Κανονισμός ΠΜΣ


Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
 1. Στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή».
 2. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του ανωτέρω Π.Μ.Σ. διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων.
 3. Οι διατάξεις του Κανονισμού, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν, με ενιαίο τρόπο, θέματα λειτουργίας του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 2: Όργανα του Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

α. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, σύμφωνα με τον Νόμο:
 • Ορίζει τον Διευθυντή, την Συντονιστική Επιτροπή και τους υπεύθυνους των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ..
 • Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Νόμου 2083/92.
 • Συγκροτεί τις επιτροπές εξετάσεων και κατάρτισης του πίνακα επιτυχόντων ανά κατεύθυνση, για την επιλογή των εισακτέων.
 • Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων.
 • Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ..
 • Ορίζει τα μέλη των επιτροπών για την ανάθεση, παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών εργασιών.
 • Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.

β. Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.)
 1. Η Σ.Ε., σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο 2, παρ. γ), είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για την εισήγηση των σχετικών θεμάτων στην Γ.Σ.Ε.Σ..
 2. Η Σ.Ε. ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ, και συγκροτείται από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εκ των οποίων το ένα είναι ο Διευθυντής Π.Μ.Σ. και τα υπόλοιπα τρία εκπροσωπούν κάθε μία από την θεωρητική, τεχνολογική και καλλιτεχνική/δημιουργική περιοχή δραστηριότητας του Τμήματος. Η θητεία της Σ.Ε. είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
 3. Στη Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ είναι μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τμήματος, και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται μεταξύ των μελών της Σ.Ε. από την Γ.Σ.Ε.Σ.
 2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ, εισηγείται προς στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, ή που προκύπτει και αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. (Νόμος 2454/97 άρθρο 6).

δ. Υπεύθυνοι των κατευθύνσεων
 1. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεων. Ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.
 2. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων ασκούν εποπτεία για την καλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση για την οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι και εισηγούνται στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εκείνος στη Σ.Ε. κάθε θέμα που προκύπτει και απαιτεί γενική ή ειδική αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση η τελική ευθύνη εισήγησης ανήκει στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ..
 3. Οι υπεύθυνοι των κατευθύνσεων προτείνουν στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εκείνος στη Σ.Ε., τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. των κατευθύνσεων για κάθε μάθημα και κάθε εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ευθύνη εισήγησης ανήκει στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 3: Τίτλος Σπουδών
 1. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου οδηγεί σε λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή».
 2. Ο τίτλος σπουδών - Μ.Δ.Ε. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Στον τίτλο σπουδών αναφέρονται το όνομα του Τμήματος, ο τίτλος και η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., καθώς και όσα πρόσθετα στοιχεία ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.
 3. Η απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι αρμοδιότητα της Γ.Σ.Ε.Σ. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις, η Γραμματεία ενημερώνει με έγγραφό της τον Πρόεδρο του Τμήματος ο οποίος θέτει στη Γ.Σ.Ε.Σ. το θέμα της απονομής του Μ.Δ.Ε. στον φοιτητή. Πριν την ημερομηνία της απονομής, η Γραμματεία μπορεί να χορηγεί στον φοιτητή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών του στο Π.Μ.Σ., κατόπιν έγγραφης αίτησής του.
Άρθρο 4: Κατευθύνσεις
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε. στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται αποκλειστικά στην κατεύθυνση στην οποία έχουν εισαχθεί.
Άρθρο 5: Διάρκεια σπουδών και παροχές
 1. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται διδασκαλία μαθημάτων και αξιολόγηση των φοιτητών. Κατά το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση, συγγραφή και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του κράτους.
 3. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ, να παρακολουθούν τα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα Σπουδών μαθήματα και να σημειώνουν πρόοδο στην εργασία τους.
 4. Αν για οποιονδήποτε λόγο η χρονική διάρκεια των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπερβεί τα τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ο φοιτητής δεν δικαιούται πλέον τις φοιτητικές παροχές που ορίζει o Νόμος.
Άρθρο 6: Παράταση φοίτησης
 1. Με την έναρξη του τέταρτου (4ου) εξαμήνου φοίτησής του, ο φοιτητής οφείλει να εξηγήσει εγγράφως στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους λόγους της υπέρβασης των χρονικών ορίων, και να ζητήσει παράταση της διάρκειας των σπουδών του, η οποία δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Στη συνέχεια, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος καλείται να εξετάσει τους λόγους της υπέρβασης και την συνολική πρόοδο του φοιτητή και να αποφασίσει αν θα παρατείνει τη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή ή αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα διαγραφεί από το Π.Μ.Σ.
 2. Στην περίπτωση που το Π.Μ.Σ. δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει λάβει παράταση της φοίτησής του, δεν αποφοιτά από το Π.Μ.Σ.
 3. Φοιτητής που έχει περισσότερες από 40% απουσίες στο σύνολο των μαθημάτων (υποχρεωτικά + μαθήματα που έχει επιλέξει) δεν δικαιούται παράτασης.
 4. Συμβατικά, ως ημερομηνία έναρξης σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα εγγραφών στο Π.Μ.Σ του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ καταληκτική ημερομηνία των σπουδών θεωρείται η τελευταία ημέρα του τελευταίου υποχρεωτικού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση παράτασης ή/και αναστολής, κατά το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7, καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η τελευταία μέρα του τελευταίου ακαδημαϊκού εξαμήνου φοίτησης.
Άρθρο 7: Αναστολή φοίτησης
 1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στο Π.Μ.Σ., αλλά έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, αναστολή της φοίτησής του, είτε στο στάδιο της παρακολούθησης των μαθημάτων, είτε στο στάδιο της εκπόνησης της μεταπτυχιακής του εργασίας.
 2. Η σχετική έγκριση χορηγείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και αφορά ακέραιο αριθμό εξαμήνων, δίνεται μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια από την μόνιμη υπηρεσία τους δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους.
 4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή και είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησης του.
 5. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης.
 6. Στην περίπτωση που το Π.Μ.Σ. δεν πραγματοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό χρόνο, τότε ο οποιοσδήποτε φοιτητής που δεν έχει περατώσει τις σπουδές του, ακόμα και αν έχει λάβει παράταση της φοίτησής του, δεν αποφοιτά από το Π.Μ.Σ..
Άρθρο 8: Δομή και μαθήματα
 1. Τα διδασκόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθορίζονται στον ιδρυτικό του Νόμο (ΦΕΚ 464/Β/27-03-2015). To πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων – ενός (1) Υποχρεωτικού Κορμού (ΥΚ), ενός (1) Υποχρεωτικού Κατεύθυνσης (ΥΚΑ ή ΥΚΒ) και τριών (3) Υποχρεωτικών Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΑ ή ΥΕΒ), εκ των οποίων ένα υποχρεωτικά πρέπει να είναι από την Κατεύθυνση που δεν έχει επιλεγεί.
 2. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 πιστωτικές (ECTS) μονάδες (ήτοι, 30 ECTS ανά εξάμηνο). Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS, ενώ η Διπλωματική Εργασία (τελευταίο εξάμηνο) σε τριάντα (30) ECTS.
 3. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, παρακολούθηση και συμμετοχή σε σεμινάρια, πρακτική εξάσκηση και συγγραφή εργασιών - δοκιμίων. Επιπλέον των ωρών αυτών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.λπ., μπορούν να προστεθούν και άλλες ώρες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 4. Στο τέλος των εξαμήνων οι φοιτητές, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές.
Άρθρο 9: Διδακτικό προσωπικό
 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικής εξάσκησης κ.λπ., ανατίθεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., σε:
  • Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή ομότιμους καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν διετή τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Ε.Ι.
  • Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα κληθούν να διδάξουν.
  • Στις περιπτώσεις μαθημάτων που περιλαμβάνουν εργαστήρια ή πρακτικές ασκήσεις, η εκτέλεση μέρους του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί σε υποψήφιους διδάκτορες της συγκεκριμένης ειδικότητας υπό την εποπτεία και με την ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π. που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
  • Ειδικά για περιπτώσεις μαθημάτων με καλλιτεχνικό αντικείμενο, είναι δυνατό να ανατεθεί η διδασκαλία τους σε καλλιτέχνες αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας. Η καλλιτεχνική αξία των διδασκόντων καλλιτεχνών θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.
Άρθρο 10: Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις συμμετοχής
 1. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε., καθορίζει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί το τμήμα στο Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, και προκηρύσσει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο τα εξήντα (60) άτομα (ΦΕΚ 464/Β/27-03-2015). Η προκήρυξη δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος καθώς και ηλεκτρονικά από το Τμήμα.
 2. Στην ανωτέρω προκήρυξη αναφέρονται:
  • Οι κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές.
  • Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα δεχθεί κάθε κατεύθυνση.
  • Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
  • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
  • Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν.
  • Τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης, αν η Γ.Σ.Ε.Σ αποφασίσει τη διενέργεια εξετάσεων.
  • Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Γ.Σ.Ε.Σ. θα κρίνει αναγκαία και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία καλύτερης επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η Γ.Σ.Ε.Σ. θα κρίνει αναγκαία και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία καλύτερης επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
 3. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος είναι οι εξής:
  • Γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα εξής τυπικά προσόντα:
  • πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το οποίο έχει κάποια σχέση πρωτίστως με την Τέχνη αλλά και με την Ψηφιακή Τεχνολογία-Πληροφορική και την Επικοινωνία. Η Γραμματεία ελέγχει αν ένα πτυχίο καλύπτει η όχι το παραπάνω τυπικό προσόν από το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records), όπου φαίνονται τα σχετικά μαθήματα που τεκμηριώνουν την παραπάνω σχέση. Συνεπώς, υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων όπως: Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφιστικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Επικοινωνίας − ΜΜΕ, Αρχιτεκτονικής, Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Σπουδών, Επιστημών της Τέχνης, Οπτικοακουστικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επιστημών της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  • Τίτλο πιστοποίησης γνώσης μιας ξένης γλώσσας (για πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
  • Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
 4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
  • Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία δηλώνεται και η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  • Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Τελειόφοιτοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών με την κατάθεση της υποψηφιότητας και βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
  • Πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης κατεύθυνσης του ΠΜΣ.
  • Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.
  • Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών.
 5. Σε περίπτωση όπου ένας υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας και για τις δύο κατευθύνσεις, θα πρέπει να καταθέσει δύο διαφορετικούς φακέλους (έναν για κάθε κατεύθυνση).
Άρθρο 11: Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
 1. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) του Π.Μ.Σ., μία για κάθε κατεύθυνση. Οι Ε.Α.Υ. απαρτίζονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ανήκει το πολύ σε μία Ε.Α.Υ. Τα μέλη της κάθε Ε.Α.Υ. είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των προσωπικών συνεντεύξεων και τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Της εκάστοτε Ε.Α.Υ. προεδρεύει το ανώτερο κατά βαθμίδα ή αρχαιότερο, στην περίπτωση ίδιας βαθμίδας, μέλος Δ.Ε.Π. της Επιτροπής.
 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει, επίσης, εξεταστές για τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν, αν αποφασισθεί η διενέργεια τέτοιων εξετάσεων.
 3. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη. Τυχόν δικαιολογητικά που δεν προσκομίζονται με την αίτηση (τίτλοι πτυχίων, κ.λπ.), πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά σε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με τη δέσμευση ότι θα προσκομιστούν, όταν αυτό ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά αυτά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν προσκομισθούν μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από την αρμόδια Ε.Α.Υ.. Η Γραμματεία του Τμήματος ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει αναλυτικούς πίνακες υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση και τους διαβιβάζει στις Ε.Α.Υ.
 4. Η E.A.Y. της κάθε κατεύθυνσης, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του Άρθρου 12. Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, ελέγχει το κατά πόσο οι υποψήφιοι ικανοποιούν τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής του Άρθρου 10 - παράγραφος 3. Εάν αυτές δεν ικανοποιούνται από κάποιον υποψήφιο, αυτός δεν αξιολογείται περαιτέρω. Στη συνέχεια, η Ε.Α.Υ. βαθμολογεί και κατατάσσει τους υποψηφίους, με βάση την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει, και συντάσσει τον αξιολογικό πίνακα υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, όλοι οι υποψήφιοι της κατεύθυνσης με τις αναλυτικές βαθμολογίες τους στα επιμέρους κριτήρια αλλά και την τελική τους βαθμολογία, ταξινομημένοι με σειρά επιτυχίας. Στη συνέχεια η Ε.Α.Υ., αφού λάβει υπόψιν τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων και εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ την επιλογή τους. Ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων περιλαμβάνει μόνο την τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο, και είναι ταξινομημένος με σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση επιτυχίας ενός υποψηφίου και στις δύο κατευθύνσεις, η Γραμματεία του ζητά να δηλώσει εγγράφως την τελική επιλογή του. Οι παραπάνω πίνακες ενημερώνονται με τις επιλογές αυτές και διαβιβάζονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση.
 5. Η Γ.Σ.Ε.Σ επικυρώνει τους αξιολογικούς πίνακες και τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο (ή στο πτυχίο με τον καλύτερο βαθμό, αν έχει πολλά). Σε ειδικές περιπτώσεις, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
 6. Οι πίνακες των επιτυχόντων και επιλαχόντων, μετά την επικύρωσή τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ. αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν με αίτησή του προς την Γ.Σ.Ε.Σ. επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
 7. Η Γραμματεία του Τμήματος έχει στη διάθεση της τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. για κάθε κατεύθυνση και δίνει πληροφορίες για την απόδοση των υποψηφίων στους ίδιους του υποψήφιους. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να επικαλείται συγκεκριμένους λόγους, κρίνεται τελεσίδικα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μέσα στις επόμενες δύο (2) εβδομάδες από την κατάθεση της, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Ε.Α.Υ.
Άρθρο 12: Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Η εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής, όπως περιγράφονται στο παρόν Άρθρο, για κάθε κατεύθυνση γίνεται από την αντίστοιχη Ε.Α.Υ., που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της ομαλής διενέργειας της αξιολόγησης στη συγκεκριμένη κατεύθυνση και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.). Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώνεται ο υποψήφιος από τις επιμέρους κατηγορίες αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων του υποψηφίου. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου εκφράζεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 α.μ. Για την πίστωση των α.μ. ανά υποψήφιο συνεκτιμώνται οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό α.μ.:
 • Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων (35 α.μ.)
 • Τα επιστημονικά/καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων (20 α.μ.)
 • Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων (αν προβλέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων) (25 α.μ.)
 • Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (20 α.μ.)
Ο τρόπος αξιολόγησης για κάθε μία από τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων έχει ως εξής:

i) Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., καταγράφονται αναλυτικά στους πίνακες των υποψηφίων και βάσει αυτών αποδίδονται στους υποψηφίους κατά μέγιστο τριάντα πέντε (35) α.μ. ως εξής:
 • 1. Eπαγγελματικό έργο πιστώνεται με μέχρι 10 α.μ. ως εξής: μία (1) α. μ. ανά πιστοποιημένο έτος επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε αντικείμενο σχετικό με τις επαγγελματικές κατευθύνσεις του Τμήματος.
 • Πρόσθετα πτυχία (πτυχία πέραν του πρώτου ή μεταπτυχιακοί τίτλοι) πιστώνονται με μέχρι 7 α.μ. ως εξής: τρεις (3) α.μ. για το δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. και δύο (2) α.μ. αν το δεύτερο πτυχίο προέρχεται από Τ.Ε.Ι. και από μία (1) α.μ. για κάθε πτυχίο πέραν του δεύτερου και μέχρι τη συμπλήρωση των επτά (7) α.μ. συνολικά. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής υπολογίζονται μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι..
 • 3. Η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής πρώτης πιστώνεται μέχρι 3 α.μ. ως εξής: ο υποψήφιος που έχει επαρκή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της μιας πιστώνεται με μία (1) α.μ. για κάθε επιπλέον γλώσσα.
 • Πτυχιακή, διπλωματική ή άλλη αυτοδύναμη και ισοδύναμη, κατά την κρίση της Επιτροπής, εργασία πιστώνεται με μέχρι και 5 α.μ., ανάλογα με τη συνάφεια της με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης.
 • Ο βαθμός του πτυχίου πιστώνεται με μέχρι και 10 α. μ. ως εξής: τρεις (3) α.μ. αν ο βαθμός του πτυχίου είναι από επτά και μισό (7,5) μέχρι οκτώ και μισό (8,5) και με δέκα (10) α.μ. αν είναι μεγαλύτερος από οκτώ και μισό (8,5).
ii) Τα επιστημονικά/καλλιτεχνικά προσόντα των υποψηφίων πιστώνονται κατά μέγιστο με είκοσι (20) α.μ. ως εξής:
 • Το ερευνητικό - επιστημονικό έργο ενός υποψηφίου μπορεί να πιστωθεί μέχρι και πέντε (5) α.μ. συνολικά, εφόσον είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (2 α.μ.) και πρακτικά συνεδρίων με κρίση επί του τελικού κειμένου (1 α.μ.).
 • Το συγγραφικό έργο του υποψηφίου (λοιπές δημοσιεύσεις) και σημαντικές διακρίσεις του υποψηφίου (π.χ. υποτροφίες, κ.λπ) μπορεί να πιστωθούν μέχρι και πέντε (5) α.μ..
 • Το αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου (ατομικές εκθέσεις, συμμετοχές σε φεστιβάλ κτλ.) μπορεί να πιστωθεί μέχρι και 5 α.μ..
 • O ατομικός καλλιτεχνικός φάκελος του υποψηφίου (portfolio) αξιολογείται κατά την κρίση της Ε.Α.Υ. και πιστώνονται σχετικές αξιολογικές μονάδες, ανάλογα με τον όγκο, την ποιότητα και την καλλιτεχνική αξία, μέχρι του ορίου των 5 α.μ..
iii) Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων πιστώνονται κατά μέγιστο με είκοσι πέντε (25) α.μ.

Οι εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης μετρούν ισοδύναμα στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (από 0-10), όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην προκήρυξη. Το σύνολο των πιστούμενων α.μ. είναι ίσο προς την τελική βαθμολογία επί τον συντελεστή 2,5.

iv) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Η προφορική συνέντευξη καλύπτει θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, πιστώνεται κατά μέγιστο με είκοσι (20) α.μ. και αποβλέπει:
 • Να βοηθήσει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σημεία που δεν διαφαίνονται από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέσει στο Τμήμα.
 • Στην αξιολόγηση άλλων πλευρών των υποψηφίων, που δεν μπορούν να αξιολογηθούν με τις προηγούμενες διαδικασίες, και οι οποίες είναι σημαντικές για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.
 • Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου και στη διαμόρφωση μιας εικόνας για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων (από 1 έως 20). Οι βαθμολογίες των μελών της επιτροπής είναι ισοδύναμες στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, η οποία προκύπτει ως ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των μελών της Ε.Α.Υ..

Για τη διαμόρφωση του τελικού πλήθους α.μ. ανά υποψήφιο, στην περίπτωση όπου δεν προβλέπεται διαδικασία γραπτών εξετάσεων, το άθροισμα των α.μ. που έχουν συλλεγεί από τις κατηγορίες κριτηρίων (i), (ii) και (iv) πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 20/15.
Άρθρο 13: Γραπτές εξετάσεις
Εφόσον με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. προβλέπεται η γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η εξεταστέα ύλη για κάθε γνωστικό αντικείμενο ανά κατεύθυνση καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., έπειτα από εισήγηση σχετικών με τα προς εξέταση γνωστικά αντικείμενα μελών Δ.Ε.Π., τα οποία έχουν ορισθεί από τον αρμόδιο Διευθυντή Π.Μ.Σ.. Ο αριθμός των γραπτών εξετάσεων, τα γνωστικά τους αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη για κάθε τα γνωστικό αντικείμενο και κατεύθυνση περιλαμβάνονται στην προκήρυξη των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνεται από το Τμήμα. Η Γ.Σ.Ε.Σ, σύμφωνα με τα παραπάνω, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε., ορίζει ως εξεταστή, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ένα μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο είναι του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το εξεταζόμενο μάθημα. Οι εξεταστές αυτοί είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των θεμάτων των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων.
Άρθρο 14: Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου που έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (7,5) εισάγονται στο Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση της επιλογής τους χωρίς να συμμετέχουν στην κανονική διαδικασία επιλογής, μέχρι το όριο του 50% των διαθέσιμων θέσεων κάθε κατεύθυνσης, όπως αυτές έχουν οριστεί από την Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, που πληρούν την συγκεκριμένη προϋπόθεση, υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση διεύρυνσης του ποσοστού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και εφόσον ο αριθμός των υπόλοιπων υποψηφίων δεν υπερβαίνει το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων της κάθε κατεύθυνσης προσαυξημένο κατά 50%.
Άρθρο 15: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής
Οι τελικοί αναλυτικοί πίνακες των υποψηφίων περιλαμβάνουν το σύνολο των α.μ. των υποψηφίων, παραδίδονται στην Σ.Ε. από τις Ε.Α.Υ.. Στη συνέχεια, η Σ.Ε. συντάσσει σχετική εισήγηση προς την Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία επικυρώνει την λίστα των επιτυχόντων και επιλαχόντων. Οι τελικές λίστες ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 16: Διδασκαλία, φοίτηση και εξετάσεις
  1. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και τον απαραίτητο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Τα διαστήματα μαθημάτων και εξετάσεων συμβαδίζουν με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος. Αν η διδασκαλία κάποιου μαθήματος δεν συμπληρώσει τον παραπάνω αριθμό εβδομάδων, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο (Ν. 4009/2011, άρθρο 38, §5).
  2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που ανακοινώνεται από την Γραμματεία, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εγγράφεται στην κατεύθυνση που έχει επιλεγεί και δηλώνει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ορίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. που οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν.
  3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων. Για τον σκοπό αυτό διατηρείται παρουσιολόγιο στο οποίο ηλεκτρονικά υπογράφουν/αποδέχονται οι εκάστοτε παρόντες και το οποίο στο τέλος κάθε μαθήματος, ο διδάσκοντας παραδίδει στη Γραμματεία, η οποία και διατηρεί σχετικό αρχείο. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα λιγότερο από το 80% των ωρών διδασκαλίας του, θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.
  4. Η διδασκαλία γίνεται εξ' αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο ΠΜΣ υποχρεούνται να παρευρεθούν σε διά ζώσης διδασκαλία στην έδρα του Ιδρύματος (Κέρκυρα) τρεις φορές:

   1) στο Α εξάμηνο κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων (3 ημέρες στις αρχές Οκτωβρίου), όπου θα παρακολουθήσουν τα πρώτα μαθήματα και θα γνωρίσουν τους διδάσκοντες.


   2) στο Β εξάμηνο (3-6 ημέρες στο τέλος Μαϊου), όπου θα παρακολουθήσουν την ημερίδα προόδου της διδακτορικής έρευνας του Τμήματος και το 6 ήμερο Φεστιβάλ του Τμήματος, το οποίο εμπεριέχει 3-ήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο.


   3) στο Γ εξάμηνο, (3-6 ημέρες στο τέλος Μαϊου), όπου θα παρακολουθήσουν την ημερίδα προόδου της διδακτορικής έρευνας του Τμήματος και το 6 ήμερο Φεστιβάλ του Τμήματος, το οποίο εμπεριέχει 3-ήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Εφόσον επιλεγούν από την Επιτροπή μπορούν να παρουσιάσουν την Διπλωματικής Εργασία τους στο Φεστιβάλ ή/και να παρουσιάσουν εργασία τους στο διεθνές συνέδριο του Τμήματος (χωρίς πληρωμή συμμετοχής).


   Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας τροποποιείται μεταφέροντας περισσότερα του ενός διδασκόμενα μαθήματα ανά ημέρα. Επίσης, εφόσον συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους, οι φοιτητές μπορούν να παρευρεθούν στην έδρα του Τμήματος για την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας.


 1. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων. Όλες οι υποχρεώσεις των μαθημάτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων και εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του εξαμήνου (και μέχρι τη λήξη των εξετάσεων). Τελική εξέταση στο μάθημα μπορεί να δοθεί μία μόνο φορά, αμέσως μετά τη λήξη του, στο τέλος του εξαμήνου. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Οι βαθμοί επιτυχίας των φοιτητών στα μεταπτυχιακά μαθήματα ανακοινώνονται κανονικά το αργότερο δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ή του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να τροποποιήσει, ή να μεταθέσει το χρόνο των εξετάσεων, ή να ορίσει και επιπλέον εξεταστική περίοδο ή διαφορετικό τρόπο εξέτασης, για μερικά ή όλα τα μαθήματα, ανάλογα με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 3. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ευκαιρία να εξεταστεί το πολύ δύο φορές σε κάθε μάθημα κατά τη διάρκεια των σπουδών του (στο τέλος του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου). Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί με αίτησή του να παραπεμφθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, η οποία και αποφασίζει, είτε για τη δυνατότητα χορήγησης μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοση του, είτε για την επανάληψη παρακολούθησης του μαθήματος από το μεταπτυχιακό φοιτητή σε επόμενο εξάμηνο σπουδών (χωρίς να καταβάλει επιπλέον δίδακτρα), είτε για την οριστική διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ..
Άρθρο 17: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 1. Μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία αναφέρει την επιθυμητή γνωστική περιοχή και τον Επόπτη της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε.. εισηγείται σχετικά στην Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία και ορίζει τον Επόπτη του. Ο ορισμός του Επόπτη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την αρχή του 3ου εξαμήνου εγγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή. Εάν δεν υπάρξει μέχρι τότε αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Σ.Ε., τότε η Σ.Ε. είναι αρμόδια αυτεπαγγέλτως να εισηγηθεί και η Γ.Σ.Ε.Σ. να ορίσει Επόπτη. Είναι δυνατόν η ανάθεση εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας να γίνει και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου σπουδών, αρκεί ο φοιτητής να έχει περατώσει με επιτυχία μαθήματα με τουλάχιστον 40 ECTS.
 2. Ο Επόπτης, ως διδάσκων στο Π.Μ.Σ. πρέπει να έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του, και υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων έρευνας. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. μπορεί να εποπτεύει μέχρι επτά (7) εργασίες ανά κύκλο σπουδών.
 3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση του Επόπτη καθηγητή, όπου αναφέρεται το τελικό θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τον Επόπτη καθηγητή και δύο άλλα μέλη. Από τα δύο αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και το άλλο μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται, το νωρίτερο, στο τέλος του 3ου εξαμήνου στην Εξεταστική Επιτροπή. Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επόπτη. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί.
 5. Αν η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκριθεί, αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψιν, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μέσα στο διάστημα που θα του υποδειχθεί και να καταθέσει την τελική μορφή της στον Επόπτη. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Μετά τον έλεγχο της εργασίας, ο Επόπτης καταθέτει το σχετικό βαθμό στην γραμματεία του Τμήματος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει την μεταπτυχιακή εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
 6. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει άλλο θέμα, προκειμένου να εκπονήσει νέα εργασία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία και μόνη φορά.
Άρθρο 18: Βαθμολογία
 1. Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών βαθμολογείται με το ίδιο σύστημα που ισχύει και για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (ελάχιστη βαθμολογία το 0, βάση το 5, και άριστα το 10, σε ακέραια κλίμακα) και, εφόσον οι παρουσίες στο μάθημα ισοδυναμούν ή υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος από τον εκάστοτε διδάσκοντα αμέσως μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση που ο βαθμός ενός μαθήματος είναι μικρότερος από την βάση τότε ο φοιτητής μπορεί να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.
 2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε τις φοιτητικές του υποχρεώσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει 90 ECTS, έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του έχει εγκριθεί και βαθμολογηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή.
 3. Για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται ο ζυγισμένος μέσος όρος των επιμέρους βαθμολογιών των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συντελεστής βαρύτητας όλων των μαθημάτων είναι ίσος προς ένα (1), ενώ της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ίσος προς πέντε (5).
 4. Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και το κείμενο της καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Άρθρο 19: Δίδακτρα και Υποτροφίες
 1. Με βάση το ιδρυτικό ΦΕΚ του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 464/Β/27-03-2015), προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους, μαζί με τις όποιες σχετικές διαδικασίες, αποφασίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ..
 2. Σε κάθε κύκλο προκήρυξης του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών, συνολικά ίσων προς το διπλάσιο του εκάστοτε ύψους διδάκτρων. Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων και τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας, καθορίζεται κατά έτος, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και τελικής έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. Για την επιλογή των υποτρόφων, δύναται να λαμβάνονται υπόψιν κριτήρια όπως η σειρά κατάταξης, αλλά και οικονομικά/κοινωνικά κριτήρια. Με την επιλογή τους, οι υπότροφοι απαλλάσσονται από την καταβολή μέρους ή του συνόλου των διδάκτρων για όλη τη διάρκεια του Π.Μ.Σ..
 3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που ανακηρύσσονται υπότροφοι του Π.Μ.Σ έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης προς το Τμήμα ανάλογα με τα προσόντα τους π.χ. συντήρηση υπολογιστών, δανεισμό εξοπλισμού, κ.λπ. H σχετική ανάθεση πραγματοποιείται από την Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε..
Άρθρο 20: Πνευματικά δικαιώματα
Τα πάσης φύσεως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), τα οποία νοούνται συνολικώς ή εναλλακτικώς ως τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που ιδρύονται επί συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος όπως αυτά ορίζονται αντίστοιχα:

(α) για τη βιομηχανική ιδιοκτησία: τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 5 επ. (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), 19 (υπόδειγμα χρησιμότητας), 20 (τεχνικός νεωτερισμός), 21 & 22 (μεταφορά τεχνογνωσίας- know how) του Ν.1733/1987 (ΦΕΚ Α 171), όπως ισχύει σήμερα,

(β) πνευματική ιδιοκτησία: τα δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 39 (δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας) & στα άρθρα 40-45Α (δικαιώματα σε προγράμματα η/υ & βάσεις δεδομένων) του Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α 25), όπως ισχύει σήμερα,

όπως επίσης και τα αντίστοιχα πάσης φύσεως δικαιώματα χρήσης και εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων έρευνας που παράγονται κατά την διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ., ανήκουν από κοινού και εξ ίσου στον μεταπτυχιακό φοιτητή, στον επόπτη-επιβλέποντα (εφόσον αυτά δημιουργούνται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων

Ενημέρωση: 26-01-2017

Version 2 ENGLISH