ΠΜΣ “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος”
Social Media
Δημοσίευση: 20-01-2017 15:02 | Προβολές: 2057
    Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης
Mέγεθος: 215.04 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην από τις 18/01/2017 6η συνεδρίασή της, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34, παρ. 16, του Ν. 4115/2013 και το άρθρο 95 του Ν. 4310/2014 όπου προβλέπεται ότι: «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως», και με βάση την από τις 13/04/2016 απόφασης της 5ης συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφάσισε να προβεί στην απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρόφων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου.

Η διάρκεια της απασχόλησης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρια (3) ακαδημαϊκά έτη.

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν για το σύνολο της πρόσκλησης: Μία (1)

Περιγραφή έργου: Διδασκαλία δέκα διαλέξεων του μαθήματος “Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος” για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” του Τμήματος.

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους με επιστολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα όποια προσόντα. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστούν επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να προσκομισθούν τα πρωτότυπα για αντιστοίχιση.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Ταχυδρομική Διεύθυνση Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα), το αργότερο μέχρι και τις 8/2/2017 και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπρόθεσμη άφιξη των προτάσεων.

Λοιπά θέματα - πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεια του Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στα τηλέφωνα 26610-87860 και 26610-87861, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση audiovisual@ionio.gr.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας


Ανδρέας Φλώρος
Αναπληρωτής Καθηγητής


Επιστροφή