Οπτικοακουστικά Συστήματα Εναλλακτικής Πραγματικότητας
Τριδιάστατη σύνθεση εικονικών περιβαλλόντων. Περιγράφεται η δημιουργία τριδιάστατων παιχνιδιών με χρήση της μηχανής Unity. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες μοντελοποίησης και δημιουργίας εικονικών κόσμων στις τρεις διαστάσεις και εξηγείται η λειτουργία και η παραμετροποίηση εργαλείων αλληλεπίδρασης των τριδιάστατων αντικειμένων όπως η μηχανή φυσικής του Unity, οι φωτισμοί, οι σκιάσεις, τα σωματίδια, οι συγκρούσεις κτλ. Χρήση στοιχείων αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (μενού, κίνηση χρήστη, κάμερες, φωτισμοί, ήχοι κτλ.). Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με τη χρήση αλγορίθμων αλληλεπίδρασης των αντικειμένων και δημιουργία scripts για την παραμετροποίηση των στοιχείων σε C# ή JavaScript στην μηχανή δημιουργίας παιχνιδιών Unity.
<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH