Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Social Media
Δημοσίευση: 01-06-2022 17:41 | Προβολές: 285
image

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Ορίζει ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με διετή θητεία από 01.09.2022 έως 31.08.2024 τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (KEE) αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας:

Τακτικά μέλη:
1. Απόστολο Λουφόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή,
2. Ιωάννη Δεληγιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή και
3. Βασίλειο Κομιανό, Επίκουρο Καθηγητή

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Θεόδωρο Βλάχο, Αναπληρωτή Καθηγητή,
2. Μιχαήλ Παναγόπουλο, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή και
3. Άγγελο Φλώρο, Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή

Πρόεδρος της ΚΕΕ ορίζεται το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ανώτερης βαθμίδας κ. Απόστολος Λουφόπουλος.

Με απόφασή της η ΚΕΕ ορίζει ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η τριμελής ΚΕΕ έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Αφού της παραδοθούν από την Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΜΟΤ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της Ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα και στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών, οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.
Αρμόδια υπηρεσία για την τεχνική υποστήριξη της ΚΕΕ ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ο Κοσμήτορας
Καθηγητής Δήμος Δημητριάδης


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
“Welcome to Planet B” Festival University 2022
Δημοσίευση: 26-06-2022 21:12 | Προβολές: 285
Σημαντική Ημερομηνία: 30-06-2022
[Έληξε]
<< <
Ιούλιος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας