχθεί σε Τμήματα του Πανεπιστημίου, συνεχίζουν την έρευνά τους υπό τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενημέρωση: 17-03-2017
<< <
Φεβρουάριος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Σήμερα, Τετάρτη 21-02-2024
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας