Χορήγηση υποτροφιών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από την ΑΜΚΕ «Υποτροφίες Ιωάννη & Αικατερίνης Σαμαρά»

ShareThis
Δημοσίευση: 23-07-2022 18:43 | Προβολές: 5492
Έναρξη: 23-07-2022 |Λήξη: 25-07-2022
[Έληξε]

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε απόφοιτους λυκείου ή τελειόφοιτους φοιτητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν:

 • Έως 6 υποτροφίες
 • Για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές επιπέδου Bachelor, Master και PHD σε όλα τα επιστημονικά πεδία (υγείας, οικονομίας, τεχνών, κ.λ.π.)
 • Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Για προγράμματα που ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ σε ένα πρόγραμμα σε ένα πανεπιστήμιο.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Γενικά Δικαιολογητικά Υποψηφίων:
1. Απολυτήριο από Λύκειο Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές: Τόπος μόνιμης κατοικίας γονέων διαφορετικός από τόπο μεταπτυχιακών σπουδών.
3. Να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλον φορέα ή άλλη οικονομική ενίσχυση.
4. Για Μεταπτυχιακές σπουδές: Να έχει ολοκληρώσει έως την ηλικία των 23 ετών το πρώτο πτυχίο και έως 25 ετών το μεταπτυχιακό .
5. Περιγραφή επιλογής προγράμματος σπουδών και Πανεπιστημίου.
6. Διάρκεια σπουδών προγράμματος που έχει ολοκληρώσει.
7. Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα: Έχει συγκεντρώσει στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον δεκαεπτά χιλιάδες μόρια (17.000) χωρίς τα ειδικά μαθήματα στη διαδικασία Πανελλαδικών Εξετάσεων του Μαΐου-Ιουνίου 2022.

Β. Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Πρόγραμμα:
1. Πρώτο Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή επιπέδου Bachelor / Master ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών ξένου Πανεπιστημίου.
2. Πρόγραμμα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
3. Διάρκεια προγράμματος βάσει του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
4. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου).
5. Πλήρης Φοίτηση (full-time).
6. Ετήσια αξιολόγηση προόδου σπουδών για την παράταση της υποτροφίας.

Γ. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 1.  Πανεπιστήμιο φοίτησης για μεταπτυχιακούς σπουδαστές
 • Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων.
 • Κάτοχοι ισότιμων τίτλων από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

      2.  Ελάχιστη Βαθμολογία Απολυτηρίου

 • Ιnternational Baccalaureate (IB): 30/45 ή Απολυτήριο Γενικού Λυκείου: 17,5/20.

      3.  Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου

 •  Ελληνικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς
 •  Γαλλικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς
 •  Γερμανικά Πανεπιστήμια: Λίαν Καλώς

Δικαιολογητικά Έγγραφα

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου.
 • Βιογραφικό
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βεβαίωση προσφοράς θέσης από το Πανεπιστήμιο εάν υπάρχει.
 • Πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος (από το website του Πανεπιστημίου).
 • Απολυτήριο Λυκείου και Αναλυτική Βαθμολογία για απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Επίσημη πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα.
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, του τελευταίου και προηγούμενου φορολογικού έτους του υποψηφίου και των γονέων του (2021 & 2020 αντίστοιχα). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του υποψηφίου, καθώς και κάθε τυχόν έγγραφο που αφορά στα ακαδημαϊκά προσόντα (ενδεικτικά: τιμητικές διακρίσεις, δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ)
 • Συστατικές επιστολές
 • Αυτοπεριγραφική έκθεση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής. Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων θα πρέπει να προσκομίσουν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου τους, από το οποίο προκύπτει η διαβάθμιση βαθμολογίας και διάκρισης του πτυχίου τους.

Κριτήρια αξιολόγησης

 1. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, διακρίσεις, συμμετοχή σε συνέδρια & δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).
 2. Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών
 3. Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια.
 4. Τεκμηρίωση επιλογής προγράμματος σπουδών & Πανεπιστημίου.
 5. Αρτιότητα αίτησης υποτροφίας.

Στοιχεία Υποτροφίας

Προπτυχιακό Πρόγραμμα
        Ελλάδα: €6.000
        Εξωτερικό: €10.000

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
        Ελλάδα: €8.000
        Εξωτερικό: €12.000

Διδακτορικό Πρόγραμμα
        Ελλάδα: €10.000
        Εξωτερικό: €15.000

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την 05/09/2022 στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H ΑΜΚΕ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» δύναται να προβεί σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και της υλοποίησης του προγράμματος. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ.

Διευκρινίσεις
Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί η ΑΜΚΕ κατά την κρίση της.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λάβει απορριπτική απάντηση από το Πανεπιστήμιο μετά την υποβολή της αίτησής του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την ΑΜΚΕ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ».
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής από την ΑΜΚΕ επιλεγεί από άλλο φορέα για υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση και την αποδεχθεί, οφείλει να ενημερώσει την ΑΜΚΕ και αυτομάτως θα θεωρείται ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από το πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επαναξιολόγησης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Οδηγίες για τους υποψηφίους για υποτροφία ή χρηματοδότηση
Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης για τα εκάστοτε διαθέσιμα Προγράμματα Υποτροφιών ή Χρηματοδοτήσεων, όπου αναφέρονται οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας ή χρηματοδότησης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
1ο βήμα
Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις της δημόσιας πρόσκλησης υποτροφιών
2ο βήμα
Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Συμπληρώστε την αίτηση υποτροφίας.
Επισυνάψτε μόνο τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.
3ο βήμα
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και ότι έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.
Θα λάβετε στο email σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησής σας στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Έλεγχος αιτήσεων
Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής προχωρούν σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Η ΑΜΚΕ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από καθηγητές Πανεπιστημίων και ειδικούς επιστήμονες.

Συνέντευξη
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η ΑΜΚΕ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη.

Τελική επιλογή
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ» εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25/7/2022, έως 23:59 (Ώρα Ελλάδος).

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφόρος Καποδιστρίου 38-40, Μαρούσι ΤΚ 15123
Τηλ: 210-6101075
Τμήμα Υποτροφιών

Εmail: info@samaras-scholarships.org

Προκήρυξη / Αίτηση


Επιστροφή
<< <
Ιούλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Παρασκευή 12-07-2024
Συλλογική Έκθεση "Καλλιτεχνών Αφύπνισις"
Έναρξη: 24-05-2024 |Λήξη: 30-09-2024
[Σε Εξέλιξη]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 57.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας