Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας


Διδάσκων/ουσα: Παπαδοπούλου Αγνή
Κωδικός Μαθήματος: EDU303
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Επίπεδο Μαθήματος: Ειδικό
Γλώσσα Μαθήματος: Ελληνικά
Τρόπος Παράδοσης: Στην τάξη
Εξάμηνο: 1 (Ε΄ για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΤΤΗΕ)
ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες Διδασκαλίας: 3
Σύντομη Περιγραφή:

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να αναλύσει παιδαγωγικές καταστάσεις και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Παρουσιάζονται  μοντέλα αγωγής, δομές και μοντέλα ανάλυσης παιδαγωγικών θεσμών, συνδυάζεται το θεωρητικό με το εφαρμοσμένο σκέλος της Παιδαγωγικής. Αναλύονται φιλοσοφικές απόψεις και παιδαγωγικές προσεγγίσεις,  μελετώνται βασικές θεωρίες μάθησης, θεωρίες συγκρότησης και μετάδοσης της γνώσης. Η φιλοσοφική προσέγγιση των παιδευτικών ζητημάτων αναδεικνύει το σημαντικό χαρακτήρα της παιδείας μέσα από τον οποίο πηγάζουν η γνώση, η σκέψη και η δράση. Ερευνώνται ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες ανάπτυξης, κοινωνικοί θεσμοί και οργανωτικές δομές για την ενίσχυση της ανάπτυξης. 

Ειδικότερα,  αναλύονται βασικά και καίρια θέματα γύρω από τις έννοιες της μάθησης, τους στόχους και τους σκοπούς της παιδαγωγικής. Επιδιώκεται να απαντηθεί το πώς μαθαίνουμε, μελετώνται θεωρίες μάθησης, θεωρίες κινήτρων, αναδεικνύεται η σημασία της κριτικής εκπαίδευσης απέναντι στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Μελετάται η ιστορία της παιδαγωγικής  και της αγωγής. Παρουσιάζεται το έργο μεγάλων εκπροσώπων της παιδαγωγικής, αποκτώνται βασικές γνώσεις παιδαγωγικής επιστήμης. Μελετώνται θέσεις φιλοσόφων και γενικότερα κινημάτων και κατανοείται η πολυπλοκότητα του φαινομένου της εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι να εμπλακεί το φοιτητικό σώμα σε διεργασίες κριτικής διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο νοηματοδοτεί την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τον ρόλο των εκπαιδευτικών. Μελετώνται μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικής αξιολόγησης που θέτουν στο κέντρο το μαθητή. Αξιοποιούνται τα νέα μέσα. Η μάθηση είναι μια ενεργητική, δημιουργική δραστηριότητα. Γίνεται κατανοητό ότι μέσω της παιδείας ο κάθε μαθητής αποκτά καινούργιες γνώσεις, βελτιώνει προηγούμενες γνώσεις, χρησιμοποιεί τις νέες γνώσεις, μετασχηματίζονται στάσεις και συμπεριφορές, καθίσταται μέτοχος του πολιτισμού, της κουλτούρας. Η πρόσβαση στη χαρούμενη και χρηστική γνώση οδηγεί σε μια κοινωνία καλλιεργημένων ατόμων, φορέων της γνώσης. 

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ η φοιτήτρια αναμένεται να είναι σε θέση  να γνωρίζει το έργο μεγάλων εκπροσώπων της παιδαγωγικής, να κατανοεί την πολυπλοκότητα του φαινομένου της εκπαίδευσης, το τι σημαίνει το σχολείο ως θεσμός, να γνωρίζει θεωρίες μάθησης και σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις (διερεύνηση, πολυπρισματική θεώρηση, μελέτη πολλαπλών πηγών, διαθεματικότητα κ.λπ.), να νοηματοδοτεί την εκπαιδευτική πραγματικότητα, να κατανοεί τον καίριο ρόλο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, να γνωρίζει την έννοια και τις αρχές της ενθάρρυνσης, της ψυχολογίας των κινήτρων, να κατανοεί τη σημασία των κινήτρων για μάθηση- αυτορρύθμιση, να έχει την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων, τη δεξιότητα αλληλεπίδρασης, τη δεξιότητα συμμετοχής μέσω ερμηνευτικών προσεγγίσεων, τη δεξιότητα μεταμόρφωσης του πλαισίου, εντός του πλαισίου, ως τρόπος επίτευξης των επιθυμητών μαθησιακών στόχων.

Περιεχόμενο (Syllabus):
 1. Εισαγωγή: στόχοι μαθήματος, έννοιες-ορισμοί, διαδικασίες- Ιστορία της παιδαγωγικής επιστήμης και της Αγωγής
 2. Θεωρίες της παιδαγωγικής επιστήμης- Στόχοι και σκοποί της παιδαγωγικής επιστήμης
 3. Ειδολογική κατεύθυνση, αναπτυξιακή κατεύθυνση, διδακτικός υλισμός
 4. Η έννοια της μόρφωσης στις ανθρωπιστικές και στις κοινωνικές επιστήμες 
 5. Δράση και σκέψη: η αγωγή ως τροποποίηση της συμπεριφοράς
 6. Συμβολή της φιλοσοφίας στη διδασκαλία (Ηράκλειτος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Descartes, Locke, Berkley, Hume)
 7. Κριτική θεωρία (Kant, Hegel, Habermas)
 8. Διαλεκτική της κριτικής δύναμης, κριτική παιδαγωγική (έργο του Freire)
 9. Συμβουλευτική και παιδαγωγική (Carl Rogers)- Διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών μαθητών
 10. Έμφυλη ισότητα
 11. Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διαπολιτισμική μάθηση
 12. Ενταξιακή εκπαίδευση και αναπηρία
 13. Ηθική εκπαίδευση στο πλαίσιο του τεχνοπολιτισμού
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Βιβλίο [86195811]: Δεύτερη Φύση, Τζέραλντ Έντελμαν Gerald M. Edelman

Βιβλίο [94700672]: Το παιδί και η γνώση: Από που προέρχτεται η επιθυμία για μάθηση;, Menes Martine, μτφ. Συλλογικό έργο 

Βιβλίο [86057193]: Το παιχνίδι του κόσμου, ΑΞΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 

Βιβλίο [112704908]: Επιλογές από τα έργα του Νίτσε, Friedrich Nietzsche Μετάφραση: Κώστας Νησιώτης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλέξεις

Εκπόνηση μελέτης

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας για συγγραφή εργασιών 

Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία

LL_COURSES_ICT_USAGE:

 

 • Παρουσιάσεις Power point

Στην επικοινωνία με τον φοιτητή

 • Ηλεκτρονική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (ανακοινώσεις, πληροφορίες, μηνύματα, έγγραφα κ.λπ.)
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Μέθοδοι αξιολόγησης: Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται βάση της προφορικής συμμετοχής και των γραπτών εργασιών που εκπονούν στο μάθημα. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών για επιτυχή ολοκλήρωση είναι η κατάθεση των υποχρεωτικών εργασιών του μαθήματος.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας