Κανονισμός Παιδαγωγικής Επάρκειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Έκδοση 2.1 Σεπτέμβριος 2018, Ενημέρωση 13/09/2018 (.pdf -1,08Mb)

Άρθρο 1: Σκοπός

1. Η πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο πεδίο των σύγχρονων/πολυμεσικών μορφών τέχνης και στο πεδίο των οπτικοακουστικών εφαρμογών κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας, καθώς μέσω αυτής εισάγονται στην ελληνική εκπαίδευση καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, εικαστικές εφαρμογές, δημιουργικές μέθοδοι που αποβλέπουν στη διαμόρφωση δυναμικών, τεχνολογικά εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων, προσβλέποντας στη δημιουργία και χρήση κατάλληλου ψηφιακού υλικού. Το δυναμικό πεδίο Τέχνη και Τεχνολογία συναρθρώνεται άψογα με τη δομή των προγραμμάτων σπουδών, τους σκοπούς και τους στόχους, τις διδακτικές αρχές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης.

2. Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδακτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητήματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους.

3. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα εστιασμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, σχέδια δράσης, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνώνται αντιλήψεις, πεποιθήσεις για τη γνώση, τη μάθηση και προτείνονται τρόποι απελευθέρωσης της δημιουργικής έκφρασης των συμμετεχόντων. Η αλλαγή επέρχεται μέσω του απορρέοντος εμπλουτισμού των επιστημών, της συνεργασίας, του κριτικού στοχασμού, της διαλεκτικής διαδικασίας και της επαναδημιουργίας σε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό πεδίο.

Άρθρο 2: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ δύνανται να παρακολουθήσουν:

α) φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

β) απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού

2. Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων σε ετήσια βάση που δύνανται να ενταχθούν το Πρόγραμμα ανέρχεται στους 40.

3. Το Πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

4. Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Άρθρο 3: Διάρκεια Σπουδών

1. Η διάρκεια των σπουδών στο Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η αρχή και λήξη του κάθε εξαμήνου ορίζεται από το εκάστοτε εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδημαϊκό ημερολόγιο.

2. Ειδικά για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές τους στο Τμήμα, αυτοί έχουν στη διάθεσή τους επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα (από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και μετά).

Άρθρο 4: Συμμετοχή φοιτητών

1. Η ένταξη των προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται με δήλωση εγγραφής τους σε αυτό, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την περίοδο εγγραφών στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

2. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα και ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές χωρίς όμως να ολοκληρώσει την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος, τότε δύναται να επανεγγραφεί σε αυτό βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο Άρθρο 5 του παρόντος ως απόφοιτος. Στην περίπτωση αυτή, τα μαθήματα του Προγράμματος που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς αναγνωρίζονται αυτοδίκαια και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση μόνο των υπόλοιπων μαθημάτων του Προγράμματος.

Άρθρο 5: Διαδικασία και κριτήρια Επιλογής Αποφοίτων

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή σαράντα (40) αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή αποφοίτων άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού για την παρακολούθηση του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερους από σαράντα (40) αποφοίτους.

2. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κατόπιν αίτησής τους πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ αποκλειστικώς καλλιτεχνικού προσανατολισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αν ο προπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε στο εξωτερικό, τότε αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος από το ΔΟΑΤΑΠ. Η ανωτέρω αίτηση απαραιτήτως συνοδεύεται από:

α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,

β) δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,

γ) αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. Ειδικά οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

δ) αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

ε) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

στ) αυτοπεριγραφική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος,

ζ) λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.ο.κ.

3. Η αίτηση των υποψηφίων μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση avarts.ionio.gr/artedu/enroll από την 1η Μαΐου μέχρι την 15η Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

4. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποφοίτων ξεπερνούν τις σαράντα (40), η επιλογή των αποφοίτων που θα εγγραφούν τελικώς στο Πρόγραμμα ανά ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται με το διπλάσιο του βαθμού αυτού (2χβαθμός) μόρια (και με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια),

β) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μόρια,

γ) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο μη καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια,

δ) η ερευνητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου μοριοδοτείται κατά μέγιστο με τριάντα (30) μόρια,

ε) η αυτοπεριγραφική έκθεση και οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος βαθμολογείται, με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια.

5. Για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζει ειδική επιτροπή τριών (3) καθηγητών / μελών προσωπικού κατηγορίας του Ε.Δ.Ι.Π, προερχόμενων από το Τμήμα ή από άλλο Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, το γνωστικό αντικείμενο και το ερευνητικό έργο των οποίων παρουσιάζει συνάφεια με κάποιο από τα επιστημονικά πεδία του Προγράμματος. Ο τελικός Πίνακας των επιτυχόντων διαμορφώνεται από την αξιολογική κατάταξη των σαράντα (40) πρώτων υποψηφίων και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων υποψηφίων, πραγματοποιείται κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των σαράντα (40) εισακτέων.

6. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και εισαγωγής πραγματοποιείται εντός του μηνός Ιουλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, η τελική λίστα των υποψηφίων που εισάγονται στο Πρόγραμμα ανακοινώνεται το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους λειτουργίας του Προγράμματος.

Άρθρο 6: Δομή του Προγράμματος και Διδασκαλία

1. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών μεθοδολογικής, διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης, στη δημιουργία παιδαγωγικών συνειδήσεων, στον εφοδιασμό με παιδαγωγικές γνώσεις του αντικειμένου ειδίκευσης και την ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πράξη. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων εξασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

2. Τα μαθήματα του Προγράμματος (με τον τύπο και τις ώρες διδασκαλίας, τις αντίστοιχες Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) και τις Πιστωτικές (ECTS) μονάδες) οργανωμένα στα τρία εξάμηνα σπουδών είναι τα εξής:

  Κωδικός Εξάμηνο Εξαμηνιαία Μαθήματα Εβδομαδιαία Διδασκαλία Δ.Μ. ECTS
1 EDU101 3/1 Παιδαγωγικά Ι: Θέματα- Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής 2ω θεωρία 2 5
2 EDU201

4/2

Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας (Προαπαιτούμενα τα EDU101 και EDU102) 2ω θεωρία 2 5
3 EDU102 5/1 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 2ω θεωρία 2 4
4 EDU202 6/2 Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2ω θεωρία / 2ω εργαστηριακό / Πρακτική Άσκηση 5 6
5 EDU301 7/3 Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Προαπαιτούμενο το EDU202) 2ω θεωρία / 2ω εργαστηριακό / Πρακτική Άσκηση 5 6
6 EDU203 8/2 Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες 2ω θεωρία / 1ω εργαστηριακό 3 5
7 EDU302 9/3 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές 2ω θεωρία 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 35

Η αναλυτική περιγραφή της διδασκόμενης ύλης του εκάστοτε μαθήματος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3. Εκ των ανωτέρω μαθημάτων:

α) τα μαθήματα «Παιδαγωγικά Ι: Θέματα - Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής» και «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» καλύπτουν το ευρύτερο πεδίο υποβάθρου των θεμάτων εκπαίδευσης και αγωγής.

β) τα μαθήματα «Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας», «Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», «Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» εμπίπτουν στη θεματική περιοχή που σχετίζεται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.

γ) τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» και «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές» εστιάζουν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών στόχων για τη διδασκαλία της τέχνης και μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και των πρακτικών δραστηριοτήτων, επιτυγχάνεται η εμβάθυνση και η ολιστική σύλληψη του φαινομένου διδασκαλίας- μάθησης στον τομέα των σύγχρονων οπτικοακουστικών και εφαρμοσμένων τεχνών.

δ) επιπροσθέτως, τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και «Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως.

4. Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας σε μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη προσωπικού της κατηγορίας του Ε.Δ.Ι.Π. με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με το Πρόγραμμα, προερχόμενα κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή από άλλα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να ανατίθεται διδασκαλία μέρους των μαθημάτων και σε αντίστοιχο προσωπικό άλλων Ιδρυμάτων ή σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο συναφές με το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών.

Άρθρο 7: Σπουδές

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικά για τους αποφοίτους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, είναι δυνατή η παρακολούθηση των μαθημάτων (ή/και να πραγματοποιούν συνάντηση με τους διδάσκοντες) διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Εξαίρεση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελεί η εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 16 ωρών έκαστη), η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης σε σχολικές μονάδες της πόλης της Κέρκυρας, καθώς και η όποια γραπτή εξεταστική διαδικασία. Η διδασκαλία δύναται να υποστηρίζεται συμπληρωματικά από συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος οι συμμετέχοντες σε αυτό έχουν συνεχή εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες του Προγράμματος, είτε διά ζώσης είτε ηλεκτρονικά. Οι διδάσκοντες τους καθοδηγούν σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναρτούν ανακοινώσεις, απαντούν σε απορίες σχετικές με τα μαθήματα, τις εργασίες και τις προτεινόμενες ασκήσεις αξιολόγησης και παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες/δραστηριότητες.

3. Στον ιστοχώρο του Προγράμματος αναρτώνται οι στόχοι του κάθε μαθήματος, το περιεχόμενό του, οι δραστηριότητες που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας οι εκπαιδευόμενοι και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Το διδακτικό υλικό διατίθεται σταδιακά στην ειδική ηλεκτρονική τάξη. Το υλικό αυτό αποτελείται ενδεικτικά από δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία, σενάρια διδασκαλίας, διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα εξοικειώνονται με διδακτικές στρατηγικές, επεξηγούνται έννοιες και αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις. Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού αποσκοπεί στη διευκόλυνση και καθοδήγηση των συμμετεχόντων στη μελέτη τους και αξιοποιώντας την πολυτροπικότητα και τα πολυμέσα, μελετώνται χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, παραδοχές και πρακτικές που τροφοδοτούν εκπαιδευτικούς σκοπούς και κουλτούρες διδασκαλίας.

4. Ο σχεδιασμός του προγράμματος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση του πλαισίου, στις γενικές παιδαγωγικές γνώσεις, στη γνώση των στόχων και των σκοπών της εκπαίδευσης, στη γνώση του Αναλυτικού Προγράμματος. Είναι ένα κράμα παιδαγωγικής - διδακτικής κατάρτισης των εν δυνάμει εκπαιδευτικών στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας. Η ανάπτυξη βιωματικών, ολιστικών και συλλογικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης συντελούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών στη μαθησιακή πράξη. Η ανάλυση θεωριών, μοντέλων, η εξέταση της δομής και της λειτουργίας των μοντέλων, αλλά και η ενοποίηση των στοιχείων τους, επιφέρουν βελτιώσεις, τροποποιήσεις, νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές. Οι συμμετέχοντες μελετούν θεματικές περιοχές ενταγμένες στα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά λογισμικά και εντοπίζουν στοιχεία, πρακτικές, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για την ανανέωση και το μετασχηματισμό των πρακτικών στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ολιστική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας, οι ενέργειες “χειρισμού” της τάξης, η μελέτη υποθέσεων και προβλέψεων που ανακύπτουν, η εμπλοκή των εκπαιδευομένων στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης, ενθαρρύνουν το βάθος και το εύρος της μάθησης.

5. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους για κάθε εξάμηνο. Για το Χειμερινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική περίοδος αρχίζει τον Ιανουάριο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται το Σεπτέμβριο. Για το Εαρινό Εξάμηνο κάθε έτους η πρώτη εξεταστική αρχίζει τον Ιούνιο ενώ η δεύτερη εξεταστική γίνεται επίσης το Σεπτέμβριο. Επισημαίνεται ότι οι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα (φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και απόφοιτοι) δεν θα μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα του Προγράμματος του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου, εάν δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας στα προαπαιτούμενα εξεταζόμενα μαθήματα. Οι φοιτητές/απόφοιτοι που δεν συμπληρώνουν, μετά την 2η εξεταστική περίοδο, τις προϋποθέσεις επιτυχίας για το μάθημα, πρέπει να επανεγγραφούν στο μάθημα και να ακολουθήσουν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης και εξέτασης από την αρχή σε επόμενο εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος συμμετοχής ενός αποφοίτου στο Πρόγραμμα δεν μπορεί να παραταθεί πέρα του ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Υπέρβαση του ορίου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του από το Πρόγραμμα.

6. O τρόπος βαθμολογίας σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τους διδάσκοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να οργανώσουν κατά την κρίση τους γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθούν σε εργασίες, δραστηριότητες, εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολογία αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν και αντικατοπτρίζει τη συνολική συμμετοχή των φοιτητών σε κάθε μάθημα με βάση το 5 και άριστα το 10. Η σχετική επίδοση κρίνεται από την εκπλήρωση των όποιων διδακτικών και ερευνητικών τους υποχρεώσεων, όπως είναι η παράδοση εργασιών, σχεδίων δράσης, εργαστηριακών ασκήσεων, ή ενδεχόμενες γραπτές εξετάσεις κ.λπ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές απαιτήσεις κάθε μαθήματος.

7. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, με την αντίστοιχη πίστωση συνολικά 35 ECTS μονάδων.

8. Στην περίπτωση παρακολούθησης του Προγράμματος από φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, οι μονάδες αυτές δεν προσμετρώνται στην απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος, ούτε συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες» και «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές», τα οποία είναι μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος και ως εκ τούτου φοιτητές του Τμήματος μπορούν να τα παρακολουθήσουν χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα. Φοιτητές του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας μπορούν να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα μαθήματος του Προγράμματος, μόνο εφόσον έχουν εγγραφεί σε αυτό.

9. Φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος και συμμετέχοντες απόφοιτοι που επιθυμούν να μην συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πρόγραμμα, καταθέτουν αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία ενημερώνει σχετικώς τον Συντονιστή του.

Άρθρο 8: Πρακτική Άσκηση

1. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) πραγματοποιείται με τη διά ζώσης εμπλοκή των συμμετεχόντων σε σχολικές μονάδες της Κέρκυρας.

2. Η ΠΑ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

· Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

· Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Παρατήρησης,

· Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών,

· Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες),

· Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας - Αποτίμηση – Ανατροφοδότηση.

3. Η ΠΑ σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

· Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

· Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Παρατήρησης,

· Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών,

· Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες),

· Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας-Αποτίμηση-Ανατροφοδότηση.

4. Υπεύθυνος για την λειτουργία της ΠΑ είναι ο Συντονιστής του Προγράμματος, ο οποίος α) ορίζει τα χρονικά διαστήματα ΠΑ σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων β) κατανέμει τους συμμετέχοντες στις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν ειδικές ανάγκες τόσο των συμμετεχόντων, όσο και των σχολικών μονάδων γ) είναι υπεύθυνος για την επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με την υλοποίηση της ΠΑ.

Άρθρο 9: Ολοκλήρωση των Σπουδών – Χορήγηση Πιστοποιητικού

1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ειδικά για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, η χορήγηση αυτή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την απονομή του πτυχίου τους.

2. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Άρθρο 10: Συντονισμός του Προγράμματος

1. Τη λειτουργία του Προγράμματος συντονίζει ο Συντονιστής του, ο οποίος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. και των μελών κατηγορίας προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος με τριετή θητεία και χωρίς περιορισμούς στην ανανέωση αυτής. Ο Συντονιστής του Προγράμματος επιλέγεται με γνώμονα τη συνάφεια του γνωστικού του αντικειμένου και του εν γένει ερευνητικού του έργου.

2. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συντονιστή του Προγράμματος, πέραν των όσων αναφέρονται ρητά στα Άρθρα του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν την κατάρτιση εισηγήσεων προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, οι οποίες αφορούν σε θέματα λειτουργίας του Προγράμματος και την έγκαιρη εξασφάλιση των αδειών για τη δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης σε σχολικές μονάδες. Ο Συντονιστής του Προγράμματος υποβοηθείται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Άρθρο 11: Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι ημερομηνίες / προθεσμίες του Άρθρου 5 δεν ισχύουν για την πρώτη φορά λειτουργίας του Προγράμματος (ήτοι για την λειτουργία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019).

2. Όσοι εκ των αποφοίτων του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του προτεινόμενου Ειδικού Προγράμματος Σπουδών στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω απόφοιτοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Εάν οι απόφοιτοι έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων, τότε με αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

3. Φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας οι οποίοι κατά την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του Γ’ εξαμήνου σπουδών, μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο Άρθρο 4. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται συνολικά για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος

4. Για όσους εκ των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του Προγράμματος στο πλαίσιο των σπουδών τους πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως, εφόσον οι εν λόγω φοιτητές/φοιτήτριες ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Η ένταξη αυτή πραγματοποιείται με απλή αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον δε αυτοί έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος, τότε με την λήψη του πτυχίου τους χορηγείται και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

5. Για τους φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους του Τμήματος οι οποίοι στο παρελθόν είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα THE805 «Μουσική Παιδαγωγική: Θεωρία και Πράξη», το μάθημα αυτό αντιστοιχίζεται με το μάθημα του Προγράμματος: «Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές».

 

<< <
Μάρτιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Δευτέρα 01-03-2021
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr