Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών
(ΦΕΚ 1426Β/26-04-2018 - Ενημέρωση: 27/04/2018 - Αρχείο .pdf 154Kb)

Φόρμα Προσδιορισμού Στόχων 
(Ενημέρωση: 23/05/2017 - Αρχείο .pdf 16,6Kb)


Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
(Ενημέρωση: 19/06/2015 - Αρχείο .pdf 86,3Kb)

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Ορισμοί

1. Ο τρίτος κύκλος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Τ.Τ.Η.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει εξειδίκευση σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Έμφαση δίνεται σε νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης που στηρίζονται στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου καθώς και εφαρμογές τους στους τομείς της τέχνης, της επικοινωνίας, της διαχείρισης πολιτισμικού αποθέματος και της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:
α) την ανάπτυξη οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου με την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, που συμβάλλει πειραματικά στην έρευνα στον χώρο της τέχνης.
β) την ανάπτυξη ψηφιακών οπτικοακουστικών τεχνολογιών που προάγουν την επιστημονική έρευνα και συμβάλλουν στην πρόοδο της Επιστήμης ή και της Τέχνης, μέσα από την θεωρητική και εφαρμοσμένη σύμπραξή τους.
γ) την θεωρητική - ιστορική έρευνα και ανάλυση στον τομέα των Τεχνών Νέων Μέσων (New Media Arts), αλλά και της Τέχνης ευρύτερα.

2. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τ.Τ.Η.Ε. περιλαμβάνουν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνονται με την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τ.Τ.Η.Ε..

3. Υποψήφιοι διδάκτορες (Υ.Δ.) νοούνται εκείνοι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

4. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν.

5. Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στις διαδικασίες επιλογής Υ.Δ., αποτίμησης της προόδου και ολοκλήρωσης της εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών. Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα σχετικό με τις διδακτορικές σπουδές, το οποίο δεν ρυθμίζεται από την νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό, ανήκει στην Γενική Συνέλευση του Τ.Τ.Η.Ε..

Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση των Διδακτορικών Σπουδών στο Τ.Τ.Η.Ε. είναι η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου και η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει την ευθύνη τήρησης του νόμου σε ότι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

2. Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου:
i. Εγκρίνει τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών κάθε Τμήματος.
ii. Αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α .Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
iii. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, την οργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής
iv. Συνεκτιμά την τελική έκθεση αξιολόγησης που υποβάλλεται από την αρμόδια από το νόμο Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
v. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Η Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα.
ii. Συγκροτεί επιτροπές επιλογής και εξέτασης των Υ.Δ.
iii. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Η λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών υποβοηθείται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) η οποία ορίζεται από την Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε.. Η Σ.Ε. έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και την ευθύνη συντονισμού των διάφορων διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 3
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Τ.Η.Ε. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή και Επίκουρου Καθηγητή. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει κατά μέγιστο μέχρι πέντε (5) Υ.Δ.

2. Η Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. αναθέτει στον προτεινόμενο Επιβλέποντα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει την σύνθεση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της. Στην Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο Επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την διδακτορική διατριβή.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (π.χ. για λόγους υγείας), η Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε., εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του Υ.Δ. και γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφόσον αυτά είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Τ.Η.Ε., ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού Υ.Δ. που επιβλέπεται από κάθε Επιβλέποντα. Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη Επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει. Σε αυτή την περίπτωση ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

4. Τα ονόματα των Υ.Δ., των αντίστοιχων Επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. και των λοιπών μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών, καθώς και οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και η σύντομη περίληψη αυτών, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Τ.Η.Ε. στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σε συναφές γνωστικό πεδίο προς εκείνο της προτεινόμενης προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

2. Σημειώνεται ότι υπάρχει ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Υ.Δ. στο Τ.Τ.Η.Ε. με εκείνη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή σε οποιαδήποτε Ίδρυμα Α.Ε.Ι.

3. O εκάστοτε ενδιαφερόμενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τ.Τ.Η.Ε., είτε ανταποκρίνεται σε δημοσιευμένη πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για θέμα διατριβής εκ των προτέρων προσδιορισμένο, είτε ενεργεί με δική του πρωτοβουλία ερχόμενος σε επικοινωνία με κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Τ.Η.Ε., του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς το γνωστικό πεδίο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκπονήσει την διατριβή του. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να ανταποκριθεί υποβάλλοντας υποψηφιότητα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσει κατ’ αρχήν την άτυπη συναίνεση του μέλους Δ.Ε.Π. ως προς την ανάληψη της διαδικασίας επίβλεψης και στην συνέχεια να υποβάλλει υποψηφιότητα. Η διαδικασία συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα.

α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην οποία αναγράφεται απαραιτήτως ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής) στην Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε., συνοδευόμενη από:
1. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής: Θέμα, Σκοπό, συνοπτική Κριτική Ανάλυση της γνωστικής περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα, περιγραφή της Ερευνητικής Μεθοδολογίας, Προσδοκώμενα Αποτελέσματα, συνολικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, αναλυτικό Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων για τους επόμενους 12 μήνες και μια αρχική Ενδεικτική Βιβλιογραφία. Το Προσχέδιο είναι δυνατό να συνταχθεί και στην αγγλική γλώσσα.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
3. Αντίγραφο τίτλου (ή τίτλων) σπουδών με την σχετική βεβαίωση ισοτιμίας (όπου αυτή απαιτείται) και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
5. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας (επιπλέον της μητρικής). Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται στο Παράρτημα.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της πρότασής του είναι πρωτότυπο, και ότι δεν έχει υποβληθεί προς κρίση υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
8. Αιτιολογημένη δήλωση προτίμησης για ένταξη σε καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης

β) Ο προτεινόμενος Επιβλέπων υποβάλλει στην Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε. έγγραφη εισήγηση με τα εξής στοιχεία: πρόταση στελέχωσης της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3.2), δήλωση αποδοχής του ρόλου του ως Επιβλέποντα (με ρητή αναφορά στον προτεινόμενο τίτλο της διατριβής και στο όνομα του υποψηφίου), αντίστοιχη δήλωση αποδοχής ρόλου εκ μέρους των λοιπών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέλος δήλωση αποδοχής του Προσχεδίου. Η εισήγηση φέρει τις υπογραφές όλων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής και η αποδοχή της συναρτάται με την έγκριση της υποψηφιότητας από την Γ.Σ..

γ) Η Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε.:
• διενεργεί διαπιστωτικό έλεγχο πληρότητας υποβολής όλων των ανωτέρω στοιχείων.
• διαβιβάζει την αίτηση, τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά και τα ευρήματα του διαπιστωτικού ελέγχου στην Σ.Ε. Διδακτορικών Σπουδών.

δ) Η Σ.Ε. προβαίνει σε:
• προώθηση όλων των αιτήσεων των υποψηφίων που είναι πλήρεις στον Πρόεδρο του Τ.Τ.Η.Ε. για ένταξη στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.

ε) Η Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε.:
• αφού λάβει υπόψη όλες τις ανωτέρω αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αίτησης που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Τ.Η.Ε. με γνωστικό αντικείμενο που να παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό πεδίο της εκάστοτε προτεινόμενης διατριβής.

στ) Κάθε τριμελής επιτροπή:
• εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη, κατά την οποία διαπιστώνεται το κίνητρο και οι προθέσεις του υποψηφίου για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, αλλά και διευκρινίζονται τυχόν σημεία επί στοιχείων της αίτησής του.
• κρίνει το κατά πόσο η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή εμπεριέχει πρωτοτυπία και εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία του Τ.Τ.Η.Ε..
• υποβάλει στη Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. αναλυτικό αιτιολογημένο υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός.

ζ) Η Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε., αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου Επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

4. Η αλλαγή τίτλου ή μέρους του τίτλου της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η αλλαγή του τίτλου δεν πρέπει να ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση σε αλλαγή του εγκεκριμένου από την Γ.Σ. θέματος, αλλά εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου καθίσταται αναγκαία η εξειδίκευση της θεματικής της διατριβής.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τ.Τ.Η.Ε. προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων.

2. Τα ανωτέρω μαθήματα συνιστούν το Πρόγραμμα Μαθημάτων Διδακτορικών Σπουδών και αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, ορίζονται δε από τα αρμόδια συλλογικά όργανα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί κατάρτισης του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών.

3. Οι Υ.Δ. πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία στα ανωτέρω μαθήματα στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο αυτά προσφέρονται και το αργότερο εντός δύο (2) ετών μετά την ημερομηνία εγγραφής τους, με βαθμό τουλάχιστον έξι (6). Σε περίπτωση αποτυχίας εκπλήρωσης του κριτηρίου αυτού από κάποιον Υ.Δ., με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας διακόπτεται αυτοδικαίως η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και ο Υ.Δ. διαγράφεται από το μητρώο του Τ.Τ.Η.Ε..

4. Αλλαγές στο αρχικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ενός Υ.Δ. μπορούν να ζητηθούν με ισχυρή, αναλυτική (ανά αλλαγή) και ενυπόγραφη αιτιολογημένη εισήγηση προς την Γ.Σ. της Συμβουλευτικής Επιτροπής και χωρίς να μεταβάλλονται ούτε η αρχική προθεσμία των δύο ετών της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Μαθημάτων ούτε και η απαιτούμενη βαθμολογία προαγωγής.

Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα και φοίτηση πλήρους ή μερικής απασχόλησης

1. Η ημερομηνία ένταξης του Υ.Δ. στον κύκλο των Διδακτορικών Σπουδών ταυτίζεται με την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εκπόνησης και ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από την Γ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 4.

2. Ο Υ.Δ. εγγράφεται στο μητρώο υποψηφίων που διατηρείται στην Γραμματεία και είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει την εγγραφή του σε ετήσια βάση. Αμέλεια ανανέωσης εγγραφής είναι δυνατόν να επιφέρει την διαγραφή του Υ.Δ. από το Π.Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ..

3. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

4. Ο Υ.Δ. δεν μπορεί να διακόψει την εκπόνηση της διατριβής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Στην περίπτωση διακοπής κατά τμήματα το όριο αυτό εφαρμόζεται αθροιστικά. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να γίνει συντηρητική υπέρβαση αυτού του ορίου είναι αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση του Υ.Δ. προς την Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. συνοδευόμενη από κατάθεση των σχετικών τεκμηρίων η εγκυρότητα και συλλογή των οποίων αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου.

5. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων διακοπής που τυχόν μεσολάβησαν) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η μόνη υπέρβαση αυτού τού πενταετούς χρονικού ορίου που επιτρέπεται αφορά επιπρόσθετο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους και μόνο για τεκμηριωμένες περιπτώσεις που ο Υ.Δ. βρίσκεται ήδη και αποκλειστικά στην διαδικασία συγγραφής της διατριβής και το ερευνητικό κομμάτι έχει αμετάκλητα ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σχετική θετική εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε.. Στην πρώτη Γ.Σ. μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων από την ημερομηνία ένταξης του υποψηφίου στον κύκλο Διδακτορικών Σπουδών, η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ. την διαγραφή του Υ.Δ. από το μητρώο των Υ.Δ. του Τ.Τ.Η.Ε..

6. Φοίτηση πλήρους και μερικής απασχόλησης: Η φοίτηση στον κύκλο Διδακτορικών Σπουδών διακρίνεται σε πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ο τύπος της φοίτησης προτείνεται από τον εκάστοτε Υ.Δ. στην φάση της κατάθεσης της αρχικής του πρότασης και τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ. Οι Υ.Δ. δύνανται να αιτηθούν την αλλαγή του καθεστώτος φοίτησής τους, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης προς την Γ.Σ., η οποία συνοδεύεται από ισχυρά αιτιολογημένη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και με ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα χρηματοδότησης (όταν αυτός υφίσταται).

7. Όλα τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται στην φοίτηση πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση φοίτησης μερικής απασχόλησης, τα οριζόμενα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες επιμηκύνονται κατά έναν συντελεστή 1.5. Εξαίρεση αποτελούν οι ετήσιοι απολογιστικοί έλεγχοι (μέσω κατάθεσης Κειμένου Προσδιορισμού Στόχων) οι οποίοι, στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, παραμένουν ετήσιοι και δεν επιμηκύνονται κατά συντελεστή 1.5. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμφωνημένοι στόχοι θα πρέπει να προσαρμόζονται, ποιοτικά και ποσοτικά, στα χαρακτηριστικά της φοίτησης μερικής απασχόλησης.

8. Σε περίπτωση που κάποιο χρονοδιάγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη την στιγμή της αίτησης αλλαγής του καθεστώτος φοίτησης τότε θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτή η προσαρμογή αυτού του χρονοδιαγράμματος στο νέο καθεστώς. Στην περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα αφορά το Πρόγραμμα Μαθημάτων: (α) για Υ.Δ. που έχει αρχικά ενταχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και έχει διανύσει μέρος της διετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος μαθημάτων, η αλλαγή του καθεστώτος φοίτησης σε μερικής απασχόλησης δεν μετατρέπει την διετή προθεσμία σε τριετή (όπως θα προέκυπτε από την επιμήκυνση κατά συντελεστή 1.5) (β) για Υ.Δ. που έχει αρχικά ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και έχει υπερβεί την διετία χωρίς να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Μαθημάτων τότε η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν θα είναι προσωρινά εφικτή μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μαθημάτων.

9. Η ιδιότητα φοίτησης σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και η ταυτόχρονη ενασχόληση με εξωτερικές επαγγελματικής φύσης δραστηριότητες είναι ασυμβίβαστη. Στην περίπτωση τέτοιων παράλληλων επαγγελματικών ενασχολήσεων, η αρχική ένταξη στις Διδακτορικές Σπουδές πραγματοποιείται υποχρεωτικά με καθεστώς μερικής απασχόλησης η οποία μπορεί να μετατραπεί σε πλήρους μετά από θετική ενδιάμεση κρίση και με ομόφωνη θετική εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς την Γ.Σ..

Άρθρο 7
Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

1. Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών: Όλα τα τεκμήρια που προκύπτουν στην πορεία της εκπόνησης και σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια (το Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής, την Αρχική Έκθεση Προόδου, τις γραπτές Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, τις όποιες παρουσιάσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις, αντίγραφα δημοσιεύσεων) κατατίθενται στην Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε., η οποία τα ενσωματώνει στο Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών, που τηρεί η Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε. για κάθε Υ.Δ.. Το Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών επικαιροποιείται μέχρι την τελική διαδικασία δημόσιας υποστήριξης της διατριβής. Μετά το πέρας μιας επιτυχούς υποστήριξης το αρχείο του Υ.Δ. σφραγίζεται και συνιστά μέρος του αποθέματος δεδομένων της Γραμματείας.

2. Αρχική Έκθεση Προόδου: Με την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Υ.Δ. καταθέτει στην Συμβουλευτική Επιτροπή την πρώτη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου, στην οποία αποτυπώνεται η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί, και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) από τα αναφερόμενα στο Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής. Η Αρχική Έκθεση Προόδου συνοδεύεται απαραιτήτως από παρουσίαση ενώπιον των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στην συνέχεια, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταθέτουν εισήγηση προς την Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε., η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αποτύπωση της προόδου και κρίση σχετικά με την αρχική εκτίμηση της δυνατότητας του υποψηφίου να ανταπεξέλθει ουσιαστικά στις ερευνητικές απαιτήσεις της διατριβής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, η Γ.Σ δύναται να αποφασίσει την διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και την διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα από τα μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων του Τ.Τ.Η.Ε.

3. Ενδιάμεση Κρίση: Με την συμπλήρωση το αργότερο δύο ετών από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, λαμβάνει χώρα η Ενδιάμεση Κρίση, με βασικά κριτήρια κατά περίπτωση τον έλεγχο των δυνατοτήτων του Υ.Δ. για συστηματική βιβλιογραφική και θεωρητική έρευνα, για συντεταγμένη πειραματική τεκμηρίωση και επαλήθευση αποτελεσμάτων, καθώς και για καλλιτεχνική έκφραση - σύνθεση ιδεών με βάση το ορισθέν θεωρητικό υπόβαθρο. Η κρίση αυτή, πραγματοποιείται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για την πραγματοποίηση της κρίσης, ο Υ.Δ. καταθέτει γραπτώς αναλυτική έκθεση, από την οποία πρέπει να καθίσταται δυνατή η κρίση επί των παραπάνω κριτηρίων. Η Ενδιάμεση Κρίση ολοκληρώνεται με αντίστοιχη παρουσίαση του Υ.Δ. ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση προς την Γ.Σ. σχετικά με την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, η Γ.Σ. δύναται να αποφασίσει τη διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και την διαγραφή του Υ.Δ. από τα σχετικά μητρώα του Τ.Τ.Η.Ε..

4. Ημερίδες Παρουσίασης Έρευνας: Εντός της περιόδου των μηνών Απριλίου-Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, διοργανώνεται με ευθύνη της Σ.Ε. ημερίδα παρουσίασης της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Διδακτορικών Σπουδών. Στην ημερίδα αυτή, οι Υ.Δ. του Τ.Τ.Η.Ε. προβαίνουν σε αναλυτική απολογιστική αναφορά σχετικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων (που περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο Προσδιορισμού Στόχων στην κατατεθειμένη Έκθεση Προόδου του προηγούμενου 12μηνου), παρουσιάζουν στοιχεία και αποτελέσματα που σχετίζονται με ή έχουν παραχθεί από την έρευνά τους και αναλυτικό Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες με μία αρχική Ενδεικτική Βιβλιογραφία. Από μία ημερίδα παρουσίασης της έρευνας δύνανται να εξαιρεθεί ένας Υ.Δ.:
α) ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος διδακτορικών σπουδών (κατά την ημερομηνία διοργάνωσης της εκδήλωσης παρουσίασης της προόδου),
β) για τον οποίο η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει καταθέσει θετική εισήγηση ολοκλήρωσης της εκπόνησης της διατριβής.

5. Μέσα σε ένα μήνα από την διεξαγωγή της Παρουσίασης Έρευνας ο Υ.Δ. υποβάλλει στην Γραμματεία για αρχειοθέτηση στο Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών την αναλυτική απολογιστική αναφορά (του Άρθρου 7.4) σε μορφή λεπτομερούς, εκτεταμένου και τεκμηριωμένου έντυπου υπομνήματος.

6. Μέσα σε ένα μήνα από την διεξαγωγή της Παρουσίασης Έρευνας η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στην Γραμματεία για αρχειοθέτηση στο Ενιαίο Αρχείο Προόδου Διδακτορικών Διατριβών τα ακόλουθα:
α) γραπτή, ενυπόγραφη και αναλυτικά αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του προηγούμενου 12μηνου.
β) γραπτό, ενυπόγραφο (από κοινού με τον Υ.Δ.) και αναλυτικό νέο Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων για τους επόμενους 12 μήνες.

7. Ο Επιβλέπων και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να οργανώνουν και να εφαρμόζουν πρόσθετες διαδικασίες ενδιάμεσων κρίσεων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου του Υ.Δ..

8. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του, ο κάθε Υ.Δ.:
α) τηρεί πλήρες ημερολογιακό αρχείο δραστηριοτήτων για την εξέλιξη της έρευνας το οποίο υπογράφεται από κοινού (από τον Υ.Δ. και τον Επιβλέποντα) σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά τρίμηνο ή εξάμηνο).
β) έχει το δικαίωμα απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης του από ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και δωρεάν αξιοποίησης των υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών και δυνατοτήτων που παρέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 8
Συγγραφή, Υποστήριξη και Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής

1. Η απόφαση για τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτή δεν είναι η Ελληνική, λαμβάνεται από την Γ.Σ. κατά την αρχική διαδικασία έγκρισης της διατριβής, δύναται δε να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν σχετικής αίτησης του Υ.Δ.. Στην περίπτωση της συγγραφής σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, ο Υ.Δ. θα πρέπει να επισυνάπτει επιπλέον εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του και στην Ελληνική γλώσσα.

2. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Πρόσθετα συστατικά της κρίσης των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν, αναλόγως του τεχνολογικού, θεωρητικού ή δημιουργικού πεδίου που εμπίπτει η διατριβή κατ’ αντιστοιχία τα ακόλουθα:
α) υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις με περιεχόμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της διατριβής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή τόμους υψηλού κύρους (κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας) και ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά έγκριτων επιστημονικών συνεδρίων ή ανακοινώσεων σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (επίσης κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας).
β) τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση με περιεχόμενο άμεσα σχετικό με τη διατριβή σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή τόμους υψηλού κύρους (κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας) ή πρακτικά έγκριτων επιστημονικών συνεδρίων ή ανακοινώσεις σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (επίσης κατά προτίμηση διεθνούς εμβέλειας).
γ) παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου σε τουλάχιστον μία (1) ατομική ή ομαδική έκθεση ή Φεστιβάλ διεθνούς κύρους μετά από κρίση.

3. Εξεταστική Επιτροπή: Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Γ.Σ. ζητώντας τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Στην επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 3, παράγραφος 2 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη, βάσει των ιδίων κριτηρίων.

4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον Υ.Δ. Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει ή όχι, με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα τυχόν αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής, εφόσον είναι επιτυχής, περιλαμβάνει αξιολόγηση με έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Κατά την τελική συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, συντάσσεται προς τον σκοπό αυτό πρακτικό που περιλαμβάνει σύντομη αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της, καθώς και την τελική βαθμολογία. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα στην δημόσια υποστήριξη μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στην Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε..

Άρθρο 9
Καθομολόγηση - Αναγόρευση Διδάκτορα Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

1. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζεται σε δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ. και ακολουθεί η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα, παρουσία του Πρύτανη ή ενός εκ των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος.

2. Η απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων γίνεται δημόσια και μπορεί να γίνει συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του Τ.Τ.Η.Ε. Κατά την τελετή οι διδάκτορες προηγούνται των αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών και των πτυχιούχων του Τ.Τ.Η.Ε..

3. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την διατριβή του.

4. Πριν την καθομολόγηση, η διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με την φροντίδα του διδάκτορα. Ο διδάκτορας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής του στην Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε. Εκτός των βιβλιοδετημένων αντιτύπων που αντιστοιχούν στα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο διδάκτορας καταθέτει επιπροσθέτως βιβλιοδετημένα αντίτυπα της διατριβής του ως εξής:
• Τρία αντίτυπα στην Γραμματεία του Τ.Τ.Η.Ε.
• Δύο αντίτυπα στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
• Δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής
• Δύο αντίτυπα στη Εθνική Βιβλιοθήκη και
• Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Άρθρο 10
Εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη

1. Το Τ.Τ.Η.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται ένας Επιβλέπων από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα.

2. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη αναλαμβάνει ένα εκ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων που ορίζεται σε Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) που υπογράφουν τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα. Η διαδικασία εκπόνησης της διατριβής γίνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην νομοθεσία της χώρας, το Ίδρυμα της οποίας έχει την διοικητική και οργανωτική ευθύνη.

3. Εφόσον υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Ε.Π.Σ. μπορεί να χορηγείται ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας, στο οποίο όμως γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. Στην τελευταία περίπτωση, οι τίτλοι απονέμονται βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και η διαδικασία καθομολόγησης ρυθμίζεται από το Ε.Π.Σ..

4. Με απόφαση της Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. χορηγείται χωριστό - εφόσον υπάρχει τέτοια πρόβλεψη από το Ε.Π.Σ. διδακτορικό δίπλωμα με μνεία των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, κατόπιν σχετικής αίτησης του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο του Πρακτικού Υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής στο Ίδρυμα της αλλοδαπής και του αντίστοιχου διδακτορικού τίτλου που απονεμήθηκε από αυτό.

Άρθρο 11
Πνευματικά δικαιώματα

1. Τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), τα οποία νοούνται συνολικά ή εναλλακτικά ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που εδράζονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα:
α) για τη βιομηχανική ιδιοκτησία: τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 5 επ. (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), 19 (υπόδειγμα χρησιμότητας), 20 (τεχνικός νεωτερισμός), 21 και 22 (μεταφορά τεχνογνωσίας - know how) του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ Α΄ 171), όπως ισχύει σήμερα,
β) για την πνευματική ιδιοκτησία: τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 39 (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας) και στα άρθρα 40-45Α (δικαιώματα σε προγράμματα Η/Υ και βάσεις δεδομένων) του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25), όπως ισχύει σήμερα, όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά τη διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών, ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον Υ.Δ., στον Επιβλέποντα και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Υ.Δ.

1. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής τους, οι Υ.Δ. υποχρεωτικά απασχολούνται:
α) σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές διδακτικές δραστηριότητες του Τ.Τ.Η.Ε. που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής τους διατριβής, με απόφαση ανάθεσης της Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε..
β) ως επιτηρητές στη διαδικασία των εξετάσεων όλων των εξεταστικών περιόδων.
γ) ως προσωπικό υποστήριξης στο πεδίο ειδίκευσής τους σε τακτικές και έκτακτου χαρακτήρα εκδηλώσεις και διοργανώσεις του Τ.Τ.Η.Ε.
Η παραπάνω απασχόληση πρέπει να κατανέμεται σε τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση προς την Γ.Σ. από τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ή την Συμβουλευτική Επιτροπή), δύναται να εξαιρεθεί ο διδακτορικός φοιτητής από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

2. Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις επιστημονικές συναντήσεις και συζητήσεις που διοργανώνει το Τ.Τ.Η.Ε. με τη συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Τ.Η.Ε. ή / και άλλων επιστημόνων.

3. Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να λαμβάνουν μέριμνα για την αποτροπή της λογοκλοπής, και να μην ιδιοποιούνται παρανόμως οποιουδήποτε αποτέλεσμα έρευνας τρίτων. Σημειώνεται ότι η παραγωγή νέων αποτελεσμάτων μέσω της επανεκτέλεσης πειραμάτων τρίτων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως λογοκλοπή, εφόσον όμως γίνεται σχετική ρητή αναφορά στην αρχική πηγή.

4. Λόγοι διαγραφής ενός Υ.Δ. από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τ.Τ.Η.Ε. θεωρούνται η μη-τήρηση των ανωτέρω συμβατικών υποχρεώσεων. Η διαγραφή αυτή πραγματοποιείται μετά από σχετική εισήγηση του Επιβλέποντα ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Σ.Ε. στη Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε..

5. Με την κατάθεση του τελικού κειμένου της διατριβής τους, οι Υ.Δ. υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι είναι συγγραφείς του κειμένου της διατριβής και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαν για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, ότι έχουν αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκαναν χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Τέλος, ότι το κείμενο της διατριβής προετοιμάστηκε από αυτούς προσωπικά και αποκλειστικά και ότι θα αναλάβουν πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν τους ανήκει.

6. Οι Υ.Δ., στο βαθμό που αυτό απορρέει από την ερευνητική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται:
α) να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα με βασικό στόχο τη διεύρυνση και καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης
β) να τηρούν τη νομοθεσία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας, να συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον και εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρήσης και διαχείρισης προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων και να δείχνουν πλήρη εχεμύθεια για τα προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της έρευνας ή λόγω αυτής,
γ) να σέβονται και να διασφαλίζουν με κάθε νόμιμο τρόπο την εμπιστευτικότητα που επιβάλλεται ή απορρέει από τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή χρηματοδότησης αυτής,
δ) να εξασφαλίζουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων που ενδεχομένως θα απαγόρευαν ή και θα δυσχέραιναν τη διεξαγωγή της έρευνας με αντικειμενικότητα και επιστημονικά αδιάβλητο τρόπο,
ε) να μην κατασκευάζουν ή παραποιούν ερευνητικά αποτελέσματα, γεγονός που αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και μπορεί να επισύρει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων,
στ) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και των συνευρισκομένων τους,
ζ) να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του οποιουδήποτε εξοπλισμού, έχοντας την πλήρη ευθύνη πλημμελούς χρήσης αυτού, των χώρων πραγματοποίησης της έρευνας και των λοιπών υποδομών του Τ.Τ.Η.Ε. που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αυτής,
η) εφόσον η έρευνα χρηματοδοτείται και εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις που απορρέουν από το πλαίσιο χρηματοδότησης της διδακτορικής έρευνας, να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.

7. Οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να γνωστοποιείται ή τίθεται υπόψιν της Σ.Ε., η οποία είναι αρμόδια για την παραπομπή του θέματος στην Γ.Σ. ή το αρμόδιο από το νόμο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 5 του ν. 4485 οι διατάξεις του ν. 4485 εφαρμόζονται και για τους Υ.Δ. που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485, εφόσον δεν έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 41 του ν. 4485.

2. Μέχρι την κατάρτιση του Προγράμματος Μαθημάτων του Άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, οι Υ.Δ. θα πρέπει να εξετάζονται με επιτυχία σε μαθήματα κατά προτεραιότητα του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Τ.Η.Ε. και δευτερευόντως άλλων τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα οποία είναι συναφή με το θέμα της διδακτορικής διατριβής τους. Η επιλογή των μαθημάτων είναι εξατομικευμένη για κάθε Υ.Δ. και προκύπτει από ενυπόγραφη και αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς την Γ.Σ. του Τ.Τ.Η.Ε. η οποία έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης του Προγράμματος Μαθημάτων.

3. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινά με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜA
«ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ)

Η «καλή γνώση» μίας ξένης γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τα ακόλουθα:

• Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. από χώρα της αλλοδαπής με την ίδια επίσημη γλώσσα
• Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 Το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003)
• Άλλος αναγνωρισμένος τίτλος

Στην περίπτωση «Άλλου τίτλου» το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 μπορεί να τεκμηριωθεί απ’ ευθείας από πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης είναι ευθύνη του υποψήφιου. Εναλλακτικά, τα ακόλουθα:

(ι) το είδος του όποιου τίτλου έχει αποκτηθεί και
(ιι) ο βαθμός με τον οποίο έχει αποκτηθεί ο τίτλος αυτός μπορούν να συνεκτιμηθούν αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Γλωσσική Επάρκεια (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)

Επιπρόσθετα στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριωθεί το:
(ιιι) αν ο φορέας που απένειμε τον τίτλο είναι πιστοποιημένος από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργεί εξετάσεις και να χορηγεί πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Β2. Η ευθύνη αυτής της τεκμηρίωσης εναπόκειται στον υποψήφιο με την εξαίρεση των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan τα οποία κατονομάζονται συγκεκριμένα από την εθνική νομοθεσία σαν πιστοποιημένοι φορείς σε σχέση με την Αγγλική γλώσσα.

Αρχεία προηγούμενων εκδόσεων:

Ενημέρωση: 03-05-2017
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Παρασκευή 12-04-2024
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας