TTHE: Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) - Προκήρυξη 2024-2025

ShareThis
Δημοσίευση: 28-06-2024 13:37 | Προβολές: 490
Έναρξη: 28-06-2024 |Λήξη: 23-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
image

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΕΠΣ) για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων Τμημάτων καλλιτεχνικού προσανατολισμού βάσει των διατάξεων α) του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’), β) των τροποποιητικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 456 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύει, δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας όσοι και όσες φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και απόφοιτοι, έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, γ) την απόφαση της 20ης/29-01-2021 Συνεδρίασης της Συνέλευσης που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού και δ) της απόφασης της 18ης/05.07.2018 Συνεδρίασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου και της απόφασης της 13ης/20-06-2024 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

avarts.ionio.gr/artedu Νέο παράθυρο
Ιστοχώρος Προγράμματος ΠΠΕΤΤΗΧΕ
av-artedu@ionio.gr

Online Υποβολή Αιτήσεων 2024 (Δευτέρα 23/09/2024 και ώρα 14:00)
avarts.ionio.gr/artedu/enroll Νέο παράθυρο

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Τε- χνών Ήχου και Εικόνας (ΠΠΕΤΤΗΧΕ) στοχεύει στη βαθιά και συνεκτική κατανόηση των θεωριών και των εκ- παιδευτικών πρακτικών. Η παιδαγωγική κατάρτιση, δηλαδή η απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και διδα- κτικών δεξιοτήτων, απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, αλλά και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. καλλιτεχνικού προσανατολισμού να είναι αποτελεσματικοί σε ζητή- ματα οργάνωσης, μεθόδευσης, κατεύθυνσης επιλογών και άσκησης του διδακτικού έργου τους. Το ΠΠΕΤΤΗΧΕ αποτελεί ένα οργανωμένο πλέγμα εστιασμένων δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει θεω- ρία, εργαστήρια, σχέδια δράσης, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγμένα σχολεία της Πρωτοβάθ- μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διερευνώνται αντιλήψεις, πεποιθήσεις για τη γνώση, τη μάθηση και προτείνονται τρόποι απελευθέρωσης της δημιουργικής έκφρασης των συμμετεχόντων. Η αλλαγή επέρ- χεται μέσω του απορρέοντος εμπλουτισμού των επιστημών, της συνεργασίας, του κριτικού στοχασμού, της διαλεκτικής διαδικασίας και της επαναδημιουργίας σε ένα εκτεταμένο καλλιτεχνικό πεδίο.
Το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Σπουδές

Η διάρκεια των σπουδών στο ΕΠΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η αρχή και λήξη του κάθε εξαμήνου ορίζεται από το εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής ενός αποφοίτου στο Πρόγραμμα δεν μπορεί να παραταθεί πέρα του ορίου των έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Οι απόφοιτοι που θα ενταχθούν στο ΕΠΣ θα παρακολουθούν τα μαθήματα διά ζώσης σε εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου θα εφαρμόζεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διδασκαλία δύναται να υποστηρίζεται με προκαθορισμένες μηνιαίες συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας αποφοίτων και διδασκόντων σε πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, καθώς και συμπληρωματικά από συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι η εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συνολικής διάρκειας 16 ωρών), η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης σε σχολικές μονάδες της πόλης της Κέρκυρας. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος συνίσταται στην επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό, με την αντίστοιχη πίστωση συνολικά 45 ECTS μονάδων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΠΣ χορηγείται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ο τύπος του χορηγούμενου πιστοποιητικού καθορίζεται από τη νομοθεσία και με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος.

Όσοι εκ των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ενταχθούν στο Πρόγραμμα και έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς μέρος των μαθημάτων του ΕΠΣ στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος, τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται αυτομάτως.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΕΠΣ γίνονται δεκτοί - κατόπιν αίτησής τους - πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι αποκλειστικώς καλλιτεχνικού προσανατολισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων ως ισότιμων από το ΔΟΑΤΑΠ). Η αίτηση απαραιτήτως συνοδεύεται από:
α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας,
β) δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου,
v γ) αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
δ) αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
ε) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
στ) αυτοπεριγραφική έκθεση στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος,
ζ) λοιπά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, φάκελος καλλιτεχνικών έργων, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.ο.κ.

Ο μέγιστος αριθμός των αποφοίτων που θα ενταχθούν το ΕΠΣ το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 ανέρχεται στους εικοσιπέντε (25).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας έως 23/09/2024 και ώρα 14:00 (ημερομηνία και ώρα παραλαβής από την υπηρεσία).

Αξιολόγηση υποψηφίων

Η επιλογή των αποφοίτων που θα εγγραφούν τελικώς στο ΕΠΣ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αποφοίτων ξεπερνούν τους εικοσιπέντε (25) γίνεται με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΠΣ κριτήρια μοριοδότησης:

α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται με το διπλάσιο του βαθμού αυτού (2xβαθμός) μόρια και με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια,
β) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μόρια,
γ) αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (ένας ή περισσότεροι) σε επιστημονικό πεδίο μη καλλιτεχνικού προσανατολισμού μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια,
δ) η ερευνητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου μοριοδοτείται κατά μέγιστο με τριάντα (30) μόρια,
ε) η αυτοπεριγραφική έκθεση και οι λόγοι παρακολούθησης του Προγράμματος βαθμολογείται, με μέγιστο τα είκοσι (20) μόρια.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων υποψηφίων πραγματοποιείται κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εικοσιπέντε (25) εισακτέων.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και εισαγωγής θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, θα ανακοινωθεί η τελική λίστα των υποψηφίων που εισάγονται στο Πρόγραμμα.

Πρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΠΣ στον ιστοχώρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας (https://avarts.ionio.gr/artedu) ή μπορούν και να επικοινωνούν μέσω email: av-artedu@ionio.gr.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες/ισσες, κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2023-2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΚΠ07]
Δημοσίευση: 24-01-2024 19:55 | Προβολές: 4671
Έναρξη: 24-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας