Αναλυτική Περιγραφή

ΦΕΚ ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή»

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στα πεδία: Α) «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες» και Β) «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης»
Σκοπός του Προγράμματος είναι:

  1. η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας − στο δημιουργικό πεδίο της οπτικοακουστικής τέχνης και της επικοινωνίας − στις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και οπτικοακουστικής τέχνης και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης και του καλλιτεχνικού έργου.
  2. η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και κατηρτισμένων δημιουργών τέχνης / καλλιτεχνών, ικανών να προάγουν την οπτικοακουστική τέχνη, μέσα από την εις βάθος χρήση της επιστήμης και της ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας και να την εφαρμόσουν σε ποικίλα πεδία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της αυτόνομης και ομαδικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, της οπτικοακουστικής παραγωγής και της επικοινωνίας.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
  2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ' έτος.

Τα μαθήματα θα γίνονται στην Κέρκυρα σε ημέρες που θα καθορισθούν με το ωρολόγιο πρόγραμμα (στο διάστημα Δευτέρα έως και Κυριακή), ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης.


Δείτε επίσης σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές:

Ενημέρωση: 26-01-2017

Version 2 ENGLISH