Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Social Media
Δημοσίευση: 27-07-2020 15:15 | Προβολές: 1080
Έναρξη: 27-07-2020 |Λήξη: 05-08-2020
[Έληξε]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας λαμβάνοντας υπόψη


1. τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3255/2004 «Ίδρυση Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α΄ 138),
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3861),
3. το άρθρο 1 της απόφασης 1188 της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου "Ίδρυση Εργαστηρίου: «Διαδραστικών Τεχνών» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου", ΦΕΚ: 1200/23-06-2015, τ. Β',
4. το άρθρο 1 της απόφασης 1186 της Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου "Ίδρυση Εργαστηρίου: «Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου", ΦΕΚ: 1200/23-06-2015, τ. Β',
5. το άρθρο 1 της απόφασης 1018 του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου "Ίδρυση Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες υπό τον δ.τ. «PEARL» (Performative Environments in the Arts Research Lab) στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου", ΦΕΚ: 1276/12-04-2017, τ. Β',
6. τις διατάξεις του άρθρου 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου», του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017) περί οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» και το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του ιδίου νόμου,
7. τις διατάξεις του άρθρου 28 της παρ.22 του Ν.2083/1992, του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982, το Π.Δ.46/1989 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 265/1990 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α και 22α του Ν.4009/2011
8. τις διατάξεις του άρθρου 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ.Α’/12-6-2020) με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»,
9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),
10. το γεγονός ότι οι θητείες α) του Διευθυντή του Eργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνών, β) του Διευθυντή του Eργαστηρίου Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων και γ) του Διευθυντή του Eργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες έχουν λήξει,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των εξής Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με τριετή θητεία από 01/09/2020:

- Eργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών - InArts
- Εργαστήριο Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Σημάτων - ΕΠ.ΟΑ.ΣΗ
- Eργαστήριο Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες - PEARL

Διευθυντής του κάθε Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, για θητεία τριών ετών, με δυνατότητα επανεκλογής. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης (ήτοι από 01/09/2020 - 31/08/2023).

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη θέση Διευθυντή Εργαστηρίου να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) η οποία πρέπει να αποσταλεί προς τη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση audiovisual@ionio.gr μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00.

Η ψηφοφορία για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου είναι άμεση και μυστική.

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρες από 10:00 έως 14:00.

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για κάθε Εργαστήριο θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) 

Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) το οποίο στην περίπτωση εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου αποτελείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, ήτοι τον Πρόεδρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Το ΟΔΕ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τους υποψήφιους για τη θέση του Διευθυντή κάθε Εργαστηρίου και ενημερώνει το σώμα εκλεκτόρων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών συντάσσεται πρακτικό ψηφοφορίας από το ΟΔΕ και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, 10:00 - 14:00) μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή κάθε Εργαστηρίου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ν.Γ. Κανελλόπουλος


Επιστροφή
<< <
Αύγουστος 2020
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr