Προκήρυξη 2017-2018

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/
Λήξη υποβολών: 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» [.v3]
(Ενημέρωση: 17/07/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 464/27.03.2015, τ. B') για το ακαδημαι?κο? έτος 2017-2018. Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνδυαστικών θεμάτων της σύγχρονης ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου και της εικόνας. Με αυτό τον τρόπο παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θεμελιώσουν συναφείς γνώσεις και δεξιότητες και, παράλληλα, να καλλιεργήσουν το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να εκφραστούν δημιουργικά στο χώρο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες

2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 30, οι οποίοι θα εισαχθούν αποκλειστικά στην 1η εκ των ανωτέρω κατευθύνσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μόνο την κατεύθυνση Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες.

Οργάνωση των σπουδών

Η συνολική χρονική διάρκεια σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κατανέμονται στα πρώτα δύο εξάμηνα των σπουδών, όπως στον παρακάτω Πίνακα:

Α' εξάμηνο

ECTS

YK.1

Μεθοδολογίες Έρευνας

6

YKA.1

Συγγραφή και Οπτικοποίηση Σεναρίου

6

Επιλογή 2 από 3

YEA.1

Βίντεο Τέχνη

6

YEA.2

Κινούμενα Γραφικά και Ψηφιακή Εικονογράφηση

6

YEA.3

Εφαρμογές Διαδικτύου

6

Επιλογή 1 από 2

ΥΕΒ.2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Πολυμεσικού Περιεχομένου

6

ΥΕΒ.3

Αλληλεπίδραση και Διεπαφές Υπολογιστικής Φυσικής

6

Β' εξάμηνο

 

YK.2

Σημειωτική Ανάλυση των Νέων Μέσων

6

YKA.2

Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος

6

Επιλογή 2 από 3

YEA.4

Διαδραστικές Εγκαταστάσεις

6

YEA.5

Τέχνη Ήχου

6

YEA.6

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Προβολή

6

Επιλογή 1 από 2

ΥΕΒ.4

Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας

6

ΥΕΒ.5

Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

6

Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει διαλέξεις, πλαισιωμένες από ερευνητικές, δημιουργικές και εργαστηριακές δραστηριότητες. Κατά την διάρκεια του τρίτου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.

H υλοποίηση του προγράμματος σπουδών συνίσταται από: α) έναν κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και γ) εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στο ετήσιο φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών του Τμήματος (το οποίο πραγματοποιείται στο τέλος Μαΐου), ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο τρόπος εξέτασης σε κάθε μάθημα (γραπτή, προφορική, με εργασία/εργασίες) ανακοινώνεται στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει κάποια σχέση πρωτίστως με την Τέχνη, αλλά και με την Ψηφιακή Τεχνολογία και την Επικοινωνία, όπως πτυχίο Τμημάτων Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφιστικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Αρχιτεκτονικής, Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Σπουδών, Επιστημών της Τέχνης, Οπτικοακουστικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επιστημών της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ από τις 15 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 17η Ιουλίου 2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

8. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

9. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

Ειδικά οι συστατικές επιστολές, δύναται να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλαιού Ψυχιατρείου)

49100, Κέρκυρα

με την ένδειξη "Συστατική Επιστολή για την υποψηφιότητα για το ΠΜΣ του/της …. - Υπόψιν κας Γεωργίας Αποστολοπούλου".

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Υποψήφιοι των οποίων ο φάκελος πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα κριτήρια θα κληθούν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για συνέντευξη από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση στη συνέντευξη συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας εντός του Σεπτεμβρίου 2017 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000,00€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις, κατανεμημένες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Δόσης Ημερομηνία Ποσό
Εγγραφή Με την αποδοχή της υποψηφιότητας 400,00 €
1 30 Σεπτεμβρίου 2017 400,00 €
2 31 Δεκεμβρίου 2017 400,00 €
3 31 Μαρτίου 2018 400,00 €
4 30 Ιουνίου 2018 400,00 €
5 30 Σεπτεμβρίου 2018 400,00 €
6 31 Δεκεμβρίου 2018 600,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 €

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται επίσης μερική ή πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με συνδυασμό κριτηρίων (π.χ. κοινωνικά κριτήρια/οικονομικά κριτήρια και κριτήρια αριστείας). Η σχετική διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταθέσουν αίτηση για υποτροφία. Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν πριν την οριστική εγγραφή των εισακτέων στο ΠΜΣ. Οι επιτυχόντες υπότροφοι, δύναται να κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό, ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα πλαίσια του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Μετά την επιλογή τους και κατά την εγγραφή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος. Εκτός αυτών, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://avarts.ionio.gr/ada) ή στη Γραμματεία του (κα. Αποστολοπούλου Γεωργία, τηλ. 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: avarts.ada@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Νικόλαος - Γρηγόριος Κανελλόπουλος

Ενημέρωση: 26-01-2017

Version 2 ENGLISH