Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Social Media
Δημοσίευση: 30-06-2020 11:32 | Προβολές: 1727
Έναρξη: 30-06-2020 |Λήξη: 16-07-2020
[Έληξε]
image

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄3861),
2. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
3. τις διατάξεις της παρ. 6 του του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (Α΄ 142), περί θητείας των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί ημερομηνίας προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι.,
5. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ... κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017» (Β΄ 3255),
6. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/19.06.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),
7. το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας λήγει την 31η Αυγούστου 2020:

1. Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με θητεία δύο (2) ετών, από 01-09-2020 έως 31-08-2022.

2. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 από 10:00 έως 15:00. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.). Σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, η εκλογή επαναλαμβάνεται ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 από 10:00 έως 15:00

3. Καλεί τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του ως άνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις των ανωτέρω σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο, έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, ώρα 14:00.

Ο Κοσμήτορας

Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος


Επιστροφή
<< <
Ιούνιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 14-06-2021
Προσεχώς
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87860-1 - Fax: 26610 87866
e-mail: audiovisual@ionio.gr