ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Κανονισμός ΠΜΣ (2021-2023)

Βλ. επίσης: Kανονισμός του ΠΜΣ (2023+)

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
 1. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» και αντίστοιχο αγγλικό «Audiovisual Arts in the Digital Age - ADA» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2282/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2936/20.07.2018).
 2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του ανωτέρω ΠΜΣ καθορίζεται στην ανωτέρω απόφαση και διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων.
 3. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη λειτουργίας του. Για τη συνέχιση της λειτουργίας του πέραν του παραπάνω χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν, με ενιαίο τρόπο, θέματα λειτουργίας του ΠΜΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 2: Αντικείμενο, Ειδικεύσεις, Τίτλος Σπουδών
 1. Το ΠΜΣ “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και την εξειδίκευση στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες / τέχνες των νέων μέσων), όπως αυτές θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο παραδοσιακών μορφών τέχνης (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική / ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας.
 2. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας / δημιουργικής βιομηχανίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής αναπαράστασης, με έμφαση στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, και στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Οι παραπάνω δυνατότητες προσφέρονται πρωτίστως σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ήδη επιδείξει δημιουργική εμπειρία και καλλιτεχνικό έργο με χρήση των παραδοσιακών εκφραστικών μέσων, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον χώρο των Καλών Τεχνών, και οι οποίοι θέλουν να ειδικευτούν στη χρήση των νέων μέσων που προσφέρει η ψηφιακή οπτικοακουστική τεχνολογία και η τεχνολογία της διάδρασης, για να μετεξελίξουν την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, ούτως ώστε αυτή α) είτε να οροθετείται υπό μορφή αυτόνομου καλλιτεχνικού έργου, που εντάσσεται στο πεδίο της ψη- φιακής τέχνης (και ειδικότερα της τέχνης του ήχου, της εικόνας ή του πολυμεσικού συνδυασμού τους) β) ή να εμπεριέχει χαρακτηριστικά δραστηριοποίησης σε πεδία της δημιουργικής οικονομίας και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας και βιομηχανίας.
 3. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» (Audiovisual Arts in the Digital Age). Ο τύπος του απονεμόμενου διπλώματος ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 3: Όργανα του Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
 1. Η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, η οποία ασκεί τη διοίκηση του ΠΜΣ, έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του ΠΜΣ,
  β) εκλέγει το Διευθυντή του ΠΜΣ,
  γ) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών,
  δ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και καταρτίζει τον πίνακα επιτυχόντων,
  ε) επικυρώνει τους τελικούς πίνακες των εισακτέων στο Πρόγραμμα,
  στ) κατανέμει και αναθέτει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ,
  ζ) ορίζει τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την ανάθεση, παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών,
  η) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),
  θ) αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.
 2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο Πρόγραμμα και εκλέγονται από την Συνέλευση για διετή θητεία. Στη Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
 3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας με γνωστικό αντικείμενο που είναι συναφές με το γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ. Ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μεταξύ των μελών της Σ.Ε. για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης που καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται μεταξύ των μελών της Σ.Ε. επίσης από την Συνέλευση του Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, προεδρεύει της Σ.Ε., εισηγείται προς την Συνέλευση κάθε θέμα που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ή που προκύπτει και αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.
 4. Η Γραμματεία του ΠΜΣ: είναι υπεύθυνη για την διεκπεραίωση των όποιων γραμματειακών καθηκόντων και για τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ. Στα ανωτέρω καθήκοντα περιλαμβάνονται ενδεικτικά η δημοσιοποίηση των προσκλήσεων / προκηρύξεων, η διαχείριση των αιτήσεων και των εγγραφών των μεταπτυχιακών φοιτητών, η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, η τήρηση αρχείου βαθμολογίας, η χορήγηση των όποιων βεβαιώσεων και τίτλων κ.τ.λ..
Άρθρο 4: Διάρκεια σπουδών και παροχές
 1. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Υπέρβαση του ανωτέρω ορίου επιφέρει την αυτόματη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από το Πρόγραμμα.
 2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του ΠΜΣ, να παρακολουθούν τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαιδευτικές Ενότητες και να σημειώνουν πρόοδο στην εργασία τους.
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αν για οποιονδήποτε λόγο η χρονική διάρκεια των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπερβεί τα τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ο φοιτητής δεν δικαιούται πλέον τις φοιτητικές παροχές που ορίζει o νόμος.
 4. Εφόσον επιλεγούν, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες μπορούν να παρουσιάσουν την Διπλωματική Εργασία τους στο Φεστιβάλ του Τμήματος ή/και να παρουσιάσουν εργασία τους στο διεθνές συνέδριο του Τμήματος (χωρίς κόστος συμμετοχής).
Άρθρο 5: Παράταση φοίτησης
 1. Με την έναρξη του τέταρτου (4ου) εξαμήνου φοίτησής του, ο φοιτητής οφείλει να εξηγήσει εγγράφως στην Σ.Ε. τους λόγους της υπέρβασης των χρονικών ορίων, και να ζητήσει παράταση της διάρκειας των σπουδών του, η οποία δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στη συνέχεια η Σ.Ε. καλείται να εξετάσει τους λόγους της υπέρβασης και την συνολική πρόοδο του φοιτητή και να αποφασίσει αν θα παρατείνει τη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή ή αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα διαγραφεί από το ΠΜΣ.
 2. Στην περίπτωση που το ΠΜΣ δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει λάβει παράταση της φοίτησής του, δεν αποφοιτά από το ΠΜΣ.
 3. Συμβατικά, ως ημερομηνία έναρξης σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα εγγραφών στο ΠΜΣ του 1ου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ καταληκτική ημερομηνία των σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου υποχρεωτικού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση παράτασης ή/και αναστολής, κατά το παρόν άρθρο και το Άρθρο 6, καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η τελευταία μέρα του τελευταίου ακαδημαϊκού εξαμήνου φοίτησης.
Άρθρο 6: Αναστολή φοίτησης
 1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του που κατατίθεται στην Γραμματεία του ΠΜΣ εντός των δύο πρώτων εβδομάδων του τρέχοντος εξαμήνου, αναστολή της φοίτησής του, είτε στο στάδιο της παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, είτε στο στάδιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η σχετική έγκριση χορηγείται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και αφορά ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Αναστολή φοίτησης μεγαλύτερη από δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
 2. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια από την εργασία/υπηρεσία τους δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους.
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που λαμβάνουν αναστολή φοίτησης, όταν επαναλάβουν την φοίτησή τους, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής τους ως μεταπτυχιακού φοιτητή και είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες στις οποίες δεν είχαν αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την χορήγηση της αναστολής.
 4. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης.
 5. Στην περίπτωση που το ΠΜΣ δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει αναστείλει την φοίτησή του, δεν έχει τη δυνατότητα αποφοίτησης από το Πρόγραμμα.
Άρθρο 7: Δομή, Εκπαιδευτικές Ενότητες και Πιστωτικές Μονάδες
 1. Το ΠΜΣ “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” έχει ερευνητικό προσανατολισμό και αυτό αποτυπώνεται τόσο στη συνολική δομή του, όσο και στον τρόπο ανάπτυξης του περιεχομένου του ανά Εκπαιδευτική Ενότητα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρία εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων συνίσταται στον συνδυασμό θεωρητικής παρουσίασης εννοιών και καθοδηγούμενου ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου με τη μορφή εκπόνησης ατομικών ή ομαδικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται επιβλεπόμενο ατομικό ερευνητικό/καλλιτεχνικό έργο που ολοκληρώνεται με την συγγραφή και υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας. Η αναλυτική διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ καθορίζεται στον ιδρυτικό του νόμο (ΦΕΚ 2936/20.7.2018) και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του παρόντος.
 2. Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και των μονάδων που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι τριάντα (30). Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90).
 3. Βασική γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα Ελληνικά, με εξαίρεση τα όποια σεμινάρια που μπορεί να πραγματοποιούνται και στην αγγλική Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά, με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας.
 4. Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή εξ αποστάσεως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιείται πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Οι μεταπτυχιακές φοιτητές και φοιτήτριες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διημερίδα υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και στις εκδηλώσεις του ΤΤΗΕ, όπως τα Φεστιβάλ και άλλες διοργανώσεις. Σε κάθε εξάμηνο είθισται, επίσης, να οργανώνονται συναντήσεις με ειδικού ενδιαφέροντος διοργανώσεις για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού.
 5. Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη εισήγηση από την Σ.Ε. προς την Συνέλευση του Τμήματος και λήψη σχετικής απόφασης από την τελευταία.
Άρθρο 8: Διδακτικό προσωπικό
 1. Η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων, ανατίθεται με απόφαση της Συνέλευσης της Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ. Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό, μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π/Ε.ΔΙ.Π. υψηλού επιστημονικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, για την στελέχωση του επιστημονικού - διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος, δύναται να πραγματοποιηθούν προσκλήσεις εξωτερικών συνεργατών, για διδασκαλία, διαλέξεις, σεμινάρια κ.λπ..
 2. Στο ΠΜΣ απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή/και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
 3. Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται σε ετήσια (ακαδημαϊκή) βάση με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
  α) Τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του διδάσκοντα (π.χ. το γνωστικό αντικείμενο μέλους Δ.Ε.Π., το δημοσιευμένο επιστημονικό και ερευνητικό ή/και καλλιτεχνικό έργο, κ.λπ.) με το περιεχόμενο των προς ανάθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων,
  β) Τη διαθεσιμότητα του διδάσκοντα με προοπτική διδασκαλίας τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας της/των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, αλλά και η επίβλεψη και εξέταση των όποιων διπλωματικών εργασιών αυτός θα αναλάβει.
  γ) Τις όποιες προηγούμενες αξιολογήσεις του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 4. Στις περιπτώσεις Εκπαιδευτικών Ενοτήτων η διδασκαλία των οποίων περιλαμβάνει εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις, η εκτέλεση μέρους του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος της συγκεκριμένης ειδικότητας υπό την εποπτεία και με την ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./ Ε.ΔΙ.Π. ή διδάσκοντα που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της συγκεκριμένης Εκπαιδευτικής Ενότητας.
 5. Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ μπορούν να προσκαλέσουν επιστήμονες ή/και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας ή υψηλής εξειδίκευσης για να πραγματοποιήσουν δια- λέξεις ή σεμινάρια στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, κατόπιν εγκρίσεως της Σ.Ε. του Προγράμματος.
 6. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά επιβλέποντα ορίζεται ίσος προς 6.
Άρθρο 9: Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις συμμετοχής
 1. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε., καθορίζει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί το ΠΜΣ, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, και προκηρύσσει σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο τα τριάντα πέντε (35) άτομα κατ’ έτος. Η προκήρυξη/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σε πρόσφορο μέσο.
 2. Αναλυτικά, στην ανωτέρω προκήρυξη αναφέρονται: α) Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
  β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
  γ) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
  δ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διαδικασία.
  ε) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
  στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Συνέλευση κρίνει αναγκαία και η οποία διευκολύνει την ενημέρωση και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 3. Στο ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Βάσει της ανωτέρω ιδιαίτερης στοχοθεσίας του ΠΜΣ, το πτυχίο των υποψηφίων που θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ θα πρέπει να έχει σχέση πρωτίστως με τις παραδοσιακές μορφές τέχνης, ήτοι:
  α) τις Τέχνες, το Σχέδιο και την Αρχιτεκτονική: στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν (ενδεικτικά) πτυχιούχοι τμημάτων Καλών ή και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφιστικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Αρχιτεκτονικής κ.λπ.,
  β) την Μουσική Επιστήμη και Τέχνη, όπως π.χ. οι πτυχιούχοι των τμημάτων Μουσικών Σπουδών,
  γ) την Εφαρμογή της Τέχνης και της Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας σε ποικίλα πεδία (π.χ. Ψυχαγωγίας, Μαζικής Επικοινωνίας, Πολιτισμού κ.λπ.), όπως πτυχιούχοι τμημάτων Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
  Κατ’εξαίρεση, είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΠΜΣ αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί ήδη έχουν καλλιτεχνική δραστηριότητα και έχουν να επιδείξουν προς κρίση δημιουργικό καλλιτεχνικό έργο (αρχείο καλλιτεχνικών εργασιών).
 4. Επιπλέον του ανωτέρω αριθμού εισακτέων, στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει δεκτό ένα μέλος προσωπικού του οικείου Τμήματος της κατηγορίας του Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. με βάση τα όσα προβλέπονται από το ν. 4485/2017 (άρθρο 34, παρ. 8).
 5. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν κατ’ ελάχιστον οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες είναι τα εξής:
  α) Αίτηση υποψηφιότητας.
  β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  γ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  δ) Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  ε) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
  στ) Πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
  ζ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  η) Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.
  θ) Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  ι) Υποχρεωτικός φάκελος καλλιτεχνικών έργων που να τεκμηριώνει την υποψηφιότητα (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, και οποιοδήποτε άλλο δημιουργικό έργο).
  ια) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως: εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.λπ.
  Με απόφαση της Συνέλευσης δύναται να ζητούνται πρόσθετα δικαιολογητικά και στοιχεία από τους υποψηφίους, τα οποία αναφέρονται ρητώς στο κείμενο της προκήρυξης.
Άρθρο 10: Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
 1. Η Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) του ΠΜΣ. Η Ε.Α.Υ. απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Τα μέλη της κάθε Ε.Α.Υ. είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των προσωπικών συνεντεύξεων και τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής. Η Συνέλευση ορίζει επίσης και τον/ την προεδρεύοντα/ουσα της Ε.Α.Υ..
 2. Η Γραμματεία του ΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη. Τυχόν δικαιολογητικά που δεν προσκομίζονται με την αίτηση (τίτλοι πτυχίων, κ.λπ.), πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά σε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με τη δέσμευση ότι αυτά θα προσκομιστούν, όταν αυτό ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά αυτά, θα ληφθούν υπόψιν μόνο αν προσκομισθούν μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από την Ε.Α.Υ.. Η Γραμματεία του ΠΜΣ ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει αναλυτικό πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και τον διαβιβάζει στην Ε.Α.Υ..
 3. Η E.A.Y., αφού παραλάβει από τη Γραμματεία του ΠΜΣ τον πίνακα των υποψηφίων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού. Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, ελέγχει το κατά πόσο οι υποψήφιοι ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής (παρ. 3 του άρθρου 9). Εάν αυτές δεν ικανοποιούνται από κάποιον υποψήφιο, αυτός δεν αξιολογείται περαιτέρω και αποκλείεται από 51502 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3783/13.08.2021 τη διαδικασία. Στη συνέχεια, η Ε.Α.Υ. βαθμολογεί και κατατάσσει τους υποψηφίους, με βάση την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει, και συντάσσει τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι ταξινομημένοι με σειρά επιτυχίας. Στη συνέχεια η Ε.Α.Υ., αφού λάβει υπόψιν τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων και εισηγείται στην Συνέλευση την επιλογή τους. Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων περιλαμβάνει μόνο την τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο και είναι ταξινομημένος με σειρά επιτυχίας.
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει τον αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό στην αξιολόγηση του καλλιτεχνικού έργου. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Συνέλευση μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
 5. Ο πίνακας των επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά αλφαβητική σειρά, μετά την επικύρωσή του από την Συνέλευση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Σ.Ε. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός αν με αίτησή του προς την Συνέλευση επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση εξετάζει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
 6. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει στη διάθεση της τον αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων του Προγράμματος και δίνει πληροφορίες για την απόδοση των υποψηφίων στους ίδιους του υποψήφιους. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να επικαλείται συγκεκριμένους λόγους, κρίνεται τελεσίδικα από την Συνέλευση μέσα εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση της, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ε.Α.Υ..
Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
 1. Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν άρθρο, γίνεται από την Ε.Α.Υ., που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της ομαλής διενέργειας της αξιολόγησης και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού καθ’όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.). Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώνεται ο κάθε υποψήφιος από τις επιμέρους κατηγορίες αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων του υποψηφίου. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου εκφράζεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 α.μ.. Για να γίνει δεκτός ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει 50 ως βάση. Για την πίστωση των α.μ. ανά υποψήφιο συνεκτιμώνται οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό α.μ.:
  α) Τα καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων με βάση τον φάκελο που κατατέθηκε (50 α.μ.)
  β) Η συνέντευξη των υποψηφίων στην οποία περιλαμβάνεται παρουσίαση της δήλωσης σκοπού και του συνόλου των στοιχείων υποστήριξης της υποψηφιότητας, καθώς και σχετικές ερωτήσεις από την Ε.Α.Υ (50 α.μ.)
Άρθρο 12: Φοίτηση - διδασκαλία και εξετάσεις
 1. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την Γραμματεία του ΠΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια εγγράφεται στο Πρόγραμμα και δηλώνει τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που θα παρακολουθήσει.
 2. Η διδασκαλία στο πλαίσιο του ΠΜΣ περιλαμβάνει την παρακολούθηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, το διδακτικό έργο ανά Εκπαιδευτική Ενότητα υλοποιείται με την μορφή διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) και εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (ατομικής ή ομαδικής, υπό συστηματική επίβλεψη). Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Ενδεικτική θεματολογία των ανωτέρω εργασιών μπορεί να αποτελεί και η βιβλιογραφική έρευνα, κυρίως όμως περιλαμβάνονται διδακτικά και ερευνητικά ζητούμενα όπως η ανάπτυξη αυτόνομου πειραματικού καλλιτεχνικού έργου μικρής κλίμακας, η πραγματοποίηση μιας διαδραστικής εγκατάστασης ή ζωντανής επίδειξης / συναυλίας ή έκθεσης, η υλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, λόγω του εφαρμοσμένου / δημιουργικού χαρακτήρα του Προγράμματος, οι ανωτέρω εργασίες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 50% του συνολικού διδακτικού έργου της εκάστοτε Εκ- παιδευτικής Ενότητας.
 3. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ελάχιστη υποχρέωση παρακολούθησης του 80% των ωρών διδασκαλίας (μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων) που ορίζονται ανά Εκπαιδευτική Ενότητα. Μη εκπλήρωση του ανωτέρω κριτηρίου καθιστά αδύνατη την συμμετοχή του στην όποια εξεταστική διαδικασία για την εν λόγω Εκπαιδευτική Ενότητα και παραπέμπει στην παρακολούθηση αυτής κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 4. Σε κάθε περίπτωση, η Συνέλευση μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες πρόσθετες δραστηριότητες του ΠΜΣ που οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε.. Οι δραστηριότητες αυτές ανακοινώνονται κατά την έναρξη του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.
 5. Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας εκδίδεται ανά εξάμηνο με ευθύνη της Σ.Ε. σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του ΠΜΣ και εγκρίνεται από τον Διευθυντή. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης της διδασκαλίας ανά Εκπαιδευτική Ενότητα, καθώς επίσης και τις όποιες πρόσθετες δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου.
 6. Η εξέταση κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που καθορίζει και ανακοινώνει κατά την έναρξη του εξαμήνου ο διδάσκων. Όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων και εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαμήνου (και μέχρι τη λήξη της περιόδου των εξετάσεων). Εξέταση της κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εν λόγω ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι βαθμολογίες των φοιτητών στις Εκπαιδευτικές Ενότητες ανακοινώνονται το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.
 7. Με απόφαση της Σ.Ε, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να τροποποιηθεί, ή να μετατεθεί ο χρόνος των εξετάσεων, ή να οριστεί και επιπλέον εξεταστική περίοδος ή διαφορετικός τρόπος εξέτασης, για μερικές ή όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών, σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο.
 8. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ευκαιρία να εξεταστεί το πολύ δύο φορές σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα κατά τη διάρκεια του 1ου ακαδημαϊκού έτους (στο τέλος του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου εφόσον αυτή οριστεί). Αν αποτύχει και τη δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί με αίτησή του να παραπεμφθεί στη Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει, είτε για τη δυνατότητα χορήγησης μιας επιπλέον εξέτασης από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π./Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π., εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοση του, είτε για την επανάληψη παρακολούθησης της Εκπαιδευτικής Ενότητας από το μεταπτυχιακό φοιτητή σε επόμενο εξάμηνο σπουδών (χωρίς να καταβάλει επιπλέον τέλη εγγραφής), είτε για την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ.
 9. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ σοβαρούς λόγους, η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή ενός μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας από το ΠΜΣ. Τέτοιοι λόγοι είναι η μη επαρκής πρόοδος (π.χ. η μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική/εξεταστική διαδικασία), η συστηματικά πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η συμπεριφορά που προσβάλει κανόνες σεβασμού και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών περί λογοκλοπής.
 10. Σε περίπτωση όπου κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια αποφασίσει να διακόψει τις σπουδές του, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον Διευθυντή του ΠΜΣ.
Άρθρο 13: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 1. Μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας, στην οποία αναφέρει την επιθυμητή γνωστική περιοχή και τον Επόπτη της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας, και στην οποία περιλαμβάνεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η Σ.Ε.. εισηγείται σχετικά στην Συνέλευση η οποία και ορίζει τον Επόπτη του. Η ανωτέρω αίτηση κατατίθεται με την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου και ο ορισμός του Επόπτη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την αρχή του 3ου εξαμήνου εγγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας σπουδών (με την εξαίρεση που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο). Εάν δεν υπάρξει μέχρι τότε αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή/φοιτήτριας προς την Σ.Ε., τότε η Σ.Ε. είναι αρ- μόδια αυτεπαγγέλτως να εισηγηθεί και η Συνέλευση να ορίσει Επόπτη. Είναι δυνατόν η ανάθεση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να γίνει και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου σπουδών, αρκεί ο φοιτητής/ φοιτήτρια να έχει περατώσει με επιτυχία την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του 1ου εξαμήνου σπουδών.
 2. Δεν μπορούν να καταθέσουν αίτηση εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές/ φοιτήτριες οι οποίοι έχουν αποτύχει σε περισσότερες από έξι (6) Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 3. Ο Επόπτης της διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων στο ΠΜΣ και πρέπει να έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα αυτής. Είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή, παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του και υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων έρευνας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν ανελλιπώς τον επιβλέποντά τους για την πρόοδο της εργασίας τους.
 4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Επόπτη καθηγητή, όπου αναφέρεται το τελικό θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τον Επόπτη καθηγητή και δύο ακόμη μέλη. Από τα δύο αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται, το νωρίτερο, στο τέλος του 3ου εξαμήνου σπουδών στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επόπτη κατόπιν συνεννόησης με τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί.
 6. Αν η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκριθεί, αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψιν, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μέσα στο διάστημα που θα του υποδειχθεί και να καταθέσει την τελική μορφή της στον Επόπτη. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Μετά τον έλεγχο της εργασίας, ο Επόπτης καταθέτει το σχετικό βαθμό στην Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει την μεταπτυχιακή εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθώς και στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
 7. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει άλλο θέμα, προκειμένου να εκπονήσει νέα εργασία σε επόμενο εξάμηνο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία και μόνη φορά. Πέραν αυτής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ οριστικά.
Άρθρο 14: Βαθμολογία - Απονομή Διπλώματος
 1. Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών βαθμολογείται με ελάχιστη βαθμολογία το μηδέν (0), βάση (ελάχιστος βαθμός επιτυχούς παρακολούθησης) το πέντε (5,00) και άριστα το δέκα (10,00), με ακρίβεια εκατοστού του βαθμού. Εφόσον οι παρουσίες στην εκάστοτε Εκπαιδευτική Ενότητα δεν υπολείπονται του ορίου του 80% που ορίζεται στο Άρθρο 14, οι βαθμολογίες κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ από τον εκάστοτε διδάσκοντα εντός της προθεσμίας του Άρθρου 14 του παρόντος.
 2. Η κλίμακα βαθμολογίας στις Εκπαιδευτικές Ενότητες και στην διπλωματική εργασία έχει ως εξής:
  Άριστα: από 8,50 έως 10
  Λίαν Καλώς: από 6,50 έως 8,49
  Καλώς: Από 5 έως 6,49
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θεωρείται ότι περάτωσαν τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις, εφόσον έχουν πιστωθεί επιτυχώς 90 ECTS. Με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος ανακηρύσσει διπλωματούχους τους φοιτητές/φοιτήτριες που περάτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους.
 4. Η τελική βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υπολογίζεται ως ο ζυγισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συντελεστής βαρύτητας όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων είναι ίσος προς ένα (1), ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ίσος προς πέντε (5).
 5. Για την απονομή του διπλώματος, απαιτείται α) η μη ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων (οφειλές τελών εγγραφής) και β) η προσκόμιση στην Γραμματεία του ΠΜΣ βεβαιώσεων περί της μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 6. Η απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται στην ειδική τελετή που δι- οργανώνεται κατ’ ελάχιστον δύο φορές το έτος για την απονομή των πτυχίων και διπλωμάτων των Τμημάτων της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, κατόπιν συνεννόησης με την διοίκηση του Ιδρύματος.

  Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ΠΜΣ μπορεί να χορηγείται πριν από την απονομή, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Γραμματεία του Προγράμματος, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών.
 7. Κατά την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται και παράρτημα Διπλώματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, το οποίο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα (π.χ. την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών), αλλά και με την ακαδημαϊκή πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή, όπως:
  α) τον τίτλο και την βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας,
  β) την αναλυτική βαθμολογία στις Εκπαιδευτικές Ενότητες που παρακολούθησε, γ) την ενδεχόμενη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ERASMUS+,
  δ) την ανακήρυξή του σε υπότροφο του Προγράμματος,
  ε) το όποιο επικουρικό και εκπαιδευτικό έργο προσφέρθηκε από τον φοιτητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
Άρθρο 15: Αξιολόγηση
 1. Το ΠΜΣ αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την λειτουργία του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πραγματοποίηση της αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας τις όποιες διαθέσιμες πληροφοριακές υποδομές. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του Προγράμματος διενεργεί Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 16: Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες
 1. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές συνολικού ύψους 2.400,00 €. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες είτε εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα, είτε τμηματικά ως εξής:
  Α/Α δόσης Ημερομηνία Ποσό
  Εγγραφή Με την αποδοχή της υποψηφιότητας 400,00 €
  1 30 Σεπτεμβρίου ημερολογιακού έτους εγγραφής 400,00 €
  2 31 Δεκεμβρίου ημερολογιακού έτους εγγραφής 400,00 €
  3 31 Μαρτίου επομένου του ημερολογιακού έτους εγγραφής 400,00 €
  4 30 Ιουνίου επομένου του ημερολογιακού έτους εγγραφής 400,00 €
  5 30 Σεπτεμβρίου επομένου του ημερολογιακού έτους εγγραφής 400,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 €
  Με απόφαση της Σ.Ε, δύναται να τροποποιείται το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα τμηματικής καταβολής των τελών εγγραφής, ανάλογα των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.
 2. Ποσοστό έως 30% κατά μέγιστο των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσονται από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.
 3. Με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται κατά το 1ο και 2ο ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών να χορηγείται υποτροφία υπό την μορφή της απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής τελών φοίτησης του επόμενου εξαμήνου (ήτοι συνολικού ύψους 800,00 €). Η απαλλαγή αυτή δίνεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια που επέτυχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των φοιτητών του ιδίου κύκλου κατά την διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του εξαμήνου αναφοράς.
 4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που, είτε απαλλάσσονται από την καταβολή τελών φοίτησης, είτε ανακηρύσσονται υπότροφοι του ΠΜΣ έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης προς το Τμήμα ανάλογα με τα προσόντα τους (όπως π.χ. καθήκοντα συντήρησης υπολογιστών, δανεισμού εξοπλισμού, κ.λπ.). H σχετική ανάθεση πραγματοποιείται από την Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος.Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Ενημέρωση: 26-11-2023

Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας