Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών
(Έκδοση 4.0 - Ενημέρωση: 03/05/2017 - Αρχείο .pdf 588Kb)

Φόρμα Προσδιορισμού Στόχων 
(Ενημέρωση: 23/05/2017 - Αρχείο .pdf 16,6Kb)


Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 
(Ενημέρωση: 19/06/2015 - Αρχείο .pdf 86,3Kb)

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 380/89, το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο, απονέμεται δε σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Τμήματος στο οποίο διεξάγεται το σχετικό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Η διαδικασία απονομής διδακτορικών τίτλων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/08[1].

2. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΤΤΗΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος, δηλαδή σε νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης που στηρίζονται στην χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνολογιών παραγωγής και επεξεργασίας του ήχου και της εικόνας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους στους τομείς της τέχνης, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

α) την ανάπτυξη οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού έργου με την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλλει πειραματικά στην έρευνα στον χώρο της τέχνης.

β) την ανάπτυξη ψηφιακών οπτικοακουστικών τεχνολογιών που θα προάγουν την επιστημονική έρευνα και θα συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης ή και της τέχνης, μέσα από την σύμπραξη Τέχνης και Επιστήμης.

γ) την θεωρητική - ιστορική έρευνα και ανάλυση στον τομέα των Τεχνών Νέων Μέσων (New Media Arts), αλλά και της τέχνης ευρύτερα.

3. Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του ΤΤΗΕ αναφέρεται στις διαδικασίες αποδοχής υποψήφιων διδακτόρων, αποτίμησης της προόδου και ολοκλήρωσης της εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών. Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα σχετικό με τις διδακτορικές σπουδές στα πλαίσια του ΤΤΗΕ ανήκει στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος.

Άρθρο 2: Επιτροπή Συντονισμού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

1. Συγκροτείται με απόφαση της ΓΣΕΣ του ΤΤΗΕ Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, στην οποία συμμετέχουν τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή. Για λόγους βέλτιστου συντονισμού μεταξύ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής δύναται να ταυτίζονται με τα μέλη των Επιτροπών Συντονισμού λοιπών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει γενική εποπτεία του Προγράμματος και ευθύνη συντονισμού των διάφορων διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, σε συνεργασία με την Γραμματεία ΤΤΗΕ, συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδομένα, προκειμένου να συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις προς την ΓΣΕΣ.

3. Η Επιτροπή εισηγείται προς την ΓΣΕΣ επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού οι οποίες σε κάθε περίπτωση τελούν υπό την έγκριση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Άρθρο 3: Υποβολή Υποψηφιότητας και Διαδικασία Επιλογής

1. Οι υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα πρέπει:

  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων αντίστοιχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με βαθμό πτυχίου κατ’ ελάχιστο ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (6,5).
  • Να κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Μ.Δ.Ε. (αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σε περίπτωση απόκτησης του τίτλου στην αλλοδαπή) σε ταυτόσημο ή συναφές αντικείμενο προς εκείνο της προτεινόμενης προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Κατ’ εξαίρεση, εξετάζεται η υποψηφιότητα αποφοίτων Α.Ε.Ι. ο οποίοι δεν κατέχουν Μ.Δ.Ε. όταν η βαθμολογία τους (ή ο μέσος όρος) στο μάθημα (ή στα μαθήματα) του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται το θέμα της προτεινόμενης διατριβής είναι ΑΡΙΣΤΑ (8,5 ή μεγαλύτερο).

2. Σημειώνεται ότι υπάρχει ασυμβίβαστο της ιδιότητας του υποψηφίου διδάκτορα με εκείνη του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή.

3. O εκάστοτε ενδιαφερόμενος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΤΤΗΕ θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, του οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς το γνωστικό πεδίο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εκπονήσει την διατριβή του. Στην συνέχεια, και εφόσον το μέλος Δ.Ε.Π. συμφωνήσει να αναλάβει ως Επιβλέπων τον ενδιαφερόμενο, ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:

α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση (στην οποία αναφέρεται απαραιτήτως ο ενδεικτικός τίτλος της διατριβής και το προτεινόμενο ως Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.) στην Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από:

1. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής: θέμα, σκοπό, συνοπτική κριτική ανάλυση της περιοχής στην οποία εντάσσεται το θέμα, περιγραφή της μεθοδολογίας, επιμέρους στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και μια αρχική, ενδεικτική βιβλιογραφία.

2. αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

3. τίτλο (ή τίτλων) σπουδών με την σχετική βεβαίωση ισοτιμίας, όπου αυτή απαιτείται. Και επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

4. δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.

5. αντίγραφα δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).

6. πιστοποιητικό καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας (επιπλέον της μητρικής). Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται στο Παραρτημα Ι.

7. υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο της πρότασής του είναι πρωτότυπο, και ότι δεν έχει υποβληθεί προς κρίση υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλο Ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Η Γραμματεία ΤΤΗΕ:

· διενεργεί διαπιστωτικό έλεγχο πληρότητας υποβολής στοιχείων πιστοποιώντας ότι υφίστανται όλα τα προβλεπόμενα από τα Άρθ. 3.1 και 3.3.α του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

· διαβιβάζει την πρόταση, το βιογραφικό σημείωμα του Αιτούντα και τα ευρήματα του διαπιστωτικού ελέγχου (με συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας) στην Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προβαίνει σε:

· αξιολόγηση των ευρημάτων των παραπάνω διαπιστωτικών ελέγχων

· έλεγχο συνάφειας των υποβαλλόμενων στοιχείων (π.χ. τίτλων σπουδών, δημοσιεύσεων και συστατικών επιστολών) σε σχέση με το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης πρότασης

· συζήτηση και προκαταρκτική κρίση σε σχέση με το περιεχόμενο της πρότασης

· σύνταξη σχετικής εισήγησης στην ΓΣΕΣ

· μέριμνα για ένταξη στην ημερήσια διάταξη της ΓΣΕΣ

δ) Η ΓΣΕΣ ΤΤΗΕ:

· κρίνει εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα κριτήρια του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 3685/08.

· στην περίπτωση ικανοποίησης των παραπάνω κριτηρίων, κρίνει εάν η προτεινόμενη διδακτορική διατριβή εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος.

· σε περίπτωση θετικής κρίσης, επικυρώνει τον ορισμό του Επιβλέποντα και της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ε) Η ημερομηνία ένταξης του υποψηφίου στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ταυτίζεται με την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εκπόνησης από την ΓΣΕΣ σύμφωνα με τα παραπάνω.

στ) Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Άρθρο 4: Συστατικά στοιχεία του Προγράμματος

1. To Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων καθώς επίσης και την εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται σε κατ' ελάχιστο τρία έτη με την απονομή διδακτορικού διπλώματος.

2. Τα μαθήματα αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες και ορίζονται από επιτροπή κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή μεταβατικά όπως ορίζεται στο Άρθρο 14.2.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία στα μαθήματα στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο αυτά προσφέρονται, ή πάντως, το αργότερο, εντός δύο (2) ετών μετά την ημερομηνία εγγραφής τους, με βαθμό τουλάχιστον έξι (6). Σε περίπτωση αποτυχίας εκπλήρωσης του κριτηρίου αυτού από κάποιον υποψήφιο διδάκτορα, διακόπτεται αυτοδικαίως η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και αυτός διαγράφεται από το μητρώο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

4. Αλλαγές στο αρχικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μπορούν να ζητηθούν με ισχυρή, αναλυτική (ανά αλλαγή) και ενυπόγραφη αιτιολογημένη εισήγηση προς την ΓΣΕΣ της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και χωρίς να μεταβάλλονται ούτε η αρχική προθεσμία των 2 ετών της ολοκλήρωσης του Προγράμματος ούτε και η απαιτούμενη βαθμολογία προαγωγής.

Άρθρο 5: Χρονοδιάγραμμα και Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

1. Αρχική Ερευνητική Πρόταση: Μετά την εγγραφή του υποψήφιου, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, κατατίθεται από αυτόν προς τον επιβλέποντα (ή την Συμβουλευτική Επιτροπή εφόσον υφίσταται) ολοκληρωμένη αρχική ερευνητική πρόταση, στην οποία περιλαμβάνεται απαραιτήτως το ακριβές αντικείμενο της διατριβής του, η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενο αυτό, η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας που έχει προηγηθεί, όπως αυτή προκύπτει από την σχετική πρόσφατη βιβλιογραφία, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής. Επίσης, εφόσον αυτό ισχύει, περιγράφεται και η όποια πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης της έρευνας. Στη συνέχεια, ο Επιβλέπων (ή η Συμβουλευτική Επιτροπή) καταθέτει σχόλια και παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της ολοκληρωμένης αρχικής ερευνητικής πρότασης, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν από τον υποψήφιο διδάκτορα για την σύνταξη του τελικού περιεχομένου αυτής.

2. Αρχική έκθεση Προόδου: Με την συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία ένταξης του υποψηφίου διδάκτορα στο Πρόγραμμα, αυτός καταθέτει στον Επιβλέποντα (ή την Συμβουλευτική Επιτροπή εφόσον αυτή υφίσταται) την πρώτη ετήσια αναλυτική έκθεση προόδου (αρχική έκθεση προόδου), στην οποία αποτυπώνεται η πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί, και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις (ποιοτικές και ποσοτικές) από τα αναφερόμενα στην αρχική ερευνητική πρόταση. Η αρχική έκθεση προόδου συνοδεύεται απαραιτήτως από παρουσίαση ενώπιον του Επιβλέποντος (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής). Στην συνέχεια, ο Επιβλέπων (ή η Συμβουλευτική Επιτροπή) καταθέτει εισήγηση προς την ΓΣΕΣ του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αποτύπωση της προόδου και κρίση σχετικά με την αρχική εκτίμηση της δυνατότητας του υποψηφίου να ανταπεξέλθει ουσιαστικά στις ερευνητικές απαιτήσεις της διατριβής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, η ΓΣΕΣ δύναται να αποφασίσει την διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και την διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα από τα μητρώα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

3. Ενδιάμεση κρίση: Με την συμπλήρωση το αργότερο δύο ετών από την ημερομηνία ένταξης του υποψηφίου διδάκτορα στο Πρόγραμμα, λαμβάνει χώρα η ενδιάμεση κρίση, με βασικά κριτήρια κατά περίπτωση τον έλεγχο των δυνατοτήτων του υποψηφίου διδάκτορα για συστηματική βιβλιογραφική και θεωρητική έρευνα, για συντεταγμένη πειραματική τεκμηρίωση και επαλήθευση αποτελεσμάτων, καθώς και για καλλιτεχνική έκφραση - σύνθεση ιδεών με βάση το ορισθέν θεωρητικό υπόβαθρο. Για την κρίση αυτή, εφόσον δεν έχει οριστεί Συμβουλευτική Επιτροπή, η ΓΣΕΣ ορίζει με κριτήριο κοντινότερης συνάφειας κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντα δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή της οικείας Σχολής βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και άνω, τα οποία με τον Επιβλέποντα στελεχώνουν την Επιτροπή Ενδιάμεσης Κρίσης. Σε περίπτωση ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αυτή αποτελεί και την Επιτροπή Ενδιάμεσης Κρίσης. Για την πραγματοποίηση της κρίσης, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει γραπτώς αναλυτική έκθεση, από την οποία να καθίσταται δυνατή η κρίση επί των παραπάνω κριτηρίων. Η ενδιάμεση κρίση ολοκληρώνεται με αντίστοιχη παρουσίαση του υποψηφίου διδάκτορα ενώπιον της Επιτροπής Ενδιάμεσης Κρίσης, η οποία συντάσσει ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση προς την ΓΣΕΣ σχετικά με την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, η ΓΣΕΣ δύναται να αποφασίσει την διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και την διαγραφή του υποψηφίου διδάκτορα από τα σχετικά μητρώα του Τμήματος.

4. Ημερίδες παρουσίασης έρευνας: Εντός της περιόδου των μηνών Απριλίου-Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών δύναται να διοργανώνονται ημερίδες παρουσίασης της έρευνας που πραγματοποιείται σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Σε αυτές, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος προβαίνουν σε αναλυτική απολογιστική αναφορά σχετικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του προηγούμενου 12μηνου (όπως οι στόχοι αυτοί έχουν περιγραφεί στο κατατεθειμένο Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων) και παρουσιάζουν στοιχεία και αποτελέσματα που σχετίζονται με ή έχουν παραχθεί από την έρευνά τους. Από τις παραπάνω ημερίδες παρουσίασης της έρευνας δύνανται να εξαιρεθούν οι υποψήφιοι διδάκτορες α) οι οποίοι διανύουν το πρώτο έτος σπουδών στο πρόγραμμα (κατά την ημερομηνία διοργάνωσης της εκδήλωσης παρουσίασης της προόδου) και β) για τους οποίους o Επιβλέπων (ή η Συμβουλευτική Επιτροπή) έχει καταθέσει θετική εισήγηση ολοκλήρωσης της εκπόνησης της διατριβής.

Μέσα σε ένα μήνα από την διεξαγωγή της Ημερίδας παρουσίασης έρευναςη τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει στην Γραμματεία για αρχειοθέτηση στο «Ενιαίο αρχείο προόδου διδακτορικών διατριβών» τα ακόλουθα:

(α) γραπτή, ενυπόγραφη και αναλυτικά αιτιολογημένη κρίση σχετικά με τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων του προηγούμενου 12 μηνου.

(β) γραπτό, ενυπόγραφο (από κοινού με τον υποψήφιο) και αναλυτικό νέο Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων για τους επόμενους 12 μήνες λαμβάνοντας υπόψη τα διευκρινιστικά σχόλια και τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικού Παραρτήματος ΙΙ.

5. Ο Επιβλέπων (ή η Συμβουλευτική Επιτροπή) μπορούν να οργανώνουν και να εφαρμόζουν πρόσθετες διαδικασίες ενδιάμεσων κρίσεων, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την διασφάλιση της ποιότητας των διδακτορικών σπουδών.

6. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του, ο κάθε υποψήφιος διδάκτορας:

α) τηρεί πλήρες ημερολογιακό αρχείo δραστηριοτήτων για την εξέλιξη της έρευνας το οποίο υπογράφεται από κοινού (από τον υποψήφιο και τον Eπιβλέποντα) σε τακτά χρονικά διαστήματα., ώστε να καθίσταται δυνατός ο όποιος έλεγχος, με ταυτόχρονη πάντως διασφάλιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

β) έχει το δικαίωμα απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης του από ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και δωρεάν αξιοποίησης των υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών και δυνατοτήτων παρέχει το Πανεπιστήμιο.

7. Ο χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, με χρονική αφετηρία την ημερομηνία αρχικού ορισμού του Επιβλέποντος (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής).

8. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να διακόψει την εκπόνηση της διατριβής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Στην περίπτωση διακοπής κατά τμήματα το όριο αυτό εφαρμόζεται αθροιστικά. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να γίνει συντηρητική υπέρβαση αυτού του ορίου είναι αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λάβει χώρα αίτηση του υποψηφίου στην ΓΣΕΣ ΤΤΗΕ συνοδευόμενη από κατάθεση των σχετικών τεκμηρίων η εγκυρότητα και συλλογή των οποίων αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων διακοπής που τυχόν μεσολάβησαν) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η μόνη υπέρβαση αυτού τού πενταετούς χρονικού ορίου που επιτρέπεται αφορά επιπρόσθετο χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους και μόνο για τεκμηριωμένες περιπτώσεις που ο υποψήφιος βρίσκεται ήδη και αποκλειστικά στην διαδικασία συγγραφής της διατριβής και το ερευνητικό κομμάτι έχει αμετάκλητα ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται σχετική θετική εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής) στην ΓΣΕΣ ΤΤΗΕ. Στην πρώτη ΓΣΕΣ μετά την παρέλευση των παραπάνω χρονικών ορίων από την ημερομηνία ένταξης του υποψηφίου στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, η Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών εισηγείται στη συνέλευση την διαγραφή του υποψηφίου από το μητρώο των υποψηφίων διδακτόρων του ΤΤΗΕ.

9. Όλες οι γραπτές αναφορές / εκθέσεις προόδου, παρουσιάσεις που προκύπτουν από τα ανωτέρω, καθώς και το πλήρες ημερολογιακό αρχείο κατατίθενται με ευθύνη του Επιβλέποντα (ή κατά περίπτωση της Συντονιστικής Επιτροπής) στο ενιαίο αρχείο προόδου των Διδακτορικών Διατριβών, όπως αυτό προβλέπεται από το Άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6: Υποβολή, Εξέταση και Βαθμολόγηση των Διδακτορικών Διατριβών

1. Ο Επιβλέπων (ή η Συμβουλευτική Επιτροπή), μετά από την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του υποψήφιου διδάκτορα και εφόσον κρίνει ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί, προτείνει στον υποψήφιο την συγγραφή της διατριβής. Για την τεκμηρίωση της τελικής κρίσης, δύναται να εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) δημοσιεύσεις σε επιστημονικό περιοδικό ή τόμο υψηλού κύρους, συνοδευόμενες από ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων ή και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με το σύστημα των κριτών

β) παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου σε ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις ή Φεστιβάλ διεθνούς κύρους μετά από κρίση

2. Η τελική απόφαση για τη γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, εφόσον αυτή δεν είναι η Ελληνική, λαμβάνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, είτε κατά την αρχική διαδικασία έγκρισης της διατριβής, είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, κατόπιν σχετικής αίτησης του υποψηφίου. Στην περίπτωση της συγγραφής σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει επιπλέον εκτεταμένη περίληψη της διατριβής του και στην Ελληνική γλώσσα.

3. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, ο Επιβλέπων (ή η Συμβουλευτική Επιτροπή) συντάσσει και καταθέτει προς την ΓΣΕΣ την τελική εισηγητική έκθεσή της, η οποία περιλαμβάνει την κατά την κρίση της επιτροπής αιτιολόγηση σχετικά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, με έμφαση στην τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας που έχει επιτευχθεί. Το κείμενο της τελικής εισηγητικής έκθεσης συνοδεύεται από τρία (3) αντίτυπα του τελικού κειμένου της διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής) προς την ΓΣΕΣ. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται με αίτηση του υποψηφίου.

5. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής). Δύο μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είναι καθηγητές του ιδρύματος και ένα μέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ημεδαπής. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή οι συν-Επιβλέποντες καθηγητές ή Ερευνητές δεν μπορούν να οριστούν ως μέλη της επιτροπής. Σε ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανατίθεται από την ΓΣΕΣ η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την Εξεταστική Επιτροπή. Τα μέλη της Eξεταστικής Eπιτροπής πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στην ίδια ή σε συναφή επιστημονική ειδικότητα, με αυτή στην οποία εκπονεί την διατριβή του ο υποψήφιος.

6. Σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία ορισμού της Εξεταστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί με ειδική πρόσκληση την Εξεταστική Επιτροπή σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, κατά τον οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας υποστηρίζει δημόσια την διατριβή του ενώπιόν της. Η ημερομηνία, η ώρα και το τόπος γνωστοποιούνται στην Γραμματεία, η οποία μεριμνά για την έκδοση της σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης.

7. Για την έναρξη της διαδικασίας υποστήριξης της διατριβής απαιτείται η παρουσία όλων των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος υποστηρίζει την διατριβή του δημόσια ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Κατόπιν δέχεται ερωτήσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και διευκρινιστικές ερωτήσεις από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

8. Μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας συνέρχεται η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το κατά πόσον αυτή προάγει την Επιστήμη ή την Τέχνη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η έγκριση ή απόρριψη της διδακτορικής διατριβής βεβαιώνεται με πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της Eπιτροπής και στο οποίο επισυνάπτεται η τελική εισήγηση του Επιβλέποντος (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής). Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Eπιτροπής και διαβιβάζεται στην ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Άρθρο 7: Καθομολόγηση και Αναγόρευση Διδακτόρων

1. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής διαβιβάζεται σε δημόσια συνεδρίαση της ΓΣΕΣ και ακολουθεί η καθομολόγηση του υποψηφίου και η αναγόρευση του σε διδάκτορα.

2. Στον διδάκτορα είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την διατριβή του.

3. Πριν την καθομολόγηση, η διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με την φροντίδα του διδάκτορα. Ο διδάκτορας, εκτός των αντιτύπων που αντιστοιχούν στα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καταθέτει επιπροσθέτως αντίτυπα της διατριβής του ως εξής:

· Τρία αντίτυπα στην Γραμματεία του Τμήματος

· Δύο αντίτυπα στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

· Δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής

· Δύο αντίτυπα στη Εθνική Βιβλιοθήκη και

· Ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

4. Επιπλέον των βιβλιοδετημένων αντιτύπων της προηγούμενης παραγράφου, ο διδάκτορας οφείλει να καταθέσει και ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής του στην Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 8: Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος

1. Η απονομή των Διδακτορικών Διπλωμάτων γίνεται δημόσια και μπορεί να γίνει συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του Τμήματος. Κατά την τελετή οι διδάκτορες προηγούνται των αποφοίτων πτυχιούχων.

Άρθρο 9: Φοίτηση πλήρους και μερικής απασχόλησης

1. Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διακρίνεται σε φοίτηση πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ο τύπος της φοίτησης επιλέγεται από τον εκάστοτε υποψήφιο διδάκτορα στην φάση της κατάθεσης της αρχικής του πρότασης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνανται να αιτηθούν την αλλαγή του καθεστώτος φοίτησής τους, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αίτησης προς την Γ.Σ.Ε.Σ, η οποία συνοδεύεται από ισχυρά αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα (ή της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) με ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα χρηματοδότησης (όταν αυτός υφίσταται).

2. Όλα τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται στην φοίτηση πλήρους απασχόλησης. Στην περίπτωση φοίτησης μερικής απασχόλησης, τα οριζόμενα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες επιμηκύνονται κατά έναν συντελεστή 1.5.

Εξαίρεση αποτελούν οι ετήσιοι απολογιστικοί έλεγχοι (μέσω κατάθεσης Κειμένου Προσδιορισμού Στόχων) οι οποίοι, στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, παραμένουν ετήσιοι και δεν επιμηκύνονται κατά συντελεστή 1.5. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμφωνημένοι στόχοι θα πρέπει να προσαρμόζονται, ποιοτικά και ποσοτικά, στα χαρακτηριστικά της φοίτησης μερικής απασχόλησης.

Σε περίπτωση που κάποιο χρονοδιάγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη την στιγμή της αίτησης αλλαγής του καθεστώτος φοίτησης τότε θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο είναι εφικτή η προσαρμογή αυτού του χρονοδιαγράμματος στο νέο καθεστώς. Στην περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα αφορά το Πρόγραμμα Μαθημάτων: (α) για υποψήφιο που έχει αρχικά ενταχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και έχει διανύσει μέρος της διετούς προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος μαθημάτων, η αλλαγή του καθεστώτος φοίτησης σε μερικής απασχόλησης δεν μετατρέπει την διετή προθεσμία σε τριετή (όπως θα προέκυπτε από την επιμήκυνση κατά συντελεστή 1.5) (β) για υποψήφιο που έχει αρχικά ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και έχει υπερβεί την διετία χωρίς να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα μαθημάτων τότε η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν θα είναι προσωρινά εφικτή μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Η ιδιότητα φοίτησης σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και η ταυτόχρονη ενασχόληση με εξωτερικές επαγγελματικής φύσης δραστηριότητες είναι ασυμβίβαστη. Στην περίπτωση τέτοιων παράλληλων επαγγελματικών ενασχολήσεων, η αρχική ένταξη στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με καθεστώς μερικής απασχόλησης η οποία μπορεί να μετατραπεί σε πλήρους μετά από θετική ενδιάμεση κρίση και με ομόφωνη θετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς την ΓΣΕΣ.

Άρθρο 10: Ενιαίο αρχείο προόδου διδακτορικών διατριβών

1. Οι όποιες προτάσεις, γραπτές αναφορές προόδου, παρουσιάσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις καθώς επίσης και το ημερολογιακό αρχείο προόδου, κατατίθενται στην Επιτροπή Συντονισμού Διδακτορικών Σπουδών, η οποία τηρεί το ενιαίο αρχείο προόδου των διδακτορικών διατριβών.

2. Στο αρχείο αυτό, τα όποια στοιχεία αφορούν σε έναν υποψήφιο διδάκτορα οργανώνονται υπό μορφή αυτοτελούς φακέλου / βιβλίου, μέχρι την τελική διαδικασία δημόσιας υποστήριξης της διατριβής του.

3. Με ευθύνη του υποψηφίου διδάκτορα και του επιβλέποντα, στο εν λόγω αρχείο κατατίθενται και ανάτυπα των δημοσιεύσεων που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της διδακτορικής έρευνας.

Άρθρο 11: Ειδικά θέματα

1. Η αντικατάσταση μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον αυτή έχει οριστεί) είναι εφικτή με ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα και αντίστοιχη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

2. Η αλλαγή μέρους του τίτλου της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του επιβλέποντα (ή της Συμβουλευτικής Επιτροπής). Η αλλαγή του τίτλου δεν πρέπει να ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση σε αλλαγή του εγκεκριμένου από την ΓΣΕΣ θέματος, αλλά εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου καθίσταται αναγκαία η εξειδίκευση της θεματικής της διατριβής.

3. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο Επιβλέπων ενταχθεί ως Καθηγητής σε άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλου Α.Ε.Ι., ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα, στο οποίο μετακινήθηκε ο Επιβλέπων. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτής της αιτήσεως αποτελεί η αποδοχή της από την ΓΣΕΣ τόσο του Τμήματος υποδοχής, όσο και του ΤΤΗΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται αντικαταστάτης του αρχικού Επιβλέποντα.

Άρθρο 12: Πνευματικά δικαιώματα

1. Τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), τα οποία νοούνται συνολικώς ή εναλλακτικώς ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που ιδρύονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα:

(α) για τη βιομηχανική ιδιοκτησία: τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 5 επ. (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), 19 (υπόδειγμα χρησιμότητας), 20 (τεχνικός νεωτερισμός), 21 και 22 (μεταφορά τεχνογνωσίας- know how) του Ν.1733/1987 (ΦΕΚ Α 171), όπως ισχύει σήμερα,

(β) για την πνευματική ιδιοκτησία: τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 39 (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας) και στα άρθρα 40-45Α (δικαιώματα σε προγράμματα Η/Υ και βάσεις δεδομένων) του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α 25), όπως ισχύει σήμερα,

όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον υποψήφιο διδάκτορα, στον επιβλέποντα και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον αυτή έχει οριστεί) και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

1. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεωτικά απασχολούνται:

α) σε εργαστηριακές και φροντιστηριακές διδακτικές δραστηριότητες του Τμήματος που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής τους διατριβής, με απόφαση ανάθεσης της ΓΣ του ΤΤΗΕ.

β) ως επιτηρητές στη διαδικασία των εξετάσεων όλων των εξεταστικών περιόδων.

γ) ως προσωπικό υποστήριξης στο πεδίο ειδίκευσής τους σε τακτικές και έκτακτου χαρακτήρα εκδηλώσεις και διοργανώσεις του Τμήματος.

Όλη η παραπάνω απασχόληση πρέπει να κατανέμεται σε τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση προς την ΓΣΕΣ από τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ή την Συμβουλευτική Επιτροπή), δύναται να εξαιρεθεί ο διδακτορικός φοιτητής από τις παραπάνω υποχρεώσεις.

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την εξέλιξη της υπό εκπόνηση διατριβής τους στις ειδικές ετήσιες συναντήσεις προόδου που οργανώνονται από το Τμήμα αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, καθώς και να συμμετέχουν στις επιστημονικές συναντήσεις και συζητήσεις που διοργανώνει το Τμήμα με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή / και άλλων επιστημόνων.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέριμνα για την αποτροπή της λογοκλοπής, και να μην ιδιοποιούνται παρανόμως οποιουδήποτε αποτέλεσμα έρευνας τρίτων. Σημειώνεται ότι η παραγωγή νέων αποτελεσμάτων μέσω της επανεκτέλεσης πειραμάτων τρίτων δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως λογοκλοπή, εφόσον όμως γίνεται σχετική ρητή αναφορά στην αρχική πηγή.

4. Με την κατάθεση του τελικού κειμένου της διατριβής τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνουν ότι είναι συγγραφείς του κειμένου της διατριβής και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχαν για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, ότι έχουν αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκαναν χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Τέλος, ότι το κείμενο της διατριβής προετοιμάστηκε από αυτούς προσωπικά και αποκλειστικά και ότι θα αναλάβουν πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν τους ανήκει.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, στο βαθμό που αυτό απορρέει από την ερευνητική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται:

α) να ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα με βασικό στόχο τη διεύρυνση και καλλιέργεια της επιστημονικής γνώσης

β) να τηρούν τη νομοθεσία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας, να συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον και εφαρμοζόμενο πλαίσιο χρήσης και διαχείρισης προσωπικών ή ευαίσθητων δεδομένων και να δείχνουν πλήρη εχεμύθεια για τα προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια της έρευνας ή λόγω αυτής,

γ) να σέβονται και να διασφαλίζουν με κάθε νόμιμο τρόπο την εμπιστευτικότητα που επιβάλλεται ή απορρέει από τις ιδιαίτερες συνθήκες έρευνας, συνεργασιών ή χρηματοδότησης αυτής,

δ) να εξασφαλίζουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων που ενδεχομένως θα απαγόρευαν ή και θα δυσχέραιναν τη διεξαγωγή της έρευνας με αντικειμενικότητα και επιστημονικά αδιάβλητο τρόπο,

ε) να μην κατασκευάζουν ή παραποιούν ερευνητικά αποτελέσματα, γεγονός που αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και μπορεί να επισύρει την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων,

στ) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και των συνευρισκομένων τους,

ζ) να σέβονται και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης του οποιουδήποτε εξοπλισμού, έχοντας την πλήρη ευθύνη πλημμελούς χρήσης αυτού, των χώρων πραγματοποίησης της έρευνας και των λοιπών υποδομών του Τμήματος που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αυτής,

η) εφόσον η έρευνα χρηματοδοτείται και εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις που απορρέουν από το πλαίσιο χρηματοδότησης της διδακτορικής έρευνας, να συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες λειτουργίας του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου..

6. Οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να γνωστοποιείται ή τίθεται υπόψιν της Επιτροπής Συντονισμού του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, η οποία είναι αρμόδια για την παραπομπή του θέματος στην ΓΣΕΣ ή το αρμόδιο από το Νόμο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

1. Η δημόσια υποστήριξη και εξέταση των διδακτορικών διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων για τους οποίους ο ορισμός του Επιβλέποντα και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε από την ΓΣΕΣ πριν την 6η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία έκδοσης του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α') πραγματοποιείται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Επιπλέον, τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο ΤΤΗΕ. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της Eξεταστικής Eπιτροπής πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στην ίδια ή σε συναφή επιστημονική ειδικότητα, με αυτή στην οποία εκπονεί την διατριβή του ο υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή, το κείμενο της τελικής εισηγητικής έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνοδεύεται από επτά (7) αντίτυπα του τελικού κειμένου της διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

2. Μέχρι την κατάρτιση επιτροπής προγραμμάτων σπουδών (Άρθρο 4.2 του παρόντος Κανονισμού), στους υποψήφιους διδάκτορες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανατίθενται μαθήματα του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι συναφή με το θέμα της διδακτορικής διατριβής τους. Η ανάθεση είναι εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο διδάκτορα και προκύπτει από ενυπόγραφη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του προς την ΓΣΕΣ του Τμήματος η οποία έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης του Προγράμματος Μαθημάτων.

Άρθρο 15: Εφαρμοστική ισχύς

1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονιστικού πλαισίου και των όποιων μελλοντικών επικαιροποιήσεών του έχουν άμεση και καθολική εφαρμογή σε όλους τους εμπλεκόμενους (ΔΕΠ, Γραμματεία, Υποψήφιους Διδάκτορες) από την εκάστοτε ημερομηνία έγκρισης ΓΣΕΣ Ταυτόχρονα όμως, νέες ή επικαιροποιημένες διαδικασίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ ούτε και συνιστούν νέα υποχρέωση αν το χρονικό πλαίσιο της εφαρμογής τους έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Παραδείγματα:

α) Το πρόγραμμα μαθημάτων δεν συνιστά υποχρέωση υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε χρονική στιγμή πρότερη της ένταξης στον Κανονισμό των σχετικών διατάξεων περί μαθημάτων. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής (η διετής προθεσμία για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μαθημάτων) έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί (είτε μερικά είτε ολικά) για αυτή την κατηγορία των υποψηφίων

β) Ο ετήσιος απολογιστικός έλεγχος προόδου με την κατάθεση Κειμένου Στόχων ναι μεν δεν έχει αναδρομική ισχύ (με την έννοια ότι δεν συνιστά υποχρέωση για παρελθόντα έτη σπουδών) αλλά το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής του είναι ετήσιο και επαναλαμβανόμενο. Συνεπώς συνιστά υποχρέωση όλων των υποψηφίων από την ημερομηνία ένταξής του στον Κανονισμό και μεταγενέστερα

γ) Η επικαιροποίηση διαφόρων προθεσμιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό έχουν άμεση εφαρμογή. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες αυτή η εφαρμογή αποβαίνει αναμφισβήτητα εις βάρος του υποψηφίου (π.χ. συντόμευση προθεσμιών που ανατρέπει ριζικά τον αρχικό του προγραμματισμό). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί στην ΓΣΕΣ ΤΤΗΕ την κατά περίπτωση αιτιολογημένη εξαίρεσή του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜA Ι

«ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ» ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ)

Η «καλή γνώση» μίας ξένης γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τα ακόλουθα:

• Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. από χώρα της αλλοδαπής με την ίδια επίσημη γλώσσα

• Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2

Το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (του Ν.2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003)

• Άλλος αναγνωρισμένος τίτλος

Στην περίπτωση «Άλλου τίτλου» το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 μπορεί να τεκμηριωθεί απ’ευθείας από πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης είναι ευθύνη του υποψήφιου.

Εναλλακτικά, τα ακόλουθα:

(ι) το είδος του όποιου τίτλου έχει αποκτηθεί και

(ιι) ο βαθμός με τον οποίο έχει αποκτηθεί ο τίτλος αυτός

μπορούν να συνεκτιμηθούν αλλά μόνο στην περίπτωση που είναι συμβατά με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Γλωσσική Επάρκεια (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR)

Επιπρόσθετα στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριωθεί το:

(ιιι) αν ο φορέας που απένημε τον τίτλο είναι πιστοποιημένος από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργεί εξετάσεις και να χορηγεί πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Β2. Η ευθύνη αυτής της τεκμηρίωσης εναπόκειται στον υποψήφιο με την εξαίρεση των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan τα οποία κατονομάζονται συγκεκριμένα από την εθνική νομοθεσία σαν πιστοποιημένοι φορείς σε σχέση με την αγγλική γλώσσα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜA ΙΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ

1. Το Κείμενο Προσδιορισμού Στόχων πρέπει να έχει ημερομηνία και να φέρει τις υπογραφές τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και του Υποψήφιου Διδάκτορα.

2. Οι στόχοι πρέπει να είναι:

• Ικανοί σε ποσότητα π.χ. 3 ή περισσότεροι (εκτός αν μπορεί να αιτιολογηθεί ισχυρά η ανάγκη για το αντίθετο) έτσι ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί κάποιος πλουραλισμός στην ερευνητική διαδρομή. Το συνολικό κείμενο που θα κατατεθεί δεν προβλέπεται να έχει εκ των προτέρων ελάχιστη ή μέγιστη έκταση αλλά για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν θα είναι χρήσιμο να είναι ούτε πολυσέλιδο ούτε και πολύ λακωνικό π.χ. 3 σύντομες προτάσεις, μία ανά στόχο. Μέσα στα παραπάνω λογικά πλαίσια αυτές οι παράμετροι είναι στην διακριτική ευχέρεια της τριμελών Συμβουλευτικής Επιτροπής.

• Ρεαλιστικοί (π.χ. συνολικά επιτεύξιμοι μέσα σε περίοδο ενός έτους) με ποιότητα ανάλογη επιπέδου διδακτορικών σπουδών ενώ ταυτόχρονα πρέπει απαραιτήτως να λαμβάνεται υπόψη η διάκριση φοίτησης σε πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

• Προσαρμοσμένοι στην φάση της ερευνητικής προσπάθειας. Για παράδειγμα, σε πρώιμο στάδιο η έμφαση δίνεται σε ζητήματα όπως βιβλιογραφική έρευνα ή πειραματική τεκμηρίωση δημοσιευμένης έρευνας από τρίτους. Σε ώριμο εξελικτικό στάδιο στην παραγωγή και τεκμηρίωση καινοτομίας και νέας γνώσης. Τέλος, σε καταληκτικό στάδιο, στην συλλογή, επαλήθευση και συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων καθώς και την συγγραφική προσπάθεια.

• Όσο το δυνατόν πιό ποσοτικοποιημένοι και διατυπωμένοι με σαφήνεια διευκολύνοντας την τεκμηρίωση της επίτευξής τους.

• Διακριτοί, συναφείς και αλληλοσυμπληρούμενοι δηλαδή να συνιστούν ξεχωριστές (ενίοτε αυτόνομες) οντότητες οι οποίες όμως, συνδυαστικά, να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν την εκπόνηση ενιαίου σώματος ερευνητικών αποτελεσμάτων.

3. Μέσα στα πλαίσια του λογικού, οι στόχοι μπορεί να είναι συνεχιζόμενοι από την μία ετήσια περίοδο στην επόμενη αρκεί αυτό να είναι επαρκώς αιτιολογημένο και να μην συνιστά ανακύκλωση προσπάθειας αλλά αντίθετα να έχει επαυξητικό χαρακτήρα στα πλαίσια της συμβολής στην τελική προσπάθεια.

4. Τίθεται στην διακριτική ευχέρεια της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής η μη δημοσιοποίηση στόχων οι οποίοι κρίνονται σαν ευάλωτοι έναντι του ενδεχόμενου οικειοποίησής τους από τρίτους, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις παρουσιάσεις στην Ημερίδα. Σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους μη δημοσιοποιημένοι στόχοι μπορούν πάντα να ελεγχθούν ως προς την επίτευξή τους με κλειστές διαδικασίες εκτός Ημερίδας.

5. Η τεκμηρίωση επίτευξης των στόχων αποτελεί κομβικό στοιχείο της διαδικασίας. Η μη επίτευξη στόχου δεν έχει απαρέγκλιτα αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση της προόδου λαμβάνοντας υπόψη ότι μη αναμενόμενα αποτελέσματα αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο κάθε γνήσιας ερευνητικής προσπάθειας. Συνεπώς υπάρχει σαφής διαφοροποίηση ανάμεσα σε μη επίτευξη στόχου λόγω ελλειμματικής ή μη συγκροτημένης προσπάθειας και σε αιτιολογημένη ερευνητική δυστοκία από την οποία ενδεχόμενα να αντλήθηκαν παράπλευρα οφέλη όπως διατύπωση νέων ερωτημάτων ή γόνιμη αλλαγή μεθοδολογικής κατεύθυνσης.


[1] Σύμφωνα με το Άρθρο 9, Παρ. 1 του Ν. 3685/2008, «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.».

Αρχεία προηγούμενων εκδόσεων: