ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Επιτελεστικές Παρεμβάσεις


Διδάσκων/ουσα: Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη)New Window
Κωδικός Μαθήματος: YEB8
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εξετάζει τη σχέση μεταξύ της επιτελεστικής πρακτικής (performance practice), της αισθητικής και του ακτιβισμού μέσα στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που λαμβάνει χώρα η επιτέλεση (performance). Η αναζήτηση εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι επιτελεστικές παρεμβάσεις αποκαλύπτουν, εκθέτουν και προκαλούν συμβάσεις και αντιλήψεις της καθημερινότητας, καθώς και πώς η performance χρησιμοποιείται σε ένα πλήθος κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών πλαισίων, ώστε να αναζητήσει, να προκαλέσει και να υποστηρίξει δράσεις που ενθαρρύνουν την κοινωνική αλλαγή, την ενεργή συμμετοχή και τις βιωματικές προσεγγίσεις. Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές θα δοθούν πρακτικά εργαλεία και θεωρητικές προσεγγίσεις στα πεδία της performance, του επινοητικού θεάτρου (devised theatre), του εφαρμοσμένου θεάτρου (applied theatre), της τοποειδικής παράστασης (site-specific performance) και της ζωντανής τέχνης (live art). Μέσω της θεωρητικής ανάλυσης και της πρακτικής θα εξεταστεί ο ρόλος του χώρου, του σώματος, του αστικού τοπίου και των οπτικοακουστικών τεχνών στις επιτελεστικές πρακτικές. Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα δημιουργήσουν το δικό τους καλλιτεχνικό έργο παρέμβασης και θα αναστοχαστούν πάνω σε αυτό.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
 • Εξοικείωση με μεθόδους και διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις της επιτέλεσης (performance), του εφαρμοσμένου θέατρου (applied theatre), της τοποειδικής παράστασης (site-specific performance) και της ζωντανής τέχνης (live art)
 • Κατανόηση των μεθόδων και των δυνατοτήτων που προσφέρει η performance για παρέμβαση τόσο στο καλλιτεχνικό όσο και στο κοινωνικό τοπίο
 • Ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην ανάλυση, ανάπτυξη και καταγραφή ενός επιτελεστικού έργου
 • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των πρακτικών δεξιοτήτων ώστε να διαμορφωθούν επιτελεστικά έργα σε σχέση με την καθημερινότητα και με το κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πλαισίο
 • Διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων και πρακτικών μεθοδολογιών για τη δημιουργία ενός καλλιτεχνικού-επιτελεστικού έργου
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Boal, Augusto. ([1979, 2000], 2008) Theatre of the Oppressed. Charles A., Maria-Odilia Leal McBride and Emily Fryer. London: Pluto Press.
 • Carlson, Marvin, Places of Performance, Ithaca and London: Cornell University Press, 1989.
 • de Certeau, Michel, The Practice of Everyday Life, tr. Steven Rendall, Berkeley and London: University of California Press, 1984.
 • Foucault, Michel. ‘Of Other Spaces’. Trans. Jay Miskowiec. Diacritics. 16.1 (1986): 22-27.
 • Harvie, Jen. Theatre & the City. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009.
 • Kaye, Nick Site-Specific Art: Performance, Place and Documentation; London: Routledge, 2000.
 • Kwon, Miwon. One Place After Another: Site-Specific Art And Locational Identity. London: The MIT press, 2004.
 • Lefebvre, Henri. The Production of Space. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
 • Massey, Doreen. Space, Place and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

Ιστογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
 • Διαλέξεις, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, συζήτηση και ανάλυση
 • Βιωματικές προσεγγίσεις, πρακτική, ασκήσεις πεδίου
 • Καταγραφή της καλλιτεχνικής πρακτικής
 • Διαμόρφωση, ολοκλήρωση και παρουσίαση του καλλιτεχνικού-επιτελεστικού έργου
 • Πρακτικές και γραπτές εργασίες
Χρήση Τεχνολογιών:

Οπτικοακουστικές τεχνολογίες, βίντεο, διαδίκτυο

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
 • Παρουσιάσεις δράσεων, ασκήσεων, κειμένων και ενεργή συμμετοχή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
 • Ανάπτυξη καλλιτεχνικού-επιτελεστικού έργου και παρουσίαση. Το θέμα, η μορφή, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα προκύψουν από τα ενδιαφέροντα των φοιτητριών και φοιτητών σε συζήτηση και υπό την καθοδήγηση της διδάσκουσας
 • Ατομική γραπτή εργασία, θεωρητική υποστήριξη, ανάλυση μεθοδολογίας και στόχων του τελικού καλλιτεχνικού project

Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας