Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Απόσπασμα από τον Κανονισμό ΠΜΣ [Έκδοση 2.0 - ΚΕΡΚΥΡΑ 2016]:
Άρθρο 17: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  1. Μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία αναφέρει την επιθυμητή γνωστική περιοχή και τον Επόπτη της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε.. εισηγείται σχετικά στην Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία και ορίζει τον Επόπτη του. Ο ορισμός του Επόπτη πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την αρχή του 3ου εξαμήνου εγγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή. Εάν δεν υπάρξει μέχρι τότε αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Σ.Ε., τότε η Σ.Ε. είναι αρμόδια αυτεπαγγέλτως να εισηγηθεί και η Γ.Σ.Ε.Σ. να ορίσει Επόπτη. Είναι δυνατόν η ανάθεση εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας να γίνει και κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου σπουδών, αρκεί ο φοιτητής να έχει περατώσει με επιτυχία μαθήματα με τουλάχιστον 40 ECTS.
  2. Ο Επόπτης, ως διδάσκων στο Π.Μ.Σ. πρέπει να έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα συναφή με το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και καθοδήγηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του, και υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων έρευνας. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. μπορεί να εποπτεύει μέχρι επτά (7) εργασίες ανά κύκλο σπουδών.
  3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζεται από Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση του Επόπτη καθηγητή, όπου αναφέρεται το τελικό θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τον Επόπτη καθηγητή και δύο άλλα μέλη. Από τα δύο αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και το άλλο μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητής αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται, το νωρίτερο, στο τέλος του 3ου εξαμήνου στην Εξεταστική Επιτροπή. Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον Επόπτη. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας, η Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί.
  5. Αν η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκριθεί, αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψιν, να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μέσα στο διάστημα που θα του υποδειχθεί και να καταθέσει την τελική μορφή της στον Επόπτη. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση των τροποποιήσεων ή βελτιώσεων, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει την τελική έγκριση. Μετά τον έλεγχο της εργασίας, ο Επόπτης καταθέτει το σχετικό βαθμό στην γραμματεία του Τμήματος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει την μεταπτυχιακή εργασία του σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
  6. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν εγκριθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει άλλο θέμα, προκειμένου να εκπονήσει νέα εργασία. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία και μόνη φορά.

<< Πρόγραμμα Σπουδών    << Διδάσκοντες
Version 2 ENGLISH