ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
[ΕΕ 2023-2024] v1Πολιτική Ποιότητας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει στο να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επιστημονική και καλλιτεχνική καλλιέργεια και εξειδίκευση στο δημιουργικό πεδίο των νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης με χρήση αποκλειστικά ψηφιακών μέσων (ψηφιακές τέχνες / τέχνες των νέων μέσων). Οι καλλιτεχνικές εκφράσεις που καλύπτονται από το αντικείμενο του ΠΜΣ θεμελιώνονται στο δημιουργικό υπόβαθρο των παραδοσιακών τεχνών (εικαστικά, χαρακτική, γλυπτική, αλλά και μουσική και ηχητική παραγωγή), αλλά διαφοροποιούνται και αναπτύσσονται κατεξοχήν και αποκλειστικά με την ενσωμάτωση της διαρκώς εξελισσόμενης ψηφιακής διαδραστικής και οπτικοακουστικής τεχνολογίας, υπό το πρίσμα της διαθεματικής διδακτικής και ερευνητικής σύγκλισης της Τέχνης με την Τεχνολογία και της δημιουργικής συνέργειας τους στο πεδίο της ανάπτυξης νέων μορφών καλλιτεχνικού έργου.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Παράλληλα βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση και με τη γενικότερη Πολιτική Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου όπως έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο του Ιδρύματος. Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ αποτελεί μέρος της στοχοθεσίας του Τμήματος αλλά και της συνολικότερης στρατηγικής της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και του Ιδρύματος.  Ως εκ τούτου, η Πολιτική Ποιότητας αυτή στηρίζεται δομικά στους ακόλουθους άξονες:

 • Διαρκής αναβάθμιση καιεξέλιξη του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις στο διαθεματικό δημιουργικό πεδίο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης, επικοινωνίας και δημιουργικής βιομηχανίας, αλλά και στο ευρύτερο πεδίο των Οπτικοακουστικών Τεχνών και Τεχνολογιών και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων μαθησιακών αποτελεσμάτων, με έμφαση τόσο στην εφαρμογή της σχετικής με τα ανωτέρω επιστημονικής σκέψης, όσο και στην παραγωγή ψηφιακού καλλιτεχνικού έργου.
 • Ανθρωποκεντρικήκαι φοιτητοκεντρική προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο καλλιτέχνη, καθοδηγούμενη από α) την καταγραφή της προσλαμβανόμενης εμπειρίας που να εντάσσεται στο πεδίο της ψηφιακής τέχνης μέσω δόκιμης μεθοδολογίας, β) την εφαρμογή ευρέως φάσματος διδακτικών μεθόδων που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις πολλαπλές εκφάνσεις του εξειδικευμένου αντικείμενου, γ) την ενδελεχή αξιολόγηση των επιδόσεων μέσω μεθοδολογιών που επικεντρώνονται στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και δ) την ενίσχυση της διαδικασίας απόκτησης γνώσης με τρόπο συντεταγμένο, ολιστικό και κατάλληλα προσαρμοσμένο στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κανονιστικών πλαισίων για το ΠΜΣ καθώς και πιστοποιητικών ειδίκευσης ή/και απόκτησης ακαδημαϊκών προσόντων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών δράσεων μέσω της διασύνδεσηςτων δραστηριοτήτων του ΠΜΣ με τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, της ανάληψης ερευνητικών πρωτοβουλιών και της διαμόρφωσης στρατηγικών έρευνας αιχμής, με έμφαση τόσο στην παραγωγή αυτόνομου καινοτόμου καλλιτεχνικού έργου όσο και στην δραστηριοποίηση στα πεδία της δημιουργικής οικονομίας και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας και βιομηχανίας.
 • Διεθνοποίηση, εξωστρέφεια και πιστοποίηση, μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιοτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έτσι ώστε να παραμένει το ΠΜΣ συντονισμένο με το διεθνές γίνεσθαι, να είναι επίκαιρο, ανταγωνιστικό, αλλά και λειτουργικά συνδεδεμένο με την εγχώρια και διεθνή καλλιτεχνική σκηνή και αγορά εργασίας.
 • Συνεχής αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των διαχειριστικών λειτουργιών του ΠΜΣσε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (Μ.Ο.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και με όσα θεσμικώς ορίζονται από την ΕΘΑΑΕ, για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής (παρακολούθηση μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις κλπ),  αλλά και για την υποστήριξη της διαχείρισης του ΠΜΣ με βάση έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα.

Για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής, το ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ελέγχου και αποτίμησης ποιότητας που διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσής του, καθώς και την ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργουπου παρέχεται,
 • την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και τηνκαλλιέργεια εξειδικευμένων προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την οργανική σύνδεση των μεθοδολογιών διδασκαλίαςκαι αξιολόγησης με τα πολυεδρικά και διαθεματικά χαρακτηριστικά του επιστημονικού πεδίου των ψηφιακών οπτικοακουστικών τεχνών,
 • την υψηλή στάθμη ζήτησης των αποκτώμενων γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την ποιότητα του ερευνητικού και καλλιτεχνικού έργου πουπαράγεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ,
 • την ποιότητα των διοικητικών και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και των υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» εγκρίνεται και επικαιροποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας και παρακολουθείται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος, η οποία έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση του ΠΜΣ, αλλά και την σύνταξη εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, τεκμηριωμένων με ποσοτικά δεδομένα για τους Φοιτητές, το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό, το Πρόγραμμα Σπουδών, το Διοικητικό Προσωπικό και κάθε άλλο θέμα που αφορά την συνολική λειτουργία του ΠΜΣ. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ενημέρωση: 25-11-2023

Version 1 ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας