Δελτίο Βιβλιοθήκης για τις ερευνητικές δημοσιεύσεις Μαρτίου-Απριλίου 2024

ShareThis
Δημοσίευση: 13-05-2024 13:13 | Προβολές: 2703
image

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου δημοσιεύει το δελτίο για την ερευνητική παραγωγή του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτή καταγράφεται στη βάση Scopus και στον εκδοτικό οίκο ανοικτής πρόσβασης MDPI για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2024.

MDPI:

Andronikos, T.; Sirokofskich, A. A Quantum Approach to News Verification from the Perspective of a News Aggregator. Information 2024, 15, 207. https://doi.org/10.3390/info15040207

Brezas, S.; Katsipis, M.; Kaleris, K.; Papadaki, H.; Katerelos, D.T.G.; Papadogiannis, N.A.; Bakarezos, M.; Dimitriou, V.; Kaselouris, E. Review of Manufacturing Processes and Vibro-Acoustic Assessments of Composite and Alternative Materials for Musical Instruments. Appl. Sci. 2024, 14, 2293. https://doi.org/10.3390/app14062293

Faraz, A.; Ahsan, F.; Mounsef, J.; Karamitsos, I.; Kanavos, A. Enhancing Child Safety in Online Gaming: The Development and Application of Protectbot, an AI-Powered Chatbot Framework. Information 2024, 15, 233. https://doi.org/10.3390/info15040233

Giannakoulopoulos, A.; Pergantis, M.; Lamprogeorgos, A. User Experience, Functionality and Aesthetics Evaluation in an Academic Multi-Site Web Ecosystem. Future Internet 2024, 16, 92. https://doi.org/10.3390/fi16030092

Grammenos, G.; Vrahatis, A.G.; Vlamos, P.; Palejev, D.; Exarchos, T.; for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Predicting the Conversion from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s Disease Using an Explainable AI Approach. Information 2024, 15, 249. https://doi.org/10.3390/info15050249

Karananou, P.; Andronikos, T. A Novel Scalable Quantum Protocol for the Dining Cryptographers Problem. Dynamics 2024, 4, 170-191. https://doi.org/10.3390/dynamics4010010

Krokidis, M.G.; Pucha, K.A.; Mustapic, M.; Exarchos, T.P.; Vlamos, P.; Kapogiannis, D. Lipidomic Analysis of Plasma Extracellular Vesicles Derived from Alzheimer’s Disease Patients. Cells 2024, 13, 702. https://doi.org/10.3390/cells13080702

Paplomatas, P.; Douroumi, I.-E.; Vlamos, P.; Vrahatis, A. Genetic Optimization in Uncovering Biologically Meaningful Gene Biomarkers for Glioblastoma Subtypes. BioMedInformatics 2024, 4, 811-822. https://doi.org/10.3390/biomedinformatics4010045

Rovithis, E.; Papadopoulou, A.; Komianos, V.; Garneli, V.; Floros, A. Speech Puzzles (Spuzzles): Engaging the Reduced, Causal, and Semantic Listening Modes for Puzzle Design in Audio Games. Appl. Sci. 2024, 14, 3858. https://doi.org/10.3390/app14093858

Tsappi, E.; Deliyannis, I.; Papageorgiou, G.N. Developing a Performance Evaluation Framework Structural Model for Educational Metaverse. Technologies 2024, 12, 53. https://doi.org/10.3390/technologies12040053

SCOPUS – OPEN ACCESS:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

Enhancing Cultural Sustainability: Making Rescue Excavations Accessible through Educational Applications and Virtual Reality

Open Access

Vlizos, S., Kotsopoulos, K., Christodoulou, D.

2024

Sustainability (Switzerland), 16(4), art. no. 1439.

2.

Enhancing Pedestrian Tracking in Autonomous Vehicles by Using Advanced Deep Learning Techniques

Open Access

Sukkar, M., Shukla, M., Kumar, D., (...), Kanavos, A., Acharya, B.

2024

Information (Switzerland), 15(2), art. no. 104.

3.

A Gene Selection Strategy for Enhancing Single-Cell RNA-Seq Data Integration †

Open Access

Lazaros, K., Dimitrakopoulos, G.N., Vlamos, P., Vrahatis, A.G.

2023

Engineering Proceedings, 50(1), art. no. 12.

4.

Time-Dependent Adaptations of Brain Networks in Driving Fatigue †

Open Access

Giannakopoulou, O., Kakkos, I., Dimitrakopoulos, G.N., (...), Matsopoulos, G.K., Koutsouris, D.D.

2023

Engineering Proceedings, 50(1), art. no. 6.

5.

Trends in Digital Twin Framework Architectures for Smart Cities: A Case Study in Smart Mobility

Open Access

Faliagka, E., Christopoulou, E., Ringas, D., (...), Denazis, S., Voros, N.

2024

Sensors, 24(5), art. no. 1665.

6.

Implementing Virtualization on Single-Board Computers: A Case Study on Edge Computing

Open Access

Lambropoulos, G., Mitropoulos, S., Douligeris, C., Maglaras, L.

2024

Computers, 13(2), art. no. 54.

7.

Innovative Catalytic Materials for Environmental Remediation and Energy Applications

Open Access

Bampos, G., Petala, A., Frontistis, Z.

2024

Catalysts, 14(2), art. no. 102.

8.

Novel Probiotic Candidates in Artisanal Feta-Type Kefalonian Cheese: Unveiling a Still-Undisclosed Biodiversity

Open Access

Lappa, I.K., Natsia, A., Alimpoumpa, D., (...), Papadaki, A., Kopsahelis, N.

2024

Probiotics and Antimicrobial Proteins.

9.

Implementing a Modular Integrated System for Biodiversity Conservation and Promotion Using Web Technologies

Open Access

Voutos, Y., Palamas, S., Mylonas, P.

2023

ACM International Conference Proceeding Series, pp. 171-175.

10.

Experiential Transformation in Privacy Behavior: A New Framework for Privacy Behavior Enhancement

Open Access

Paspatis, I., Tsohou, A.

2024

Journal of Cybersecurity and Privacy, 4(1), pp. 76-104.

11.

Genetic Optimization in Uncovering Biologically Meaningful Gene Biomarkers for Glioblastoma Subtypes

Open Access

Paplomatas, P., Douroumi, I.-E., Vlamos, P., Vrahatis, A.

2024

BioMedInformatics, 4(1), pp. 811-822.

12.

Lip-Reading Advancements: A 3D Convolutional Neural Network/Long Short-Term Memory Fusion for Precise Word Recognition

Open Access

Exarchos, T., Dimitrakopoulos, G.N., Vrahatis, A.G., (...), Zachou, Z., Kyrodimos, E.

2024

BioMedInformatics, 4(1), pp. 410-422.

13.

Machine Learning Analysis of Genomic Factors Influencing Hyperbaric Oxygen Therapy in Parkinson’s Disease

Open Access

Banou, E., Vrahatis, A.G., Krokidis, M.G., Vlamos, P.

2024

BioMedInformatics, 4(1), pp. 127-138.

14.

A Novel Scalable Quantum Protocol for the Dining Cryptographers Problem

Open Access

Karananou, P., Andronikos, T.

2024

Dynamics, 4(1), pp. 170-191.

15.

User Experience, Functionality and Aesthetics Evaluation in an Academic Multi-Site Web Ecosystem

Open Access

Giannakoulopoulos, A., Pergantis, M., Lamprogeorgos, A.

2024

Future Internet, 16(3), art. no. 92.

16.

Aspects of Breeding Performance of Scopoli’s Shearwater (Calonectris diomedea): The Case of the Largest Colony in Greece

Open Access

Karris, G., Xirouchakis, S., Poirazidis, K., (...), Sfenthourakis, S., Giokas, S.

2024

Diversity, 16(3), art. no. 150.

17.

The Role of Organizational Innovativeness and Size on Information and Communication Technology (ICT) Adoption During COVID-19: Evidence From the Hospitality Industry

Open Access

Nikopoulou, M., Kourouthanassis, P., Pateli, A.

2024

Tourism, 72(1), pp. 40-55.

18.

Empowering Random Walk Link Prediction Algorithms in Complex Networks by Adapted Structural Information

Open Access

Dimitriou, P., Karyotis, V.

2024

IEEE Access, 12, pp. 45044-45059.

19.

Safeguarding the last stronghold: Ecology and conservation of Asiatic Cheetah's prey species in Turan Biosphere Reserve (Iran)

Open Access

Safiyan-Boldaji, P., Poirazidis, K., Hemami, M.-R., (...), Dullinger, S., Schindler, S.

2024

Global Ecology and Conservation, 51, art. no. e02937.

 SCOPUS – Συνδρομητική πρόσβαση:

 

Document Title

Authors

Year

Source

1.

The impact of climate change on sea turtles: Current knowledge, scientometrics, and mitigation strategies

Simantiris, N.

2024

Science of the Total Environment, 923, art. no. 171354.

2.

Editorial: Bioinformatics for modern neuroscience

Dimitrakopoulos, G.N., Di Miceli, M.

2024

Frontiers in Computational Neuroscience, 18, art. no. 1385658.

3.

Finite Element Analysis of Patient-Specific Heart Model with Simulated Aortic Stenosis

Tomasevic, S., Saveljic, I., Velicki, L., Exarchos, T., Filipovic, N.

2023

Proceedings - 2023 IEEE 23rd International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, BIBE 2023, pp. 315-319.

4.

Distribution and conservation status of Scutellaria rupestris subsp. cephalonica (Rech.f.) Greuter & Burdet

Gerakis, A., Frangos, A., Haldas, X., Katsalirou, E., Samaras, Y.

2024

Hacquetia, 23(1), pp. 137-144.

5.

TCP Cubic Implementation in the OMNeT++ INET Framework for SIoT Simulation Scenarios

Angelis, I., Tsipis, A., Christopoulou, E., Oikonomou, K.

2024

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, 561 LNICST, pp. 18-37.

6.

The Use of Mobile Applications in the L2 Learning Classroom: Is it Worth the While?

Moustaka, I., Doukakis, S., Mattheoudakis, M.

2024

Lecture Notes in Networks and Systems, 936 LNNS, pp. 281-289.

7.

Preface and Acknowledgements

Kerkhoff, T., Moschopoulos, D.

2023

Governance and Public Management, Part F2255, pp. v-vii.

8.

Pilot-scale membrane-covered composting of food waste: Initial moisture, mature compost addition, aeration time and rate

Wang, F., Pan, T., Fu, D., (...), Yan, Y., Singh, R.P.

2024

Science of the Total Environment, 926, art. no. 171797.

9.

Mastering data privacy: leveraging K-anonymity for robust health data sharing

Karagiannis, S., Ntantogian, C., Magkos, E., Tsohou, A., Ribeiro, L.L.

2024

International Journal of Information Security.

10.

Tubular Cellulose Composite as a Vehicle for the Development of Meat Products with Low Nitrite Content

Panitsa, A., Petsi, T., Kanellaki, M., Koutinas, A.A., Kandylis, P.

2024

Food Technology and Biotechnology, 62(1), pp. 119-126.

11.

Carotenoids production by Rhodosporidium paludigenum yeasts: Characterization of chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties

Sereti, F., Alexandri, M., Papadaki, A., Papapostolou, H., Kopsahelis, N.

2024

Journal of Biotechnology, 386, pp. 52-63.

12.

Towards NICE-by-Design Cybersecurity Learning Environments: A Cyber Range for SOC Teams

Karagiannis, S., Magkos, E., Karavaras, E., (...), Nikiforos, M.N., Ntantogian, C.

2024

Journal of Network and Systems Management, 32(2), art. no. 42.

13.

Classifying Hindi News Using Various Machine Learning and Deep Learning Techniques

Chhabra, A., Arora, M., Sharma, A., (...), Tzimos, D., Kanavos, A.

2024

International Journal on Artificial Intelligence Tools, 33(2), art. no. 2350064.

14.

Advancing Student Guidance Using Classification Data Mining Techniques

Abuzayeda, R., Karamitsos, I., Kanavos, A.

2024

International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences, and Applications, ACDSA 2024.

15.

TinyML-based Event Detection: An Edge-Cloud Approach for Smart Agriculture over LoRa WSNs

Karras, A., Karras, C., Giannaros, A., (...), Oikonomou, K., Sioutas, S.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

16.

Precision Education Through the Eyes of Humanistic Teaching in the L2 Classroom

Moustaka, I., Doukakis, S., Mattheoudakis, M.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

17.

A Comparative Testing of Yolov8-Based Algorithm for Cancer Biopsy Images: Case Study on Pannuke Pan-Cancer Dataset

Smyrlis, P.N., Tsakai, O., Vogklis, K., (...), Fragulis, G.F., Tsipouras, M.G.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

18.

Placing Multi-Component Applications in the Multi-Access Edge Computing

Papamichail, A., Tsipis, A., Oikonomou, K.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

19.

Higher Order Probabilistic Analysis of Network Trajectories of Intelligent Agents in Thespian

Drakopoulos, G., Mylonas, P.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

20.

Q-Delegation: VNF Load Balancing Through Reinforcement Learning-Based Packet Delegation

Zervopoulos, A., Campos, L.M., Oikonomou, K.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

21.

Access to Personal Data is Still Tempting for Mobile Apps Even after the GDPR Implementation

Magoulas, G.S., Polykalas, S.E.

2023

2023 8th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference, SEEDA-CECNSM 2023.

22.

Enhancing Sentiment Classification in Twitter Data Through Context-Driven Text Processing and Tweet Embeddings

Gerogiannis, V.C., Kanavos, A., Antonopoulos, N., Bhola, A., Acharya, B.

2023

IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference, R10-HTC, pp. 644-648.

23.

Graph neural network approaches for single-cell data: a recent overview

Lazaros, K., Koumadorakis, D.E., Vlamos, P., Vrahatis, A.G.

2024

Neural Computing and Applications.

24.

The Christian Population of 16th-Century Ottoman Anatolia: An Overview and Preliminary Observations on Its Location and Numbers in the 1520s

Moustakas, K., Kontopanagou, A.K., Kastrinakis, P.

2024

Turkish Historical Review.

25.

Utilizing Degree Centrality Measures for Product Advertisement in Social Networks

Srivastav, M.K., Gupta, S., Priyadharshini, V.M., (...), Kanavos, A., Karamitsos, I.

2024

Lecture Notes in Business Information Processing, 502 LNBIP, pp. 77-91.

26.

Unveiling the relationship between travel decision motives and destination brand equity in wedding tourism

Mylonas, N., Varotsis, N., Vozinidou, I.-M.

2024

Journal of Convention and Event Tourism.

 


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 24-06-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας