Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

ShareThis
Δημοσίευση: 30-04-2024 21:26 | Προβολές: 535
Σημαντική Ημερομηνία: 21-06-2024
[Έληξε]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ
 ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2024 ΕΩΣ 31-8-2025

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ  ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 31/τ. Α'/20-3-1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»,
 2. το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α'/28-5-2013) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»,
 3. το Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
 4. τις διατάξεις του του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α' 136),
 5. τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,
 6. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις που έλαβε με το άρθρο 46 του Ν. 5094/2024 (Α' 39),
 7. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) των εκπροσώπων, των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β' 5220),
 8. την υπ’ αριθμ. 5204/12-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (Β'5244),
 9. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, άρθρο 11 (ΦΕΚ 2630, τ.Β’, 18-6-2021)
 10. τον διορισμό του κου Ανδρέα Γιαννακουλόπουλου, ως Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με διετή θητεία από 1/09/22 έως 31/8/2024 (ΦΕΚ 772 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.,30-8-2022)
 11. το γεγονός ότι η θητεία των εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας λήγει στις 31-08-2024

προκηρύσσει

εκλογές για την ανάδειξη:

- ενός /μιας (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τριά του, των μελών Ε.Ε.Π. και

- ενός /μιας (1) εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τριά του, των μελών Ε.ΔΙ.Π.

στη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 21-6-2024, ημέρα Παρασκευή, από τις 09:30 π.μ μέχρι τις 12:30 μ.μ., με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 7, 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.

Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, κατά τις ίδιες ώρες, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου έως και την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024, ώρα 12.00 μεσημβρινή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του/της -το αργότερο έως και δέκα ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας- με γραπτή δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος και διαβιβάζεται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

Το Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από το σύνολο των μελών ΕΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

Το οικείο Ο.Δ.Ε. με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας με χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ. Εάν το Ο.Δ.Ε. είναι μονοπρόσωπο, το εν λόγω πρόσωπο ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Το Ο.Δ.Ε., αφού παραλάβει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα καθενός εκ των υποψηφίων, και ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους της οικείας κατηγορίας προσωπικού.

To Ο.Δ.Ε. οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κ.Υ.Α.

Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς το αρμόδιο όργανο για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής, όπου απαιτείται, και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι..


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας