ΣΜΟΤ: Πράξη για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Social Media
Δημοσίευση: 05-06-2018 13:22 | Προβολές: 1349
    ΣΜΟΤ: Πλήρες κείμενο διαπιστωτικής πράξης
Mέγεθος: 578.26 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΑΞΗ για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 79/27-5-2013 (Ιδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο) ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ.Α',
2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017( ΦΕΚ 114/τ.Α704-08-2017),όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α702-03- 2018),
3) την υπ. αριθμ. 1118/28-4-2018 απόφαση Πρύτανη Ιονίου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ. 1497/2-5-2018 τ. Β’).
4) την υπ. αριθμ. πρωτ.: ΣΜΟΤ/ 1633/14-5-2018 Προκήρυξη εκλογών και Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, με θητεία έως 30-11-2020.
5) την υπ. αριθμ. πρωτ.: 1663/15-05-18 αίτηση υποψηφιότητας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Κωνσταντίνου Καρδάμη,
6) την υπ. αριθμ. πρωτ.: 1670/16-05-18 αίτηση υποψηφιότητας της Επίκουρου Καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Αικατερίνης Μιχοπούλου,
7) την υπ. αριθμ. πρωτ.: 1679/16-05-18 αίτηση υποψηφιότητας της Επίκουρου Καθηγήτριας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών κ. Ζωής Διονυσίου,
8) την υπ. αριθμ. πρωτ.: 1703/17-05-18 αίτηση υποψηφιότητας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Ιωάννη Δεληγιάννη,
9) την υπ. αριθμ. πρωτ.: 1711/18-05-18 αίτηση υποψηφιότητας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Ανδρέα Γιαννακουλόπουλου,
10) την υπ. αριθμ. πρωτ.: 1729/18-05-18 αίτηση υποψηφιότητας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Απόστολου Λουφόπουλου,
11) Το γεγονός ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν προέκυψε κώλυμα εκλογιμότητας των ανωτέρω υποψηφίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
12) Την από 30-06-2018 απόφαση της εκλογικής συνεδρίασης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
13) Την από 31-05-2018 απόφαση της εκλογικής συνεδρίασης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
14) Το υπ. αριθμ. πρωτ.: ΤΜΣ/636/1-6-2018 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής περί εκλογής εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
15) Το υπ. αριθμ. πρωτ.: ΤΧΝ/537/31-5-2018 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής περί εκλογής εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Διαπιστώνει

Α) Την εκλογή των κ.κ.:

1) Κωνσταντίνου Καρδάμη, Επίκουρου Καθηγητή
2) Ζωής Διονυσίου, Επίκουρης Καθηγήτριας
3) Αικατερίνης Μιχοπούλου, Επίκουρης Καθηγήτριας

ως εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Β) Την εκλογή των κ.κ.:

1) Ιωάννη Δεληγιάννη, Επίκουρου Καθηγητή
2) Ανδρέα Γιαννακουλόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή
3) Απόστολου Λουφόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή

ως εκπροσώπων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας στην Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


Επιστροφή