Δομή και Περιεχόμενο

Βλ. επίσης: Περιγραφές μαθημάτων


Ειδικό πρόγραμμα Σπουδών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 111 του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018, τ. Α’), η δομή του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας διαρθρώνεται ως εξής:

Πίνακας 1: Δομή Ειδικού Προγράμματος Σπουδών

  Κωδικός Εξάμηνο Εξαμηνιαία Μαθήματα Εβδομαδιαία Διδασκαλία Δ.Μ. ECTS
1 EDU101 3/1 Παιδαγωγικά Ι: Θέματα- Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής 2ω θεωρία 2 5
2 EDU201

4/2

Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας (Προαπαιτούμενα τα EDU101 και EDU102) 2ω θεωρία 2 5
3 EDU102 5/1 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 2ω θεωρία 2 4
4 EDU202 6/2 Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2ω θεωρία / 2ω εργαστηριακό / Πρακτική Άσκηση 5 6
5 EDU301 7/3 Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Προαπαιτούμενο το EDU202) 2ω θεωρία / 2ω εργαστηριακό / Πρακτική Άσκηση 5 6
6 EDU203 8/2 Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες 2ω θεωρία / 1ω εργαστηριακό 3 5
7 EDU302 9/3 Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές 2ω θεωρία 2 4
ΣΥΝΟΛΟ 35

Περιεχόμενο μαθημάτων Ειδικού Προγράμματος Σπουδών
Το περιεχόμενο των ανωτέρω μαθημάτων του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών εμφανίζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2: Περιεχόμενο μαθημάτων

Μάθημα Περιεχόμενο
Παιδαγωγικά Ι: Θέματα - Ιδέες στις Επιστήμες της Αγωγής • Γενικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής
• Το σχολείο ως θεσμός
• Κοινωνικό σύστημα και εκπαίδευση
• Εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες
• Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
• Θεωρίες μάθησης και η εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη
• Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην εκπαίδευση
• Θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής
• Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και του εκπαιδευτικού έργου
Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας • Προγράμματα Σπουδών: Σχεδιασμός, σύνταξη, αξιολόγηση
• Μέθοδοι, μοντέλα, στρατηγικές και μορφές διδασκαλίας
• Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή, Ετεροαξιολόγηση - Αυτοαξιολόγηση
• Μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (διερεύνηση, πολυπρισματική θεώρηση, μελέτη πολλαπλών πηγών, διαθεματικότητα κ.λπ)
• Αξιοποίηση ποικίλων μορφών υλικού και μέσων για τη διδασκαλία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία • Ανάλυση του πλαισίου, των εννοιών και των αρχών - Ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών
• Στάδια εξέλιξης του ατόμου, παράγοντες της ψυχικής ανάπτυξης, ωρίμανση και μάθηση
• Φαινόμενο της μάθησης (συμπεριφορική, γνωστική, κοινωνικογνωστική)
• Έννοια και αρχές της ενθάρρυνσης, Ψυχολογία των κινήτρων, κίνητρα για μάθηση - αυτορρύθμιση
• Γνώση της ψυχολογίας Εφήβου και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο
Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση • Επισκόπηση της ιστορίας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
• Μεθοδολογία Σχεδίων Μαθήματος
• Μέθοδοι και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της τέχνης σε μικρά παιδιά
• Διαχείριση αίθουσας διδασκαλίας και συμπεριφοράς
• Εκπαιδευτικά μέσα και Τεχνολογία
Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση • Διαφορετικότητα και πολυπολιτισμική εκπαίδευση
• Ζητήματα και τάσεις στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Διανοητική και ποιητική εικόνα- δημιουργικές μέθοδοι στη Σύγχρονη Τέχνη
• Οπτικός Πολιτισμός στη Διδακτική της Τέχνης
• Εφαρμοσμένη Ιστορία Πολιτισμού - αξιολογικές σχέσεις (πρόσληψη-παραγωγή)
• Οπτικοακουστική επικοινωνία, άυλος χώρος, μετα-παραγωγή στην καλλιτεχνική Εκπαίδευση
Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες • Σχέση της τέχνης, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης
• Δημιουργικές τεχνολογίες και σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
• Διαχείριση των δημιουργικών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον μάθησης του σχολείου
• Ενσωμάτωση των δημιουργικών τεχνολογιών στο πρόγραμμα σπουδών - Καλλιτεχνική πρακτική ως έρευνα
Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές • Αντιληπτικό και αισθητικό περιεχόμενο της αισθητικής μορφής - Εννοιολογικά Εργαλεία
• Σύγκλιση τέχνης και οντολογίας - Διεργασίες εκσυμβολισμού
• Μέσο/μορφή, Φόρμα, Στυλ, Μοτίβα μαθητών, αίτια επιλογής-- Πολυφωνικό έργο Τέχνης
• Πρόβλημα αλληλεξάρτησης πεποίθησης, νοήματος - Οπτικοακουστικές Εφαρμογές
• Αισθητική εμπειρία μαθητών - Σχολική Τέχνη
• Ανάλυση διαλεκτικών σχέσεων- Δηλωτική- Διαδικασιακή Γνώση - Υπονούμενη Γνώση- Το ελεύθερο παιχνίδι των γνωστικών ικανοτήτων - Νέα Αισθητική

Σημειώνεται ότι, εκ των ανωτέρω μαθημάτων, τα μαθήματα «Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και «Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση σε σχολικές μονάδες της Κέρκυρας.
Η πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων
  • Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Παρατήρησης
  • Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών
  • Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στην σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες)
  • Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας - Αποτίμηση - Ανατροφοδότηση Αντιστοίχως, στο πλαίσιο του μαθήματος «Διδακτική της Τέχνης Περιεχόμενο και Πρακτική Εμπειρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» πραγματοποιείται πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση 14 ωρών διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων
  • Σύνταξη εργασίας κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης με τη μορφή «Πρωτοκόλλου Παιδαγωγικών Συμπερασμάτων» η οποία πραγματοποιείται με την μέθοδο της Παρατήρησης
  • Οργάνωση ολοκληρωμένης καινοτόμου διδασκαλίας μαθημάτων Τέχνης με την αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών
  • Πραγματοποίηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη (2 διδακτικές ώρες)
  • Αυτοαξιολόγηση και Ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας-Αποτίμηση-Ανατροφοδότηση

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν θα μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα του επόμενου εξαμήνου, εάν δεν επιτύχουν στις υποχρεώσεις των προαπαιτούμενων εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ενημέρωση: 12-09-2018