Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Social Media
Δημοσίευση: 04-10-2018 13:30 | Προβολές: 1184
Έναρξη: 03-10-2018 |Λήξη: 12-10-2018
[Έληξε]
    Κείμενο Ανακοίνωσης
Mέγεθος: 387.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ Α’ 186), του εδαφίου α’ της παρ. 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α ‘ 78), του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005(ΦΕΚ Α΄ 260) και του άρθρου 35 του Ν.3848/2010 .
2) Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ Β’ 272) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ Β’ 556), Φ.151/34623/Β6/2009 (ΦΕΚ Β’ 636), Φ.151/121021/Β6/1.10.2009 (ΦΕΚ Β’ 2216, Β’2282), Φ.151/19155/Β6/19.2.2010 (ΦΕΚ Β’220), Φ.151/77347/Β6/2010 (ΦΕΚ Β’ 1088), Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ Β’1307) και Φ.151/79076/Β6/2012 (ΦΕΚ Β’ 2153, ΦΕΚ Β’2244), Φ.151/61567/A5 (ΦΕΚ Β’814), Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ Β’2954), Φ.151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’ 820 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1126), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’1092), Φ.151/145949/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’2991’), Φ.151/220830/Α5/2016 (ΦΕΚ Β’4515), Φ.151/82115/Α5/2017 (ΦΕΚ Β’1873) και Φ. 151/223489/Α5/2017 (ΦΕΚ Β’4632) όμοιές της.
3) Τη με αριθ. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-2018 (ΦΕΚ Β’ 1123) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. αριθμ. Φ.253.1/84528/Α5 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 1123 Β').» (ΦΕΚ Β’ 1976)
4) α)Τη με αριθ. Φ.337/102/302468/Σ.2401/20-4-2018 (ΦΕΚ Β’ 1484) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, β) τη με αριθμ. Φ.337/101/302444/Σ.2391/23-4-2018 Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΔΑ: ΩΥ1Ω6-ΧΚ4)
5) α) τη με αριθμ. 6000/2/251-στ΄/20-6-2018 (ΦΕΚ Β’2487) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018 β) τη με αριθμ. 6000/2/5950-ο’/17-5-2018 «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.»(ΑΔΑ : ΩΩΒ0465ΧΘ7-Ω1Ν)
6)Τη με αριθμ. AΠ/66/Α5/ 17.08.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων Επιλογής των Ελλήνων Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, των Αλλοδαπών-Αλλογενών, των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής και των προερχόμενων από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης ακαδημαϊκού έτους 2018-2019».
7) Το από 27/9/2018 Πρακτικό της Επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής με το οποίο εγκρίθηκαν οι πίνακες αυτών που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
8) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Αποφασίζουμε
Α) Κυρώνονται οι συνοδευτικοί πίνακες που περιλαμβάνουν τα τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και τους Έλληνες αποφοίτους ξένων λυκείων του εξωτερικού, οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Β) Ορίζεται προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων από 03-10-2018 μέχρι και 12-10-2018.
Γ) Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας των παρ.1, 2 & 3 του άρθρου 1 της αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ Β’ 272) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη Σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ’ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Επιστροφή
<< <
Σεπτέμβριος 2019
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Κυριακή 15-09-2019