Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες/ισσες, κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας 2023-2024 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο [ΕΚΠ07]

ShareThis
Δημοσίευση: 24-01-2024 19:55 | Προβολές: 4606
Έναρξη: 24-01-2024 |Λήξη: 05-02-2024
[Έληξε]
image

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του κάθε Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με αποφάσεις Συνελεύσεων του οικείου Τμήματος και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου για την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα θέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο και των μαθημάτων ανά θέση, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση (Παράρτημα 1).

Λήξη Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων: 05/02/2024 14:00

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του ειδικού συστήματος Εφαρμογής Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας από Νέους Διδάκτορες στην εξής διεύθυνση:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν οι ακαδημαϊκές σπουδές και το ακαδημαϊκό βιογραφικό του/της υποψηφίου/ιας και η συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή, καθώς και το σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για όλα τα περιεχόμενα στη θέση μαθήματα:
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2013
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου/γνωστικού αντικειμένου
Κριτήριο 4: Διδακτική εμπειρία: σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού ερευνητικού έργου
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο/γνωστικό αντικείμενο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)
γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο/γνωστικό αντικείμενο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα (βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό αποδεικτικό) και προσκόμιση βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα. Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.]
Κριτήριο 6: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου/γνωστικού αντικειμένου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 

Οι υποψηφιότητες, αξιολογούνται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης, οι οποίες έχουν την ευθύνη της επιλογής των ωφελουμένων, υπό το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συγκρότηση (τριμελών) Επιτροπών Αξιολόγησης εντεταλμένων διδασκόντων των ΑΕΙ και της τήρησης του πλαισίου περί μη σύγκρουσης συμφερόντων (Κανονισμός ΕΕ/2018/1046), και διασφαλίζουν την κατά το δυνατόν έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και τον έλεγχο γνησιότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, τίτλων και δημοσιεύσεων. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με την §4, άρθρο 173 του ν. 4957/2022 και εγκρίνονται στη συνέχεια από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ.

Επισημαίνεται ότι για τη βαθμολόγηση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή/και των σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας ή/και του δημοσιευμένου έργου του/της υποψηφίου/ας με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, απαιτείται πλήρης και λεπτομερής τεκμηρίωση της βαθμολογίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης κάθε Τμήματος και έγκριση αυτής από τη Συνέλευση.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τις Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης ανά θέση/γνωστικό αντικείμενο και επικυρώνονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα θέματα αξιολόγησης καθώς και οι μονάδες βαθμολόγησης των κριτηρίων περιλαμβάνονται στα συνημμένα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για το έργο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" [ΕΚΠ07].

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας), υποβάλλοντας τα ακόλουθα:
1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
2. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (https://www.ekt.gr/).
Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ.Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
3. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον: 
-Εκπαίδευση και κατάρτιση
-Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
-Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
-Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
4. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (υπογεγραμμένη μέσω gov.gr, σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι: 
α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, 
β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή, 
γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
- Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
- Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., 
- Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
- Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
- Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, 
- Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας. 
στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – https://www.ekt.gr/).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (υπογεγραμμένη μέσω gov.gr, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους): 
- Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διεύθυνσης: https://rc.ionio.gr/edbm/ 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής είναι διαθέσιμο με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00. 


ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

 • Tμήμα Iστορίας
  • Μεσαιωνική και Βυζαντινή Αρχαιολογία
  • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές
  • Δημόσια Ιστορία και Ψηφιακές Εφαρμογές
  • Ιστορία και Φιλοσοφία των Ψηφιακών Τεχνολογιών
 • Tμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας
  • Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά - Ελληνικά με χρήση σωμάτων κειμένων
  • Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά και Μετάφραση Ιταλικά - Ελληνικά
  • Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
  • Διδακτική της Μετάφρασης κειμένων Νομικού, Οικονομικού, Πολιτικού και Ιστορικού περιεχομένου από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά
  • Μετάφραση τεχνικών και πολυμεσικών κειμένων μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών
 • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
  • Βιβλιοθηκονομία / Περιγραφή Ψηφιακών Τεκμηρίων στις Bιβλιοθήκες – Ηλεκτρονική Δημοσίευση
  • Μουσειολογία  / Μουσειολογία
  • Αρχειονομία / Θεσμοί και παραγωγή οθωμανικών αρχείων στον ελλαδικό χώρο
 • Τμήμα Πληροφορικής
  • Διαχείριση Ευφυών και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικότητα
  • Παιδαγωγική της Πληροφορικής
  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
  • Νέες Τεχνολογίες και Στατιστική Ανάλυση
  • Διοίκηση και Επικοινωνία
  • Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Οικονομία
 • Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
  • Θεωρία και Εφαρμογή Επιμελητικών Πρακτικών και Σχεδιασμού Εκθέσεων
  • Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
  • Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής
  • Ιστορική Μουσικολογία
  • Πιανιστική Συνοδεία
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
  • Οικολογία και Πανίδα
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων
  • Περιβαλλοντική Πληροφορική
 • Τμήμα Τουρισμού
  • Μάνατζμεντ και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στον Τουρισμό και την Φιλοξενία
  • Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό
  • Αγγλική Γλώσσα


ESPA


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 12-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας