Κανονισμός Χρήσης Εξοπλισμού


Εσωτερικός Κανονισμός Εξοπλισμού v2.0
[Έκδοση 2.0, .pdf 446 Kb - Ενημέρωση: 02-05-2017]


Άρθρο 1: Γενικά Στοιχεία

1. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας διαθέτει οπτικοακουστικό εξοπλισμό, ο οποίος δύναται να δανείζεται σε προσωπικό του Τμήματος (καθηγητές και διδάσκοντες, ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ και σε μεταπτυχιακούς/προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος).

2. Ο δανεισμός του εξοπλισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά για χρήση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

3. Ο δανεισμός του εξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιείται και για ερευνητικούς σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών από τους προπτυχιακούς φοιτητές / φοιτήτριες, καθώς και διπλωματικών εργασιών από τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς.

Άρθρο 2: Δανειζόμενος εξοπλισμός

1. Ο προς δανεισμό εξοπλισμός του Τμήματος διακρίνεται σε α) εκπαιδευτικό, ο οποίος δύναται να δανείζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την διδασκαλία μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος και β) ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίος διατίθεται για ερευνητικούς σκοπούς ή για την εκπόνηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, ή για την παρουσίαση καλλιτεχνικού έργου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τμήματος.

2. Η λίστα του εξοπλισμού προς δανεισμό δίνεται στο Παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού. Η λίστα αυτή μπορεί να επικαιροποιείται, χωρίς την τροποποίηση του κανονισμού, σε περιπτώσεις όπως η προμήθεια νέου εξοπλισμού ή η κατάργηση παλαιότερου.

3. Όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, μαζί με τον εκάστοτε δανειζόμενο εξοπλισμό μπορεί να πραγματοποιείται και ο δανεισμός της απαραίτητης καλωδίωσης (εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη).

Άρθρο 3: Προσωπικό δανεισμού εξοπλισμού

1. Για την υλοποίηση της διαδικασίας δανεισμού, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ένας συντονιστής δανεισμού, ο οποίος ανήκει στην βαθμίδα ΕΤΕΠ-ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ.

2. Η διαδικασία του δανεισμού υλοποιείται με την συνδρομή λοιπού προσωπικού (επόπτες δανεισμού) του Τμήματος που ανήκει στις ανωτέρω βαθμίδες, καθώς επίσης και από μεταπτυχιακούς φοιτητές / υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι έχουν πολύ καλή γνώση της χρήσης και των λειτουργιών των δανειζόμενων συσκευών. Η σχετική ανάθεση του επικουρικού αυτού έργου γίνεται επίσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

2. Ο συντονιστής δανεισμού α) ορίζει το ωράριο δανεισμού β) είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των πρωτοκόλλων λειτουργικού ελέγχου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή του γ) ορίζει το προσωπικό (επόπτες δανεισμού) που θα απασχολείται στις ημέρες και ώρες δανεισμού.

Άρθρο 4: Διαδικασία δανεισμού

1. Ο δανεισμός του εξοπλισμού πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου χρήστη, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά του λόγου του δανεισμού.

2. Η έγκριση του αιτήματος δανεισμού πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου της αίτησης και της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου είδους εξοπλισμού. Σε περίπτωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού, απαιτείται επιπροσθέτως η έγκριση του αντίστοιχου διδάσκοντα του μαθήματος. Σε περίπτωση δανεισμού ερευνητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, απαιτείται η έγκριση του αντίστοιχου επιβλέποντα.

3. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού, ο χρήστης υπογράφει υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι α) παραλαμβάνει τον εξοπλισμό σε άρτια λειτουργική κατάσταση β) θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς που αναφέρει στην αίτησή του και γ) ότι είναι υπεύθυνος για την εμπρόθεσμη επιστροφή του ή την αντικατάστασή του με ίδιο εξοπλισμό σε περίπτωση απώλειας/κλοπής ή βλάβης/καταστροφής του αρχικού.

4. Κατά την επιστροφή του εξοπλισμού από τον χρήστη, βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη παραλαβή του, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί πλήρης λειτουργικός έλεγχος αυτού. Εφόσον η λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού είναι ίδια με αυτήν κατά την αρχική φάση παράδοσης του εξοπλισμού στον χρήστη, τότε η διαδικασία του δανεισμού ολοκληρώνεται με υπογραφή στο βιβλίο δανεισμού. Εφόσον όμως η διαδικασία ελέγχου αποδείξει λειτουργική βλάβη του εξοπλισμού, ο χρήστης υποχρεώνεται σε άμεση αντικατάσταση του συγκεκριμένου είδους με όμοιό το πλήρως λειτουργικό. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και σε περίπτωση κλοπής του εξοπλισμού.

5. Για την υλοποίηση της διαδικασίας του δανεισμού, τηρείται βιβλίο δανεισμού το οποίο υπογράφεται από τον χρήστη στην φάση της αρχικής παράδοσης και από τον επόπτη στην φάση της οριστικής παραλαβής. Στο βιβλίο αυτό ενσωματώνεται και η υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε χρήστη. Η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και χορήγησης των σχετικών εγκρίσεων υλοποιείται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δανεισμού του εξοπλισμού του Τμήματος.

6. Με την ολοκλήρωση των σπουδών κάποιου φοιτητή (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή υποψήφιου διδάκτορα), αυτός υποχρεώνεται να καταθέσει στην γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση ότι δεν έχει εκκρεμότητες που να σχετίζονται με δανεισμό εξοπλισμού οποιασδήποτε μορφής πριν την τελική ανακήρυξη / αναγόρευσή του.

Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια δανεισμού

1. Ως περίοδος δανεισμού του εξοπλισμού εντός ενός ακαδημαϊκού έτους ορίζεται η διάρκεια των εβδομάδων διδασκαλίας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου βάσει του αντίστοιχου ακαδημαϊκού ημερολογίου.

2. Η περίοδος δανεισμού επεκτείνεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή η περίοδος αυτή ορίζεται από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Ιουνίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.

3. Ο δανεισμός του εξοπλισμού πραγματοποιείται σε ημέρα και ώρες οι οποίες ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο στους δυνητικούς χρήστες, με ευθύνη του συντονιστή του δανεισμού.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις δανεισμού, ο εξοπλισμός διατίθεται αποκλειστικά για μία εβδομάδα. Παρέχεται η δυνατότητα εβδομαδιαίας ανανέωσης του δανεισμού, εφόσον προηγηθεί σχετικό αίτημα (τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την λήξη της προθεσμίας επιστροφής του εξοπλισμού) και αυτό εγκριθεί, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 4.

5. Σε περίπτωση υπέρβασης της ημερομηνίας επιστροφής του εξοπλισμού από οποιονδήποτε χρήστη α) αναστέλλεται ο δανεισμός πάσης φύσεως εξοπλισμού μέχρι την οριστική διευθέτηση της επιστροφής του δανειζόμενου είδους και β) κινούνται οι νόμιμες διαδικασίες για την απαίτηση επιστροφής ή αντικατάστασης του εξοπλισμού.

6. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα και τις ανάγκες χρήσης του εξοπλισμού κατά την περίοδο του Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, δύναται να αναστέλλεται η διαδικασία δανεισμού για χρονικό διάστημα 15 ημερών πριν και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης του δανεισμού που προβλέπεται στο Άρθρο 4, ή σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης αυτού, τα όποια αιτήματα και εγκρίσεις κατατίθενται και χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με ευθύνη του εκάστοτε συντονιστή δανεισμού, στην περίπτωση αυτή στο βιβλίο δανεισμού καταχωρείται ηλεκτρονικά όλη η σχετική αλληλογραφία

Αρχεία προηγούμενων εκδόσεων:

Ενημέρωση: 17-03-2023
<< <
Δεκέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας