ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Δημιουργικές Τεχνολογίες Διαδικτύου


Διδάσκων/ουσα: Γιαννακουλόπουλος ΑνδρέαςNew Window, Φλώρος ΆγγελοςNew Window, Περγαντής ΜηνάςNew Window
Κωδικός Μαθήματος: YEA2
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Σύντομη Περιγραφή:

Με σημείο θεωρητικής εκκίνησης την έννοια του υπερκειμένου, στο μάθημα εξετάζονται οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού για την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Παράλληλα με τις εξειδικευμένες γνώσεις στο τεχνολογικό επίπεδο, αξιοποιούνται οι βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές για τη δημιουργία δυναμικών ιστοχώρων και εφαρμογών ειδικού σκοπού, κατά τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται τα πολύπλευρα σχεδιαστικά και τεχνικά ζητήματα που συναποτελούν το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών Διαδικτύου. Το γνωστικό υπόβαθρο του μαθήματος περιλαμβάνει βασικές γνώσεις γλώσσας σήμανσης υπερκειμένων, φύλλων στυλ και γλωσσών σεναρίου στην πλευρά του πελάτη με στόχο την εμβάθυνση στις τεχνολογικές παραμέτρους του αντικειμένου και τη συνθετική προσέγγιση στο δημιουργικό και κατασκευαστικό επίπεδο.

Η παρούσα κατάσταση της κοινωνικής αποστασιοποίησης στρέφει με τη δική της δυναμική τον προσανατολισμό τον Ψηφιακών Τεχνών σε άυλες οντότητες. Διεθνή Καλλιτεχνικά Φεστιβάλ γίνονται ψηφιακά, μετασχηματίζοντας όχι μόνο τη δομή τους αλλά το περιεχόμενο των έργων που δύναται να φιλοξενήσουν.

Συγχρονιζόμενοι με αυτήν την τάση, ενισχύεται η εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος με την ανοιχτή βιβλιοθήκη P5 της Javascript, μια πλατφόρμα ικανή για την παραγωγή Διαδικτυακών Έργων για σταθερές αλλά και φορητές συσκευές χρησιμοποιώντας δεδομένα διαδικτύου.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό ως μέσα όχι μόνο προβολής ψηφιακού οπτικοακουστικού καλλιτεχνικού περιεχομένου αλλά και παραγωγής καλλιτεχνικού έργου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ες θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένων ΗTML,  τις εντολές διάταξης και μορφοποίησης με χρήση φύλλων στυλ CSS, τη βασική χρήση της γλώσσας σεναρίων στην πλευρά του πελάτη Javascript και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτές τις γνώσεις για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων προβολής καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση σύγχρονων βιβλιοθηκών Javascript που στοχεύουν στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου στο Διαδίκτυο.

Επιθυμητός διδακτικός στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ες να μπορούν επιπλέον να αξιολογούν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των δικτυακών τόπων προβολής καλλιτεχνικών έργων με βάση ένα σύνολο από κατασκευαστικά, επικοινωνιακά και καλλιτεχνικά κριτήρια, αλλά και να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες παραγωγής σύγχρονών ψηφιακών οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων με χρήση του Διαδικτύου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Castro, E., Hyslop, B. (2013), HTML 5 και CSS 3 με εικόνες, (Έβδομη Έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος
  • Lemay, L. , Colburn, R. (2011), Πλήρες εγχειρίδιο της HTML και CSS. Αθήνα: Γκιούρδας.
Χρήση Τεχνολογιών:

Χρήση εργαλείων ανάπτυξης και υλοποίησης δικτυακών τόπων όπως εξειδικευμένων προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων, των ενσωματομένων εργαλείων ανάπτυξης των προγραμμάτων πλοήγησης και εργαλείων διασύνδεσης με εξυπηρετητές Διαδικτύου μέσω πρωτοκόλλου μεταφοράς αρχείων.

Χρήση εξειδικευμένων βιβλιοθηκών Διαδικτύου για την παραγωγή ψηφιακού διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχόμενου.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Με εργασία που συνδυάζει την ανάπτυξη ιστοχώρου προβολής καλλιτεχνικού έργου μέσω παραδοσιακών τεχνολογιών Ιστού με την παραγωγή διαδραστικού καλλιτεχνικού έργου στον παγκόσμιο ιστό μέσω βιβλιοθηκών παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου.


Επιστροφή
Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας