Περί της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ShareThis
Δημοσίευση: 22-09-2020 09:45 | Προβολές: 14736
image

Περί της διοργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

(Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου)

 

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου και συζήτησε διεξοδικά το θέμα του τρόπου πραγματοποίησης των μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα που σχετίζονται με την διασφάλιση της δημόσιας υγείας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Στην απόφαση της Συγκλήτου αναφέρεται: «Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψιν τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/04.09.2020, τ. Β’), τις εισηγήσεις των ιατρών μελών της Ιδρυματικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης σημειώνει τα εξής:

Σε συμφωνία με την ανωτέρω ΚΥΑ, πάγια θέση της Συγκλήτου αποτελεί η πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τους βέλτιστους δυνατούς όρους ποιότητας και με παράλληλη εφαρμογή όλων των ορισμένων από την πολιτεία και τον ΕΟΔΥ υγειονομικών πρωτοκόλλων για την προστασία της υγείας του συνόλου των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Ως εκ τούτου, η λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 πρέπει να λάβει υπόψιν τις διαθέσιμες από το Ίδρυμα υποδομές και ανθρώπινους πόρους ως εξής:

 • Στο 60% των διαθέσιμων αιθουσών διδασκαλίας του Ιδρύματος, μπορούν να φιλοξενηθούν έως 15 φοιτητές, τηρουμένων των απαραίτητων αποστάσεων για την αποφυγή διάδοσης του κορωναϊού. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε πλέοντου 80% των αιθουσών για έως 20 συμμετέχοντες. Κάποιες δε από τις αίθουσες μεγαλύτερης χωρητικότητας είναι ακατάλληλες, λόγω ανεπαρκούς αερισμού και ακατάλληλου συστήματος (λόγω απλής ανακύκλωσης του αέρα) κλιματισμού.
 • Μέρος των ανωτέρω αιθουσών δεν αερίζεται καθόλου ή αερίζεται μερικώς, γεγονός που καθιστά την χρονική διαθεσιμότητα αιθουσών ακόμα μικρότερη.
 • Ως εκ τούτου, για την δια ζώσης διδασκαλία σε μαθήματα με λιγότερο από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές, προκύπτει ότι απαιτείται η συμμετοχή πρόσθετου, έκτακτου διδακτικού προσωπικού για αυτοδύναμη διδασκαλία, λόγω της ανάγκης δημιουργίας πολλών τμημάτων.».

Με βάση τα ανωτέρω,η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφάσισε τα ακόλουθα:

 • «Μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τα οποία ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών κατά την προηγούμενη τριετία ήταν άνω του πενήντα (50) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.
 • Τα υπόλοιπα μαθήματα του ιδίου ακαδημαϊκού εξαμήνουγια τα οποία ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών κατά την προηγούμενη τριετία είναι μικρότερος του πενήντα (50) θα πραγματοποιηθούν με δια ζώσης διδασκαλία, με κατάλληλο διαχωρισμό των συμμετεχόντων φοιτητών σε τμήματα, σύμφωνα με την μέγιστη επιτρεπτή - λόγω πανδημίας - χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών.
 • Σε περίπτωση που τα μικρής χωρητικότητας τμήματα δια ζώσης διδασκαλίας υπερβούν τον αριθμό που μπορεί να εξυπηρετηθεί από τους διαθέσιμους χώρους, τις υπάρχουσες δυνατότητες για την ενδεδειγμένη καθαριότητα των χώρων και το αυξημένο πλήθος διδακτικώνωρών που δημιουργείται, τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα πραγματοποιήσουν, με απόφαση των οικείων συνελεύσεων, τη διδασκαλία και των συγκεκριμένων μαθημάτων εξ αποστάσεως. Στην απόφαση θα συνεκτιμηθεί η αναγκαιότητα ή μη της φυσικής παρουσίας των φοιτητών. Η απόφαση αυτή δύναται να αναθεωρηθεί εφόσον υπάρξει ενίσχυση του προϋπολογισμού για την καθαριότητα ή/και διάθεση πρόσθετων πιστώσεων διδασκόντων.
 • Σε όσα εκ των μαθημάτων πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία βάσει των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για φοιτητές και φοιτήτριες που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε εφαρμόζοντας - όπου αυτό είναι εφικτό - υβριδικού τύπου διδασκαλία, η οποία να επιτρέπει ταυτόχρονα την φυσική με την εξ αποστάσεως πρόσβαση, ή όποια άλλη ασφαλή και εφαρμόσιμη λύση η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία των φοιτητών-τριών.
 • Τα εργαστήρια μαθημάτων (όπου απαιτείταιη χρήση υλικών και μέσων για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, τα οποία δεν είναι δυνατό να είναι διαθέσιμα εκτός χώρων του Ιδρύματος) θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, με οργάνωση των συμμετεχόντων φοιτητών σε ομάδες μέγιστου πλήθους τριάντα (30) ατόμων, λαμβάνοντας υπόψιν την μέγιστη χωρητικότητα των διαθέσιμων εργαστηριακών χώρων και την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων.
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου θα πραγματοποιηθεί βάσει των ανωτέρω, με εξαίρεση τα προγράμματα που βάσει της ιδρυτικής τους πράξης περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών, η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πράξη αυτή και στην παρούσα απόφαση.
 1. Σε όλες τις περιπτώσεις δια ζώσης διδασκαλίας, αυτή θα πραγματοποιηθεί με προϋπόθεση α) την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας (ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων ίση προς 1,5 μέτρο και υποχρεωτική χρήση μάσκας) β) τον συστηματικό αερισμό των χώρων μετά από κάθε διδακτική χρήση και γ) τον απαραίτητο καθαρισμό των χώρων διδασκαλίας μετά από κάθε χρήση τους.
 1. Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες συνδυαστικά μέθοδοι σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.
 1. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κινείται προς την κατεύθυνση επίλυσης μέρους της έλλειψης διδακτικού προσωπικού που δημιουργείται από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψιν α) οι τυχόν πρόσθετες ανάγκες για τη δια ζώσης αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων και β) το γεγονός ότι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν νεοσύστατα Τμήματα - κάποια με έντονα εργαστηριακό χαρακτήρα -τα οποία δεν διαθέτουν, ή έχουν πολύ μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. Η Σύγκλητος θα επανέλθει με νεότερη απόφασή της σχετικά με την κατανομή των θέσεων υποτρόφων, οι οποίοι θα αναλάβουν δια ζώσης διδακτικό έργο σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα.
 1. Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν επιτρέπει την μετακίνηση και διάθεση μεταξύ των νησιών διδακτικού προσωπικού και υποτρόφων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για δια ζώσης διδασκαλία.
 1. Ο νησιωτικός χαρακτήρας του ιδρύματος δημιουργεί πρόσθετη δυσκολία εγκατάστασης των φοιτητών, οι οποίοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται από την μειωμένη διάθεση κλινών στην διαθέσιμη φοιτητική εστία που επιβάλλεται από τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού. Δεδομένου ότι σχεδόν σε όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα ο αριθμός μαθημάτων που θα προσφερθούν δια ζώσης υπολείπεται σημαντικά του αριθμού μαθημάτων που θα προσφερθούν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως λόγω μεγάλου (μεγαλύτερου του 50) αριθμού εγγεγραμμένων, οι φοιτητές ενδέχεταινα αντιμετωπίσουν πρόσθετα προβλήματα πρόσβασης στον κατάλληλο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων, ο οποίος δεν μπορεί να προσφερθεί από το ίδρυμα υπό τις παρούσες συνθήκες χρηματοδότησης.
 1. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό που έχει δημιουργήσει η κρίση δημόσιας υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν με α) την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων ΔΕΠ που έχουν προκύψει από αφυπηρετήσεις β) την άμεση διάθεση ικανού αριθμού έκτακτου διδακτικού προσωπικού (ακαδημαϊκών υποτρόφων ή προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ407/80) ούτως ώστε καταστεί εφικτή η δια ζώσης διδασκαλία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 115744/Ζ1/04.09.2020 και γ) την διάθεση νέων πιστώσεων θέσεων ΔΕΠ.
 2. Για να μπορέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πολιτείας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ, η Σύγκλητος θεωρεί ότι θα πρέπει,πέραν των ανωτέρω θέσεων, να καλυφθούν οι πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα της στέγασης των φοιτητών, της καθαριότητας, της υγειονομικής προστασίας και της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών και κτιριακών υποδομών του».

Προς ενημέρωση των φοιτητών, τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου θα αναρτήσουν στους οικείους ιστοχώρους την λίστα των μαθημάτων που θα διδαχθούν εξ αποστάσεως και δια ζώσης βάσει της παρούσης απόφασης.

 


 

Δείτε επίσης την ενημέρωση για την πραγματοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.


Επιστροφή
<< <
Απρίλιος 2024
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Τετάρτη 24-04-2024
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας