Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Συνέλευση του ΤΤΗΕ

ShareThis
Δημοσίευση: 20-06-2024 17:03 | Προβολές: 273
image

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
 2. το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,
 3. το Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
 4. τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/3-8-2021)«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
 5. τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 78 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 6. τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 41 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
 7. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που έλαβε με το άρθρο 46 του Ν. 5094/2024 (Α΄ 39),
 8. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
 9. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220),
 10. την υπ’ αριθμ. 5204/12-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β΄5244),
 11. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, άρθρο 11 (ΦΕΚ 2630, τ.Β’, 18-6-2021),
 12. την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. ΤΧΝ/269/30/4/2024 Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)και των μέλών του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) στην Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θητεία από την 01-09-2024 έως τις 31-08-2025,
 13. το από 13/6/2024 πρακτικό της ηλεκτρονικής κλήρωσης που διενεργήθηκε με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για την ανάδειξη του Ο.Δ.Ε. μεταξύ του συνόλου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα, εξαιρουμένων των μελών που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό, ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), της

 • κας Μαρίας Αργυροκαστρίτη και εφόσον είναι μονομελές ορίζεται η ίδια και διαχειρίστρια του συστήματος ΖΕΥΣ.

με αναπληρωματικό μέλος :

 • την κα Χριστίνα Μητσάνη

Το Ο.Δ.Ε. είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας που αφορά στην ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, στην Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας