Aνακοίνωση για Κατατακτήριες Εξετάσεις 2022-2023

Social Media
Δημοσίευση: 29-07-2022 15:16 | Προβολές: 485
Έναρξη: 01-11-2022 |Λήξη: 15-11-2022
[Αναμένεται]

Α) Ποσοστά εισακτέων σπουδαστών

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ.Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Π.ΑΙ.ΤΕ

Σύμφωνα τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/55071/Α5 (ΦΕΚ 2370/τ. Β715-05-2022) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι εκατόν επτά (107) φοιτητές, επομένως ο αριθμός των εισακτέων με κατατακτήριες εξετάσεις είναι δεκατρείς (13) φοιτητές.

Όλοι ανωτέρω κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄):

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.

Β) Τρόπος Κατάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β') η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Στόχος είναι να επιλεγούν εκείνοι οι φοιτητές (σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζει ο Νόμος) των οποίων η εργασία διακρίνεται από καλλιτεχνικές κυρίως δεξιότητες και στηρίζεται σε θεωρητική γνώση, που βεβαιώνουν δυνάμει την καλύτερη δυνατή εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην κατεύθυνση των Οπτικοακουστικών Τεχνών, όπως ορίζεται στην περιγραφή των τακτικών στόχων του Τμήματος. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα στο πεδίο της θεωρίας, της εικόνας, του ήχου, των οπτικοακουστικών τεχνών.

Γνωστικά Αντικείμενα:

1. Ιστορία της Τέχνης

2. Σχέδιο/ Ζωγραφική

3. Φωτογραφία

4. Μουσική

5. Βίντεο ή Πολυμεσική Εφαρμογή ή Animation

Ο υποψήφιος επιλέγει τρία (3) εκ των πέντε (5) γνωστικών αντικειμένων στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Γ) Εξεταστέα ύλη και Βιβλιογραφία:

1. Ιστορία της Τέχνης (Θεωρητική εξέταση):

Κατά την κρίση του, ο υποψήφιος, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παρακάτω συγγράμματα ή –προαιρετικά- και συνδυασμό τους:

1. Ernst H. Gombrich, Το Χρονικό της Τέχνης, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2008.

2. Hugh Honour, John Fleming, Ιστορία της Τέχνης (επίτομο), Υποδομή, Αθήνα, 2002.

3. Τζούλιαν Μπελ, Καθρέφτης του Κόσμου. Μια Νέα Ιστορία της Τέχνης, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009.

2. Σχέδιο/ Ζωγραφική:

Ο υποψήφιος καταθέτει:

1. Πέντε έως δέκα σχέδια 35x50εκ. με μολύβι ή κάρβουνο, με θέμα σπουδές προτομής ή μοντέλου.

2. Πέντε έως δέκα σχέδια 35x50εκ. με χρώμα, λαδοπαστέλ ή ακρυλικό ή λάδι, με θέμα συνθέσεις εκ του φυσικού ή ελεύθερες συνθέσεις.

3. Φωτογραφία (Θεωρητική εξέταση):

Ian Jeffrey, Φωτογραφία: Συνοπτική Ιστορία, Εκδόσεις Περιοδικού Φωτογράφος, Αθήνα, 1997(ISBN: 960-7704-03-7)

4. Μουσική:

Οι εξεταζόμενοι θα εξεταστούν σε 2 από τα 3 ακόλουθα πεδία:

1. Θεωρία της μουσικής

Διδακτικό εγχειρίδιο: Ιωάννη Χριστοφίδη, Θεωρία της Μουσικής, Τάξη Πρώτη, εκδόσεις Φ. Νάκας

Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις αναφορικά με τα βασικά στοιχεία της μουσικής (τι είναι τονικότητα, κλίμακα, ρυθμός, ποιες είναι οι νότες κλπ).

2. Μουσική αναγνώριση - δισκογραφία

(Ελεύθερη ανάλυση, δισκογραφία μετά το 1930: εμπορική μουσική, πειραματική/ηλεκτρονκή μουσική, τζαζ, ροκ, world music, κινηματογραφική μουσική).

Γίνεται ακρόαση ενός κομματιού από την παγκόσμια δισκογραφία και οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν ελεύθερα ό,τι γνωρίζουν (ή ό,τι συμπεραίνουν από την ακρόαση) σχετικά με αυτό, στα εξής πεδία περιγραφής: Χρονολογία/εποχή, προέλευση, τρόποι και στοιχεία παραγωγής (τεχνολογία), ύφος, ρυθμός, εννοιολογική προσέγγιση (νόημα, σχέση στίχου -αν υπάρχει- και μουσικού περιεχομένου), κοινωνιολογική προσέγγιση (κοινωνικό πλαίσιο δημιουργίας).

3. Ιστορία της μουσικής

Διδακτικό εγχειρίδιο: Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, τόμος ΙΙ, εκδόσεις Φ. Νάκας, Αθήνα 1999.

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 2 ερωτήματα εφ’ όλης της ύλης που αναφέρεται στη μουσική του 20ου αιώνα.

5. Βίντεο ή πολυμεσική εφαρμογή ή Animation:

1. Ο υποψήφιος καταθέτει τρία έως πέντε έργα διάρκειας δύο έως πέντε λεπτών.

Γραπτή ανάλυση του κάθε έργου (1 έως 3 σελίδες) και αναφορά των προγραμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για το μοντάζ του έργου.

Δ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Ε) Υποβολή αιτήσεων

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος (Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 87860/87861).

Ζ) Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022 στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα.


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τρίτη 27-09-2022
Πρόγραμμα Εξετάσεων 01/09/2022 - 30/09/2022 [έκδοση 3.3]
Έναρξη: 01-09-2022 |Λήξη: 30-09-2022
[Σε Εξέλιξη]
Open Call - Ionian Contemporary Animation Festival ICONA 2022
Έναρξη: 24-08-2022 |Λήξη: 02-10-2022
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
en  pdf.png  ICONA 2022 - Statuses and Rules
Mέγεθος: 227.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας