Ψηφιακή Τέχνη και Δημόσιος Χώρος
Το μάθημα θα επιχειρήσει την χαρτογράφηση, την κατηγοριοποίηση και τη θεωρητική προσέγγιση της τέχνης των νέων μέσων ως δημόσιας τέχνης. Κατά συνέπεια, θα γίνει αναφορά σε ένα μεγάλο εύρος μέσων, πρακτικών και στάσεων απέναντι στον επιτόπιο χαρακτήρα των έργων (site-specificity), στη σχεσιακή τέχνη και την παρέμβαση στον αστικό χώρο της ‘δημόσιας σφαίρας’. Επί πλέον, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την πιθανή ανάδυση μιας αισθητικής που προσιδιάζει στο μέσο και σχετικών αρχών γύρω από τη μορφή των έργων.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH